Педагогічні науки) №4 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5 з-41Скачати 15.71 Mb.
Сторінка81/90
Дата конвертації20.03.2017
Розмір15.71 Mb.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   90


ЛІТЕРАТУРА

1. Анисимова Г. В. Риторика / Г. В. Анисимова. – Владивосток : Издательство Дальневосточного университета, 2004. – 73 с.

2. Антонова Л. Г. Школьная риторика : материалы к урокам [Электронный ресурс] / Антонова Любовь Геннадьевна. – Режим доступа : http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/ praktik/r13.htm. – Заголовок с экрана.

3. Байсара Л. І. Опорний конспект лекцій з курсу “Риторика” : посібник / Л. І. Байсара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, [2005]. – 23 с.

4. Бобылев Б. Г. Практикум по риторике : метод. пособие / Б. Г. Бобылев. – Орел : ОрелГТУ, 2002. – 68 с.

5. Голуб Н. Б. Риторика у вищій школі : монографія / Н. Б. Голуб. – Черкаси : Брама-Україна, 2008. – 400 с.

6. Дишлюк Ю. М. Формування ораторських умінь в учнів 5–8 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к-та пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (зарубіжна література) / Дишлюк Юлія Миколаївна ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К., 2002. – 15 с.

7. Калмыкова И. Р. Программы школьного курса риторики [Электронный ресурс] / И. Р. Калмыкова. – Режим доступа : http://www.iro.yar.ru/resource/distant/russian_language/program/slov/rt7. htm. – Заголовок с экрана.

8. Коваленко С. Етика ділової документації : програма факультативного курсу для 10 (11) класу універсального профілю загальноосвітніх навчальних закладів / Сергій Коваленко // Бібліотечка “Дивослова”. – 2008. – № 8 (38). – С. 18–27; Коваленко С. М. Сучасна риторика : навч.-практ. посібник / Сергій Коваленко. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 184 с.; Коваленко С. Риторична освіта в контексті сучасної лінгводидактики / Сергій Коваленко // Бібліотечка “Дивослова”. – 2008. – № 8 (38). – С. 51–60.

9. Ладыженская Т. А. Программа по риторике 5–11-й классы [Электронный ресурс] / Т. А. Ладыженская. – Режим доступа : http://metodistsv.org/files/28303/ladyzhenskaja_programma_po_ritorike_5–11_klassy.doc. – Заголовок с экрана.

10. Леммерман Х. Учебник риторики : тренировка речи с упражнениями [Электронный ресурс] / Хайнц Леммерман. – [перевод с нем. С. Т. Бугло]. – Режим доступа : http://www.klex.ru/books/contact/ lemmerman_uchebnik_ritoriki.rar. – Заголовок с экрана // www.ritorika.igro.ru.

11. Ляшкевич А. Живе слово : розвиток комунікативно-творчих умінь і навичок учнів : програма гуртка для школярів 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Антоніна Ляшкевич // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 5 (68). – С. 71–82.

12. Невская М. Риторика : шпаргалка [Электронный ресурс] / Марина Невская. – Режим доступа : litres.ru. – Заголовок с экрана.

13. Омельчук С. Слово розумне, моральне, емоційне… : мовні засоби створення ораторського виступу та методика їх опрацювання на аспектних уроках української мови / Сергій Омельчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 5 (68). – С. 53–62.

14. Основи ораторського мистецтва : практикум / [уклад. О. І. Когут]. – Тернопіль : Астон, 2005. – 296 с.

15. Пентилюк М. І. Текстоцентричний аспект формування риторичних умінь і навичок учнів / Пентилюк М. І. // Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : збірник статей / Пентилюк М. І. – К. : Ленвіт, 2011. – С. 96–108.

16. Програма “Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (5–9 класи)” [Електронний ресурс] / укладачі: Г. Т. Шелехова, М. І. Пентилюк, В. І. Новосьолова, Т. Д. Гнаткович, Н. Б. Коржова, К. В. Таранік-Ткачук. – http://www.mon. gov.ua/ua/activity/education/56/general-secondary-education/educational_ programs/. – Заголовок з екрану.

17. Рубанов В. Г. Риторика : учеб. пособие / Рубанов В. Г. – Томск : [б. и.], 2008. – 204 с.

18. Степанюк М. Вступ до риторики : авторська програма пропедевтичного курсу для 5–7 класів / Микола Степанюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 5 (68). – С. 63–70.

19. Федоренко В. Історія світової риторики : програма факультативного курсу для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Валерій Федоренко // Бібліотечка “Дивослова”. – 2008. – № 8 (38). – С. 28–37; Федоренко В. Розвиток риторичних здібностей школярів у навчальному процесі / Валерій Федоренко // Бібліотечка “Дивослова”. – 2008. – № 8 (38). – С. 61–64.

20. Хоменко І. В. Еристика : мистецтво полеміки : навч. посібник / І. В. Хоменко. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 192 с.

21. Шуляр В. Формування риторичної компетентності старшокласників у науково-дослідницькій діяльності / Василь Шуляр // Бібліотечка “Дивослова”. – 2008. – № 8 (38). – С. 47–50.УДК 378.147

М. П. Павленко,

кандидат педагогічних наук

(Бердянський державний педагогічний університет)

СУЧАСНІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ

ТА ЗМІСТУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯПостановка проблеми. У сучасних умовах розвитку вищої освіти України з’явилася необхідність в удосконаленні професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Суспільству потрібні фахівці, здатні творчо підходити до розв’язання проблем, порівнювати, аналізувати, досліджувати та знаходити вихід з нетипових ситуацій у галузі проектування локальних мереж для управління.

Формування професійної компетентності майбутнього інженера-педагога здійснюється в рамках усебічної підготовки. Вона забезпечується створенням безперервної освіти й розвитком студентів, що здійснюється послідовно й поетапно. Це сприяє формуванню стійкої професійної компетентності інженерів-педагогів, яка виступає одночасно як мета, результат і критерій продуктивності.

Аналіз сучасної практики організації й науково-методичного забезпечення дослідницької роботи майбутніх інженерів-педагогів показав, що не прослідковується цілісна система формування дослідницьких навичок. Самостійні наукові дослідження передбачають пов'язування студентами завдань дослідницького типу (підготовка рефератів, доповідей, складання звітів, виконання дипломних робіт). І хоча при цьому в студентів формується досвід дослідницької діяльності, однак рівень науково-творчих здібностей недостатній, зокрема в галузі проектування локальних комп’ютерних мереж для управління. Отже, можна визначити таку суперечність: між об’єктивним високим потенціалом системи науково-дослідницької роботи у вищому навчальному закладі й недостатнім використанням у ній курсового проектування як засобу формування основ дослідницької діяльності студентів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми вдосконалення навчального процесу вищої школи досліджувались у працях А. Алексюка, Ю. Бабанського, В. Беспалька, М. Лазарєва, М. Скаткіна, В. Сластьоніна, В. Ягупова та інших учених.

Різні аспекти науково-дослідної діяльності студентів у своїх працях висвітлювали М. Байдан, В. Борисов, І. Каташинська, Г. Рождєствінська, Є. Спіцин та інші вчені.

Але поза увагою залишаються підходи щодо моделювання дослідницької діяльності майбутніх інженерів-педагогів при курсовому проектуванні.

Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування та розробка підходів до організації та змісту дослідницької діяльності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей у процесі курсового проектування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відмінність дослідницької діяльності від проектної й конструкторської полягає в тому, що головним її результатом є інтелектуальний, творчий продукт, який встановлює ту або іншу істину в результаті процедури дослідження й представлений у стандартному вигляді.

З позиції діяльнісного та індивідуально-творчого підходів сутність поняття “дослідницька діяльність” студентів визначається як інтегративний компонент особистості, що характеризується єдністю знань цілісної картини світу, умінь, навичок наукового пізнання, ціннісного відношення до його результатів і розвиненого інтелекту, що забезпечують її самовизначення й саморозвиток.

На основі різних типів взаємодій у діалектичних системах “викладач – студент” і “пізнання – навчання – дослідження” здійснений теоретичний аналіз проблеми формування дослідницьких умінь і навичок студентів у філософії, педагогіці, психології й обґрунтована необхідність її подальшої розробки. Спираючись на концепції особистісно-орієнтованого навчання та підходи щодо формування дослідницьких умінь і навичок, пропонуємо використовувати в якості критерію результативності навчання, поряд з рівнем засвоєння навчального матеріалу, одержання студентами індивідуально-значимого продукту пізнавальної діяльності.

З позиції особистісно-діяльнісного підходу дослідницькі вміння й навички студентів розглядаються як системний компонент особистості студентів, що представляють собою цілісну сукупність їх освітніх професійних цінностей, які накопичуються протягом навчання у вищому навчальному закладі й використовуються для розширення знань у навчальних цілях.

Зміст процесу формування дослідницьких умінь та навичок студентів виражається як діалектична єдність структурних компонентів (гносеологічного, технологічного, творчого, особистісного), що відбиває його цілісність та визначає функціональні компоненти.

Проведений аналіз теоретичних і емпіричних матеріалів з розглянутої проблеми дозволив виділити ряд сучасних науково-педагогічних підходів до організації й змісту дослідницької діяльності інженерів-педагогів, найбільш значимими серед яких з урахуванням специфіки вищої інженерно-педагогічної освіти є системний, суб’єктно-діяльнісний та навчально-дослідницький підходи.

Важливе методичне й практичне значення має розгляд педагогічного процесу як системи. Це дозволяє, по-перше, у комплексі представити взаємозв'язок і взаємозалежність усіх компонентів, які визначають весь процес підготовки студентів у вищому навчальному закладі; по-друге, усвідомити вимоги об'єктивних закономірностей, що проявляються в педагогічному процесі; врахувати типові проблеми, які доводиться розв’язувати викладачу, і на цій основі науково, раціонально й творчо будувати свою діяльність з навчання, виховання й особистісного розвитку майбутніх інженерів-педагогів; по-третє, ясно усвідомити свою роль у педагогічному процесі й чітко визначити своє місце в багатогранній і складній навчально-виховній роботі зі студентами. Не менш важливим для педагога є подання педагогічного процесу як цілісного явища, що має свої закономірності, принципи, особливості й психолого-педагогічні умови організації.Принцип суб’єктно-діяльнісного підходу в професійному розвитку студента вищого навчального закладу припускає реалізацію потенційних можливостей його діяльнісного аспекту. Категорія діяльності тут відіграє фундаментальну роль. Необхідно зазначити, що навчально-пізнавальна діяльність як форма активного цілеспрямованого саморозвитку й самовираження фахівця на етапі оволодіння певним рівнем професійної компетентності, викликана потребою суспільства в забезпеченні кваліфікованими фахівцями в галузі мережевих технологій.

О. Леонтьєв звертає увагу на те, що потреба в будь-якій діяльності одержує своє визначення в її предметі – вона повинна знайти себе в ній. Оскільки потреба знаходить у предметі свою визначеність, то цей предмет стає мотивом діяльності [2, с. 303]. Через те що предметом навчально-пізнавальної діяльності студента з дисципліни “Розробка локальних комп’ютерних мереж для управління” є різноманіття практичних прийомів з проектування та розробки локальних мереж, то потреба проявляється в прагненні опанувати ними. Потреби, трансформовані в мотиви, сприяють виділенню трьох рівнів мотивації формування професійної компетентності майбутнього інженера-педагога.Початковий (зовнішній) рівень мотивації пов'язаний з тим, що потреба у формуванні професійної компетентності залежить від зовнішнього соціального мотиву. Він обумовлює зовнішнє (формальне) відношення до навчально-пізнавальної діяльності. Основний (внутрішній) рівень мотивації досягається тоді, коли потреба фахівця “знаходити” себе в предметі (вивченні локальних мереж) стає об'єктивно необхідною для оволодіння знаннями, уміннями, навичками та ін. Така потреба стає внутрішнім мотивом формування професійної компетентності майбутнього інженера-педагога. Вищий (внутрішній) рівень мотивації відбиває потребу випускника вищого навчального закладу в продуктивній реалізації творчого потенціалу, орієнтованого на працю. Її основою виступають прагнення студента до самореалізації в навчально-пізнавальній діяльності, яка стає для нього головним пріоритетом. Залучення творчого потенціалу забезпечує задоволення потреби в самореалізації. На цьому рівні помітну роль відіграє мотивація досягнення.

Інтегративну роль у формуванні професійної компетентності фахівця відіграє мета навчання, яка в конкретних умовах формується у вигляді завдання. Педагогічна ситуація визначає особливості сприйняття, розуміння й виконання завдання.Основними компонентами діяльності є суб'єкт – потреба – мотив – мета – дія – спосіб – результат. Усвідомлення студентом усіх діяльнісних аспектів формування професійної компетентності має важливе значення для її успішного здійснення. Усі соціально-психологічні характеристики його діяльності можна представити схематично в цілісному взаємозв'язку. Результати аналізу суб’єктно-діяльнісного підходу до формування професійної компетентності майбутнього інженера-педагога в галузі розробки локальних мереж для управління представлені у вигляді моделі на рис. 1.Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> pedagogika
pedagogika -> Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Бердянськ 2008 (06)
pedagogika -> Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
pedagogika -> Педагогічні науки) №4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Педагогічні науки) №1 Бердянськ 2011 (06)
pedagogika -> Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Бердянськ 2009 (06)
pedagogika -> Педагогічні науки) №2 Бердянськ 2011 (06)
pedagogika -> Бердянськ 2009 (06)

Скачати 15.71 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   90
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка