Освітній проект «виховний простір харківщини»Сторінка1/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.69 Mb.
  1   2   3   4


ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ
«ВИХОВНИЙ ПРОСТІР ХАРКІВЩИНИ»
Схвалено рішенням розширеної

Колегії Департаменту науки і освіти

Харківської обласної державної адміністрації

19 жовтня 2016 рокуЗміст

Актуальність проекту. Основні завдання з виховання підростаючого покоління визначено Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»; указами Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» та ін.; також наказами Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».

Завдання виховання дітей дошкільного віку визначено у Базовому компоненті дошкільної освіти, листі Міністерства освіти і науки України від 25.07.2016 № 1/9-369 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах», у всіх чинних комплексних програмах розвитку дітей дошкільного віку та у парціальній програмі національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина».

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, визначають головним завданням педагогічної практики створення виховного простору розвитку особистості. «Виховний простір – це не тільки середовище, а й духовний простір учня і педагога, це простір культури, що впливає на розвиток особистості. У ньому має бути представлений весь спектр цінностей культури і культурних форм життя. Це простір соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, яка формується в різних виховних середовищах (академічне, клубне, середовище творчих майстерень тощо)» – зазначається в документі.

Актуальність створення виховного простору зумовлена багатогранністю впливів середовища на дітей, тим більше, що такі впливи часто бувають негативними. Педагогічний досвід має чимало прикладів, коли неорганізоване у виховному плані середовище здатне уповільнити, а то й звести нанівець усі зусилля педагогів. Відомий український учений І. Бех характеризує виховний простір як «психолого-педагогічний проект, метою якого є духовно-моральне вдосконалення підростаючої особистості. Разом із тим, створення виховного простору, який би безпосередньо був спрямований на цілісний духовно-моральний розвиток особистості, нині перебуває на стадії експериментування і пошуку оптимальних його моделей». В. Кириченко підкреслює, що основним механізмом створення виховного простору є взаємодія суб’єктів, об’єднаних однаковим розумінням концепції виховного простору, педагогічних задач, єдиними принципами та підходами до виховання, подіями, у яких ключовим технологічним моментом є їхня спільна перетворююча діяльність.

У Концепції розвитку нової української школи визначено 10 ключових компетентностей, які необхідно формувати у випускника школи, щоб забезпечити його зростання як особистості, патріота, інноватора. Серед цих компетентностей виділено соціальні та громадянські компетентності. Так, у концепції зазначається що «нова українська школа буде формувати ціннісні ставлення й судження, які слугують базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством. Виховний процес має бути невід’ємною складовою усього освітнього процесу і орієнтуватися на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність)».

Завдання сучасної системи виховання, що випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації дитячих, учнівських і педагогічних колективів на гуманізацію стосунків, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб’єкта діяльності, особистості, індивідуальності.

Пріоритетним у вихованні підростаючого покоління визначається формування та розвиток духовності молоді, соціально значущих цінностей, громадянськості й патріотизму, формування високих моральних цінностей, етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, зміцнення духовної єдності всіх регіонів України.Для реалізації зазначених пріоритетів і завдань необхідно об’єднати зусилля педагогічної спільноти, батьків і громадськості в організації системної цілеспрямованої роботи щодо виховання підростаючого покоління в усіх освітніх ланках Харківської області (від дошкільної до вищої), використати наявний ефективний досвід навчальних закладів усіх типів і окремих педагогів, забезпечити неперервність і наступність виховного впливу на дітей та учнівську молодь, на що й спрямовано освітній проект «Виховний простір Харківщини».

Метою проекту є: створення єдиного виховного простору в системі освіти Харківської області як важливої умови комплексного впливу на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії з соціальними інституціями, спрямованого на фізичний, духовний, соціальний розвиток дітей, учнів і студентів; підвищення ролі освіти в розбудові й зміцненні української державності та утвердженні національної єдності.

Завдання проекту:

 • посилити спрямованість виховної роботи в навчальних закладах різних типів і рівнів на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських якостей; популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь;

 • сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками навчально-виховного процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи;

 • активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формування здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення;

 • стимулювати педагогічні й науково-педагогічні колективи, батьків учнів, громади до продуктивної взаємодії у сфері виховання дітей та учнівської молоді.

Змістові лінії проекту:

 • національно-патріотичне і громадянське виховання;

 • морально-духовне і гуманістичне виховання;

 • правове, превентивне виховання, формування здорового способу життя.

Кожна змістова лінія включає:

 • заходи обласного рівня для педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;

 • заходи обласного рівня для педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів;

 • заходи академічного рівня в системі вищої освіти;

 • заходи обласного рівня для дітей дошкільних, учнів загальноосвітніх, позашкільних, студентів вищих навчальних закладів;

 • заходи обласного рівня для учнів професійно-технічних навчальних закладів;

 • заходи міського, районного рівня для педагогічних працівників;

 • заходи міського, районного рівня для учнів.

Очікувані результати:

 • обʼєднання зусиль педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів усіх типів і рівнів, батьків і громадськості для реалізації завдань національно-патріотичного, духовно-морального, превентивного виховання дітей, учнів та студентів; побудови ефективної системи виховання дітей та молоді в навчальних закладах Харківської області;

 • створення у освітньому просторі Харківщини належних умов для формування у дітей, учнів та студентів патріотичних почуттів, духовних цінностей; поваги до законів, державних символів; громадянських якостей, толерантного ставлення до людей; навичок правомірної та здоровʼязбережувальної поведінки тощо.

Учасники проекту: учні, вихованці, студентська молодь, педагогічні й науково-педагогічні працівники дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів Харківської області.

Керівники проекту:

Бабічев А.В., директор Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;

Байназарова О.О., заступник начальника управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації ‒ начальник відділу дошкільної, загальної середньої, корекційної та позашкільної освіти;

Бакіров В.С., голова Ради ректорів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації Харківського регіону, професор, академік НАН України, член-кореспондент НАПН України;

Бєлова Л.О., голова Харківського університетського консорціуму, доктор соціологічних наук, професор;

Деменко О.І., директор Департаменту освіти Харківської міської ради;

Мороз В.Д., голова Ради директорів ВНЗ І-IІ рівнів акредитації Харківського регіону, кандидат педагогічних наук, доцент;

Покроєва Л.Д., ректор Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент.Співвиконавці проекту:

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;

Департамент освіти Харківської міської ради;

Харківський університетський консорціум;

Рада ректорів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації;

Рада директорів ВНЗ І-IІ рівнів акредитації;

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти Харківської області;

КЗ «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради;

КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»;

КЗ «Харківський центр дослідно-експериментальної діяльності «Будинок учителя» Харківської обласної ради»;

Харківський державний будинок художньої та технічної творчості;

місцеві органи управління освіти;

районні (міські) методичні кабінети (центри);

педагогічні колективи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів.

Координатори проекту:

Алфьорова О.С., заступник начальника загального відділу Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Варава Н.М., директор Харківського державного будинку художньої та технічної творчості;

Дулова А.С., завідувач науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти Харківської міської ради;

Луніна В.Ю., директор КЗ «Харківський центр дослідно-експериментальної діяльності «Будинок учителя» Харківської обласної ради»;

Остапенко А.С., завідувач Центру громадянського виховання КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;

Рєдіна В.А., директор КЗ «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради;

Русланова Т.О., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Харківської області;

Садовська Л.М., доцент кафедри соціальної та гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Федосєєва С.В., директор КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»;

керівники місцевих органів управління освітою;

завідувачі районних (міських) методичних кабінетів (центрів).Термін реалізації проекту: 2016-2018 р.р.

Перелік умовних скорочень


ВНЗ – вищий навчальний заклад

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад

ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад

КВНЗ – Комунальний вищий навчальний заклад

КЗ – Комунальний заклад

ПНЗ – позашкільний навчальний заклад

ПТНЗ – професійно-технічний навчальний заклад

Р(М)В(У)О – районний (міський) відділ (управління) освіти

Р(М)МО – районне (міське) методичне об’єднання

ХарРІ НАДУ – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ХМОУС – Харківська міська організація учнівського самоврядування

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЕКТУ
«ВИХОВНИЙ ПРОСТІР ХАРКІВЩИНИ»

І. Національно-патріотичне і громадянське вихованняЗміст роботи

Учасники

Термін

Відповідальні

 1. Заходи обласного рівня для педагогів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

1.1. Навчальні заняття для педагогічних працівників усіх категорій (відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»):

– «Українознавство як основа національно-патріотичного виховання»;

– «Національно-патріотична спрямованість навчально-виховного процесу»;

– «Формування духовних цінностей дитини засобами учнівського самоврядування»;

– «Основи екологічного виховання»;

– «Художньо-естетичне виховання в умовах відродження української національної культури».слухачі курсів підвищення кваліфікації

(педагогічні працівники ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, ПТНЗ)протягом 2016-2017 навч. року

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

1.2. Тематичні спецкурси:

– для педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів – «Національно-патріотичне виховання в сучасних умовах»;

– для класних керівників загальноосвітніх і педагогів позашкільних навчальних закладів – «Виховний потенціал учнівського самоврядування»;

– для педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів – «Організація діяльності громадсько активної школи»;

– для педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів – «Волонтерство як важливий громадянський ресурс»;

– для вчителів предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни» –«Фізична підготовка школярів у контексті патріотичного виховання» і «Методика організації військово-спортивної підготовки старшокласників»слухачі курсів підвищення кваліфікації

протягом 2016-2017 навч. року

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

1.3. Розширення мережі громадсько-активних шкіл (ГАШ) через популяризацію досвіду громадсько-активних шкіл Харківської області

педагогічні працівники ГАШ

протягом 2016-2017

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Р(М)В(У)О

Р(М)МК(Ц)


1.4. Діяльність ТТК за темою «Упровадження міжнародних стандартів громадсько-активних шкіл (ГАШ) у навчальних закладах Харківської області»

педагогічні працівники ГАШ

протягом 2016-2017

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

1.5. Регіональна тематична виставка ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття». Тема «Національне виховання як фактор цілісного формування особистості»

педагогічні працівники ЗНЗ

2017

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

1.6. Видання методичного збірника «ГАШ Харківщини (2007 – 2017)»

педагогічні працівники ЗНЗ

2017

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

1.7. Обласні методичні заходи:

– семінари, методичні студії, спрямовані на підвищення компетентності педагогів з питань патріотичного і громадянського виховання; забезпечення педагогічної підтримки учнівського самоврядування, дитячих організацій та об’єднань в загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах області;Педагогічні працівники ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ

2016-2018

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

– цикл навчальних семінарів та супервізій за проектом «Комплексна психосоціальна підтримка дітей, підлітків та сімей, що постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні»;

педагогічні працівники ЗНЗ

протягом 2016

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

– методична нарада з питань присвоєння (підтвердження) почесних звань «Зразковий художній колектив», «Народний художній колектив» для керівників творчих колективів хореографічного, вокального та театрального напрямків;

керівники творчих колективів ПНЗ, ЗНЗ Харківської області

жовтень

2016-2018КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

– обласні семінари для керівників гуртків за напрямами:

- образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;керівники гуртків ПНЗ Харківської області

жовтень

2016


КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

- народно-інструментального та фольклорного напрямків;

жовтень

2016


- спортивного бального та сучасного танцю.

лютий

2017


– обласний семінар для заступників директорів, методистів позашкільних навчальних закладів за темою «Виховання громадянина-патріота нової формації як найважливіше завдання освіти в сучасних умовах»

заступники директорів, методисти ПНЗ Харківської області

лютий

2017 рокуКЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

– Всеукраїнський семінар для керівників народних хореографічних колективів

керівники гуртків ЗНЗ, ПНЗ Харківської області

лютий

2017


КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

– обласний науково-практичний семінар для директорів позашкільних навчальних закладів за темою «Формування патріотичної життєвої стратегії дітей та молоді в умовах позашкільного навчального закладу»

директори ПНЗ Харківської області

березень

2017


КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

– обласний науково-практичний семінар для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) за темою «Проблеми формування єдиної системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді в районі (місті)»

методисти районних (міських) методичних служб

жовтень

2017


КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

– обласний науково-практичний семінар для директорів позашкільних навчальних закладів за темою «Упровадження ефективної моделі громадсько-державного управління позашкільним навчальним закладом»

директори ПНЗ Харківської області

березень

2018


КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

– обласний науково-практичний семінар для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) за темою «Технологічне забезпечення національно-патріотичного виховання школярів»

методисти районних (міських) методичних служб

жовтень

2018


КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

1.8. Дослідно-експериментальна діяльність Всеукраїнського рівня:

- «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів»;керівники і педагоги навчальних закладів

2016 – 2019

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

- «Інституалізація системи безперервної освіти в Україні»;

2007 – 2017

- «Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті».

2015 – 2020

1.9. Дослідно-експериментальна діяльність регіонального рівня:

- «Психолого-педагогічний супровід дітей із порушенням психофізичного розвитку в умовах інклюзивної освіти»;керівники і педагоги навчальних закладів

2013 – 2016

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

- «Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту і екологічну безпеку»;

2013 – 2016

- «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи закладів освіти Харківської області»;

2013 – 2018

- «Науково-методичні засади впровадження гендерних підходів в систему роботи навчальних закладів»;

2014 – 2018

- «Художньо-естетичне виховання учнів у школі повного дня»;

2011 – 2016

- «Проектування багаторівневого освітнього середовища навчально-виховного комплексу як умова формування життєвої компетентності вихованців з особливими освітніми потребами».

2016 – 2018

1.10. Видання методичного збірника «Керівник гуртка: від початківця то майстра»

педагогічні працівники ПНЗ

2018

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

1.11. Укладання угоди про співпрацю з громадським об’єднанням «Обласна спілка ветеранів АТО», сприяння участі ветеранів АТО у проведенні масових заходів з учнівською молоддю

педагогічні працівники ПНЗ

2016-2018

КЗ «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради Р(М)В(У)О

1.12. Співпраця з:

- обласною радою ветеранів Афганістану;

- обласною радою організації ветеранів України;

- обласним комітетом міжнародної української спілки учасників війни;

- громадською організацією «Українське історичне товариство» «Чорнобиль. Ноосфера»;

- обласною організацією «Союз Чорнобиль України»;

- обласною організацією охорони природи, тощо


педагогічні працівники ПНЗ

2016-2018

КЗ «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради

 1. Заходи обласного рівня для педагогів професійно-технічних навчальних закладів

2.1. Обласний семінар-практикум для керівників музеїв при професійно-технічних «Музей як осередок національно-патріотичного виховання учнівської молоді»

керівники музеїв ПТНЗ

протягом 2016-2017 навч. року

Харківський державний будинок художньої та технічної творчості

2.2. Розробка інформаційно-методичного супроводу конкурсу на кращу навчальну групу в ПТНЗ у ході обласного огляду методичної роботи ПТНЗ

педагогічні працівники ПТНЗ

жовтень-грудень

2016


Науково-методичний центр професійно-технічної освіти Харківської області

2.3. Обласний семінар-практикум «Виховна система навчального закладу: проблеми, пошуки, знахідки»

заступники директорів ПТНЗ

жовтень

2016


березень

2017


Науково-методичний центр професійно-технічної освіти Харківської області

2.4. Обласна школа передового досвіду «Формування життєвих навичок учнівської молоді під час дозвілля у гуртожитку»;

вихователі гуртожитків ПТНЗ

листопад

2016


Науково-методичний центр професійно-технічної освіти Харківської області

2.5. Обласний семінар-практикум «Роль бібліотеки ПТНЗ у національному вихованні учнівської молоді»

бібліотекарі ПТНЗ

березень

2017


Науково-методичний центр професійно-технічної освіти Харківської області

2.6. Обласна школа передового досвіду «Методичне забезпечення виховної роботи в ПТНЗ»

заступники директорів ПТНЗ

квітень

2017


Науково-методичний центр професійно-технічної освіти Харківської області

2.7. Обласний семінар-практикум «Формування громадянських компетентностей засобами предмета «Правознавство»

викладачі правознавства ПТНЗ

квітень

2017


Науково-методичний центр професійно-технічної освіти Харківської області

2.8. Обласний семінар-практикум «Екологічне виховання: форми і методи бібліотек ПТНЗ»

бібліотекарі ПТНЗ

вересень

2017


Науково-методичний центр професійно-технічної освіти Харківської області

2.9. Обласна школа передового досвіду «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді ПТНЗ засобами навчального предмета «Захист Вітчизни»

викладачі предмета «Захист Вітчизни»; учні ПТНЗ

жовтень

2017


Науково-методичний центр професійно-технічної освіти Харківської області

2.10. Виставка технічної та декоративно-прикладної творчості ПТНЗ, присвячена Дню захисника Вітчизни (за участю благодійних організацій)

учні та працівники ПТНЗ, благодійні організації

2016-2018

Харківський державний будинок художньої та технічної творчості

2.11. Обласні семінари-практикуми для керівників гуртків ПТНЗ вокально-хорового, театрального, хореографічного, інструментального напрямків за темою «Організація роботи гуртків ПТНЗ в системі національно-патріотичного виховання учнівської молоді»

керівники гуртків ПТНЗ

2016-2018

Харківський державний будинок художньої та технічної творчості

2.12. Тематичні заходи, присвячені подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність України:

- до дня утворення Української Повстанської Армії;

- до Дня Соборності України;

- до святкування дня Гідності та Свободи;

- до відзначення для пам’яті Героїв Крут


педагогічні працівники та учні ПТНЗ

2016-2018

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти Харківської області

 1. Заходи академічного рівня в системі вищої освіти

3.1. Формування постійної експозиції «Роль національно- патріотичного виховання в процесі державотворення»

бібліотеки ВНЗ Харківської області

2016-2017

Харківський університетський консорціум;

Рада директорів ВНЗ І-ІІ р.а.3.2. Створення відеоролику «Героїчні традиції українського минулого та сьогодення»

слухачі, студенти та співробітники навчальних закладів університетського консорціуму

2016-2018

Харківський університетський консорціум

3.3. Засідання «круглого столу» за участі проректорів ВНЗ з навчальної роботи із запрошенням завідувачів кафедр за темою «Гуманітарна складова вищої технічної освіті у сучасному суспільстві»

ВНЗ Харківської області

2017

Рада ректорів ВНЗ,

Харківський університетський консорціум,

ХарРІ НАДУ


3.4. Розширене засідання обласної ради молодих учених із метою обговорення основних напрямів та перспектив розвитку національної свідомості українців

обласна рада молодих вчених

березень

2017


Харківський університетський консорціум;

Рада директорів ВНЗ І-ІІ р.а.3.5. Засідання «круглого столу» із залученням учасників АТО за темою «Багаторівнева модель національно-патріотичного виховання молоді»

ВНЗ Харківської області,

громадські організації учасників АТО,

волонтери


2017

Харківський університетський консорціум;

Рада директорів ВНЗ І-ІІ р.а.3.6. Започаткування дискусійного майданчика (круглі столи, конференції семінари) «Антропологічний поворот у європейській суспільній думці»

науковці ВНЗ Харківської області, вчителі, докторанти, аспіранти, студенти.

щокварталу

2017 -2018Харківський університетський консорціум;

ХарРІ НАДУ3.7. Включення секції за темою «Виклики сучасного трансформаційного суспільства: патріотизм, націоналізм, громадське суспільство» до щорічного міжнародного конгресу, що проводиться на базі ХарРІНАДУ

ВНЗ Харківської області

щорічно квітень

Харківський університетський консорціум;

ХарРІ НАДУ3.8. Волонтерський зліт «Волонтер ХХІ століття»

волонтерські загони ВНЗ

щорічно травень

Харківський університетський консорціум;

Рада директорів ВНЗ І-ІІ р.а.3.9. Мистецька акція під відкритим небом «Мистецтво об’єднує молодь»

студенти та викладачі ВНЗ

щорічно вересень

Харківський університетський консорціум

3.10. Проведення фестивалю «Відкриваймо духовні острови Слобожанщини» з нагоди «Дня студента»

студенти та викладачі ВНЗ, молоді виконавці ХНАТОБ

щорічно листопад

Харківський університетський консорціум

3.11. Підготовка наукової монографії «Виховання молоді: зміна суспільних орієнтирів» із залученням до авторського колективу провідних фахівців ВНЗ

науковці ВНЗ

2018

Харківський університетський консорціум,

ХарРІ НАДУ3.12. Проведення міжвузівських змагань військово-прикладних видів спорту, присвячених дню Захисника України та вшануванню мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України

ВНЗ Харківської області

щорічно

Харківський університетський консорціум;

Рада директорів ВНЗ І-ІІ р.а.Каталог: tbkp
tbkp -> За час роботи на кск надія Анатоліївна розробила для дітей ряд вправ, що сприяють поліпшенню їх фізичного стану. В планах на майбутнє критий манеж, та взаємодія з медичними закладами
tbkp -> Урок конференція, урок подорож, урок турнір знавців, інтегрований урок, урок концерт
tbkp -> Урок №35 Марк Твен (1835-1910). «Пригоди Тома Сойєра». Світ дорослих і світ дітей у повісті. 7 Урок №36
tbkp -> Міжнаро́дний день рі́дної мо́ви — день, який відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000
tbkp -> Пошук інформації в Інтернеті
tbkp -> Методичний вісник: портфоліо як засіб самоорганізації та саморозвитку особистості
tbkp -> Програма біологія 9 11 класи Учитель Кобець Наталія Михайлівна Борзна 2015 рік
tbkp -> Гребінка Євген Павлович


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка