Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»Сторінка16/59
Дата конвертації23.10.2016
Розмір8.86 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   59

3.4 Професійно-технічна освіта

На сьогодні глобалізаційні процеси в сфері економіки призводять до зростання конкуренції серед виробників продукції, роботодавців, актуалізуючи питання підвищення ефективності національного виробництва через забезпечення якісною, високорівневою кваліфікованою робочою силою, професійна компетенція і мобільність якої є факторами стрімкого розвитку економіки будь-якої країни. Всі ці фактори впливають на зростання уваги до стану та розвитку системи професійно-технічної освіти як важливого сегменту національної освіти, генеруючої кваліфікованих робітників. Особливо на фоні негативних економічних та соціальних явищ в Україні: спаду виробництва, згортання високотехнологічних і наукомістких виробництв, вивільнення працівників і безробіття, падіння престижу технічної освіти, появи нових життєвих стандартів і мотивів вибору сфери трудової діяльності.

У Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в України зазначається, що без якісної підготовки кваліфікованих робітників, адаптованих до вимог технологічного розвитку сучасних галузей економіки, що мають високий рівень теоретичної підготовки та професійної компетенції, володіють багатофункціональними практико зорієнтованими вміннями, здатні до самоорганізації, самореалізації у професійній діяльності, підготовлених до розв’язання виробничих завдань і соціально-економічних проблем, неможливо розвивати високотехнологічне виробництво. Особливо ті його напрями, що визначають темп розвитку економіки країни, забезпечують якість та конкурентоспроможність продукції. Постає завдання – привести у відповідність до сучасних глобальних інноваційних тенденцій параметри працересурсного потенціалу, зокрема робітничі кадри, які на практиці повинні реалізовувати ідеї технологічного прогресу.

У світлі викладеного вище особливої ваги набувають проблеми професійної та фахової підготовки осіб з інвалідністю, зокрема молоді з різноманітними порушеннями психофізичного розвитку як необхідної передумови їх самозабезпечення, самореалізації у майбутньому, працевлаштування та повної соціальної інтеграції через трудові колективи.Законодавча база

Професійно-технічна освіта - складова системи освіти України. Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних навчальних закладах (Закон України про професійно-технічну освіту від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР).

Держава забезпечує пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та іншим категоріям дітей, які потребують соціального захисту, за умови наявності у них достатнього рівня підготовки. Діти-інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією, зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань.

Норми навантаження у навчальних програмах та планах навчальних закладів повинні визначатися з урахуванням віку та стану здоров'я дітей. Контроль за дотриманням цих норм у порядку, встановленому законодавством, забезпечують органи управління освітою та органи охорони здоров'я.

Проблеми доступу інвалідів до професійно-технічної освіти, їх нормативно-правового врегулювання висвітлені в основних законодавчих документах: Конституції України (Право на освіту); Законі про освіту (від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ); Законі України про професійно-технічну освіту від 10.02.1998 р. №10398-ВР; Постанові Верховної Ради України про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні від 03.04.2003 р. №699-ІV; Постанові Кабінету Міністрів України про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації від 13.10.1993 р. №859; Постанові Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад від 05.08.1998 р. №1240; Наказі МОЗ України і Міносвіти України про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання від 05.05.1997 р.№ 137/131; Наказі МОН України про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладах України від 06.06.2006 р. № 441; Державній програмі розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. N 716); Комплексній програмі освіти та фахової підготовки дітей-інвалідів та інших. Окремим пунктом плану роботи департаменту професійно-технічної освіти на 2010 р. є продовження роботи щодо розширення переліку професій для дітей з обмеженими можливостями та забезпечення їх першим робочим місцем на виконання Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Закон про професійно-технічну освіту гарантує інвалідам професійно-технічну освіту на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям. За інших рівних умов інваліди мають переважне право на зарахування до професійно-технічних навчальних закладів. Професійна підготовка або перепідготовка інвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах обсягів державного замовлення з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії. У професійному навчанні інвалідів поряд із традиційними допускається застосування альтернативних форм навчання. Пенсія і стипендія виплачуються інвалідам у період навчання в повному розмірі. Працевлаштування випускників із числа інвалідів здійснюється згідно із законодавством.

Однак в Національній доповіді «Про становище інвалідів в Україні» (Київ, 2008р.) розкривається цілий ряд невідповідностей у чинному законодавстві стосовно професійно-технічної освіти дітей-інвалідів та їх подальшого працевлаштування. Так, значними перешкодами до реалізації прав на освіту тут названі: відсутність контролю за дотриманням навчальними закладами вимог доступності до відповідної інфраструктури людей з інвалідністю, що бажають навчатися; існуючий список медичних протипоказань, затверджений Міністерством охорони здоров’я України; відсутність нормативів обов’язкового виділення місць у вищих навчальних закладах для людей з інвалідністю; освітніх державних стандартів вищої та професійно-технічної освіти та програми для молоді з розумовою відсталістю.

Профорієнтаційна підготовка в школах-інтернатах

Досі існуючий перелік доступних кваліфікацій для осіб з порушеннями психофізичного розвитку не відповідає їхнім пізнавальним можливостям, інтересам, схильностям, індивідуальним особливостям та здібностям. А невміння випускників шкіл-інтернатів адекватно оцінювати і співвідносити власні можливості з вимогами професії негативно впливає на вибір професії, психологічну готовність до професійної діяльності, працевлаштування, призводить до зневіри у можливостях професійної самореалізації. Попередження та подолання цих негативних наслідків здійснюється в системі профорієнтаційної роботи спеціальної школи-інтернату.

Професійна орієнтація в загальному плані – це комплексна система підготовки особистості до свідомого професійного самовизначення шляхом психолого-педагогічних заходів, які спрямовані на оптимізацію процесу вибору майбутньої професії та навчального закладу відповідно до бажань, схильностей і сформованих здібностей з урахуванням потреб ринку праці.

Профорієнтація осіб з порушеннями психофізичного розвитку – система соціальних, економічних, медичних, педагогічних, психологічних та інших заходів, спрямованих на полегшення вибору професії з урахуванням потреб у конкурентоздатності, можливостей, інтересів і схильностей особистості.

В останні роки реалізація профорієнтаційної роботи в спеціальних школах-інтернатах відбувається зі значними труднощами, хоча й поставлена у розділ першочергових потреб дітей-інвалідів. Профорієнтація дітей-інвалідів включає наступні види роботи: професійно-просвітницька, вивчення та виховання професійних інтересів і здібностей, медико-психолого-педагогічне консультування у виборі професії, професійну адаптацію.

Змістом професійно-просвітницької діяльності, здійснюваної у старшій школі, є ознайомлення з доступними професіями, вимогами окремих професій до стану здоров’я, психофізичних та особистісних якостей людини.

При спеціальних школах-інтернатах діють майстерні та спеціально обладнані класи для практичної підготовки дітей до різних видів трудової та професійної діяльності. Зокрема, це столярні, слюсарні, шевські та швейні майстерні, класи соціально-побутової підготовки, кабінети масажу, комп’ютерні класи.

Профорієнтація осіб з порушеннями зору, слуху та інтелекту та їх подальше працевлаштування, вибір профілю мають відповідати їх функціональним можливостям, не мати негативного впливу на їх здоров’я, враховувати вплив протипоказань. Береться до уваги характер, час і прогноз захворювання органу зору, збереженість зорових функцій, наявність супутніх захворювань. Клінічний статус і функціональні можливості учнів з порушеннями психофізичного розвитку повинні відповідати вимогам, які висуваються характером та умовами обраної професії, принципам раціонального та якісного працевлаштування.Мережа навчальних закладів: ПТНЗ, НВП УТОС, УТОГ

В Україні фахову підготовку інвалідів здійснюють навчальні заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки, Міністерству праці та соціальної політики України, іншим центральним органам виконавчої влади, центри професійної реабілітації інвалідів, підприємства громадських організацій інвалідів, державна служба зайнятості.

Законодавством України для цієї категорії громадян передбачено пільги при вступі до професійно-технічних навчальних закладів. Так, поза конкурсом до професійно-технічних навчальних закладів (у разі позитивних результатів вступних іспитів) зараховуються діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією. Учні спеціальних навчальних груп (навчальних груп для дітей-інвалідів) звільняються від державної підсумкової атестації. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річні оцінки та робиться запис: «звільнений від атестації». Останній фактор важко назвати позитивним, оскільки це ускладнює визначення рівня кваліфікації таких випускників, що важливо для потенційних роботодавців.

Професійне навчання та фахова підготовка є складовими професійної реабілітації осіб з інвалідністю. Державною програмою розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року передбачено забезпечити щорічне збільшення обсягів державного замовлення на підготовку осіб з інвалідністю за професіями та фахами, що користуються попитом на ринку праці, та, відповідно, продовжити роботу зі збільшення кількості спеціальних груп для осіб з інвалідністю у професійно-технічних і вищих навчальних закладах.Станом на 1.01.2010 року в Україні діють 994 навчальні заклади професійно-технічної освіти, більшість з яких 874 – це ПТНЗ за типами: ліцеї – 477, ВПУ – 174 та ПТУ – 156; за галузевим спрямуванням в сфері промисловості – 312, 251в агропромислових комплексах. У 362 ПТНЗ навчаються лише 4963 особи з фізичними та розумовими вадами за 52 робітничими професіями. Найпоширенішою чисельність учнів названої категорії навчається у Донецькій (976 осіб), Дніпропетровській (391 особа), Харківській (328 осіб), Львівській (281 особа) областях та м. Києві (374 особи). Найбільш поширеною формою навчання осіб з інвалідністю у професійно-технічних навчальних закладах є спеціальні групи, яких на сьогодні діє 132.

З 1997 р. кількість дітей з обмеженими можливостями, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах, зросла з 2,4 тисячі майже до 5тисяч у 2009-2010 рр.Діаграма 14


У 2009-2010 році навчалось 4963 дітей з фізичними та розумовими вадами ( в тому числі 3874 інваліди) (таблиця 2).

Прийом дітей-інвалідів на навчання здійснюється на підставі вимог чинного законодавства. Діти цієї категорії зараховуються до навчального закладу поза конкурсом, але лише за умови дозволу на навчання за професією висновком медико-соціальної експертизи.Таблиця 15

Кількість ПТНЗ та учнів-інвалідів в них в розрізі регіонів


Республіка, місто, область

Кількість ПТНЗ, в яких навчаються учні з числа інвалідів

Кількість учнів з числа інвалідів, які

здобувають відповідну професію

Форма навчання

Всього учнів


У тому числі

У спец. групах ПТНЗ

(учнів)

У загальних групах ПТНЗ

(учнів)
1

2

5

6

7

8

Автономна

Республіка Крим


20

67

2

65

денна

Вінницька


21

140

22

118

денна

Волинська


15

123

51

72

денна

Дніпропетров-ська


42

298

152

146

денна

Донецька


74

379

91

288

денна

Житомирська


19

61

1

60

денна

Закарпатська


14

61

0

61

денна

Запорізька


33

182

40

142

денна

Івано-Франківська


17

44

0

44

денна

Київська


24

75

8

67

денна

Кіровоградська

17

51

2

49

денна

Луганська

46

215

57

158

денна

Львівська

26

211

0

211

денна

Миколаївська

26

146

17

129

денна

Одеська

32

125

23

102

денна

Полтавська

28

147

0

147

денна

Рівненська

15

99

0

99

денна

Сумська

29

134

0

134

денна

Тернопільська

23

138

0

138

денна

Харківська

29

214

74

140

денна

Херсонська

18

73

3

70

денна

Хмельницька

23

143

0

143

денна

Черкаська

18

106

15

91

денна

Чернівецька

14

142

97

45

денна

Чернігівська

14

60

0

60

денна

м.Київ

19

397

271

126

денна

м.Севастополь

5

43

17

24

денна

Разом

661

3874

943

2929

денна

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
uploads -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   59
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка