Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»Сторінка13/59
Дата конвертації23.10.2016
Розмір8.86 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   59

Діаграма 11


Організаційно-фінансові засади функціонування спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) визначено постановами Кабінету Міністрів України від 23.04.2003 р. за № 585 "Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"; від 5 липня 2004 р. № 848 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»; Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Окрім розширення напрямів діяльності в частині здійснення соціально-педагогічного патронату сімей, які виховують вдома дітей-інвалідів, до складу учнівських контингентів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) уведено дітей з помірною розумовою відсталістю, сліпоглухих, з аутизмом.Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат - загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує умови проживання, здобуття певного рівня освіти, професійну орієнтацію та підготовку, проводить корекційно-розвивальну роботу з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та їх цілодобове утримання за рахунок держави. За бажанням батьків діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, можуть лише навчатися у спеціальних школах-інтернатах без проживання у них.

Спеціальна загальноосвітня школа – загальноосвітній навчальний заклад з продовженим днем, що забезпечує навчання, виховання та корекційно-розвивальну роботу дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за рахунок держави.

Для організації навчально-виховної, корекційно-розвивальної роботи, поглибленого вивчення дітей, які мають складні вади розвитку (діти з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, діти з раннім дитячим аутизмом, сліпоглухі), у складі спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) відкриваються окремі класи (групи). Гранична наповнюваність класів (груп) для дітей, які мають складні вади розвитку, не повинна перевищувати 6 осіб.

Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання у кожній спеціальній школі (школі-інтернаті) діють шкільні психолого-медико-педагогічні комісії, метою яких є вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного учня (вихованця) у динаміці; визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно-розвивальної роботи, професійної реабілітації.

За наявності достатньої кількості учнів, відповідної матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення спеціальна школа (школа-інтернат) може мати спеціальні класи (групи) для дітей інших нозологій.У разі відновлення здоров’я учні (вихованці) спеціальної школи (школи-інтернату) за висновком відповідної психолого-медико-педагогічної консультації переводяться до іншого типу загальноосвітнього навчального закладу за місцем проживання дитини чи за вибором батьків (осіб, які їх замінюють).

Спеціальна школа (школа-інтернат) працює за навчальними програмами, підручниками і посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки. Під час навчання учнів у спеціальній школі (школі-інтернаті) ІІ і ІІІ ступенів використовуються як спеціальні програми і підручники, так і програми й підручники загальноосвітньої школи. У випадках, коли учні мають ускладнені вади психофізичного розвитку, дисграфію, дислексію, акалькулію і не можуть засвоїти програму з окремих предметів, педагогічна рада школи за поданням шкільної психолого-медико-педагогічної комісії та погодженням з батьками (особами, які їх замінюють) приймає рішення про переведення таких учнів на навчання за індивідуальними навчальними програмами. Індивідуальні навчальні програми розробляються вчителем на основі навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, та робочого навчального плану закладу, погоджуються з батьками (особами, які їх замінюють), розглядаються педагогічною радою і затверджуються керівником спеціальної школи (школи-інтернату). Навчальні досягнення таких учнів оцінюються за обсягом матеріалу, визначеного індивідуальною навчальною програмою. Навчально-реабілітаційний процес у спеціальній школі (школі-інтернаті) здійснюється з урахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку учнів (вихованців) за змістом, формами і методами їх навчання, відповідного режиму дня, що забезпечує системність навчально-виховної, корекційно-розвивальної, лікувально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів. Навчально-виховний процес у спеціальній школі (школі-інтернаті) має корекційну спрямованість. Завдяки індивідуальному та диференційованому підходу в процесі навчання створюються передумови для подолання порушень психофізичного розвитку, засвоєння учнями (вихованцями) програмового матеріалу, розвитку їх здібностей, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації. Спеціальні загальноосвітні навчальні заклади працюють за окремими навчальними планами та програмами з корекційно-розвивальною складовою, що забезпечує здійснення психолого-педагогічної, медичної, соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Зазначеними навчальними планами, окрім навчання, регламентується організація корекційно-розвивальної роботи з учнями (вихованцями): розвиток слухового, зорового сприймання; розвиток мовлення; корекція пізнавальної діяльності; формування навичок просторового, соціально-побутового орієнтування; формування компенсаційних способів діяльності; практичне використання знань, умінь і навичок (предметно-практична діяльність); розвиток комунікативної діяльності і творчості; фізичний розвиток. Ефективність навчально-виховної, корекційно-розвивальної роботи досягається через забезпечення учнів (вихованців) відповідними засобами навчання та реабілітації, медичними виробами. Трудове навчання у спеціальній школі (школі-інтернаті) має надзвичайно важливу корекційну спрямованість. Воно передбачає систему заходів, спрямованих на відновлення, компенсацію порушених функцій, оволодіння вихованцями трудовими вміннями і навичками, що є основою для подальшої адекватної професійної підготовки. Трудове навчання здійснюється диференційовано з урахуванням психофізичних, індивідуальних особливостей та можливостей учня і може реалізуватися у формі професійного навчання. Професійне навчання організовується на базі навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобного господарства тощо. Професійна освіта, спрямована на оволодіння навичками спеціальності в спеціальній школі (школі-інтернаті), визначається з урахуванням рекомендацій лікарів, побажань учнів та їх батьків (осіб, які їх замінюють), потреб регіонів. При проведенні уроків з трудового навчання класи поділяються на групи. Комплектування груп за видами праці здійснюється з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів та рекомендацій лікарів. Спеціальні загальноосвітні школи та школи-інтернати укомплектовані необхідними педагогічними кадрами: вчителями-логопедами, вчителями-дефектологами, практичними психологами, соціальними педагогами, медичними працівниками. Освітня галузь у даний час функціонує в умовах оновленого нормативно-правового поля. З 2006 року введено в дію Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», відповідно до якого навчальні заклади, у яких є хоча б одна група для дітей з порушеннями розвитку, є реабілітаційними і входять до єдиного реєстру реабілітаційних закладів країни, незалежно від підпорядкування. На сьогодні до цього закону розроблено низку нормативних актів: постановами Кабінету Міністрів України затверджено Державну типову програму реабілітації інвалідів, Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2007 р. № 623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання». Для підвищення ефективності навчально-реабілітаційного процесу у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку, удосконалюється навчально-методичне забезпечення. Розроблено та видано навчальні програми для 5-10 класів восьми видів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) та методичні рекомендації до них, програми з комплексної реабілітації незрячих учнів для 5-9 класів для сліпих дітей. Для дітей із складними вадами розвитку (зі зниженим слухом і розумовою відсталістю, глухих і розумовою відсталістю, порушеннями опорно-рухового апарату та розумовою відсталістю) розроблено та видано навчальні програми для початкових класів, програми з читання, української мови, математики для учнів підготовчого, 1-10 класів. З метою забезпечення вивчення жестової мови у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для глухих дітей та дітей зі зниженим слухом підготовлено програму «Українська жестова мова» для підготовчого, 1-12 класів та навчально-методичний посібник до неї. До навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей та дітей зі зниженим слухом уведено навчальний предмет «Українська жестова мова» (Наказ МОН від 11.09.2009 р. № 852) та підготовлено інструктивно-методичний лист про його виконання від 05.10.2009р. № 1/9-684. На виконання Державної типової програми реабілітації інвалідів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. № 1686, підготовлено методичні рекомендації щодо забезпечення у спеціальних навчальних закладах системного, комплексного підходу до організації медичної, психолого-педагогічної, трудової, фізичної, соціальної реабілітації - «Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах» (лист МОН від 04.08.2009 р. № 1/9-515) На сьогодні у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, удосконалюється матеріально-технічна база для здійснення навчально-виховної, лікувально-профілактичної та корекційно-відновлювальної роботи з дітьми. У спеціальних школах (школах-інтернатах) функціонують комп’ютерні класи, що дає можливість вихованцям використовувати освітній потенціал мережі Інтернет, комп’ютерні технології навчання, підвищуючи освітній рівень. Зокрема, для навчання розумово відсталих дітей основам комп’ютерної грамоти у школах-інтернатах Запорізької області розроблені авторські програми, діють гуртки для підготовки учнів до роботи з комп’ютером. Так, вихованці шкіл-інтернатів для дітей зі зниженим зором мають у користуванні спеціальні підручники, обладнання для записування, тиражування і прослуховування книг, які «говорять», слухомовні комп’ютерні тренажери, комп’ютерні лінгафонні класи, предметні макети, муляжі тощо. У Житомирській спеціальній школі-інтернаті для дітей зі зниженим зором створено електронну бібліотеку, в якій нараховується більше 20 тисяч книг в електронному варіанті. Незважаючи на те, що протягом останніх років спостерігається тенденція до збільшення фінансування спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, їх матеріально-технічна база, умови для навчання та утримання вихованців потребують поліпшення. Кошторисні призначення, передбачені на створення матеріально-технічної бази навчальних закладів, недостатні і лише на 80-90 відсотків забезпечують відповідні мінімальні потреби.

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
uploads -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   59
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка