Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»Сторінка27/59
Дата конвертації23.10.2016
Розмір8.86 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   59
Тематика наукових досліджень Інституту спрямована на розроблення наукових засад, нової філософії спеціальної освіти, що відповідають реаліям часу, на глибокий аналіз основних тенденцій розвитку вітчизняної та зарубіжних освітніх систем, корекційної педагогіки та впровадження їх у педагогічну практику. Водночас розв’язуються дві складні взаємопов’язані проблеми. Перша – збереження позитивного досвіду в галузі спеціальної освіти, напрацювань попередніх періодів, які стали надбанням теорії і практики. Друга – розроблення і впровадження нових технологій у спеціальну освіту у процесі трансформації суспільних відносин.

Науково-організаційна діяльність Інституту спеціальної педагогіки НАПН України спрямовується на розроблення теоретичних і методичних засад розвитку освіти дітей з психофізичними порушеннями. У 2009 році було започатковано вісім комплексних фундаментальних досліджень, в яких визначено основні науково-теоретичні засади та концептуальні підходи до вдосконалення змісту освіти дітей різних вікових груп із сенсорними порушеннями, зокрема, з вадами зору, слуху та мовлення, з порушеннями когнітивної сфери, вадами інтелекту та психічного розвитку.

Інститутом виконуються комплексні науково-пошукові дослідження, які мають експериментальне аналітико-емпіричне спрямування і передбачають:

 • визначення концептуальних підходів до розроблення науково-методичного забезпечення навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку різних вікових груп;

 • обґрунтування науково-теоретичних засад змістового наповнення освіти дітей з психофізичними порушеннями;

 • проведення моніторингових досліджень результативності корекційного навчання та реалізації принципу особистісно зорієнтованої спрямованості навчально-виховного процесу у спеціальних закладах;

 • визначення теоретико-методологічних засад та організаційно-педагогічних умов впровадження інклюзивної освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку;

 • розроблення педагогічних і лінгвістичних засад білінгвального навчання учнів з порушеннями слуху;

 • обґрунтування науково-методичних підходів корекційно-реабітіаційного навчання школярів з помірною розумовою відсталістю, які донедавна вважалися ненаучуваною категорією дітей.

Одержані результати знайшли своє практичне втілення у:

 • розробленні «Концепції мовної освіти учнів з порушеннями зору початкової ланки спеціальної школи», «Концепції психологічного супроводу учнів 1-4 класів спеціальних закладів освіти для дітей з порушеннями зору», «Концепції вивчення жестової мови в Україні», «Концепції змісту підручника «Світ навколо тебе» для слабозорих учнів»;

 • підготовці монографії «Зміст освіти дітей з порушеннями зору: загальний і спеціальний компоненти»;

 • апробації експериментальних методик вивчення стану мовленнєвого та розумового розвитку дітей;
 • підготовці програмно-методичних комплексів «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку;

 • підготовці навчальних програм для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (II ступінь) для дітей зі зниженим слухом з української мови, української літератури зарубіжної літератури (історії України, всесвітньої історії, правознавства, природознавства географії біології, фізики, хімії);

 • розробленні навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції.

Нові результати здобуто при дослідженні особистості дітей з аутизмом; дітей з порушеннями психофізичного розвитку переддошкільного віку; при моделюванні психолого-педагогічного і нейропсихологічного забезпечення змісту дошкільного навчання дітей з особливостями розвитку, розробленні структури та змісту психологічної допомоги дошкільникам зі складними порушеннями.

Результативно досліджувалася тематика щодо науково-методичного забезпечення навчання дітей зі складними (комбінованими) порушеннями психофізичного розвитку. Зокрема, визначено основні науково-теоретичні підходи до організації навчально-виховної діяльності в різних освітніх закладах, де перебувають діти зі складними (комбінованими) порушеннями психофізичного розвитку з урахуванням особистісно зорієнтованого та диференційованого спрямування розвитку особистості.

Розроблено корекційно-розвивальну комп'ютерну програму „В країні цікавих звуків" для дітей, які мають психофізичні порушення мовлення. Програма апробована в експериментальних інклюзивних навчальних закладах і використовується педагогами та батьками дітей з порушеннями розвитку. Розроблено алгоритм навчального модуля до корекційно-розвивальної комп'ютерної програми „Живий звук", яка може успішно використовуватися в спеціальних закладах та в інклюзивному середовищі (в закладах масового типу).

Концептуально-методологічні засади розбудови інклюзивної освіти в Україні викладено у навчальному курсі «Вступ до інклюзивної освіти» для педагогів, що підвищують кваліфікацію в системі ІППО України.

Нові результати здобуто при визначенні педагогічних і лінгвістичних засад білінгвального навчання учнів з порушеннями слуху, визначено концептуальні засади вивчення жестової мови в Україні; розкрито основні підходи щодо вивчення психолінгвістичних особливостей жестової мови, її носіїв (соціально-лінгво-психологічні, лінгвістично-психічні та соматичні); проведено історіографічне дослідження становлення та розвитку систем навчання з часу зародження спеціального навчання для глухих і до сьогодення; описано особливості використання жестової мови як комплексної природної комунікативної системи глухих осіб в Україні.

Окрім цього, розроблялися 2 наукові теми : «Організаційно-методичні засади корекційно-розвивального впливу на дитину з порушеннями психофізичного розвитку в умовах сім'ї», за завданнями Державної програми підтримки сім'ї та Міжгалузева комплексна програма «Здоров'я нації». Основні результати розроблених наукових тем викладено у науково-методичних посібниках: «Виховання дитини з порушеннями слуху в умовах сім'ї», «Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями зору та слуху».

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України плідно співпрацює з Університетом Грента МакЮена. Угода про тривалу і різнопланову співпрацю дає змогу молодим науковцям стажуватися в провідному канадському навчальному закладі. Інститут спеціальної педагогіки є провідною установою у виконанні Національного проекту «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку шляхом запровадження їх інклюзивного навчання», який передбачає розбудову інклюзивної освіти в Україні, результати проектної діяльності розміщено на сайті Інституту, який функціонує в режимі on-line (www.ispukr.org.ua). У 2009 р. започатковано видання збірників наукових праць окремих підрозділів, зокрема: «Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології», «Український логопедичний вісник», «Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання». Основна наукова діяльність Інституту спеціальної педагогіки НАПН
України спрямовувалася на впровадження результатів у педагогічну практику.

Науковці інституту сприяють якісній реалізації Державних та Національних програм, як-то: «Здоров'я нації», «Підтримка сім'ї» та ін. Внаслідок проведеної пошукової роботи обґрунтовано, розроблено та апробовано систему корекційної-розвивального впливу на пізнавальну, мисленнєву та мовленнєву діяльність, особистість дитини з порушеннями слуху в умовах сім'ї; визначено та обґрунтовано науково-теоретичні засади психолого-педагогічного супроводу дітей шкільного віку з порушеннями зору та слуху, розроблено методики відповідного супроводу таких дітей.

Результати науково-експериментальної діяльності Інституту спеціальної педагогіки НАПН України широко висвітлюються в журналі «Дефектологія/Особлива дитина: навчання та виховання», збірниках наукових праць «Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі», «Жестова мова й сучасність». Науково-дослідна робота проводилася на базі експериментальних навчальних закладів: спеціальних загальноосвітніх дошкільних установ компенсуючого типу, спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, закладів інноваційного типу: навчально-реабілітаційних та оздоровчих центрів, багатопрофільних реабілітаційних установ. Проведення експериментальної роботи передбачало апробацію інноваційних аспектів пошукової діяльності, як-то: апробування інклюзивної моделі освіти; запровадження експериментальної методики вивчення стану мовленнєвого та розумового розвитку дітей дошкільного віку з недорозвиненням мовлення; уточнення змістового та погодинного навчального навантаження в основній ланці спеціальної освіти дітей з порушеннями зору; апробацію розробленої психолого-педагогічної діагностики та навчально-розвивальних програм для дітей з помірною розумовою відсталістю; введення до навчального плану спеціальних шкіл для дітей з порушеннями слуху предмету «Українська жестова мова» тощо. Важливим надбанням пошукової роботи стало розроблення теоретико-методологічних засад впровадження інклюзивного навчання в Україні. В контексті оновлення змісту освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку подальшого поступу набула методологія теорії і практики корекційної педагогіки і спеціальної психології, розроблення концептуальних моделей спеціальних навчально-виховних закладів. Відповідно до міжнародних стандартів розроблено низку положень стосовно розвитку спеціальної освіти, підготовлено відповідні нормативно-правові документи (Положення про інклюзивне навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку; Положення про спеціальну вечірню школу для глухих; Програму підтримки обдарованих дітей-інвалідів та ін.).

На основі переоцінки традиційних парадигм спеціальної освіти, цілей і цінностей здійснюється активний пошук шляхів і засобів її удосконалення, формується нова методологія навчання, виховання і розвитку учнів з порушеннями психофізичного розвитку, оновлюється зміст спеціальної освіти, розробляються нові навчальні програми, підручники, методичні посібники. Враховуючи закономірності й особливості психічного розвитку учнів спеціальної школи та беручи до уваги збережену здатність до засвоєння знань, умінь і навичок, при реформуванні змісту спеціальної освіти науковці дотримувалися наступних основоположних засад:

 • системність прийомів і методів, які забезпечують комплексний вплив
  на ваду і відновлюють не окремі операції, а психічну функцію в
  цілому;

 • застосування необхідних методів, специфічних засобів і прийомів дії на
  ваду, спираючись на збережені рівні і ланки структури психічних
  функцій;

 • використання опосередкованих методів, що не застосовуються у
  навчанні здорових дітей і які здійснюють корекційно-компенсаторний
  вплив на порушену функцію через інші психічні процеси та утворення;

 • корекція порушеної функції має здійснюватися з урахуванням взаємодії
  з іншими психічними функціями та її багаторівневої організації щораз
  на вищому рівні;

 • опора на збережені форми вербальної та невербальної діяльності, особливо на етапі раннього розвитку.

Проведені дослідження змінюють стереотипи у розумінні проблем навчання й виховання цих дітей, зумовлюють необхідність відходу від концентрації уваги на порушеннях особистості. Провідна ідея сучасних підходів до навчання - орієнтація на ефективне використання збережених функцій, здатних взяти на себе компенсаторно-корекційне навантаження та забезпечити цілеспрямований розвиток психічних процесів, що обумовлюють рівень опанування знань, умінь, навичок і відповідну освіченість дитини, її інтеграцію в суспільство.

Найскладніша, найвідповідальніша ділянка роботи науковців - оновлення змісту освіти на українознавчій основі, його апробація та впровадження в сучасну шкільну практику.

Лише в останні роки вченими, методистами, дидактиками підготовлено й опубліковано наукові праці, серед яких: низка монографій, підручників, посібників для вчителів та учнів, збірників наукових праць. Помітна частка належить методичним посібникам для вчителів різних типів спеціальних шкіл, розроблених відповідно до змісту Державного стандарту.

На основі глибоко аналізу попереднього досвіду конструювання змісту спеціальної освіти, урахування досягнень спеціальної педагогіки і психології та вимог нормативних документів науковцями Інституту, спільно з методистами Інституту змісту і методів навчання МОН України, розроблено низку навчальних програм і підручників для всіх типів спеціальних шкіл.

Зокрема, завдяки зусиллям вчених-дефектологів науково обґрунтовано та розроблено зміст корекційно-попереджувального і розвивального навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку; доведено необхідність побудови нової парадигми освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку: на засадах гуманізації, фундаменталізації, соціокультурної інтеграції; досліджено механізми і умови підвищення ефективності дошкільного навчання дітей з порушеннями розвитку; отримано нові дані щодо закономірностей засвоєння програмового матеріалу дошкільниками з порушеннями психофізичного розвитку; розроблено новий зміст спеціальної мовленнєвої підготовки дошкільників з порушеннями мовлення.

Оновлені результати здобуто у дослідженні особистості дітей з аутизмом, дітей-сиріт із загальним недорозвитком мовлення та дітей з порушеннями психофізичного розвитку переддошкільного віку. Змодельовано психолого-педагогічне і нейропсихологічне забезпечення змісту дошкільного навчання дітей з особливостями розвитку, розроблено структуру та зміст психологічної допомоги цій категорії дітей. Визначено основні науково-теоретичні підходи до організації навчально-виховної діяльності в різних освітніх закладах, де перебувають діти зі складними (комбінованими) порушеннями психофізичного розвитку з урахуванням особистісно орієнтованого та диференційованого спрямування розвитку особистості.

Вагомий внесок у наукове забезпечення освіти осіб з інвалідністю зробив Інститут корекційної педагогіки та психології, який виник у вересні 2003 року на базі дефектологічного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (директор – В.М. Синьов, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор).

Інститут обирає курс на впровадження ідеї нової філософії вищої освіти, що спрямована не лише на підвищення якості підготовки студентів, але й зростання авторитету професії корекційного педагога та спеціального психолога в цілому. Особлива увага звертається на підвищення фахового та наукового рівнів викладачів, залучення до науково-педагогічної роботи здібної молоді, що дозволило протягом короткого часу якісно змінити кадровий склад кафедр та створити надійне підґрунтя для майбутнього розвитку Інституту корекційної педагогіки та психології.

За часи незалежної України кількість вищих навчальних закладів, які готують корекційних педагогів, значно збільшилась. Сьогодні таку підготовку здійснюють в різних регіонах держави (м. Київ, м. Слов'янськ, м. Кам'янець-Подільський, м. Луганськ, АР Крим, м. Херсон, м. Полтава, м. Львів, м. Суми, м. Бердянськ, м. Умань).

Гостра потреба в корекційних педагогах та спеціальних психологах, обумовлена постійним зростанням кількості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку (у тому числі комплексними дефектами), дефіцит кадрів на місцях спонукає до відкриття спеціальності чи спеціалізації «Корекційна освіта» навіть у тих навчальних закладах, де немає жодного фахівця з відповідним науковим ступенем.

Сучасний стан підготовки та перепідготовки фахівців корекційної освіти в Україні.

Провідним центром підготовки кадрів корекційної освіти в Україні впродовж 90 років залишається Національний педагогічний університет імені М. П Драгоманова.

Сьогодні підготовку кадрів для роботи з особами, які мають порушення психофізичного розвитку, в Інституті корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова забезпечують 89 викладачів, з яких 14 докторів наук, професорів; 36 кандидатів наук, доцентів.

Навчання студентів проводиться на денному та заочному відділеннях за такими спеціальностями: «Корекційна освіта (психопедагогіка)», «Корекційна освіта (логопедія)», «Корекційна освіта (сурдопедагогіка)», «Корекційна освіта (тифлопедагогіка)», «Корекційна освіта (спеціальна психологія)».

За кожною зі спеціальностей відкрито спецкурс із заочною формою навчання терміном 3 роки на базі вищої педагогічної освіти.

Навчання проводиться за трьома кваліфікаційними рівнями: бакалавр (4 роки навчання), спеціаліст (1 рік навчання), магістр (1 (1,5) роки навчання).

У 2009-2010 н. р. за названими спеціальностями навчалось 1884 студенти, з них 666 на денній формі навчання та 1218 на заочній.

Кафедри Інституту корекційної педагогіки та психології готують корекційних педагогів для роботи в:

 • реабілітаційних та навчально-реабілітаційних центрах;

 • спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах),
  спеціальних загальноосвітніх школах (класах) для дітей з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, порушеннями зору, слуху, мовлення, опорно-рухового апарату;

 • логопунктах при загальноосвітніх школах;

 • логопедичних кабінетах при поліклініках;

 • логопедичних стаціонарах;

 • геронтологічних відділеннях лікарень;

 • центрах мовленнєвої патології МОЗ України.

Водночас у зв'язку з розширенням мережі освітніх, реабілітаційних, діагностичних установ, де фахівці працюють з аномальними дітьми різних нозологічних груп, а також з представниками так званих "змішаних варіантів структури аномального розвитку" (як приклад, можна навести психолого-медико-педагогічні консультації), виникла потреба підготовки фахівців, які були б однаково компетентні у різних галузях корекційної педагогіки і психології, на що мають бути зорієнтовані їх освітньо-професійні програми. В НПУ імені М. П. Драгоманова розпочата підготовка психологів для корекційно-освітніх та реабілітаційних закладів усіх типів, які одержують ґрунтовні знання діагностичного, психокорекційного, психотерапевтичного, психоконсультативного спрямування в галузі не тільки спеціальної (сурдо-, оліго-, тифло-, лого-, орто- та ін.), але й медичної психології.

Підготовка проводиться за новими навчальним планами,
впровадженими упродовж 2005-2009 рр.

До всіх навчальних курсів, які викладають в Інституті корекційної педагогіки та психології, розроблено нові:

 • типові та робочі навчальні програми;

 • програми педагогічної практики студентів;

 • програми самостійної роботи студентів;

 • програми державних екзаменів.

Основні навчальні курси забезпечені новими підручниками та навчальними посібниками, зокрема:

а) підручниками:

 • Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка. (2007), автор академік Синьов В.М.;

 • Психологія розумово відсталої дитини (2008), автори - академік
  Синьов В.М., проф. Хохліна О. П., доц. Матвєєва М.П.

- Історія олігофренопедагогіки (2007), автори - академік Бондар В.І., Золотоверх В.В.;

- Логопедія (2010) за редакцією проф. Шеремет М. К.;- Тифлопсихологія (2009), автор - проф. Синьова Є.П.;
- Логопсихологія (2010), автори – проф. Конопляста С. Ю., професор Сак Т. В., за редакцією проф. Шеремет М. К.;

б) навчальними посібниками:

 • Писхолого-педагогічні проблеми дефектології та пенітенціарії:
  Вибрані наукові праці (2010), автор - академік Синьов В. М.;

 • Методика навчання української мови молодших школярів з
  порушеннями мовленнєвого розвитку (у процесі засвоєння словотворчих
  засобів) (2009), автор - проф. Шеремет М. К., доц. Ревуцька О. В.;


 • Логопедія: корекційна робота при дислалії (2009), автори - проф.

Шеремет М. К., доц. Ревуцька О. В.; - Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного
віку з порушеннями мовлення до навчання у школі (2009), автори - проф.
Шеремет М. К., доц. Пахомової Н. В.; Розвиток дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння, теорія та практика (2008), автор - проф. Конопляста С. Ю.;

 • Освітні основи реабілітології (2009), автор - проф. Шевцов А. Г.;

 • Спеціальна методика початкового навчання української мови
  (2010), автор - доц. Марченко І. С.

У змісті нових освітніх програм підготовка фахівців з різних галузей корекційної освіти значно посилена, актуалізована, систематизована на внутрішньо-дисциплінарному та міждисциплінарному рівнях медико-біологічна та загальнопсихологічна підготовка, що також є фундаментом якісної освіти корекційного педагога та психолога. За останні 5 років в Інституті корекційної педагогіки та психології в зміст підготовки фахівців корекційної освіти введені навчальні курси, які відображують сучасні і прогнозовані зміни у соціальному замовленні (наприклад: "Менеджмент корекційно-реабілітаційної освіти", "Компаративна корекційна педагогіка і психологія", "Корекційна андрагогіка", "Нетрадиційні технології корекційної роботи та реабілітації", "Комп'ютерна техніка та Інтернет-ресурси у корекційній освіті" та ін.), значно змінено та розширено зміст підготовки майбутніх фахівців напряму «Корекційна освіта».

У зв'язку з перспективою і вже наявними реаліями запровадження в Україні інклюзивного навчання починається додаткова спеціалізація підготовки майбутніх тифлопедагогів та логопедів (оскільки їх освітні програми більше всього відповідають змісту підготовки вчителів для загальноосвітніх шкіл і дошкільних установ) до роботи в умовах інклюзивної освіти. Крім того, розроблений навчальний курс "Основи корекційної педагогіки та психології" з 2006-2007 навчального року введений до освітніх програм підготовки фахівців всіх спеціальностей напряму педагогічної освіти.

Підвищенню рівня готовності студентів до роботи в закладах освіти та охорони здоров'я сприяє проведення лабораторних занять на базі реабілітаційних та навчально-реабілітаційних центрів, спеціальних дошкільних та шкільних закладів освіти, закладів охорони здоров'я та педагогічна практика, що починається з II курсу. Виробнича педагогічна практика на посадах вихователя спеціального дошкільного закладу, вчителя спеціальної загальноосвітньої школи, логопеда поліклініки, логопеда логопедичного пункту при загальноосвітній школі, практичного психолога проводиться на IV курсі (6 тижнів) та V курсі (8 тижнів).

Інститутом активізована науково-дослідницька робота з теоретичного та експериментального обґрунтування підготовки психолого-педагогічних кадрів для корекційних та реабілітаційних установ різних типів. З урахуванням сучасних вимог до спеціалістів у галузі корекційної освіти, у зв'язку з приєднанням НПУ імені М. П. Драгоманова до Болонського процесу, Інститут корекційної педагогіки та психології активно брав участь у модернізації змісту освіти та вдосконаленні модульної організації навчального процесу, системи рейтингового оцінювання знань студентів як необхідних умов впровадження кредитно-модульної системи. Значна у вага у питаннях підготовки корекційних педагогів та психологів звертається на розвиток студентської науки. У студентському науковому гуртку Інституту корекційної педагогіки та психології працюють 287 студентів, їхні наукові доробки відзначені призовими місцями на університетських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та студентських олімпіадах з фахових дисциплін.

Окрім студентів, Інститут корекційної педагогіки та психології готує фахівців вищої кваліфікації в галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології. Лише у 2010 р. співробітниками Інституту захищено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій з актуальних проблем корекційної педагогіки та спеціальної психології. У цілому свій фаховий рівень у докторантурі та аспірантурі підвищили 67% штатних викладачів Інституту. Нині вищу кваліфікацію в Інституті корекційної педагогіки та психології здобувають 2 докторанти, 36 аспірантів та 3 здобувачі наукових ступенів, які представляють різні регіони України.

Важливою умовою повноцінного функціонування системи кадрового забезпечення є безперервна педагогічна освіта фахівців корекційної педагогіки та спеціальної психології. Підвищення кваліфікації практиків, знайомство їх з сучасними науково-теоретичними та методичними розробками не лише сприяють фаховому зростанню педагогів та психологів, але й забезпечують оновлення усієї системи корекційної освіти. Саме тому питання підвищення кваліфікації фахівців завжди перебуває в центрі уваги Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова.

Інститутом підготовлено спеціальні програми курсів підвищення кваліфікації кадрів корекційної освіти з різним терміном навчання (72 год. та 144 год.).

Викладачі Інституту беруть участь організації та проведенні курсів підвищення кваліфікації фахівців реабілітаційних центрів, дошкільних та шкільних установ освіти; круглих столів, науково-практичних конференцій та семінарів у всіх регіонах України. Лише протягом 2010 року викладачі Інституту взяли участь у роботі п'яти курсів підвищення кваліфікації фахівців корекційної освіти на базі Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова та 14 курсів на базі регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Науково-пошукова діяльність кафедр Інституту спрямована на розвиток, модернізацію та внесення інновацій у практику спеціальної освіти. Ця діяльність реалізується у таких напрямах:

   • підготовка конкурентоздатного випускника, готового до
    здійснення професійної діяльності відповідно до сучасних вимог
    суспільства;

   • координація і кореляція діяльності кафедр з усіма учасниками
    спеціального навчально-виховного процесу;

   • активна участь кафедр у проведенні курсів підвищення
    кваліфікації педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх
    закладів;

   • розроблення шляхів реформування спеціальної освіти;

   • співпраця з громадськими організаціями, зарубіжними
    партнерами;

 • поширення провідного досвіду сучасної корекційної Освіти та
  впровадження його у практику навчально-виховного процесу. Водночас, існує ціла низка нерозв'язаних проблем, які мають як загальнодержавне, так і локальне коріння.


Одним із суттєвих гальмівних чинників розвитку системи освіти осіб з порушеннями психофізичного розвитку є відсутність визначеності у термінах їх навчання, що безпосередньо пов'язано із постійними „стрибками" у цьому сенсі загальноосвітньої школи, яка багато в чому є орієнтиром для спеціальної освіти.

На цьому тлі варто згадати і про зміни змістового наповнення окремих освітніх галузей школи, що „тягне за собою" розроблення і видання, з усіма похідними, власне, нового навчально-методичного забезпечення процесу навчання осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

При цьому подальшого наукової розробки потребують такі питання, як:

 • започаткування профільного навчання як у межах спеціального
  навчального закладу, так і в окремих класах (групах) учнів, які мають порушення психофізичного розвитку;

 • запровадження інноваційних форм і технологій навчання осіб з
  порушеннями психофізичного розвитку (найперше - інклюзивної форми
  навчання);

 • психолого-педагогічні засади навчання, розвитку і соціалізації дітей
  з аутизмом;

 • організаційно-педагогічні умови раннього виявлення і корекційного
  впливу на дітей з порушеннями психофізичного розвитку;


 • особливості надання освітніх і корекційно-реабілітаційних послуг
  дітям з комбінованими та тяжкими порушеннями психофізичного розвитку
  та ін.

Безумовно, означені розробки мають спиратися на ідеї особистісно зорієнтованого навчання, на системну диференціацію та індивідуалізацію, що передбачає багатоваріативність методик, одночасне навчання за різними рівнями складності, що особливо важливо в умовах інклюзії.

Пожвавлення роботи за означеними напрямами дозволить, з одного боку, наблизити освітні вимоги до загальноприйнятих міжнародних стандартів, а з іншого, - забезпечити можливість всім категоріям дітей з порушеннями психофізичного розвитку здобувати бажаний рівень підготовки, маючи при цьому альтернативний вибір форми навчання і типу навчального закладу.

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
uploads -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   59
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка