Педагогічні науки) №4 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5 з-41


Тематика ситуативного спілкуванняСкачати 15.71 Mb.
Сторінка48/90
Дата конвертації20.03.2017
Розмір15.71 Mb.
#12855
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   90
Тематика ситуативного спілкування

 1. Мова – дім буття людини.

 2. Мова та культура в їхній взаємодії та взаємовпливі.

 3. Слов’янський світ і його культурна своєрідність.

 4. Сучасний стан міжетнічних відносин в Україні.

 5. Вербальна і невербальна поведінка: звернення в українській та інших культурах.

 6. Вербальна і невербальна поведінка: вибачення в українській та інших культурах.

 7. Вербальна і невербальна поведінка: подяка в українській та інших культурах.

 8. Вербальна і невербальна поведінка: вітання в українській та інших культурах.

 9. Сприйняття часу в українській культурі: планування на майбутнє – спонтанність.

 10. Сприйняття часу в українській культурі: пунктуальність і неформальне спілкування.

 11. Сприйняття часу в українській культурі: поліхронність і поведінка.

 12. Тактильні комунікативні дії в українській та інших культурах.

 13. Гендерні стереотипи в українських прислів’ях і приказках.

 14. Гендерні стереотипи в українських дитячих виданнях (“Енциклопедія для дівчат”, “Енциклопедія для хлопців”).

 15. Гендерні стереотипи в українських журналах для жінок і чоловіків.

 16. Гендерні стереотипи в іноземних журналах для жінок і чоловіків.

 17. Гендерні стереотипи в українських молодіжних журналах.

 18. Діалог культур як стимул розвитку полікультурного суспільства.

 19. Масляна – національний звичай чи пережиток минулого?

 20. Культурно обумовлені особливості спілкування.

 21. Культурний герой і культурна своєрідність героїзму.

 22. Мовне маркування успішної особистості в українській культурі.

 23. Культурні досягнення як прояв національного характеру.

 24. Національна символіка як прояв загальнонаціональної колективної ідентичності.

 25. Спосіб життя і побутова культура українця.

 26. Відношення “молодь – люди похилого віку” як культурний феномен.

 27. Ставлення до матері в різних культурах.

 28. Політика в суспільстві як відображення культурних традицій.

 29. Преса як відображення культурних стереотипів.

 30. Реклама як рефлекс української культури.

 31. Прецедентні феномени в рекламі.

 32. Орієнтація у просторі в українській культурі.

 33. Ритм як прояв народного духу.

 34. Самооцінка й скромність: зіставний аналіз на прикладі української й будь-якої іншої (за вибором учня) культури.

 35. Самопрезентація й самооцінка в українській і будь-якій іншій (за вибором учня) культурах.

 36. Казкові персонажі й культурні особливості їх презентації у фольклорних творах.

 37. Спосіб організації інформації в тексті як культурний феномен.

 38. Співвідношення особистого і суспільного як культурний рефлекс.

 39. Художній твір (книжка, картина, скульптура, пісня, танок, фільм) як культурний феномен.

 40. Українська дотепність як культурна особливість нації.

 41. Ціннісні домінанти в українському суспільстві.

 42. Гумор і культурна своєрідність.

 43. Мовна політика і культурна своєрідність.

 44. Міжетнічні конфлікти в Україні: причини, наслідки та врегулювання.

 45. Етнічна толерантність і конструктивне спілкування у поліетнічному середовищі.

 46. Межі моєї мови означають межі мого світу.

Висновки і перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Отже, розглядаємо мову як своєрідний інструмент діалогу культур, що актуалізується у спілкуванні комунікантів. Діалог культур є одним із принципів крос-культурного навчання української мови у школах з національними мовами навчання, яке спрямоване на формування і розвиток полікультурної мовної особистості. Для забезпечення ефективного міжетнічного спілкування учні мають отримати спеціальні знання і сформувати означені уміння і якості полікультурної особистості, що дадуть можливість брати участь у процесі комунікації з представниками іншої культури, тобто сформувати крос-культурну комунікативну компетентність.

Аналіз результатів сформованості крос-культурної комунікативної компетентності учнів національних спільнот у процесі навчання української мови переконливо засвідчує, що домінантою у світовому освітньому контексті має стати орієнтація на формування полімовної особистості, здатної самостверджуватися, саморозвиватися, самореалізовуватися у поліетнічному суспільстві, набувати основ професійної компетентності. Крос-культурність у лінгвістичному й лінгводидактичному аспектах постає як комплексне наукове знання про мову, формування мовної парадигми особистості в умовах полікультурного світу, про взаємозв’язки, взаємовплив мови й культури.


ЛІТЕРАТУРА

1. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М. : Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.

2. Кононенко В. І. Мова у контексті культури : [монографія] / Віталій Кононенко. – К. : Плай, 2008. – 460 с.

3. Мацько Л. І. Українська мова в освітньому просторі : навч. посіб. для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” / Мацько Любов. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 607 с.4. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах : підручник для студентів філологічних факультетів університетів / [М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман, О. М. Горошкіна, З. П. Бакум, М. М. Барахтян, І. В. Гайдаєнко, А. Г. Галетова, Т. В. Коршун, А. В. Нікітіна, Т. Г. Окуневич, О. М. Решетилова] ; за ред. М. І. Пентилюк: – К. : Ленвіт, 2004. – 400с.

5. Пастушенко Н. Зовнішнє оцінювання з української мови : ключ до успіху. [Порадник для учнів і вчителів] / Н. Пастушенко. – Л. : Літопис, 2006. – 60 с.; Федоренко В., Коваленко Л. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах // Дивослово. – 2007. – №2. – С.22-26.6. Українська мова: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / [Н. В. Бондаренко, О. М. Біляєв, Л. М. Паламар, В. Л. Кононенко]. – Чернівці : Видавничий дім “Букрек”, 2005. – 152 с.

7. Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень / Укладачі: Л. І. Мацько, О. М. Семеног. – К. : Грамота, 2009. – 136 с.УДК 37.018.54

О. О. Загребельна,

аспірант

(Донбаський державний педагогічний університет)
Науково-практичний семінар як одна з форм підготовки вчителів до роботи класним керівником
Постановка проблеми. Змінюється час. Іншими стають вимоги до школи, учнів, батьків, вчителів, але незмінним залишається класний керівник, роль якого у вихованні дитини з кожним роком, все більше зростає. Незважаючи на зміни в політичному житті країни, ментальності людства, класний керівник – це головна людина у вихованні та розвитку особистості, яка здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, окремими учнями, їхніми батьками; організовує позаурочну та культурно-масову роботу; сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів, їхнього соціального захисту.

Аналіз основних досліджень та публікацій. Роль діяльності педагога-вихователя, класного керівника вивчали (А. Макаренко та В. Сухомлинський); питання проблеми змісту, методів, форм організації виховної роботи (М. Болдирєв, В. Оржеховська, М. Рожков); формування в учнів гуманних взаємовідносин (В. Білоусова, Г. Васянович, Т. Тюріна); робота з батьками вихованців (І. Дружиніна, Р. Капралова, Н. Петров); теоретичні та методичні основи підготовки педагога до класного керівництва (І. Бех, О. Дубасенюк, Б. Кобзар, Л. Міщик, Г. Троцко); основні вимоги до знань і вмінь класного керівника, проблеми професійної та психолого-педагогічної компетентності вчителів (Ю. Алферова, Т. Браже, С. Бреус, В. Воронова, О. Дубасенюк, В. Кричевський, М. Лук’янова, А. Маркова, Є. Смірнова, В. Сластьонін, Л. Спірін, Г. Сухобська); зміст діяльності класного керівника зі школярами в сучасних умовах (І. Бех, О. Газман, Г. Селевко, В. Киричук ).

Метою статті є аналіз змісту науково-практичного семінару як однієї з форм підготовки вчителів до роботи класним керівником.

Викладання основного матеріалу. Нова епоха несе за собою нову ментальність, яка вимагає від вчителя інноваційних підходів у вихованні, знання сучасних методик і форм виховної роботи з учнями. В умовах економічної кризи професія вчителя стає менш популярною, середній вік їх у загальноосвітніх школах становить 45–50 років, цим пояснюється застосування в навчанні та вихованні старих методик.

Основні нормативно-правові документи, якими користуються сучасні педагоги, спрямовують їхню діяльність на розвиток особистості та реалізацію ідей національного виховання, підтримки молоді у різних сферах її діяльності в умовах того регіону, де вони мешкають. Входження України до Європейського простору зумовлює суттєві зміни в освіті, що вимагає вдосконалення системи виховання молоді. Реформування системи освіти в Україні, суть якої розкривають Закон України “Про освіту”, Національна доктрина розвитку освіти, спонукає до глибокого вивчення і творчого осмислення позитивного навчально-виховного досвіду, реалізації нових інноваційних форм роботи з молодими вчителями, зокрема класними керівниками, від яких у першу чергу залежить досягнення мети виховання.

Слід відмітити, що сучасний класний керівник повинен бути адаптованим до того часу, у якому працює. Вимоги сьогодення свідчать про необхідність використання нових знань сучасної педагогіки. Проведене нами наукове дослідження на базі шкіл міста Костянтинівки Донецької області дає можливість бачити, що 62% класних керівників, на жаль, залишаються ще не компетентними. Отже, важливим стає підготовка вчителів до класного керівництва, яка повинна бути спрямована на забезпечення знаннями та вміннями, необхідними педагогу для організації й проведення виховної роботи з учнями класу. Існує багато інститутів та різного роду курсів підвищення кваліфікації класних керівників, але, на нашу думку, найактуальнішим та ефективнішим може бути створення науково-практичних або методичних постійно діючих семінарів для майбутніх класних керівників на базі того навчального закладу, де працює педагог.

Ураховуючи це, на базі Навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад” м. Костянтинівки Донецької області нами було запропоновано відкриття науково-практичного семінару “Технології роботи класного керівника”.

Проводячи експериментальне дослідження, ми проаналізували, що учасниками таких семінарів повинні стати всі члени педагогічного колективу, бо це дає ефективне підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності класного керівника. Вчитися бути організатором різноманітної діяльності у класі, піклуватися про розвиток кожної дитини, допомагати учням у вирішенні проблем, орієнтуватися у нормативно-правовій базі та розв’язувати будь-які соціальні завдання, а також підвищувати свій науковий потенціал – ось основна мета науково-практичного семінару.

Організація роботи з майбутніми класними керівниками починалася з вивчення законодавчої бази та нормативних документів, якими користується класний керівник у своїй роботі, а саме: • Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України // Наказ МОН №1243 від 31.10.2011 року;

 • Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки;

 • Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2004 року № 605;

 • Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальноосвітньої середньої освіти, Міністерство освіти і науки України від 30.08.2002 року № 1/9-392 (Директор школи. – 2003. – № 3-4);

 • Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти від 16 вересня 2006 р. № 434;

 • Про затвердження Змін до “Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 року № 489.

Закони України:

 • “Про освіту” від 23.03.1996 р. № 100/96-ВР (зі змінами і доповненнями);

 • “Про загальну середню освіту” від 12.05.1999 р. № 651-ХІV.

Перед обговоренням вчителям пропонувалося самостійно ознайомитися із переліком нормативно-правових документів, для цього колектив поділявся на групи:

I група – правові документи Міністерства освіти, молоді та спорту України;

II група – правові документи управління освіти Донецької області;

III група – нормативні документи управління освіти міської ради міста Костянтинівки;

IV група – нормативні документи НВК.

Кожна з груп презентувала свій блок документів, який увійшов до методичного кейсу.

На наступному етапі весь педагогічний колектив навчався правильно та грамотно оформлювати документацію, ставити проблему, над якою повинен працювати, а також створювати модель своєї діяльності. Пріоритетним у роботі наукового семінару стало використання інформаційно-комунікаційних технологій: створення презентацій, проектів, електронних методичних посібників. Майже на кожному засіданні використовувалася “Трибуна вільних думок”, під час роботи якої вчителі висловлювали свої пропозиції, зауваження, надавали оцінку будь-якому питанню.

Основну роль у роботі науково-практичного семінару відіграв шкільний психолог Зінченко Н., яка на початку роботи семінару здійснювала з викладачами закладу діагностику, оцінюючи їх професійну діяльність, а також проаналізувала особливості індивідуального стилю педагогічної діяльності кожного вчителя та вихователя. Аналізуючи результати, було встановлено, що професійні завдання класного керівника можуть виконувати педагогічні працівники з різним стилем педагогічної діяльності, але найбільш високих результатів у реалізації завдань виховної роботи можуть досягнути вчителі з емоційно-методичним стилем. У дослідженні брали участь 35 педагогів різного віку та досвіду роботи. Слід відмітити, що 19 вчителів мають найбільш виразний емоційно-методичний стиль, 11 – розсудливо-методичний стиль, 5 – емоційно-імпровізований. За результатами діагностики треба звернути увагу на те, що деякі вчителі мають нестабільне емоційне відношення до учнів, результатом цього є відсутність гарного психологічного клімату на уроці.

Паралельно з учнями Наталія Володимирівна вивчала особливості взаємин педагогів та школярів за методикою Ю. Ханіна і А. Стамбулова “Учитель – Учень”. Її результати дали можливість з’ясувати роль педагогів у житті учнів, що в них подобається школярам, про які відносини вони мріють. Методика була застосована до учнів 6-11 класів. В опитуванні взяли участь 138 дітей. За результатами проведених досліджень було встановлено, що:


 • 87 учнів прагнуть до всебічного спілкування з учителем, цілком виконують його вказівки, виявляючи при цьому елементи творчості;

 • 25 учнів охоче підтримують контакти з вчителем, виконують його вказівки, але не виявляють при цьому ініціативи;

 • 26 учнів до спілкування з учителем відносяться негативно, вказівки виконують формально, виявляючи дратівливість, шукають докази до того, щоб не виконати вказівки.

Не секрет, що в результаті змін в соціальному та політичному житті країни змінюється відношення і до школи взагалі. Розглядаючи на засіданні семінару першу проблему: “Чому учні не охочі до спілкування з вчителем?” та “Яким повинен бути сучасний класний керівник?” учителям було запропоновано детально проаналізували основні методи й форми роботи з учнями та їх батьками, звертаючи увагу на особливості регіону, де вони мешкають. У перший клас приходять особистості, які протягом шести років виховував соціум та різні мікрочинники: сім'я, групи однолітків, мікросоціум, інші виховні та навчальні організації. Коли дитина стає школярем, то навчальний заклад зобов'язаний у процесі соціалізації учнів активно взаємодіяти з вищезазначеними мікрочинниками, враховувати їх вплив на розвиток дитини. При цьому школа, як і інші виховні інститути, формує людину, адекватну до вимог цього суспільства, епохи, виховує молоде покоління з максимальним урахуванням тих соціальних умов, в яких вони будуть жити і працювати.

Друга проблема, з якою нам довелося зіткнутися – це недостатній рівень вмінь використовувати на практиці теоретичний матеріал. Після закінчення вищого навчального закладу молодий вчитель, як правило, здобуваючи знання, на практиці зовсім не використовує той матеріал, який отримав за час навчання. На це, перш за все, впливають індивідуальні особливості того середовища, у якому знаходиться молодий спеціаліст. Чи може він використовувати свої знання та буде в цьому який сенс? Нами була надана рекомендація щодо ефективності впровадження науково-практичного семінару, який дає можливість реалізувати свої знання та чітко визначити, що теорія та практика – це дві невід’ємні частини ефективної роботи.

Науково-практичний семінар передбачав зустрічі з видатними науковцями, демонстрацію досвіду роботи вчителів-методистів міста та регіону, презентацію роботи провідних спеціалістів навчального закладу, обмін досвідом колег Навчально-виховних комплексів Донецької області.

Кожне засідання складалося з двох частин: теоретичної та практичної. Протягом місяця вчителі НВК, об’єднуючись у групи, відвідували заняття колег з будь-якої теми. Після цього детально обговорювали їх та презентували на засіданні семінару власну методику з того, яким повинно бути заняття, виходячи з його теоретичних засад. Класні керівники враховували усі зауваження.

Слід відмітити таку важливу думку вчителів, що класний керівник порівняно з іншими учителями виконує додатково дуже важливу функцію виховання учнів. Тому до нього висуваються високі педагогічні вимоги, виконання яких створює сприятливі умови для підвищення якості його виховної діяльності.

Чітке розуміння мети виховання, постійне прагнення до її втілення забезпечують правильний напрям виховного процесу, підвищують його ефективність. Передові класні керівники ніколи не забувають про основну мету виховання. Виходячи з неї, вони ставлять перед учнівським колективом близькі, середні й далекі перспективи і мобілізують учнів на їх досягнення.

Якщо класний керівник вимагатиме від своїх учнів дисциплінованої поведінки і сам порушуватиме порядок у школі, то його вимоги не досягнуть мети. Якщо він закликатиме учнів до правдивості, чесності, а сам виявлятиме нечесність, то учні не почують його заклику. Саме корпоративна культура класного керівника, створення власного іміджу стало ще одним з найважливіших, на наш погляд, питань семінару.

Моральне обличчя класного керівника, його вольові якості та позитивні риси характеру – найважливіші передумови підвищення ефективності виховного впливу. Працюючи над створенням власного іміджу, вчитель паралельно формує світогляд про навчальний заклад, що є пріоритетом його розвитку.

Під час семінарських занять адміністрація закладу з метою ефективного використання педагогічних кадрів та визначення майбутніх класних керівників проводила тестування на виявлення власної позиції педагога у взаєминах з людьми. Кожному учаснику семінару пропонувалася будь-яка проблемна ситуація. Ураховуючи власний соціальний досвід, інтереси, мотиви необхідно було обрати одну з чотирьох запропонованих відповідей. Результати тесту дали можливість скласти уявлення про характер педагогічної діяльності вчителя та його власний характер. Тест вимірював чотири типи нахилів або орієнтацій педагогів [11]:

Д – орієнтація на інтереси справи;

П – орієнтація на психологічний клімат і взаємини в колективі;

С – орієнтація на себе самого;

О – орієнтація на офіційну субординацію.

Орієнтація на інтереси справи (Д) відбиває мотиви, пов’язані з діяльністю: захоплення процесом роботи, прагнення до пізнання, оволодіння новими навичками й вміннями, зацікавленість у кінцевому результаті, висока продуктивність діяльності.

Орієнтація на психологічний клімат і взаємини в колективі (П) визначається потребою особистості в спілкуванні, прагненні педагога підтримувати доброзичливі стосунки з колегами, учнями, батьками. Такий педагог проявляє інтерес до спільної діяльності, хоча не завжди сприяє її успішному завершенню.

Орієнтація на себе самого (С) характеризується перебільшенням мотивів власного добробуту, прагненням до власного престижу. Як правило, така людина частіше буває зайнята собою, своїми емоціями, почуттями і рідко реагує на запити, потреби оточення. Часто такий вчитель байдужий до своїх вихованців.

Орієнтація на офісну субординацію (О) визначається прагненням людини сумлінно виконувати вимоги керівника. Як правило, такий педагог орієнтується на думку адміністрації, рідко висловлює власні пропозиції, не враховує думок колег, учнів.

Аналіз тестів показав, що серед 35 педагогів:

12 – орієнтовані на інтереси справи;

13 – орієнтовані на психологічний клімат і взаємини в колективі;

5 – орієнтовані на себе самого;

5 – орієнтовані на офіційну субординацію.

Як бачимо, не всі вчителі, серед яких уже є класні керівники, відповідають займаній посаді згідно з характером їхньої педагогічної діяльності. Саме така категорія вчителів потребує підвищення власного професійного рівня, залучення до науково-дослідницької діяльності, професійного зростання та підвищення своєї психолого-педагогічної компетентності. На підставі цього ми визначили ще одну проблему, яку треба вирішити у ході роботи нашого семінару.

Програма роботи семінару розрахована на п’ять років, протягом яких розглядатимуться майже всі проблемні питання, з якими стикатиметься класний керівник. Ми розглянули тільки перші засідання, тому тема не розкрита повністю і потребує постійного дослідження.Висновки. Підводячи підсумки, слід звернути увагу на те, що засідання науково-практичного семінару повинні бути системними, закінчуватися складанням методичних рекомендацій для майбутніх класних керівників, тільки тоді ми отримаємо ефективні результати.

Слід зазначити також, що впровадження таких семінарів у роботу класних керівників необхідно та актуально. На нашу думку, вони, перш за все, дають можливість розглядати конкретні ситуації навчального закладу, де працює вчитель; по-друге, дозволяють проводити науково-експериментальні дослідження саме з тим класом, де працює класний керівник; по-третє, підвищують науковий потенціал вчителя.Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Отримані у ході дослідження результати та аналіз діяльності класних керівників, надає нам підстави у подальшому розглянути: відповідальне ставлення дітей до свого здоров'я, прищеплення їм розуміння свого обов'язку допомагати батькам, у майбутньому утримувати свою сім'ю.

Проводячи дослідження слід відмітити, що розглядаючи діяльність класного керівника та особливості його роботи у закладі, дуже ефективним буде враховувати регіон, у якому виховується дитина.


ЛІТЕРАТУРА

1. Болдирєв М. І. Класний керівник / М. І. Болдирєв. – К. : Рад. школа, 1982. – 252 с.

2. Закон України “Про загальну середню освіту”. – К. : Парламентське видавництво, 1999. – 90 с.

3. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Шлях освіти. – 2000. – №3. – С. 7–13.

4. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. – К. : Парламентське видавництво, 2000. – 11 с.

5. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України // Наказ МОН №1243 від 31.10.2011 року6. Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки.

7. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2004 року №605.8. Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальноосвітньої середньої освіти, Міністерство освіти і науки України від 30.08.2002 року № 1/9-392 // Директор школи. – 2003. – № 3–4.

9. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти від 16 вересня 2006 р. № 434.

10. Про затвердження Змін до “Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти”. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 року № 489.

11. Класний керівник у сучасній школі : метод. посіб. / В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко та ін. – К. : Інститут змісту і методів навчання, 1996. – 156 с.


УДК 378.14:004.73

С. Л. Загребельний,

кандидат педагогічних наук, доцент

(Донбаська державна машинобудівна академія)
ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОРОЛИКІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Постановка проблеми. Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду організації освітньої діяльності показує, що на сучасному етапі існує два напрямки розвитку освітньої системи – традиційний і інноваційний. Незважаючи на швидкий розвиток і впровадження інноваційних технологій навчання, традиційні засоби не лише залишаються основними, але і знаходять нове застосування і дають розвиток новим напрямкам методики навчання інформатики. Новітні комп’ютерні технології дозволяють оптимізувати навчальний процес, мотивувати та активізувати навчання, ефективно організувати самостійну роботу студентів і, як наслідок, отримати більш високу якість підготовки спеціалістів. До таких технологій можна віднести використання відеоматеріалів у викладанні інформатики. Доцільність використання відео в навчальному процесі пояснюється: доступністю матеріалів, які можуть бути записані з різних джерел; наявністю певного досвіду роботи з відеотехнікою і відеопродукцією; можливістю активнішої творчої діяльності викладача.

Обов’язковою умовою застосування відеороликів на занятті є відповідне підвищення кваліфікації викладачів, зорієнтоване на засвоєння навичок роботи з комп’ютерною технікою та сучасним програмним забезпеченням. У ході дослідження ми звернули увагу на те, що багато комп’ютерних програм, які не мають цілеспрямованого освітнього напрямку, можуть бути застосовані для організації навчального процесу. В якості ілюстрації розглянемо можливості програми UVScreenCamera щодо розробки дидактичних засобів навчання для забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні інформатики.Аналіз основних досліджень та публікацій. Роль аудіовізуальних засобів у навчанні відзначається в працях російських психологів (І. Зимня, О. Леонтьєв та ін.), вітчизняних (Є. Глушак, О. Гончарук, Г. Жоглина, Л. Іванова, Ю. Комаров, В. Таранів, В. Шевченко) і зарубіжних (Б. Блис, Д. Коттон, Р. Купер, П. Мур, Д. Еванс та ін.) педагогів. У роботах цих авторів показується можливість застосування електронно-звукових засобів для підвищення ефективності сприйняття інформації, внесення різноманітності в навчальний процес, варіювання видів навчальної діяльності, здійснення управління пізнавальною діяльністю студентів, активізації психічних процесів (уваги, мислення, пам'яті, емоції), підвищення навчальної мотивації. Останнім часом з'явилися дослідження в галузі пов'язані з розглядом питань створення і застосування відеороликів у навчальному процесі. Відзначимо праці таких дослідників, як І. Норенков, А. Зімін [5], А. Мещеряков [3], С. Сейтвелієва [6], І. Абрамова [1], В. Ноздрачева [4] та ін. Проте, незважаючи на певні напрацювання в цій галузі, залишаються не вирішеними питання, пов'язані з розробкою відеоуроків з виконання практичних завдань з інформатики засобами програми UVScreenCamera. Сьогодні можна констатувати протиріччя між необхідністю використання відеоуроків при вивченні інформатики в процесі професійної підготовки студентів ВНЗ і методикою їх розробки силами викладачів.

Мета статті полягає у розробці методики створення відеороликів з інформатики як дидактичних засобів навчання при виконанні практичних та самостійних робіт.

Великий педагог К. Ушинський писав: “Якщо ви заходете у клас, від якого важко добитися слова, почніть показувати картинки, і клас заговорить, а головне, заговорить вільно”. З часів Ушинського картинки явно змінилися, але зміст цього виразу не старіє. На сучасному етапі це застосування відеороликів. Так, при викладанні дисципліни, на мій погляд, треба застосовувати наочні засоби навчання, серед яких найбільш сучасними є відеоролики. Візуалізація інформації викликає у студентів пізнавальний інтерес, підвищує мотивацію для вивчення дисципліни, відеоролики найбільш доцільно застосовувати для самостійної роботи студентів. Для цього викладач дисципліни може записувати свої дії, які проводить з комп’ютерною програмою у відеофільм, а потім обробляти записане. Нині існує безліч різних програм, призначених для захоплення відео з екрана монітора. Серед них вигідно відрізняється російська розробка UVScreenCamera, яка надає: зручний покадровий відеоредактор; можливість додавати пояснювальний текст, виноски, рамки, картинки у записуваний фільм з можливістю редагування в подальшому; кнопки для створення інтерактивних flash презентацій і відеокурсів; накладення звуку з мікрофона або з файлу; візуалізація щигликів миші і натискань клавіш на клавіатурі; можливість розміщення фільмів на web сторінках; зберігання області екрану у bmp, jpg, gif (фото); створення GIF-анімації з окремих кадрів; швидке створення демонстраційних і повчальних відеороликів у форматі *.uvf, *.exe, *.swf, *.avi.

Програма є незамінною при розробці освітніх ресурсів для інформатики. Це пояснюється тим, що якісна візуалізація презентаційного матеріалу, створеного в програмі UVScreenCamera, забезпечує ясність і точність сприйняття його студентами. Крім того, використання подібних ресурсів в навчальному процесі впливає на форми процесу навчання. На лабораторному зайнятті відбувається своєрідна диференціація процесу навчання, незалежно вибрана основною диференційована або недиференційована форма. Сильніші студенти можуть виконувати лабораторну роботу і з підтримкою презентації, де показується хід виконання роботи. Викладач може приділяти більше часу слабкішим студентам, допомагаючи їм здолати труднощі в процесі засвоєння нових знань і навичок.

Розглянемо методику створення відеоролика за допомогою програми UVScreenCamera [2]:


 1. Складання плану того, що і як показувати.

 2. Вибір області запису.

 3. Запис фільму.

 4. Додавання в редакторі написів, виносок, картинок, звуку і т.д.

 5. Експорт фільму в будь-який із доступних форматів.

Програма UVScreenCamera дозволяє записувати все, що відбувається на моніторі комп’ютера. Використовуючи ці функціональні можливості, викладач готує самовчитель окремо по кожній темі інформатики. Для цього запускається програма UVScreenCamera, яка автоматично починає записувати все, що відбувається на екрані монітора. Після завершення дій вимикається програма UVScreenCamera, зберігається записаний нею відеофайл, який потім доопрацьовується. Навчальний відеоролик насичується текстовими підказками, при необхідності можна накласти звуковий супровід пояснення задачі. У кінці файл можна експортувати у формат аvі, який буде відтворюватись на будь-якому комп’ютері без встановлення додаткового програмного забезпечення. По завершенню роботи над відеороликом викладач отримує сучасний електронний дидактичний засіб навчання, який кожен студент може використовувати під час самостійної роботи. При цьому буде реалізовано індивідуальний підхід, адже кожен студент зможе навчатись у зручному для нього темпі. Ці навички можна буде використати у професійній діяльності.

Серед інших можливостей програми UVScreenCamera корисною є функція запису скріншотів (фото екрану). Для цього задається область, яку необхідно сфотографувати, натискається клавіша Print Screen на клавіатурі, відкривається готовий знімок, що зберігається в одному з трьох форматів на вибір: *.jpeg, *.bmp, *.gif. При необхідності можна вирізати і зберігати фрагменти скріншоту, а також створювати GIF-анімацію з декількох знімків екрана.Розглянемо робоче вікно програми UVScreen Camera (рис. 1).


Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> pedagogika
pedagogika -> Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Бердянськ 2008 (06)
pedagogika -> Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
pedagogika -> Педагогічні науки) №4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Педагогічні науки) №1 Бердянськ 2011 (06)
pedagogika -> Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Бердянськ 2009 (06)
pedagogika -> Педагогічні науки) №2 Бердянськ 2011 (06)
pedagogika -> Бердянськ 2009 (06)

Скачати 15.71 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   90
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка