Педагогічні науки) №4 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5 з-41Скачати 15.71 Mb.
Сторінка63/90
Дата конвертації20.03.2017
Розмір15.71 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   90

ЛІТЕРАТУРА

1. Артем’єва О. О. Гендерні дослідження в контексті постнеокласичної раціональності : автореф. дис. … канд. філос. наук: спец. 09.00.09 “Філософія науки” / Ольга Олександрівна Артем’єва. – К., 2008. – 21 с.

2. Кравець В. П. Гендерна педагогіка : навч. посіб. / В. П. Кравець. – Тернопіль : Джура, 2003. – 416 с.

3. Черепанова С. О. Родовiд – духовний дiалог поколiнь / С. О. Черепанова. – Львiв: Каменяр,1998. – 150 с.

4. Основи теорії гендеру : навч. посіб. – К. : “К.І.С.”, 2004. – 536 с.

5. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине ХVІІ века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Аллепским [перев. с араб. Г. Муркоса]. – Вып. 2. (От Днестра до Москвы). – М. : Университетская типография, 1897. – 202 с.

6. Махиня Н.  В. Особенности гендерного воспитания [Електронний ресурс] / Н. В. Махиня // Педагогическая наука: история, теория, практика, тенденции развития. Архив номеров. – Вып. 2. – 2009. – 4 с. – Режим доступу : http://intellect-invest.org.ua/rus/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n2_2009_st_4/

7. Цокур О. Розвиток гендерного підходу в освіті [Електронний ресурс] / О. Цокур, І. Іванова. – Режим доступу : http: // www. osvita-ua. net / school / technol / 313.УДК 378.147:517

Г. В. Лиходєєва,

кандидат педагогічних наук, доцентК. Ю. Пастирєва,

старший викладач

(Бердянський державний педагогічний університет)
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В УПРАВЛІННІ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ

ПРИ ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Постановка проблеми. Соціально-економічні зміни, що відбуваються в суспільстві, потребують якісно нового рівня підготовки фахівців практично у всіх сферах діяльності людини. Освітня парадигма фундаментальної підготовки фахівців, здатних до навчання протягом усього життя та роботи у швидкозмінному середовищі, вимагає формування особистості, яка володіє такими якостями, як самостійність, пізнавальна активність, оперативність у прийнятті рішень, ініціативність, цілеспрямованість, гнучкість мислення, креативність тощо [2]. Саме це зумовлює суттєве посилення ролі самостійної роботи студентів, спрямованої на засвоєння ними змісту навчання, набуття професійної компетентності. У таких умовах на перший план виходять проблеми підвищення результативності самостійної роботи студентів, розробки дидактично обґрунтованих підходів до її проектування та організації, впровадження ефективних методів управління її виконанням.

Аналіз досліджень і публікацій. Значення самостійності та активності в навчальній і професійній діяльності були та залишаються предметом дослідження протягом усієї історії розвитку освіти. Це питання привертало увагу відомих науковців А. Алексюка, П. Підкасистого, А. Петровського, В. Буряка, Л. Колгатіної, Н. Тализіної та інших.

На сучасному етапі у роботах Н. Бойко, Н. Кардаш, З. Кучер, В. Луценко, М. Умрик, А. Цюприка, І. Шайдур, І. Шимко та Н. Шишкіної досліджується організація самостійної роботи. М. Парфьонов розглядає керівництво самостійною роботою; Л. Журавська приділяє увагу управлінню самостійною роботою студентів.

Окремі науковці вивчають самостійну роботу студентів (І. Бобакова, В. Буринський, Н. Ванжа тощо), інші – самостійну діяльність (Л. Головко, О. Муковіз, Б. Сусь, І. Хрипун тощо).

При цьому значну роль в активізації пізнавальної діяльності студентів та підвищенні ефективності самостійної роботи студентів відіграє впровадження у навчальний процес засобів інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема систем комп’ютерної математики (Т. Архіпова, О. Ващук, Є. Вінніченко, М. Жалдак, В. Клочко, С. Раков, С. Семеріков, Ю. Горошко, Ю. Триус тощо).Мета статті – показати доцільність використання математичного пакету Maple при розв’язуванні дослідницьких математичних задач з метою підвищення результативності й ефективності самостійної роботи студентів при вивченні вищої математики.

Навчальна дисципліна “Вища математика” є однією з нормативних дисциплін освітніх професійних програм, призначених для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.010103 “Технологічна освіта”. Аналіз освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, показав, що вища математика відноситься до циклу математичної, природничо-наукової підготовки і є тим фундаментом освіти, на основі якого ґрунтується успішне вивчення навчальних дисциплін циклу природничо-наукової, професійної та практичної підготовки (загальна фізика, нарисна геометрія, гідравліка, теоретична і технічна механіка, опір матеріалів, теорія механізмів та машин, креслення тощо). Зрозуміло, що вивчення вищої математики спрямоване не тільки на опанування певним навчальним матеріалом, а й передбачає розвиток логічного та алгоритмічного мислення, оволодіння основними методами математики, формування вмінь самостійно розширювати математичні знання та застосовувати математичні методи для розв’язування прикладних задач.

Сучасний процес інтеграції до Європейського освітнього простору супроводжується збільшенням об’єму навчального матеріалу, який студент має опрацьовувати й засвоювати самостійно. Вивчення дисципліни “Вища математика” в Бердянському державному педагогічному університеті (відповідно до навчальних планів) розраховане на один семестр, для студентів першого курсу напряму підготовки 6.010103 “Технологічна освіта” виділено 120 годин (4 кредити), з яких на аудиторні заняття відводиться 64 години. Зрозуміло, що за такий короткий час сформувати в студента глибокі математичні знання з вищої математики неможливо. Тому зміст цієї дисципліни має бути спрямований на досягнення кожним студентом певного рівня предметної математичної компетентності в контексті професійної, фахової підготовки: здатність розпізнавати проблеми, що виникають у професійній діяльності, які можна розв’язати засобами вищої математики; уміння формувати ці проблеми у вигляді певної математичної моделі; уміння обирати та аналізувати методи розв’язання математичної моделі; уміння формулювати, записувати, інтерпретувати отримані результати із урахуванням змісту поставленої проблеми.

Для досягнення цієї мети (формування предметної математичної компетентності студентів у контексті професійної, фахової підготовки), в умовах інформатизації навчального процесу, що сприяє впровадженню нових організаційних форм і методів навчання, на допомогу приходять інформаційно-комунікаційні технології та їх застосування при вивченні вищої математики.

Доцільність застосування інформаційно-комунікаційних технологій зумовлена [2]: економією навчального часу за рахунок автоматизації операцій обчислювального характеру; підвищенням наочності матеріалу та полегшенням його сприйняття завдяки компактному і чіткому поданню навчальної інформації; інтенсифікацією навчання за рахунок алгоритмізації процесу розв’язування навчальних задач; розширенням та поглибленням змісту навчання з вищої математики за рахунок організації дослідницької діяльності студента на основі моделювання процесів і явищ; здійсненням оперативного контролю за результативністю навчання.

При цьому застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні курсу вищої математики, в свою чергу, сприяє підвищенню результативності самостійної роботи студентів та впровадженню ефективних методів управління її виконанням.На сьогоднішній день є чимало спеціальних математичних пакетів і програм, систем комп’ютерної математики, що дозволяють розв’язувати різноманітні математичні задачі практичного та прикладного характеру. Одним з найбільш популярних і потужних є пакет аналітичних обчислень і числових розрахунків Maple, який дозволяє ефективно виконувати як числові, так і символьні обчислення, має розвинуті графічні засоби та вбудовану мову програмування високого рівня. Підвищення ефективності чисельних розрахунків у Maple дозволяє використовувати його в чисельному моделюванні та виконанні складних обчислень – у тому числі з довільною точністю. Ядро символьних обчислень Maple вже включено до складу цілого ряду систем комп’ютерної математики. Пакет має прекрасно виконаний і зручний інтерфейс користувача і потужну довідкову систему [1].

Зокрема, математичний пакет Maple є дуже зручним і доцільним при розв’язуванні диференціальних рівнянь числовими (наближеними) і графічними методами, що є його особливістю й відмінністю від інших математичних пакетів, Maple дозволяє знайти точний (аналітичний) розв’язок у тих випадках, коли рівняння інтегрується у скінченому вигляді, та дозволяє розв’язувати задачі на дослідження диференціальних рівнянь методом ізоклін.Диференціальні рівняння й методи дослідження їх розв’язків широко використовуються у різноманітних галузях і розділах сучасної науки і техніки. Диференціальні рівняння, одержані під час дослідження деякого реального явища або процесу, називають диференціальною його моделлю. Диференціальні моделі називають ще динамічними математичними моделями описуваних ними реальних об’єктів. Диференціальні моделі є важливою складовою математичного моделювання. Саме тому вивчення елементів теорії звичайних диференціальних рівнянь першого та вищих порядків при вивченні вищої математики займає чільне місце в підготовці студентів технологічного напряму навчання і сприяє формуванню в них предметної математичної компетентності у контексті професійної, фахової підготовки.

При вивченні елементів теорії диференціальних рівнянь у курсі вищої математики студентам приходиться розв’язувати аналітично значну кількість рівнянь, вчитися розрізняти типи рівнянь, застосовувати різноманітні підстановки для їх розв’язування, спрощувати отримані результати розрахунків, зводити подібні доданки, інтегрувати. Саме ці надто довгі та рутинні операції потребують дуже багато часу, якого так не вистачає на аудиторних заняттях для міцного засвоєння студентами даного змістового модуля вищої математики. Тому більша частина матеріалу відводиться на самостійне опрацювання, що зумовлює суттєве посилення ролі самостійної роботи студентів. Разом з тим, більш вагомим результатом вивчення диференціальних рівнянь студентами технологічного напряму навчання має бути формування вмінь будувати математичні моделі та досліджувати їх розв’язки, адже саме обмеженість у часі, відведеного на вивчення цих тем, стає на заваді студентам при розгляді розв’язків диференціальних рівнянь. У таких випадках на допомогу студентам можуть прийти сучасні системи комп’ютерної математики. Одним із наближених методів розв’язування диференціальних рівнянь є метод ізоклін. Зрозуміло, що це не універсальний метод розв’язування диференціальних рівнянь, але це метод, вивчення якого дозволяє організувати плідну самостійну, дослідницьку роботу студентів технологічного напряму навчання з використанням сучасних інформаційних технологій при вивченні диференціальних рівнянь.

Як відомо, графік розв’язку диференціального рівняння називають інтегральною кривою цього рівняння. Інтегральну криву можна побудувати наближено, використовуючи поле напрямів. Криву, в кожній точці якої напрям поля однаковий, називають ізокліною. Усі інтегральні криві, що перетинають дану криву, в точках перетину нахилені до осі абсцис під одним кутом. Рівняння ізоклін диференціального рівняння першого порядку, розв’язаного відносно похідної, має вигляд:,

де дійсний параметр. Побудувавши достатню кількість ізоклін для різних значень параметра , можна дістати досить точне уявлення про форму й поведінку інтегральних кривих диференціального рівняння та визначити такі характерні лінії й області поля інтегральних кривих, як області зростання (при ), спадання (при ) інтегральних кривих та лінії їх екстремумів (при ).

Для побудови інтегральних кривих диференціального рівняння методом ізоклін у Maple, необхідно скористатись командою DEplot з пакета DEtools. За допомогою цієї команди можна наближено проiнтегрувати одне звичайне диференціальне рівняння або систему таких рівнянь та зобразити вiдповiдну інтегральну криву чи її проекцію на задану площину [1]:


Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> pedagogika
pedagogika -> Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Бердянськ 2008 (06)
pedagogika -> Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
pedagogika -> Педагогічні науки) №4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Педагогічні науки) №1 Бердянськ 2011 (06)
pedagogika -> Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Бердянськ 2009 (06)
pedagogika -> Педагогічні науки) №2 Бердянськ 2011 (06)
pedagogika -> Бердянськ 2009 (06)

Скачати 15.71 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   90
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка