Патентування винаходу або корисної моделі Право на одержання патентуСкачати 238.61 Kb.
Дата конвертації23.04.2017
Розмір238.61 Kb.
Патентування винаходу або корисної моделі
1. Право на одержання патенту
1.1. Загальні права винахідників
Винахідник має право на одержання патенту, якщо не існує правових відносин, що перешкоджають реалізації цього права.

Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають однакові права на одержання патенту, якщо інше не перед­бачено угодою між ними.

У разі перегляду умов угоди щодо складу винахідників. Уста­нова за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як ви­нахідники, а також осіб, які є винахідниками, але не зазначених у заявці як винахідники, вносить зміни до відповідних документів у порядку, що встановлюється Установою.

Не визнаються винахідниками фізичні особи, які не зробили особистого творчого внеску у створення винаходу (корисної моделі), а надали винахіднику (винахідникам) тільки технічну, організа­ційну чи матеріальну допомогу при його створенні і (або) оформ­ленні заявки.

Винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково.

Винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній моделі).
1.2. Права на винахід, який створено в результаті службової діяльності
У разі, якщо винахід створено в результаті службової діяль­ності, право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника.

Згідно з чинним законодавством, винахідник подає роботодав­цю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно.

Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одер­жання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) вина­городи, відповідно до економічної цінності винаходу (корисної мо­делі) та (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.

Якщо роботодавець не виконає зазначених вище вимог у вста­новлений строк, то право на одержання патенту на службовий вина­хід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонас­тупника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.

Виходячи з комерційних міркувань, роботодавець може бути зацікавленим не впроваджувати винахід та не оприлюднювати ін­формацію про нього. У цьому випадку строк збереження робото­давцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації не повинен перевищувати чотирьох років. В іншому випадку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника чи його правонаступника.

Спори щодо умов одержання винахідником службового ви­находу (корисної моделі) винагороди та її розміру вирішуються у судовому порядку.


1.3. Право першого заявника
Якщо винахід (корисну модель) створено двома або більше ви­нахідниками, незалежно один від одного, то право на одержання патенту на цей винахід або патенту на корисну модель належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи, а в разі, якщо було заявлено пріоритет, перевага надається заявці, що має більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.


2. Порядок одержання патенту
Для одержання охоронного документа на винахід або корисну модель необхідно подати відповідну заявку в Установу (Укрпатент). Таку заявку може подати безпосередньо винахідник або інша особа, яка бажає одержати патент і має на це право.

За дорученням заявника заявку можна подати через представни­ка у справах інтелектуальної власності або через іншу довірену особу.

За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збо­ру має надійти до Установи разом із заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше, ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання. За всі послуги Установи, пов'язані з патен­туванням винаходу, з боку заявника здійснюється сплата певних коштів у вигляді грошових зборів. Розгляд кожного клопотання здійснюється за умови наявності фінансового документа про сплату відповідного збору.

Заявка на винахід має стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності ви­находу).

Заявка на корисну модель має стосуватися однієї корисної мо­делі (вимога єдності корисної моделі).

Віднесення інформації, яка міститься у заявці, до державної таємниці здійснюється згідно із Законом України «Про державну таємницю* та прийнятими на підставі цього закону нормативними актами.

Заявка складається українською мовою й має містити:

 • заяву про видачу патенту на винахід або корисну модель;

 • опис винаходу (корисної моделі);

 • формулу винаходу (корисної моделі);

 • креслення (якщо на них є посилання в опису);

 • реферат.

У заявці про видачу патенту необхідно вказати заявника (заяв­ників) та його (їхню) адресу, а також винахідника (винахідників).

Датою подання заявки є дата одержання Укрпатентом матері­алів, що містять принаймні:

 • заяву довільної форми про видачу патенту, викладену українською мовою;

 • відомості про заявника та його адресу, викладені україн­ською мовою;

 • матеріал, що справляє враження опису винаходу (корис­ної моделі), викладений українською або іншою мовою. В останньому випадку для збереження дати подання за­явки переклад цього матеріалу українською мовою має надійти до Укрпатенту протягом двох місяців від дати по­дання заявки.

Винахідник має право вимагати, щоб його не згадували як ви­нахідника даного винаходу (корисної моделі) у будь-якій публікації Установи, зокрема у відомостях про заявку чи патент.

Опис винаходу (корисної моделі) має бути викладений у певно­му порядку й розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно та повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

У формулі винаходу (корисної моделі) треба виразити його суть. Необхідно, щоб формула базувалася на опису винаходу і її було викладено у певному порядку ясно та стисло.

Реферат до опису винаходу складають з інформаційною метою. Його не беруть до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) та визначення рівня техніки.

Порядок одержання патенту на підставі міжнародної заявки є таким самим, як порядок одержання патенту на підставі національ­ної заявки, за винятком тих положень, що випливають з Договору про патентну кооперацію з відповідними країнами.

Експертизу міжнародної заявки здійснюють за умови одер­жання закладом експертизи перекладу цієї заявки українською мовою. Переклад має надійти до Установи до спливу 31 місяця

Від дати її пріоритету за матеріалами, попередньо поданими за­явником.

З одержанням у встановлений строк зазначених документів заявнику надсилається повідомлення про прийняття міжнародної заявки на експертизу.

Заявник має право на пріоритет на підставі попередньої за­явки на винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, про­тягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання й номер попе­редньої заявки та її копію, якщо ця заявка була подана в іноземній державі — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності. У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали подано несвоєчасно, право на пріори­тет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.

За необхідності Установа може зажадати перекладу попе­редньої заявки українською мовою. Переклад має надійти до Уста­нови протягом 2 місяців від дати одержання заявником запиту Установи. Якщо переклад не надійде протягом зазначеного строку, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заяв­нику надсилається повідомлення.

Строк надходження перекладу попередньої заявки може бути продовжений до 6 місяців від дати одержання заявником запиту Установи.

Щодо заявки в цілому або окремого пункту формули винаходу (корисної моделі) може бути заявлено пріоритет кількох попередніх заявок. У цьому випадку строки, початковою датою яких є дата пріоритету, обчислюють від дати найбільш раннього пріоритету.

Пріоритет поширюється лише на ті ознаки винаходу (корисної моделі), які було зазначено в попередній заявці.

Якщо деякі ознаки винаходу (корисної моделі) відсутні у фор­мулі винаходу (корисної моделі), яку було викладено у попередній заявці, то для надання права пріоритету достатньо, щоб в опису попередньої заявки було точно вказано ці ознаки.

Пріоритет заявки, яку було виділено з попередньої за пропози­цією Установи або за ініціативою заявника до прийняття рішення про видачу патенту або рішення про відмову у його видачі (виділена заявка), встановлюють за датою подання до Установи попередньої заявки, з якої її виділено, або, якщо за попередньою заявкою за­явлено пріоритетза датою цього пріоритету за умови, що суть винаходу за виділеною заявкою не виходить за межі змісту попе­редньої заявки на дату її подання.

Пріоритет винаходу (корисної моделі) може бути встановлено за датою одержання закладом експертизи додаткових матеріалів, які оформлено як самостійну заявку, якщо цю заявку подано про­тягом трьох місяців від дати одержання заявником повідомлення про те, що зазначені матеріали не буде взято до уваги під час екс­пертизи заявки, до якої їх було додано.
2.1. Експертиза заявки на патент або корисну модель
Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з попередньої експертизи, формальної експертизи та, за заявкою стосовно патенту на винахід (секретний винахід) кваліфікаційної експертизи, й здійснюється закладом експертизи відповідно до правил, встановлених Установою на основі чинного законодавства.

З дати надходження заявки до Установи й до публікації відо­мостей про заявку або публікації відомостей про видачу патенту матеріали заявки вважають конфіденційною інформацією. Доступ третьої особи до матеріалів заявки заборонено, за винятком ви­падків, коли такий доступ здійснюють за дозволом заявника або за рішенням компетентного органу.

Особи, винні у порушенні вимог щодо конфіденційності ма­теріалів заявки, несуть відповідальність, передбачену законами України.

Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність, необхід­ну для проведення експертизи заявок, і є центром міжнародного обміну виданнями відповідно до Конвенції про міжнародний обмін виданнями, прийнятої 3 грудня 1958 року Генеральною конфе­ренцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

Кінцеві результати експертизи заявки, яку не вважають від­кликаною, відображають в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Устано­вою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту. Рішення Установи надсилають заявнику.

2.2. Попередня експертиза
Під час проведення попередньої експертизи заявка, яка не міс­тить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної мо­делі) до державної таємниці, розглядається на предмет наявності в ній відомостей, які можуть бути віднесені, згідно із Зводом відо­мостей, що становлять державну таємницю, до державної таємниці.

За наявності у заявці таких відомостей, а також, якщо заявка містить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, матеріали заявки надсилаються відповідному Державному експерту з питань таємниць (далі — Дер­жавний експерт) для прийняття рішення щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

Державний експерт надсилає своє рішення разом з матеріалами заявки до закладу експертизи протягом місяця від дати одержання ним матеріалів заявки.

Строк, протягом якого може діяти рішення про віднесення інформації, викладеної у заявці, до державної таємниці, встанов­люється Державним експертом з урахуванням ступеня секретності інформації.

Якщо Державний експерт прийняв рішення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, він визначає коло осіб, які можуть мати доступ до нього. Все подальше діловодство за заявкою здійснюють у режимі секретності.

Про рішення Державного експерта заклад експертизи негайно повідомляє заявника. Якщо у заявці не було пропозиції заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, а Державний експерт відніс винахід (корисну модель) до державної таємниці, то заявник, у разі незгоди, може подати до закладу екс* пертнзи мотивоване клопотання про розсекречування матеріалів заявки або оскаржити рішення Державного експерта в судовому порядку.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рішення Установи вимагати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Ці копії мають бути надіслані Установою заявнику про­тягом місяця.

Заявник має право з власної ініціативи чи за пропозицією закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у розгляді питань, що виникли під час проведення експер­тизи.

Заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та зміни свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для листу­вання, імені та адреси свого представника.

Заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані із зміною осо­би заявника, за умови згоди інших заявників, зазначених у заявці. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником.

Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу патенту.

При публікації відомостей про заявку на видачу патенту на ви­нахід зазначені виправлення та зміни враховуються, якщо вони надійшли до закладу експертизи за 6 місяців до дати публікації.

За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої із зазначених змін сплачується збір, за умови, що помил­ка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від заявника обставини.

Заклад експертизи може вимагати від заявника надання додат­кових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним повідомлення або висновку закладу експертизи із вимогою про на­дання додаткових матеріалів вимагати від нього копії матеріалів, які протиставлено заявці.

Додаткові матеріали має бути подано заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення або висновку закладу експертизи, або копій матеріалів, що протиставлено заявці. Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше, ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне кло­потання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо заявник не подасть додаткові матеріали у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилають повідомлення.

Якщо заявником подано додаткові матеріали, то в процесі екс­пертизи з'ясовують, чи не виходять вони за межі розкритої у по­даній заявці суті винаходу (корисної моделі).

Вважається, що додаткові матеріали виходять за межі розкри­тої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), якщо вони містять ознаки, які необхідно включити до формули винаходу (ко­рисної моделі).

Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), не беруть до уваги під час експертизи заявки й після одержання відповідного повідо­млення від закладу експертизи їх може бути оформлено заявником як самостійну заявку.

3.1. Формальна експертиза
Під час проведення формальної експертизи перевіряють таку інформацію:

 • встановлюють дату подання заявки;

 • визначають, чи належить об'єкт, стосовно якого подано заявку, до об'єктів технологи, на які розповсюджується дія закону про охорону винаходів;

 • заявку перевіряють на відповідність формальним вимогам;

 • документ про сплату збору за подання заявки перевіряєть­ся на відповідність установленим вимогам.

За умови відповідності вищезгаданих матеріалів установленим вимогам заявнику надсилають повідомлення про встановлену дату подання заявки.

У разі позитивного результату завершення формальної екс­пертизи щодо заявки на патент на винахід заявнику надсилають повідомлення про завершення формальної експертизи та можли­вість проведення кваліфікаційної експертизи.

У разі невідповідності матеріалів заявки зазначеним вимогам заявнику негайно надсилають про це повідомлення. Якщо невід­повідність усунуто протягом двох місяців від дати одержання за­явником повідомлення, тоді датою подання заявки вважається дата одержання закладом експертизи виправлених матеріалів. В іншому разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилають повідомлення.

Якщо в матеріалах заявки є посилання на креслення, але тако­го креслення в ній немає, заявнику надсилають про це повідомлен­ня з пропозицією надіслати креслення або вилучити посилання на нього у заявці, на його вибір. У разі подання креслення протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення датою подання заявки вважається дата одержання закладом експертизи креслення. Якщо у цей строк заявник не зробить запропонованого йому вибору, то заявку вважають неподаною, про що заявнику надсилають повідомлення.

У разі невиконання зазначених вимог заявку вважають від­кликаною, про що заявнику надсилають повідомлення.

У випадку порушення вимоги єдності винаходу, заявник по­винен зазначити у своїй відповіді винахід (корисну модель), щодо якого слід здійснювати експертизу заявки, і у разі необхідності вне­сти уточнення до заявки. У цьому випадку щодо інших винаходів (корисних моделей) може бути подано самостійні заявки.

Якщо на пропозицію закладу експертизи вимогу єдності не буде виконано, експертизу заявки здійснюють щодо винаходу (корисної моделі), зазначеного у формулі першим.

По закінченні 18 місяців від дати подання заявки на видачу патенту на винахід, а якщо заявлено пріоритет, то від дати її пріо­ритету, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про заявку за умови, що цю заявку не відкликано або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

Відомості про заявку може бути опубліковано раніше у разі подання відповідного клопотання заявником.

Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має пра­во ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір.

У разі виявлення в опублікованих відомостях очевидних по­милок заявник має право подати клопотання про їх виправлення.

Відомості про заявки, щодо яких Державний експерт прийняв рішення про віднесення їх до державної таємниці, не публікуються.

3.2.Тимчасова правова охорона
Опубліковані відомості про заявку на патент на винахід нада­ють заявнику тимчасову правову охорону в обсязі формули вина­ходу, з урахуванням якої вони опубліковані.

Заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після опублікування відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мо­вою із зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку на винахід, який вона використовує без дозволу заявника, опублі­ковано. Зазначену компенсацію може бути одержано заявником тільки після одержання ним патенту.

Дія тимчасової правової охорони припиняється від дати опу­блікування в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід або повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.

3.3. Кваліфікаційна експертиза
Під час кваліфікаційної експертизи перевіряють відповідність заявленого винаходу умовам патентоспроможності.

Кваліфікаційну експертизу здійснюють після одержання за­кладом експертизи відповідної заяви будь-якої особи та документа про сплату збору за 'її проведення.

Заявник може подати зазначені заяву та документ протягом трьох років від дати подання заявки. Інша особа може подати їх піс­ля опублікування відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки. При цьому вона не бере участі у вирішенні питань щодо заявки. їй надсилається лише висновок експертизи за заявкою, який затверджено Установою.

Строк подання зазначених заяви та документа продовжуєть­ся, але не більше, ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин може бути поновлено, якщо протягом дванадцяти місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо заявник не подасть зазначені заяву та документ у встановлений строк, то заявку вважають відкликаною, про що йому надсилають повідомлення.

Якщо є підстави вважати, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоспроможності, то заклад експертизи надсилає за­явнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, уразі необхідності, за­значених у висновку недоліків.

У тому разі, коли заявник не погоджується з висновками екс­пертизи, він може оскаржити це рішення в Апеляційній палаті.
2.4. Відкликання заявок на патент
Заявник має право відкликати заявку у будь-який час до дати одержання ним рішення про видачу патенту на винахід чи на се­кретний винахід або до дати сплати державного мита за видачу патенту на винахід чи патенту на корисну модель.

2.5. Реєстрація патенту
На підставі рішення про видачу патенту здійснюють державну реєстрацію патенту, для чого вносять відповідні відомості до Реє­стру.

Державну реєстрацію патенту на винахід та патенту на корисну модель здійснюють за наявності документів про сплату державного мита за його видачу й збору за опублікування матеріалів про ви­дачу патенту. Зазначені мито та збір сплачують після надходження до заявника рішення щодо видачі патенту.

Якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заяв­ника рішення про видачу патенту документи про сплату держав­ного мита за видачу патенту й збору за опублікування про видачу патенту до закладу експертизи не надійшли, державну реєстрацію патенту не здійснюють і вважають, що заявку відкликано.

Строк надходження цих документів може бути продовжено, але не більш, ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо цей строк пропущено з поважних причин, його може бути поновлено за умови, що протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, який визначено Установою, та одержати відповідно до свого клопотання виписку з Реєстру щодо відомостей про певний патент.

Ознайомлення з відомостями щодо патенту на секретний ви­нахід та секретну корисну модель, які внесено до Реєстру, можна здійснити з дотриманням вимог Закону України «Про державну таємницю».

Помилки у внесених до Реєстру відомостях виправляють за іні­ціативою власника патенту та Установи.

До Реєстру за ініціативою власника патенту може бути внесено зміни згідно з установленим переліком можливих змін.

Одночасно з державною реєстрацією патенту на винахід чи патенту на корисну модель Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту.

Не пізніше 3 місяців від дати опублікування відомостей про видачу патенту Установа публікує опис до патенту, що містить формулу та опис винаходу (корисної моделі), а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу (корисної моделі).

Після опублікування відомостей про видачу патенту на вина­хід або на корисну модель будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку.

Відомості про видачу патенту на секретний винахід та секретну корисну модель не публікуються.
2.6. Видача патенту
Установа здійснює видачу патенту у місячний строк після його державної реєстрації.

Патент видають особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання одного й того ж патенту мають кілька осіб, їм видається один патент.

Форму патенту й зміст викладених у ньому відомостей визна­чає Установа.

До виданого патенту на вимогу його власника Установа вносить виправлення очевидних помилок з наступним повідомленням про це в офіційному бюлетені.

У випадку втрати або псування патенту його власнику видаєть­ся дублікат патенту у порядку, встановленому Установою.
2.7. Права та обов'язки, що випливають з патенту
Права, що випливають з патенту, діють від дати опублікування відомостей про його видачу.

Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.Використання секретного винаходу (корисної моделі) влас­ником патенту має здійснюватися з додержанням вимог Закону України «Про державну таємницю» та за погодженням із Держав­ним експертом.

Під час використання винаходу (корисної моделі), патент на який належить кільком особам, взаємовідносини між ними має бути врегульовано угодою. У разі відсутності такої угоди кожен власник патенту може використовувати винахід (корисну модель) на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) та переда­вати право власності на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди інших власників патенту.

Визнають, що винахід (корисну модель) використано, якщо здійснено наведені нижче дії:

 • виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивіль­ний обіг або зберігання такого продукту в зазначених ці­лях;

 • застосування процесу, що охороняється патентом, або про­понування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, за яких це є очевидним.

Продукт визнають виготовленим із застосуванням запатентова­ного винаходу (корисної моделі), а процес визнають застосованим, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до неза­лежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виго­товленим із застосуванням цього процесу за умови виконання при­наймні однієї з двох вимог:

 • продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охо­роняється патентом, є новим;

 • існують підстави вважати, що зазначений продукт виго­товлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не взмозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

У такому разі обов'язок доведення того, що процес виготов­лення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосу­ванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладають на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Власник патенту може використовувати попереджувальне мар­кування із зазначенням номера патенту на продукті або на упаковці продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого вина­ходу.

Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно із законом порушенням прав, що надаються патентом.

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної мо­делі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом.

Обов'язки, що випливають з патенту: власник патенту пови­нен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту й добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.

Законодавством України передбачено умови, за яких рішення щодо використання патенту може бути прийнято в судовому по­рядку або постановою Кабінету Міністрів.

2.8. Захист прав власника патенту
Порушення прав власника патенту тягне за собою відповідаль­ність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника патенту таке порушення має бути припи­нено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судо­вому та іншому встановленому законом порядку.

2.9. Додаткові положення

 1. Будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах, за умови попереднього подання за­явки на винахід (корисну модель) до Установи та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корис­ної моделі) до державної таємниці.

 2. Якщо патентування винаходу (корисної моделі) здійснюєть­ся за процедурою Договору про патентну кооперацію, міжнародна заявка подається до Установи.

Лазебний В. С. Основи інтелектуальної власності та її захисту: навчальний посібник для вищої школи. -К.: Ліра-К, 2011. -160 с.Каталог: uploads -> files -> Студенту
files -> Розділ 14. Словник Українсько-російсько-англійський А
files -> " Текстовий редактор Microsoft Word "
files -> Екологія: про що сповіщає на початку ХХІ ст цей термін?
files -> Реферат на тему: "Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання "
files -> Кризові еколого-геоморфологічні ситуації в Україні
Студенту -> Розвиток транспортної логістики в україні суть та задачі транспортної логістики
Студенту -> Особливості формування та розвитку
Студенту -> Інформації про ринки, товари, споживачів, фір­ми тощо найважливіша складова частина маркетингу
Студенту -> Особливості формування та розвитку
Студенту -> Правове регулювання фінансових відносин Європейського союзу Становлення системи власних ресурсів Євросоюзу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка