Особливості збутової діяльності малих промислових підприємствСторінка1/5
Дата конвертації01.02.2018
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3   4   5
Особливості збутової діяльності малих промислових підприємств*
Функціонування підприємств у ринково-орієнтованому суспільстві потребує специфічних рис підприємницької діяльності. Зокрема характеристичними особливостями малих підприємств, які дозволяють їм зайняти інноваційну стратегічно-випереджувальну позицію щодо актуальних проблем збутової діяльності, є:

а) високий рівень ризику втрат, що зумовлює необхідність диверсифікації;

б) нечисленні штати служби маркетингу, що зумовлює потребу в організуванні господарських об’єднань (наприклад, асоціацій) для інтегрування зусиль у сфері маркетингу;

в) концентрація управлінських рішень у власників підприємства;

г) гнучкість та швидка адаптація до зміни зовнішнього середовища;

ґ) можливість максимально індивідуалізувати продукцію для споживача;

д) відносна простота і легкість впровадження нових технологій та інноваційних рішень;

е) проблематичність релевантного впливу на характеристики галузі в цілому;

є) тісні взаємозв’язки між малим виробничим підприємством і споживачами;

ж) відсутність бюрократичних процедур для ухвалення управлінських рішень;

з) залежність від кредитних ресурсів;

і) тісні взаємозв’язки між працедавцем і найманим працівником, а також між підрозділами;

й) можливість використання вторинної сировини великих виробничих підприємств.

Розвиток вітчизняних малих підприємств зазнав істотних змін та трансформацій, обумовлених динамічністю зовнішніх умов та суспільною невизначеністю. Особливої уваги заслуговує дистрибуційний процес на таких підприємствах. Збутова діяльність тут поєднує в собі не лише специфіку галузі, але й характерологічні ознаки малого підприємництва. Згідно з Господарським кодексом України до малих відносять підприємства, на яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб; річний дохід (від будь-якої діяльності) не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, розраховану за середньорічним курсом Національного банку України [3].

Збутова діяльність малих підприємств реалізується через пошук інноваційних інструментів, механізмів, методів та моделей у процесі реалізації маркетингових цілей з метою визначення найефективніших збутових каналів і оптимальних обсягів реалізації у кожному з них. Збутові канали малих підприємств поділяють на прямі та непрямі. На рис. 1.48 схематично представлено характеристики основних збутових каналів малих промислових підприємств.

У маркетинговій діяльності, результативним компонентом якої є збут продукції, чільне місце посідає вибір збутових каналів. Особливої уваги заслуговують ті збутові канали, що забезпечують швидкий обіг коштів, вчасне їх надходження, відсутність кредитної заборгованості, значний товарообіг тощо. Серед непрямих збутових каналів більшість великих посередників (супер- та гіпермаркети, дистрибуторські мережі) юридично встановлюють відтермінування проплат за відвантажену продукцію, тоді як оптові промислові ринки виступають великими посередниками, забезпечуючи швидку обіговість коштів, тим більше, що перші неохоче співпрацюють із малими підприємствами через малі обсяги виробництва, невелику прибутковість продукції тощо. Роль оптових промислових ринків є визначальною для багатьох малих підприємств, що провадять свою господарську діяльність на їх території. Оскільки оптові ринки створюють значні людські потоки, дозволяють нарощувати обороти та розширювати бізнес, займаючи свою нішу, вони становлять великий інтерес для малих підприємств. Оптові ринки об’єднують малі підприємства, які створюють численні робочі місця. Вони приваблюють малі промислові підприємства сформованою інфраструктурою, вигідними маркетинговими пропозиціями, комплексністю послуг тощо. Цілодобова робота цих об’єктів дозволяє успішно функціонувати таким форматам торгівлі та коригувати свою роботу відповідно до періоду доби, орієнтуючись на гуртового чи дрібногуртового споживача. Нічні закупівлі переважно мають гуртовий характер, тоді як денні − роздрібний.Рис. 1.48. Характеристики основних збутових каналів малих промислових підприємств
Примітка: сформовано авторами з використанням літературних джерел [1; 2; 5; 11; 15]
Історія виникнення оптових ринків-ярмарків сягає часів Середньовіччя. На той час це були зазвичай продовольчі ринки. З часом предметом торгівлі ставали ремісничі вироби, часто купцям з іноземним крамом надавали найкращі місця, оскільки їхній товар користувався найбільшим попитом. Сьогодні проблема вибору якнайкращого торгового місця на цих ринках залишається актуальною.

Саме оптові ринки дають можливість для становлення, розвитку та розширення діяльності малих підприємств, пропонуючи свої площі для здійснення господарської діяльності. На території оптових ринків вони функціонують на умовах договору про оренду, суборенду чи на правах власника (якщо інвестували кошти і викупили приміщення або будували приміщення за власний кошт). На рис. 1.49 схематично розкрито вигоди для малих промислових підприємств від функціонування на оптовому ринку.
Рис. 1.49. Вигоди для малих промислових підприємств від діяльності на оптовому ринку
Опишемо докладніше ці вигоди: створення значних потоків потенційних покупців; великі обсяги закупівельних партій; швидка оборотність коштів; відсутність протермінованої заборгованості за відвантажену продукцію; встановлення вигідних довготривалих контактів із покупцями; вмотивований та фінансово доцільний цілодобовий графік роботи; юридична захищеність через офіційно укладений договір оренди/суборенди; ведення бізнесу на умовах оренди (суборенди) дозволяє зменшити початкові витрати для заснування бізнесу; можливість розширення території підприємства за рахунок взяття в оренду додаткових торгових площ; диверсифікація ризику недоотримання прибутку завдяки різній територіальній локалізації продукції виробника; вигідне географічне розташування оптових ринків; сформований позитивний імідж про якісну та дешеву продукцію; помірна орендна плата; торгові площі, обладнані за європейськими вимогами та стандартами; налагоджена інфраструктура ринку тощо.

На рис. 1.50 схематично показано вигоди для оптових ринків від збутової діяльності малих промислових підприємств.

Рис. 1.50. Структура вигод оптових ринків від функціонування

малих підприємств на їх території
До переваг діяльності малих промислових підприємств на оптових ринках можна також віднести різноманіття продукції, цінову конкуренцію між підприємствами, перспективи розширення бізнесу та надання в оренду більших площ.

Мале підприємство є мобільнішим та гнучкішим порівняно з великим бізнесом, однак господарювання наодинці звужує його можливості у сфері нарощення торговельних потужностей. Проблема збуту продукції є ключовим питанням будь-якого підприємства. Одним із прогресивних його рішень є поєднання торговельних площ малих підприємств на території оптового ринку із отриманням додаткових переваг для обох сторін. Таке симбіозне рішення можна ухвалити, розглянувши умови входження та функціонування малих промислових підприємств на оптових ринках і фактори, що впливають на конкурентоспроможність МПП та оптових ринків. При виборі оптового ринку як потенційного збутового каналу мале промислове підприємство виокремлює та систематизує чинники зовнішнього і внутрішнього середовищ, що впливають на конкурентоспроможність таких підприємств у взаємовідносинах з оптовими ринками у динамічному ринковому середовищі. Огляд літературних джерел [1; 7; 14; 16] та практика ведення бізнесу на оптових промислових ринках дають підстави стверджувати, що малодослідженим залишається питання взаємовідносин малих підприємств та оптових ринків, систематизація факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ, виявлення їх впливу на взаємодію малого промислового підприємства та оптового ринку. Ці фактори є визначальними для досягнення максимального синергетичного ефекту конкурентоспроможності обох сторін. Вони лягли в основу пропонованого нами аналізу механізму взаємодії факторів, що впливають на конкурентоспроможність МПП, та факторів, що визначають конкурентоспроможність оптового ринку, а також рівень впливу різнопланових чинників як з боку, оптового ринку, так і з боку МПП, і передбачуваного синергетичного ефекту.

Як ми вже зауважили, вигідним та ефективним способом реалізації продукції для МПП є започаткування бізнесу на оптовому ринку.

Залежно від конкурентної позиції оптового ринку стратегічна діяльність у напрямі залучення МПП може виражатися троїсто:

1. Конкурентна позиція сильна, і попит з боку МПП на орендну площу перевищує пропозицію оптового ринку. За таких умов керівництво оптового ринку залучає орендарів на тривалий термін шляхом пропозиції викупу облігацій.

2. Конкурентна позиція слабка або оптовий ринок тільки заснований, попит від потенційних орендарів менший від пропозиції наявних орендних місць. За цих умов є сенс створити інвестиційний фонд оптового ринку (залучення та накопичення коштів відбувається за рахунок орендних та маркетингових платежів орендарів) і за рахунок внесених до нього коштів залучити МПП потрібної товарної групи, при цьому можна брати участь у веденні бізнесу.

3. Комбінована стратегія передбачає поєднання попередніх двох типів стратегій, а саме: кошти, отримані від викупу облігацій, йдуть на створення інвестиційного фонду і спрямовуються на розширення оптового ринку або на залучення «якірних» орендарів, які своєю присутністю створюватимуть додаткові людські потоки. На практиці оптові ринки найчастіше використовують третю із перелічених стратегій.

Конкуренція є невід’ємною складовою ринкової економіки. Вона є рушійною силою для розвитку кожного підприємства, адже підштовхує його до аналізування ринкової ситуації та впровадження відповідних корективів. Щоб виграти конкуренцію, необхідно визначити фактори зовнішнього та внутрішнього середовищ, що дозволяє цілісно підійти до аналізу ринкової ситуації та сформувати перелік подальших дій.


Каталог: Referats
Referats -> Аварії на підприємствах
Referats -> Реферат з географії на тему: " Фінляндія"
Referats -> Реферат Епігенетичні основи і причини взаємозв’язку диференціації клітин, канцерогенезу та старіння
Referats -> Розробка й аналіз методів реалізації прискорення задач закриття інформації на різних обчислювальних платформах
Referats -> Обґрунтування адаптивних стратегій рослин для ресурсозбереження та агровиробництва
Referats -> Реферат циклу наукових праць за темою індикація стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин
Referats -> Матеріалознавство у товарознавчій експертизі 7 Рідкісноземельні метали
Referats -> План Вступ Гідроелектростанції (гес)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка