Педагогічна бібліографія


УЧИТЕЛЬ. ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВСторінка21/29
Дата конвертації23.03.2019
Розмір1.27 Mb.
#85608
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   29

УЧИТЕЛЬ. ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ


 1. Аркушин Г. Прізвиська вчителів: мотивація, словотвір, виховний аспект //Урок української . – 1999. – N2 – 3. – C.28 – 33.

 2. Безбородий В.О. Правова поведінка вчителя як критерій його правової вихованості //Теоретико-методологічні проблеми організації педагогічного процесу: Зб.наук.пр. – Х.,1999. – 6 – 9.

 3. Біляєв О. Лінгвістичний аналіз мовлення вчителя //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.39 – 41.

 4. Богданова О. Методологічні основи роботи вчителя біології //Біологія і хімія в шк. – 1999. – N5. – С.16 – 18.

 5. Болсун С. Модель ідеального вчителя //Рідна шк. – 1999. – N2. – С.55 – 58.

 6. Василишина Т.В. Емпатійні здібності вчителів: психологічний аспект //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N4. – С.37 – 38; N5. - С.16 – 21.

 7. Василюк А. Про шок професійного старту молодих вчителів //Рідна шк. – 1999. – N2. – С.53 – 55.

 8. Василюк А. Школа і вчитель: вчора і завтра: Причини і тенденції змін у світовій освіті //Рідна шк. – 1999. – N3. – С.78 – 80.

 9. Головльова Г. З історії спілок учителів України //Педагогіка толерантності. – 1999.-N2.-С.40 – 43.

 10. Гончарук-Василишина Н.М. Розвиток творчої активності вчителя – мовника //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. - Вип.2. - С.309-312.

 11. Грейліх О.О. Педагогічний професіоналізм учителя у стосунках з колегами //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2. – С.45 – 46.

 12. Даниленко В. Він був "душею школи". Володимир Дурдуківський //Наук. зап. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. - К., 1999. – Вип. 35. Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 179 – 193.

 13. Дроб'язко П. Контроль за роботою вчителів початкових класів фахівцем іншого профілю //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.40 – 44.

 14. Зазуліна Л. Дидактико-діалогічна модель підвищення кваліфікації вчителя //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.123 – 134.

 15. Зязюн І. Зоре моя, учительська, світи, не згорай...: (Із книги "Педагогіка добра і трагедій") //Рідна шк. – 1999. – N2,3. – С.6 – 12; N3. – С.11 – 18.

 16. Іонова О. Особливості діяльності вчителя в умовах вальдорфської школи //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.47 – 49.

 17. Кальницька К.О. Структура мотивації педагога до підвищення професійної кваліфікації //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.10 – 12; N2. – С.13 – 14.

 18. Киричок В. Проблема етики спілкування вчителя з учнями: (Пед. спадщина В. Сухомлинського) //Почат. шк. – 1999. – N12. – С.42 – 43.

 19. Комунікативність вчителя. Професійно-педагогічне спілкування: Метод. посіб. до проведення лабораторно-практ. занять з курсу "Основи пед. творчості"/Укл. В.Х. Сидоренко. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. – 31с.

 20. Корж Л.В. Професійна й соціальна творчість народного вчительства //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.114 – 116.

 21. Кощак В. Оцінювання діяльності вчителя і учня в процесі атестаційної експертизи середніх загальноосвітніх закладів/В. Кощак, І. Ситар //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.33 – 40.

 22. Кравченко Р. Атестація педагогічних працівників у системі контрольно-аналітичної діяльності //Освіта і управління. – 1999. – N2. – С.41 – 47.

 23. Кучерявий О.Г. Технологія самовиховання вмінь виконувати ціннісно-орієнтаційні функції педагога //Соціалізація особистості: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.79 – 86.

 24. Лавриченко Н.М. Роль учителя в соціалізації учнівської молоді: (Європейський контекст) //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.101 – 108.

 25. Лукашенко И.Н. Личностные особенности преподавателя и формирование интереса учащихся к предмету /И.Н. Лукашенко, Б.В. Диденко //Вісн. Харк. ун-ту. Сер.: Психологія. – 1999. – N432. – С. 214-216.

 26. Мамус Г.М. Система розвиваючих завдань як засіб розвитку творчого потенціалу вчителя обслуговуючої праці //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.248 – 253.

 27. Манцевич В.Ф. Практичні поради вчителю з розвитку педагогічної інтуїції /В.Ф. Манцевич, Н.А. Козенчук //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N3. – С.8 – 11.

 28. Наливайко Г. Керівництво самоосвітньою діяльністю вчителів //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.192 – 197.

 29. Охрімчук Р. Як підвищити зорієнтованість учителя на особистість кожного учня? //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.44 – 45.

 30. Панасенко Е. Проблеми ідеалу вчителя у педагогічній журналістиці : (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.76 – 80.

 31. Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України //ІЗ МО України. – 1999. – N3 – 4. – С.54 – 58.

 32. Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу „Класний керівник: крок у ХХІ століття”: Наказ МО України від 24 листоп. 1999 року № 396; Положення… //Офіц. вісн. України. – 1999. – №50. – С.270 – 273.

 33. Про підсумки ІV Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 99”:Рішення колегії МО України від 26.05.99 № 6/3 – 18 //ІЗ МО України.– 1999. – № 13 – 14. – С. 58 – 60.

 34. Проблеми післядипломної освіти педагогів: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф. (17 – 18 груд. 1998 р.): Доп. та повідомл. /Ін-т змісту і методів навч., Закарпат. ін-т методики навч. і виховання, підвищ. кваліфікації пед. кадрів. – Ужгород: Патент, 1999. – 248 с.

 35. Протасова Н. Наступність у освіті вчителя //Рідна шк. – 1999. – N3. – С.62 – 63.

 36. Протасова Н. Особистісна орієнтація навчання в освіті педагогів //Рідна шк. – 1999.-N1.-C.72 – 73.

 37. Психологія: Зб.наук.пр./НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.:НПУ,1999. –

– Із змісту: Чепелєва Н.В. Психологічна культура вчителя, с.22 – 26; Зубалій Н.П. Проблема формування особистості вчителя у працях Д.Ф.Ніколенка, с.26 – 30; Гоголь О.В. Проблема формування педагогічного мовлення в світлі ідей Д.Ф.Ніколенка, с.40 – 43; Чорнобрівкін В. Порівняльний аналіз засобів ефективного і неефективного педагогічного спілкування /В. Чорнобрівкін, В. Чорнобрівкіна, с.50 – 55; Виновська Л.П. Емпатійність як механізм реалізації об’єкт – суб’єктної педагогічної парадигми, с.61 – 67; Максимець С.М. Місце емпатії в професіограмі учителя, с.67 – 72; Смульсон М.Л. Інтелектуалізація діяльності вчителя в умовах використання нових інформаційних технологій навчання, с.100 – 104; Туриніна О.Л. Використання психологічних поглядів Д.Ф.Ніколенка на проблеми підготовки майбутніх вчителів в педагогічній практиці, с.114 – 117; Ржегулка Е. Врахування професійних навантажень вчителів в концепції їх психологічної освіти, с.149 – 152; Зелінська Т.М. Стратегія психолого-педагогічної допомоги вчителя у становленні самоідентичності старшокласників /Т.М. Зелінська, О.М. Ічанська, с.160 – 163; Семенова Р.О. Особистість педагога як фактор ефективності навчально-виховного процесу в школах нового типу/Р.О. Семенова, Л.І. Пилипенко, с.180 – 186 ; Гуменюк О.М. Конфліктні взаємовідносини між вчителями та учнями підліткового віку, с.195 – 200; Павленко В.В. Взаємодії вчителя і учнів у процесі формування психологічного клімату в класі, с.191 – 195; Ставицька С.О. Деякі аспекти проблеми підготовки практичних психологов та вчителів початкової школи до профілактики і подолання особистісної тривожності молодших школярів, с.231 – 236.

 1. Пшеврацька О.В. Особа вихователя і вчителя у спадщині С.Ф.Русової та В.О.Сухомлинського //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.132 – 139.

 2. Сіткар В. Рівень підготовки вчителя до педагогічної взаємодії з дітьми //Наук. зап. /Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.30 – 33.

 3. Соколовська А. Інформаційна культура вчителя //Почат. шк. – 1999. – N4. – С.53 – 54.

 4. Тараненко І. Проблеми підвищення кваліфікації вчителів в освітянській діяльності Ради Європи //Відродження. – 1999. – N1. – С.5 – 6.

 5. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. –К.:НПУ,1999. – Вип.2. – 420 с.

– Із змісту: Ілліна О.В. Аналіз діяльності викладачів шкіл як передумова вироблення технологій формування організаторських умінь у майбутніх учителів, с.195 – 199; Алексейчук І.С. Теоретико-методологічні засади професійної творчості учителя, с. 3 – 6; Андрєєва Т.О. Педагогічна творчість як вид духовного виробництва, с. 6 – 9; Гузій Н.В. Вчитель як професіонал: категоріальний аналіз проблеми, с.22 – 29; Гузій Н.В. Творчо-естетичні чинники формування професійної культури вчителя, с.25 – 28; Даниленко Л.І. Підготовка вчителя до інноваційної діяльност / Л.І. Даниленко, Л.В. Буркова, с.172 – 177; Кравченко А.І. Психологічні засоби відновлення здоров'я як головного чинника розвитку творчого потенціалу вчителя/А.І. Кравченко, М.О. Лянной, Ю.О. Лянной, с.216 – 219; Кривошея Т.М. Взаємозв'язок естетичних та інтелектуальних факторів творчої особистості вчителя, с. 34 – 40; Лазарєв М.О. Творча самореалізація вчителя і педагогічний експеримент, с.40 – 43; Панасенко Е.А. Дійсна свобода педагогічної діяльності – одна з головних умов розвитку творчої особистості вчителя, с.120 – 124; Перетятько О.В. Шляхи формування інновативності педагога: до історії, с.126 – 131; Подолянчук С.В. Персональний комп'ютер як засіб розвитку творчого потенціалу особистості вчителя, с.249 – 254; Скалєвська Н.О. Соціальна якість вчителя як сутність його професійно-творчої діяльності /Н.О. Скалєвська, Н.А. Маслєннікова, с.74 – 77; Тарасенко Г.С. Роль художньо-творчого потенціалу в процесі екологізації професійних позицій вчителя, с. 77 – 82; Уварова А.М. Мистецтво і технології виразного слова вчителя, с.394 – 396; Федорова Н.Ф. Роль вчителя – експериментатора в школі – лабораторії, с.397 – 399; Хомич В.Ф. Учитель як суб'єкт педагогічної діяльності в спадщині вітчизняних педагогів початку ХХ ст., с.157 – 163.

 1. Тихоша В. Хист педагога: (З досвіду роботи вчительки сш N44 м. Херсона Н.М. Лопушинської) //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.16 – 19.

 2. Учитель, перед именем твоим...: Из сокровищницы педагогического опыта г.Харькова: Учеб. пособие. – Х., 1999. – 262 с.

 3. Черненький Ю.П. Вплив стильової сфери на конфліктну поведінку вчителя //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N3. – С.5 – 8.

 4. Яблонська Т.М. Тренінг педагогічної рефлексії для студентів та вчителів: (Експериментальна програма) //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N2 – С.9-12 ; N3. – С.12 – 13.

 5. Янцур М.С. Проведення професійної просвіти та діагностики вчителями початкових класів //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти" 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.23 – 25.

Див.: 221, 290, 1846

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ


 1. Вербицький В. Проблеми творчості: Позашкільна педагогічна творчість //Рідна шк. – 1999. – N5. – С.3 – 9.

 2. Ільїн В.В. Гуманітаризація навчання як творчий процес /В.В. Ільїн, В.І. Вировий //Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. /Київ. держ. торг. – економ. ун–т. – К., 1999. – С. 160 – 172.

 3. Кіт Г.Г. Творчість учителя як засіб формування творчої особистості школяра //Наук. зап. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - Ч.3: Педагогічні та історичні науки. – С.106 – 112.

 4. Опорні схеми з курсу "Основи педагогічної творчості" (базові поняття та теоретичні основи): Метод.посіб. /НПУ ім.М.П.Драгоманова; Укл. І.М. Фещенко. – К., 1999 – Ч.1. – 32 с.; Ч.2. – 36 с.

 5. Полякова О.М. Категорія "Творча активність" у сучасній психолого-педагогічній науці //Наук. зап. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 35: Педагогічні та історичні науки. – Ч. 4.-С. 33 – 40.

 6. Творча особистість вчителя: Проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999 – Вип.3. – 461 с.

– Із змісту: Антонова О.Є. Теоретико-методологічна підготовка з педагогіки як складова професійної творчості майбутнього вчителя, с.3 – 7; Дробаха Л.В. Роль естетичного потенціалу праці у творчому розвитку вчителя,с.39 – 42; Крапівіна О.В. Діагностика творчих здібностей молодших школярів у контексті творчої самореалізації вчителя, с.368 – 374; Любчак Л.В. Формування професійної самосвідомості майбутнього вчителя у процесі вивчення курсу "Основи педагогічної майстерності",с.242 – 248; Пасічник О.П. Інтеграція мовного та народознавчого матеріалу як засіб творчої самореалізації вчителя початкових класів,с.390 – 394; Пашетепа І.П. Реалізація творчого потенціалу особистості вчителя у сучасній навчально-виховній практиці освітніх закладів нового типу /І.П. Пашетепа, В.В. Присакар, с.395 – 398; Романюк С.З. Проблема формування творчої особистості вчителя у науково-педагогічній спадщині Івана Бондарчука (Канада), с.139 – 144; Сегеда Н.А. Методологічні засади вивчення проблеми творчої самореалізації вчителя, с.65 – 69.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1184
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
1184 -> «Депозитні ресурси банку та операції, пов’язані з їх формуванням»
1184 -> «Методи та інструменти залучення банками вкладів фізичних осіб»
1184 -> «О рганізація діяльності банку з відкриття та ведення рахунків фізичних осіб»
1184 -> Урок-брейн-ринг,7 клас Вчитель історії Бульбіна М. В. 2011р Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка