Особливості навчання іноземної мови в початковій школіДата конвертації19.11.2018
Розмір1.01 Mb.
#64942
ТипДержавний стандарт

Особливості навчання іноземної мови в початковій школі

 • Казачінер Олена Семенівна,
 • кандидат педагогічних наук, старший викладач
 • кафедри методики навчання мов і літератури
 • КВНЗ “ Харківська академія неперервної освіти ”
 • corowina.ucoz.com

Нормативна база

 • Державний стандарт початкової загальної освіти
 • Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти
 • «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012 р.

Перелік підручників

 • «Німецька мова. 1 клас» (авт. Паршикова О. О., Мельничук Г. М., Савченко Л. П., Сидоренко М. М., Горбач Л. В.), ТОВ «Видавництво «Грамота»
 • «Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови. 1 клас» (авт. Скоропад Я. М.), ДП «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ».

Перелік підручників

 • Павлюк З.Л. Навчально-методичний комплект з німецької мови для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів
 • Горбач Л.В. Німецька мова 1 клас, Навчально-методичний комплект з німецької мови для 1 класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови

Позитивні зміни нової редакції Державного стандарту

 • забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти
 • особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховному процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів
 • формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров’язбережувальної, інформаційно-комунікаційної
 • розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання
 • використання здоров’язбережувальних технологій
 • екологічна спрямованість освіти

Мета навчання іноземної мови в початкових класах

 • формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях

Завдання

 • правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень
 • оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування
 • отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається; розпізнавання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його у процесі усного спілкування
 • розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності

Завдання

 • участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування)
 • уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати напам’ять римовані твори дитячого фольклору
 • оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів ознайомлювального та навчального читання
 • правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів
 • засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається

Вікові особливості учнів 6-10-річного віку, які необхідно враховувати під час навчання їх іноземної мови

 • в цьому віці відбувається поступова зміна провідної діяльності, перехід від ігрової діяльності до навчальної
 • потенційно великі можливості довготривалої пам'яті
 • пік здатності до творчої уяви, фантазії
 • особистісні характеристики: безпосередність, довірлива підлеглість авторитету вчителя, яскрава емоційність, реактив­ність, вразливість до новизни, естетичне ставлення до довкілля, допитливість, широта інтересів, сугестивність, розвинена уява

Вікові особливості учнів 6-10-річного віку, які необхідно враховувати під час навчання їх іноземної мови

 • Завдяки сенсорній чутливості до мовних явищ забезпечується можливість точного наслідування та вироблення навичок
 • у молодшому шкільному віці дитині властиве аналітичне, свідоме оперування мовою
 • увага молодших школярів відрізняється нестійкістю, переважає мимовільне запам'ятовування: добре й швидко запам'ятовується те, що цікаво й викликає емоційний відгук

Вікові особливості учнів 6-10-річного віку, які необхідно враховувати під час навчання їх іноземної мови

 • прагнення до розширення сфери спілкування, до розширення й поглиблення сфери пізнавальної діяльності, краса звучання самої мови, інтерес до народу – носію цієї мови й інтерес до його культури

Вікові особливості учнів 6-10-річного віку, які необхідно враховувати під час навчання їх іноземної мови

 • імпульсивність, реактивність, перевага збуджувальних процесів над гальмівними, що зумовлює раціональний добір для процесу навчання дидактично доцільних видів діяльності, котрі узгоджуються з віковими особливостями школярів та їхніми інтересами, не викликають труднощів у навчанні та вмотивовують його
 • здатність до запам’ятовування поки ще не усвідомлюваної інформації, що дає можливість презентувати окремі граматичні явища, які доцільно засвоювати на рівні лексичних одиниць, не аналізуючи їхню структуру (це буде зроблено на подальших етапах навчання)

Вікові особливості учнів 6-10-річного віку, які необхідно враховувати під час навчання їх іноземної мови

 • визначальна роль навчальної гри у процесі пізнавальної діяльності, що дозволяє активно використовувати дидактично доцільні ігрові види роботи
 • схильність до копіювання, здатність до наслідування у діях, що дає можливість учням заучувати нескладні автентичні зразки мовлення, котрі не містять кальок із рідної мови або спрощених моделей спілкування

Вікові особливості учнів 6-10-річного віку, які необхідно враховувати під час навчання їх іноземної мови

 • незбалансованість аналітико-синтетичної діяльності, превалювання конкретного наочно-образного мислення, що зумовлює не використовувати вправи та завдання, котрі вимагають виконання складних аналітичних дій, ще не характерних учням молодшого шкільного віку
 • недостатній рівень розвитку операцій планування, узагальнення, систематизації, порівняння, усвідомленого творчого ставлення до виконання навчальної роботи, що спонукає до використання зразків як опор для успішного її здійснення

Аби навчання іноземної мови викликало задоволення та бажання молодших школярів вивчати мову, воно повинно бути організованим особливим чином:

 • навчальний матеріал повинен бути доступним, але не надто легким;
 • під час вивчення лексичного матеріалу варто використовувати різноманітну яскраву наочність;
 • навчання ІМ має бути цікавим, захоплюючим та динамічним процесом;
 • навчання ІМ повинно бути схожим на гру: адже під час гри дитина поводить себе невимушено, через гру вона засвоює певні правила та норми поведінки у суспільстві, а в нашому випадку – через гру учень швидше запам’ятає, наприклад, вживання граматичних структур тощо;
 • дрібна моторика рук в учнів молодшого шкільного віку розвинена не дуже добре, тому першокласникам важко писати в межах рядка, координувати рухи руки, не робити зайвих рухів, які спричиняють швидку втому. Тому уроки іноземної мови у початкових класах мають бути комунікативно спрямованими, тобто носити практичний характер.

Основні принципи організації навчально-виховного процесу з ІМ на початковому ступені

 • принцип свідомого навчання ІМ (молодші школярі не повинні заучувати фонетичний та лексико-граматичний навчальний матеріал, а мають навчитися свідомо ним користуватися у різних ситуаціях мовлення).
 • принцип наступності у навчанні ІМ (раніше отримані знання з мови слугують базою для практичного уміння).
 • принцип соціокультурності у навчанні ІМ. Цей принцип передбачає необхідність врахування особливості засвоєння іноземної мови крізь призму національної культури країни, мова якої вивчається.
 • урахування психофізіологічних особливостей молодших школярів.

Основні принципи організації навчально-виховного процесу з іноземних мов на початковому ступені

 • принцип свідомого навчання ІМ
 • принцип наступності у навчанні ІМ
 • принцип соціокультурності у навчанні ІМ
 • урахування психофізіологічних особливостей молодших школярів

Принцип свідомого навчання ІМ

 • молодші школярі не повинні заучувати фонетичний та лексико-граматичний навчальний матеріал, а мають навчитися свідомо ним користуватися у різних ситуаціях мовлення

Принцип наступності у навчанні ІМ

 • раніше отримані знання з мови слугують базою для практичного уміння

Принцип соціокультурності у навчанні іноземної мови

 • Цей принцип передбачає необхідність врахування особливості засвоєння іноземної мови крізь призму національної культури країни, мова якої вивчається

Основні принципи добору навчального матеріалу

 • комунікативної цінності та достатності для реалізації цілей і завдань навчання спілкування у межах кожної теми
 • автентичності мовних (фонетичних, лексичних і граматичних), мовленнєвих (речень,текстів) одиниць, ілюстративних соціокультурних матеріалів, які використовуються для навчання спілкування
 • типовості мовленнєвих зразків і їх відповідності нормам спілкування, прийнятим у країні, мова якої вивчається
 • частотності використання у сучасному мовленні
 • мінімізації, який узгоджується з психофізіологічними можливостями учнів молодшого шкільного віку, відповідає цілям і завданням навчання та дає можливість успішно організовувати процес оволодіння іншомовним спілкуванням у межах кожної теми згідно з вимогами чинної навчальної програми

Зміст навчання сконструйовано на таких основних дидактичних і методичних принципах

 • комунікативного спрямування навчальної діяльності
 • особистісно орієнтованого навчання, що зумовлюється психофізіологічними особливостями дітей молодшого шкільного віку
 • врахування випереджального вивчення рідної мови, що передбачає послідовне оволодіння учнями мовними та мовленнєвими явищами на основі досвіду, набутого на уроках рідної мови
 • принцип мінімізації змісту навчання (тематики для спілкування, обсягу навчально-інформаційного матеріалу, на якому здійснюється спілкування, рівнів навченості молодших школярів з мови і мовлення), що забезпечує доступність навчального матеріалу і його достатність для задоволення комунікативних потреб спілкування у межах чинної програми

Зміст навчання сконструйовано на таких основних дидактичних і методичних принципах

 • ситуативності та тематичної організації навчального матеріалу
 • діяльнісного характеру видів навчальної роботи
 • диференціації та індивідуалізації навчання, що забезпечують урахування особистісних якостей учнів, їхньої мотивації та готовності до засвоєння іноземної мови
 • соціокультурного спрямування процесу навчання
 • взаємопов’язаного та збалансованого навчання видів мовленнєвої діяльності
 • сприяння розвитку, освіті та вихованню молодших школярів

Стратегії навчання іноземної мови в 1 класі

 • Кількість годин: 1 півріччя – 16 годин, 2 півріччя – 19 годин
 • 1 півріччя - засвоєння основ фонологічного аспекту мови
 • 2 півріччя - засвоєння звуко-буквених співвідношень
 • Сфери спілкування, виділені навчальною програмою: особистісна, публічна, освітня
 • Обов'язкові принципи навчання: принцип опори на рідну мову, принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей дітей, принцип імітаційно-ігрового навчання, принцип міжпредметності, принцип особистісно-діяльнісного та комунікативного підходів.
 • Закінчується 1-й рік навчання святом букваря,
 • на якому учні демонструють отримані знання, уміння і навички
 • в усній формі, на основі комунікативних завдань.
 • corowina.ucoz.com

Стратегії навчання іноземної мови в 2 класі (2013-2014 навчальний рік)

 • Передбачення більшої кількості годин.
 • Продовження комунікативно-мовленнєвого розвитку учнів.
 • Організація цілеспрямованої роботи з читання в 2-х напрямках – навчання техніки читання (це читання вголос) та читання про себе.
 • Засвоєння навичок техніки письма – графіки та орфографії. Саме у 2-му класі закладаються
 • основи грамотного письма.
 • corowina.ucoz.com

Стратегії навчання іноземної мови в 3 та 4 класі

 • Збільшення долі самостійної роботи учня над мовним та мовленнєвим матеріалом
 • Застосування ситуацій, побудованих за принципом діалогу культур: ситуацій-уявних подорожей до визначних місць країни, мова якої вивчається, ситуацій-обміну думками, пов’язаних з обговоренням отриманих знань про національні реалії іншої та своєї культури, наприклад, про реалії шкільного життя, національні та родинні свята, світу
 • дитячих захоплень тощо.
 • corowina.ucoz.com

Проблеми, пов'язані з раннім навчанням іноземних мов

 • Нестовідсоткова готовність шестирічних дітей до систематичного шкільного навчання, незавершеність розвитку основних органів і систем шестирічної дитини порівняно з семирічною.
 • Наявність фізичних недоліків, зокрема порушень зору, слуху, мовленнєвих порушень, що заважає успішному оволодінню іноземною мовою.
 • Частина першокласників, які приходять до школи, не мають досвіду дошкільного вивчення іноземної мови.
 • Проблеми, пов’язані з вивченням рідної мови, зокрема бідний словниковий запас.
 • Навчання іноземних мов учнів початкових класів учителями, які викладають цей предмет у середніх та старших класах, або вчителями початкових класів без спеціальності «іноземна мова».

Труднощі засвоєння іноземної мови в молодшому шкільному віці

 • Відсутність у школяра діючих й актуальних мотивів оволодіння іноземною мовою
 • Володіння учнями рідною мовою. На уроках іноземної мови учень, по-перше, мимоволі переводить на рідну мову значеннєві одиниці іншої мови, тобто усвідомлення їм цих одиниць досягається не за допомогою іноземної мови, а за допомогою рідної. По-друге, при спробах побудувати мовне висловлення іноземною мовою учень використає мовні структури рідної мови. Якщо мовний механізм другої мови ще не сформований, то мовний механізм рідної мови підмінює й навіть витісняє його.
 • Особистісні психологічні бар'єри, які можуть виникнути в частини школярів відносно другої мови: непевність у тім, що вони зможуть заговорити іноземною мовою, незручність й острах стати посміховищем через помилки в мови, острах того, що за
 • допущеними помилками підуть небажані оцінки, і т.д.

Особливості планування та проведення уроку в початкових класах

 • Максимально взаємопов'язане навчання видів мовленнєвої діяльності
 • На першому році навчання передбачається більш динамічний розвиток умінь та навичок усного мовлення (говоріння та сприймання мовлення на слух).
 • Процес навчання письмових форм спілкування є більш уповільненим, тому що учні ще не володіють відповідними уміннями та навичками в рідній мові. Разом із тим за наявності сприятливих умов бажано якомога раніше починати навчання читання та письма.

Особливості планування та проведення уроку в початкових класах

 • Затягування вступного курсу призводить до того, що вже на ранньому етапі навчання втрачається інтерес тих учнів, у яких зорова пам’ять розвинена краще за слухову
 • Поступово співвідношення письмових та усних видів мовлення повинно прийти до рівноваги
 • Інтенсифікація процесу навчання здійснюється за рахунок використання різних прийомів: елементів інтенсивної методики, пізнавальних та рольових ігор, драматизації, інсценування

Особливості планування та проведення уроку в початкових класах

 • Бажаним є співвідношення різних організаційних форм навчання: індивідуальних, парних, групових, колективних
 • Необхідно будувати навчання іноземної мови як процес входження в культуру носіїв мови, починаючи з дитячого фольклору, традицій (використання англійських пісень, віршів, римувань тощо)

Особливості планування та проведення уроку в початкових класах

 • Важливо пам'ятати, що урок іноземної мови в початковій школі має бути поєднаний спільною темою, а діяльність учнів обов'язково повинна бути різноманітною. Необхідно часто змінювати види роботи, чергувати їх із динамічними, паузами, іграми, елементами руху. Але при цьому кожний елемент уроку потрібен бути для розв'язання його спільного завдання чи завдань, щоб рух та гра не були самоціллю
 • У початковій школі закладаються основи спілкування іноземною мовою в усній та письмовій формі. При цьому істотна частина навчального часу витрачається на формування навичок: вимовних, графічних, орфографічних, лексичних та граматичних

Особливості планування та проведення уроку в початкових класах

 • Початок уроку – постійний етап уроку, він триває не більше 5 хвилин. Початок уроку включає в себе організацію виконання учнями серії мовленнєвих вправ з метою уведення учнів у сферу іноземної мови

Особливості планування та проведення уроку в початкових класах

 • Другий етап – організація контролю знань, умінь та навичок учнів, що були набуті ними в процесі виконання домашнього завдання. Даний етап триває 8-10 хвилин.
 • На даному етапі виконується чітка система вправ з використанням активних форм та режимів роботи, з широким використанням наочних засобів, ТЗН, додаткового дидактичного матеріалу

Особливості планування та проведення уроку в початкових класах

 • Третій етап – основна частина – постійний етап уроку, триває 20-25 хвилин. На даному етапі організовано виконання вправ з опорою на тексти підручника, навчальні мовленнєві ситуації, ТЗН, додатковий дидактичний матеріал з використанням міжпредметних зв'язків, використанням ефективних прийомів, форм, режимів роботи.
 • Це можуть бути етапи:
 • Ознайомлення з відповідним мовним матеріалом по темі уроку
 • Тренування використання мовного та мовленнєвого матеріалу
 • Використання мовного та мовленнєвого матеріалу за конкретними видами мовленнєвої діяльності
 • Організація аудіювання учнями тексту
 • Організація монологічних, діалогічних висловлювань учнів
 • Організація читання учнями тексту вголос, про себе

Особливості планування та проведення уроку в початкових класах

 • Домашнє завдання. Цей етап триває 3-5 хвилин. На даному етапі організовується запис д/з у щоденники, чітке пояснення, надається зразок виконання
 • Завершальний етап, триває 2-3 хвилини. На даному етапі здійснюється підбиття підсумків роботи на уроці.

Особливості навчання аудіювання та говоріння

 • Початок розвитку аудитивних навичок з перших уроків
 • Розвиток уміння сприймати на слух під час реального спілкування учнів на уроці
 • Зосередження уваги на фонетичних аспектах (звуках, ритмі, інтонації) при використанні пісень, римувань та віршів

Особливості навчання читання

 • Основні завдання молодшої школи – розвиток техніки читання вголос і мовчки, автоматичне співвіднесення їх зі звуковими образами та значеннями цих слів
 • Засвоєння графіки іноземної мови, оволодіння буквено-звуковими зв'язками, читання окремих слів, словосполучень, простих речень на пропедевтичному етапі

Особливості навчання читання

 • Використання наочності з метою ефективного закріплення асоціацій між буквами та звуками
 • Поступове введення літер за допомогою карток зі словами, таблиць та відповідних малюнків
 • Вживання ключових слів для формування активного словника

Вправи з техніки читання окремих слів

 • На прогнозування форми слова
 • На розвиток навичок синтагматичного членування речень та їх інтонаційного оформлення
 • На розширення поля читання

Завдання навчання письма у початковій школі

 • Графічно правильно зображувати літери алфавіту
 • Трансформувати звуки та звукосполучення в букви
 • Правильно писати слова, ставити розділові знаки
 • Вміти формулювати власні думки в письмовій формі

Особливості навчання письма

 • Приділення уваги під час навчання техніки письма чіткості та нормативному написанню букв
 • Оволодіння друкованим шрифтом для вміння заповнювати анкети та формуляри європейського та світового стандартів

На пропедевтичному етапі звернення уваги на списування букв, слів за зразком учителя

 • На пропедевтичному етапі звернення уваги на списування букв, слів за зразком учителя
 • На наступних етапах – вправи на ускладнення списування, виписування букв, слів, простих речень
 • Використання умовно комунікативних вправ для навчання письма в початковій школі

Особливості презентації граматичного матеріалу

 • Комплексне засвоєння мовного матеріалу для забезпечення спілкування іноземною мовою починаючи з перших уроків
 • Уникання вербальних правил (описових і правил-інструкцій), пояснень граматичних термінів та формальних граматичних ознак
 • Засвоєння словоформ, словосполучень та фраз у природних умовах (в контексті діалогів, пісень, ігор). Вживання опрацьованих граматичних форм та структур в усіх видах мовленнєвої діяльності
 • Дотримання принципу однієї складності –
 • поступове введення граматичних структур
 • невеликими порціями

Особливості презентації граматичного матеріалу

 • Засвоєння граматичної форми одночасно з розв'язанням конкретного мовленнєвого завдання (запитати, попросити, заперечити, підтвердити) з метою поєднання комунікативного наміру та граматичної форми
 • Забезпечення автоматизації дій учнів з активним граматичним матеріалом різноманітними вправами (імітація зразків мовлення, завершення зразків мовлення, відповіді на різні види запитань, самостійне вживання засвоєної граматичної структури)

Особливості засвоєння лексичного матеріалу

 • Демонстрування значення слова для легкого запам'ятовування лексики
 • Встановлення зв'язків з іншими словами, асоціацій
 • Введення лексичного матеріалу паралельно з відповідними структурами і презентація його в контексті
 • Засвоєння нових слів за допомогою комунікативних вправ (угадай слово, знайди відповідник, знайди необхідне слово, заверши речення, прослухай та намалюй, підкресли тощо)

Типологія вправ для навчання письма

 • Письмові вправи розрізняють з точки зору : - призначення (підготовчі та основні), - специфіки мовленнєвої діяльності (рецептивні та репродуктивні), - характеру учбових дій (вправи з відтворення, видозміни та комбінування мовних структур), - підходу до мовного матеріалу (вправи на цілеспрямовану активізацію мовного матеріалу та вправи на некеровану активізацію мовного матеріалу)

Комплекс письмових вправ (за ступенем включення графічних навичок)

 • вправи, які потребують використання лише найпростіших засобів графічного виділення та різноманітних умовних графічних знаків (підкреслення, виключення в рамку, помітка наголосу, пауз, позначення злиттів, графічне зображення інтонаційного малюнка фрази)
 • вправи, графічне завдання яких міститься в простому (копіювання прописів) та ускладненому (списування печатного тексту) відтворенні зорово сприйманого тексту, а також вправи, які містять завдання на групування або перестановку готових елементів (групування слів за певними семантичними та словотворчими ознаками, побудування речень з ряду даних готових елементів)

Комплекс письмових вправ (за ступенем включення графічних навичок)

 • вправи, які потребують самостійного написання окремих елементів : графем, морфем, слів, словосполучень (заповнення пропусків потрібними словами, добір до поданих слів, антонімів, однокореневих слів, слів, близьких за значенням або пов’язаних тематично, перебудова речення: зміна особи, числа, часу дієслова або ознак інших частин мови)
 • вправи, які потребують самостійного відбору графічних засобів для вираження завершеної думки, написання абзацу або цілого тексту (переклад з іноземної на українську, диктант, відповіді на питання, письмо, анотація)

Беручи до уваги виділення етапів формування навичок письма, можна виділити три групи вправ

 • вправи на формування навичок техніки письма
 • вправи на формування мовленнєвих навичок письма
 • вправи на розвиток умінь письма

Особливості навчання фонетичного матеріалу

 • Робота над засвоєнням вимови ведеться переважно у двох напрямках:
 • 1) імітативне, інтуїтивне засвоєння звукової сторони мови на основі слухання та репродукції;
 • 2) свідоме засвоєння звуків на основі їх аналізу і пояснення.

Особливості навчання фонетичного матеріалу

 • Важливо, щоб пояснення артикуляції фонем німецької мови співставлялися з артикуляцією фонем рідної мови. Порівняння важких для засвоєння звуків буде допоміжним засобом проти інтерферуючого впливу рідної мови.

Навчання звуків іноземної мови

 • До першої групи відносять звуки, максимально наближені до звуків української мови за своїми акустичними особливостями та артикуляцією (наприклад, нім.: [a, u, b, m, n, d, t])
 • Формування навичок вимови названих звуків не викликає особливих труднощів, оскільки має місце позитивний перенос навичок з рідної мови в іноземну. Для засвоєння цих звуків можна обмежитися імітацією, ніяких інших вправ ця група не потребує

Навчання звуків іноземної мови

 • Друга група включає звуки, які, на перший погляд, дуже схожі на звуки рідної мови, але відрізняються від них за суттєвими ознаками (наприклад: [е; o; h, l, r])
 • Сприймання та відтворення звуків, що належать до другої групи, характеризується високим ступенем інтерференції
 • Звуки цієї групи вимагають від вчителя посиленої уваги та спеціального тренування в різноманітних вправах, особливо в тих, де є контрастування з відповідними звуками рідної мови

Навчання звуків іноземної мови

 • До третьої групи входять звуки, які не мають артикуляційних або акустичних аналогів у рідній мові учнів (наприклад: [ŋ, y])
 • Звуки цієї групи також викликають значні труднощі при засвоєнні, тому що має місце формування абсолютно нової артикуляційної бази

Є ряд позицій, у яких фонеми важко розпізнаються на слух. Часто інтерферують один з одним, наприклад, такі пари: (o-ü), (o-i), (a-ai), (o-ö), (b-d), (d-g), (p-k), (t-k), (e-ö).

 • Є ряд позицій, у яких фонеми важко розпізнаються на слух. Часто інтерферують один з одним, наприклад, такі пари: (o-ü), (o-i), (a-ai), (o-ö), (b-d), (d-g), (p-k), (t-k), (e-ö).
 • Це потрібно враховувати при введенні пар слів, які викликають труднощі при слуховому сприйнятті schon-schön, kennen-können,Uhr-Ohr, aß-Eis, Bein-Bahn, leicht-lacht, Blatt-glatt, rot-Brot, arm-warm.

Особливості навчання фонетичного матеріалу

 • На початковому етапі навчання багато уваги треба приділяти також правильному наголосу та інтонації, необхідно свідомо вивчати характерні моменти інтонації, наголошування, пауз, повторювати їх індивідуально та хором.

Алгоритм введення звуку

 • Створення ситуації
 • Аудіювання тексту вчителем
 • Виділення слів з новим звуком
 • Виділення окремого звуку
 • Імітація та аналіз артикуляції звуку
 • Артикуляція окремого звука
 • Включення звука в слово (ряд вправ)
 • Включення слова в речення
 • Включення слова в контекст

Види фонетичних вправ

 • Вправи на рецепцію звуків (націлені на розвиток фонематичного слуху учнів)
 • Вправи на впізнавання нового звука серед інших, наголошеного слова, складу
 • Вправи на диференціацію звуків, які учні можуть сплутати, не розрізнити

Проблеми, пов'язані з оволодінням фонетичним матеріалом у початковій школі

 • Кількість літер не співпадає з кількістю звуків
 • Труднощі у вимові звуків, не властивих рідній мові, особливо коли дитина має вади мовлення

Види ігор, спрямованих на краще сприйняття фонетичних особливостей іноземної мови

 • Фонетична гра «Чую – не чую»
 • Гра «П'ять карток»
 • Гра «Розстав букви»
 • Гра «Знайди назву»
 • Гра «Слухаємо звуки»
 • Скоромовки
 • Гра «Алфавіт»

Фонетична гра «Чую – не чую»

 • Мета гри: формування навичок фонетичного слуху.
 • Хід гри: учитель вимовляє слова, у яких є буква «…». Учень піднімає руку, якщо почує цю букву в слові. Перемагає та команда, у якої буде найменша кількість помилок.

Гра «П'ять карток»

 • Мета: контроль засвоєння алфавіту.
 • Хід гри: учитель просить назвати дані п'ять букв алфавіту. Та команда, що безпомилково назве букви алфавіту, перемагає.

Гра «Розстав букви»

 • Мета: перевірка знання алфавіту.
 • Хід гри: для кожної команди даються картки. Потрібно розставити букви в правильній послідовності. Буквами можуть бути діти, до грудей яких прикріплені таблички з буквами.

Гра «Знайди назву»

 • Гравці знаходять назви:
 • тварин, які починаються з букви «…»;
 • фруктів, що починаються з букви «…»…

Гра «Слухаємо звуки»

 • Учасники гри стають у коло. Один із гравців кидає м'яч іншому гравцеві й вимовляє звук. Гравець, піймавши м'яч, повинен назвати слово із цим звуком. Продовжуючи гру, він називає інший звук і перекидає м'яч сусідові.
 • Ще варіант даної гри. Учитель показує картки з буквосполученнями. Учні називають слова з даними буквосполученнями. Перемагає той, хто назве більше слів.

Скоромовки

 • Діти слухають скоромовки.
 • Той, хто зуміє повторити скоромовки швидко й без помилок, виграє.

Гра «Алфавіт»

 • Навчання читання букв і значків транскрипцією.
 • На кожній букві алфавіту написана транскрипція.
 • Завдання:
 • а) прочитати букву й перевірити по транскрипції,
 • б) прочитати транскрипцію й написати букву.
 • На одних картках написані букви, на іншій - транскрипції цих букв.
 • Завдання: з'єднати букви із транскрипцією.
 • Дітям читають букви.
 • Завдання: придумати 1 (2, 3…) слів на цю букву.
 • З картону вирізується яблуня. На неї вішаються букви – яблука. У дітей кошичок. Перемагає той, хто більше збере букв, правильно їх називаючи.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

 • обсяг тексту,
 • рівень складності,
 • лексична та граматична наповнюваність, тематика текстів для аудіювання та читання;
 • обсяг висловлювань монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична і граматична наповнюваність для говоріння;
 • обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності для письма

Зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів

 • уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки формат завдань з іноземних мов носить компетентнісний характер і в тій чи іншій мірі охоплює всі компоненти комунікативної компетенції в якості об’єктів контролю

Питання для обговорення

 • Який підхід до формування чотирьох навичок мовленнєвої діяльності вважається найбільш ефективним і чому?
 • Які мовні та мовленнєві навички тренуються під час завдань з використанням віршів, пісень та римувань?
 • Якими є основні принципи навчання читання молодших школярів?
 • Назвіть основні вимоги до рівня володіння навичками аудіювання, говоріння, читання та письма в початковій школі.

Питання для обговорення

 • У чому полягає комплексне засвоєння мовного матеріалу на уроці іноземної мови в початковій школі?
 • Як вводити новий граматичний матеріал, якщо уникати вербальних правил та формальних граматичних ознак?
 • Назвіть ефективні шляхи презентації нового лексичного матеріалу та його закріплення.
 • Запропонуйте шляхи подолання труднощів, що виникають у процесі раннього навчання іноземної мови.


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка