Педагогічна бібліографія


ПЕДАГОГІКА ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИСторінка3/29
Дата конвертації23.03.2019
Розмір1.27 Mb.
#85608
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

ПЕДАГОГІКА

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ


 1. Безкоровайна О.В. Педагогіка миру: визначення, завдання, шляхи їх реалізації //Педагогіка толерантності. – 1999. – N3/4. – С.146 – 154.

 2. Бім-Бад Б.М. Современная педагогическая антропология //Педагогіка толерантності. – 1999. – N3/4.. – С.155 – 162.

 3. Болтівець С. Український андрагогічний словник //Освіта і управління. – 1999. – N4. – С.129 – 138.

 4. Борзенкова О.М. Педагогіка має бути одухотвореною //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.33 – 35.

 5. Ващенко Л. Експериментальна педагогіка – крок у ХХІ століття //газ. Директор шк. – 1999. - N 20.

 6. Виговська О. Віртуальний полілог – шлях до педагогіки толерантності //Педагогіка толерантності. – 1999. – N1. – С.91 – 94.

 7. Видолоб Н.О. Педагогіка та екологія: Природовідповідність у народній педагогіці та екологія як наука, як проблема і як предмет викладання у сучасній школі //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N8. – С.39 – 40.

 8. Воловик А.Ф. Педагогіка дозвілля: Підруч. /А.Ф. Воловик, В.А. Воловик. – Харк. держ. акад. культури, 1999. – 332с. – Бібліогр.: с. 327–329.

 9. Галузинський В.М. Педагогіка XXI століття – синтез наук і передового досвіду //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб.наук.пр. Київ. держ. лінгв. ун-т. – 1999. – Вип.6. – С.17 – 19.

 10. Гімназія на зламі століть: Практ.-зорієнт. посіб. /Київ. держ. лінгв. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Літопис-ХХ, 1999. – 430 с.

 11. Голубєва М. Педагогічна система реалізації поняття "культура мислення" //Наук. зап. Нац. ун–т "Києво-Могилян. акад.". – Т.7: Політологія. Соціологія. - 1999. – С.75 – 79.

 12. Гончаренко С. Берегти і примножувати славні традиції української педагогіки /С. Гончаренко, Ю. Мальований //Шлях освіти. – 1999. – N3. – С.44 – 48.

 13. Горбенко С. Ідея народності в українській педагогіці: погляд у минуле на зламі тисячоліть //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.10 – 13.

 14. Грицюк Б. Ідеї гуманізму в українській педагогіці //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.6 – 9.

 15. Дубінчук О. З тривогою і надією про майбутнє педагогічної науки //Шлях освіти. – 1999. – N4. – С.2 – 4.

 16. Євдошенко Г. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перпективи //Директор шк. – 1999. – N45. – С.8 – 9.

 17. Кайріс О.Д. Емпатійна педагогіка: від співчуття до співдії //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2.. – С.113 – 115.

 18. Калініченко Т. Принцип природовідповідності у сучасному навчально-виховному процесі: До положень теорії "вільного виховання" //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.50 – 52.

 19. Каташинська І.В. Альтернативна освіта крізь призму соціалізації //Соціалізація особистості /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – С.18 – 28.

 20. Колодій О.І. Педагогіка толерантності: "за" і "проти" //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.44 – 46.

 21. Корсак К. Якість педагогічних вимірювань: нерозв'язана проблема //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.121 – 130.

 22. Кушнір В.А. Характеристика особливостей педагогічних систем //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.83 – 91.

 23. Леонтьев А. Педагогика здравого смысла: Наши позиции в общей педагогике и дидактике //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N38. – С.2 – 3.

 24. Ліхіцька Л.М. Новаторство у педагогіці //Наука і суспільство: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1999. – Вип. 1. – С.50 – 59.

 25. Маригодов В.К. Основы научных исследований: Инженерная педагогика /В.К. Маригодов, А.А. Слободянюк – Сев. ГТУ. – Севастополь, 1999. – 240 с.

 26. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. вузів. – 2 – ге вид.. – К.: Гранмна, 1999. – 350 с.

 27. Огірок С.С. Стимули, педагогічне стимулювання з позицій системного підходу //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. /Київ. лінгв. ун-т. – 1999. – Вип.6. – С.9 – 13.

 28. Про затвердження Статуту Академії педагогічних наук України: Постанова від 9 груд. 1999 року №2222 //Офіц. вісн. України. – 1999. – N 49. – С.88 – 97.

 29. Радченко С.Г. Готовність до професійної діяльності як проблема педагогіки //Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. /Київ. держ. торг.–економ. ун–т. – 1999. – С. 180 – 189.

 30. Сазоненко Г. Проективна педагогіка: З досвіду проектування навчальних технологій //Рідна шк. – 1999. – N4. – С.41 – 45.

 31. Семиволос П. К педагогике толерантности //Зеркало недели. – 1999. – N48 (4 дек.) – С.12.

 32. Ткачук І.М. Педагогічні проекти в інноваційній діяльності та управління ними //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць. НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.392 – 394.

 33. Ткачук Л. Невмируще джерело педагогічної мудрості: (В.Сухомлинський) //Рідна шк. – 1999. – N12. – С.60 – 62.

 34. Федоренко Д. Мудрість козацької педагогіки: Учителеві сучасної школи про козацьку педагогіку //Освіта. – 1999. – N53 (10 листоп.) – С.4 – 5.

 35. Шаманова Е.Н. Роль альтернативного образования в системе жизненных стратегий личности //Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. – 1999. – N 1(5). – С. 128 – 130.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ


 1. Богдановська О.В. Засвоєння соціальних норм як складова шкільної соціалізації //Педагогіка і психологія. – 1999. – N4. – С.98 – 104.

 2. Ващенко Г. Виховання волі і характеру. – К.: Школяр,1999. – 385 с.

 3. Вільш І. Концепція сталих індивідуальних рис особистості та її використання у деяких практичних сферах //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.7 – 9.(Початок: 1998. – N 10. – С. 2-6).

 4. Гимаева Ю.А. Категориальная структура психоэмоциональных состояний и способов их саморегуляции у детей младшего школьного возраста //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. – 1999. – N 432. – С. 60-71.

 5. Дзюбко Л.В. Рання шкільна дезадаптація: обґрунтування гіпотези //Педагогіка і психологія. – 1999. – N 1. – С. 111 – 122.

 6. Мешко Г. Психологічний клімат у педагогічному колективі – фактор соціалізації особистості школяра/Г. Мешко, О. Мешко //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер.: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.33 – 38.

 7. Козубовська І.В. Особливості професійно-педагогічного спілкування з важковиховуваними дітьми молодшого шкільного віку: Навч.-метод. посіб. /І.В. Козубовська, Г.В. Товканець; Ужгород. держ. ун-т. – 1999. – 92 с. – Бібліогр.: с. 71-74.

 8. Корнієнко І.Є. Учнівська молодь і соціально-психологічні аспекти політичної діяльності //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N1. – С.35 – 37.

 9. Невельская-Гордеева Е.П. Сознание и поведение личности: методология психологического исследования девиантного подростка //Вісн. Харк. ун-ту. Сер.: Психологія. – 1999. – N 432. – С. 251-256. – Библиогр.: 12 назв.

 10. Паламарчук В.Ф. Техне інтелектус (технологія інтелектуальної діяльності учнів): Посіб. для вчителів. – К.: АПН України. Ін-т педагогіки, 1999. – 92 с. – Бібілогр.: 39 назв.

 11. Селюк П. Соціальна і педагогічна необхідність диференціації навчання //Фізика та астрономія в шк. – 1999. – N4. – С.9 – 10.

 12. Сидоренко В.Х. До питання творчих здібностей учнів – членів дитячих та молодіжних організацій України //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.384 – 386.

 13. Шевцов З.М. Теоретичний аналіз психолого-педагогічних аспектів соціалізації /З.М. Шевцов, М.М. Філоненко //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.71 – 72.

Див. 243, 250, 1402

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1184
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
1184 -> «Депозитні ресурси банку та операції, пов’язані з їх формуванням»
1184 -> «Методи та інструменти залучення банками вкладів фізичних осіб»
1184 -> «О рганізація діяльності банку з відкриття та ведення рахунків фізичних осіб»
1184 -> Урок-брейн-ринг,7 клас Вчитель історії Бульбіна М. В. 2011р Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка