Педагогічні науки) №4 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5 з-41


Аналіз останніх досліджень і публікаційСкачати 15.71 Mb.
Сторінка84/90
Дата конвертації20.03.2017
Розмір15.71 Mb.
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   90

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття “технологія” (від грецького techne – мистецтво, майстерність, уміння, ремесло і logos – слово, наука) означає “сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих процесів і операцій” [2, с.906].

Технологічні підходи в педагогічних дослідженнях використовувалися ще на початку 60-х років минулого століття. Термін “педагогічна технологія” з’явився в освіті порівняно недавно, щодо навчального процесу його було вжито у 1886 р. американським дослідником Дж. Саллі. Сьогодні термін “педагогічна технологія” не має загальноприйнятого визначення. Наведемо деякі найбільш поширені приклади трактування поняття “педагогічна технологія”:

– педагогічну технологію може бути подано науковим, процесуально-описовим і процесуально-діючим аспектами (Г. Селевко [11]);

– педагогічна технологія – це система науково обґрунтованих дій і взаємодій елементів навчального процесу, здійснення яких гарантує досягнення поставлених цілей навчання (І. Прокопенко, В. Євдокимов [10]);

– педагогічна технологія – системна сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних засобів, які використовуються для досягнення педагогічної мети (М. Кларін [3]);

Б. Ліхачов [4] розглядає педагогічну технологію як сукупність психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і поєднання форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу;

– педагог-новатор І. П. Волков [1] тлумачить її як опис системи дій викладача та студента, які слід виконувати для оптимальної реалізації навчального процесу.

Ми дослідили основні підходи до трактування педагогічної технології (І. Прокопенко, О. Пєхота, М. Кларін, В. Сластьонін, Г. Селевко, В. Беспалько, Т. Дмитренко, В. Євдокимов, С. Сисоєва), до освіти дорослих (Т. Браже, С. Вершловський, С. Змієв, Ю. Кулюткін, Н. Протасова, Г. Сухобська).

Питаннями розмежування понять “освітня технологія”, “педагогічна технологія” займаються як вітчизняні (О. Падалка, Г. Селевко, І. Смолюк, О. Шпак), так і зарубіжні дослідники (М. Ераут, Р. Кауфман, П. Мітчелл, К. Сілбер, С. Френе).

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Завдання статті полягає в представлені авторської педагогічної технології формування готовності майбутніх учителів до вдосконалення професійного рівня.

Виклад основного матеріалу. Технологія формування готовності майбутнього вчителя до вдосконалення професійного рівня розуміється нами як науково обґрунтована модель діяльності з проектування, організації й проведення педагогічного процесу, що характеризується цілеспрямованою, послідовною реалізацією засобів, методів, форм, прийомів, дій, операцій і дозволяє отримати стійкий (повторюваний за аналогічних умов) результат – теоретичну та практичну готовність випускника до вдосконалення професійного рівня.

Готовність майбутніх педагогів до сучасної професійної діяльності визначається технологічною грамотністю та ефективним впровадженням педагогічних технологій.

Технологічна грамотність майбутнього вчителя дозволяє йому усвідомлювати своє професійне покликання, більш ретельно оцінити власні потенційні можливості, подивитися на педагогічний процес із позицій кінцевого результату (здатність до рефлексії).

Ми дійшли висновку, що технологія формування готовності майбутнього вчителя до вдосконалення професійного рівня є дескрипцією (науковим описом) моделі спільної проектної діяльності студентів і викладачів.

Структура досліджуваної педагогічної технології передбачає такі складові:

1) концептуальна частина, яка на основі педагогічного моніторингу та діагностики визначає теоретичне обґрунтування стану готовності студентів, вибір стратегії та методології проектування, в основі якої є використання ресурсів діяльнісного та компетентнісного підходів;

2) змістовно-процесуальна частина, де нами запроваджується спецкурс та спроектовано технологічний процес – систему технологічних одиниць, зорієнтованих на конкретний педагогічний результат. До таких ми відносимо: критерії, показники, рівні, компоненти, якості;

3) організаційно-оцінна частина, де ми аналізуємо результати формувального експерименту по запровадженню педагогічної технології, перевіряємо її ефективність засобами математичної статистики.

Зміст і послідовність етапів технології формування готовності майбутнього вчителя, їх цільові настанови відповідають сутності та структурі професійної готовності, а конкретні засоби, форми, методи, прийоми спираються на основні вимоги, що висуваються до процесу професійної освіти студента.

Нами виокремлено три етапи педагогічної технології формування готовності майбутніх учителів до вдосконалення професійного рівня: діагностико-проектувальний, змістовно-процесуальний, оцінно-коригувальний.

До педагогічної технології включено авторську технологічну схему формування готовності майбутніх учителів із удосконалення професійного рівня – умовне зображення технології процесу, поділ його на окремі функціональні елементи та логічні зв’язки між ними. Зміст і послідовність етапів технології формування готовності майбутнього вчителя та цільові настанови відповідають сутності, структурі професійної готовності, а конкретні засоби, форми, методи, прийоми спираються на основні вимоги, що висуваються до процесу професійної освіти студента.

Її структурними елементами визначено такі види діяльності: навчальна, самостійна, професійна і науково-дослідна. Системостворювальними елементами технологічної схеми означеної педагогічної технології є: мотиваційний, когнітивний, морально-вольовий, організаційний компоненти (Рис. 1). Методологічне забезпечення технологічної схеми педагогічної технології – діяльнісний і компетентнісний підходи.Щодо дидактичного, методичного й організаційного наповнення чотирьох структурних елементів технологічної схеми було розроблено завдання, які запроваджувалися через дисципліни психолого-педагогічного циклу та спецкурс у межах формувального експерименту.


Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> pedagogika
pedagogika -> Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Бердянськ 2008 (06)
pedagogika -> Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
pedagogika -> Педагогічні науки) №4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Педагогічні науки) №1 Бердянськ 2011 (06)
pedagogika -> Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Бердянськ 2009 (06)
pedagogika -> Педагогічні науки) №2 Бердянськ 2011 (06)
pedagogika -> Бердянськ 2009 (06)

Скачати 15.71 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   90
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка