Педагогічні науки) №4 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5 з-41


Ключові слова: лінгводидактична підготовка, дистанційне навчання, майбутні магістри-філологи, технології дистанційного навчанняСкачати 15.71 Mb.
Сторінка88/90
Дата конвертації20.03.2017
Розмір15.71 Mb.
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   90

Ключові слова: лінгводидактична підготовка, дистанційне навчання, майбутні магістри-філологи, технології дистанційного навчання.


24. Коржова Марія Миколаївна. Розробка моделей методів розв’язання задач проектування баз даних на основі ітераційних зв’язків.

У статті розглядаються задачі проектування баз даних різних родів та методи їх розв’язання на основі ітераційних зв’язків для майбутніх інженерів-педагогів. Наведена класифікація родів задач з проектування баз даних. Розкрито сутність ітераційних переходів у процесі розв’язання задач з проектування баз даних.Ключові слова: метод навчання, метод розв’язання задач, рід задач, задачі проектування баз даних, ітераційні зв’язки, інформаційні процедури.

25. Котляр Володимир Пилипович. Дитяча художня творчість: сутність і умови формування.

Стаття присвячена розкриттю теоретико-практичних підходів до активізації творчої діяльності дітей дошкільного віку, сформульованих у психолого-педагогічній літературі, які можуть бути використані у подальшій розробці цієї проблеми.Ключові слова: творча діяльність дітей, дитяча художня творчість.

26. Кучеренко Ірина Анатоліївна. Основна організаційна форма навчання та її модифіковані форми.

У статті досліджено історико-педагогічні передумови виникнення класно-урочної системи, розглянуто особливості її становлення; охарактеризовано важливі ознаки й функційні складники інших організаційних форм навчання, визначено шляхи впровадження означених модифікованих форм в сучасну освітню практику.Ключові слова: індивідуальне та індивідуально-групове навчання, класно-урочна, белл-ланкастерська, маннгеймська, лабораторно-бригадна система, Дальтон-план, метод проектів.

27. Лисак Людмила Дмитрівна. Формування професійної компетентності кулінарів на засадах етнокультурних традицій.

У статті розглянуто головні теоретичні підходи до проблеми формування професійної компетентності кулінарів на засадах етнокультурних традицій. Здійснено аналіз основних завдань професійної освіти для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників для сфери ресторанного господарства.Ключові слова: професійно-технічна освіта, професійна освіта, компетентність, туризм, ресторанне господарство, кулінарія, традиції.

28. Лисенко Світлана Андріївна, Ромах Вікторія Ігорівна. Гендерний підхід у педагогічній підготовці майбутніх інженерів-педагогів.

У статті розкриваються особливості гендерного підходу в педагогічній підготовці майбутніх інженерів-педагогів, що реалізується через додатковий зміст психолого-педагогічних дисциплін, у результаті чого формується готовність майбутніх фахівців професійно-технічної освіти до гендерного виховання учнівської молоді.Ключові слова: гендер, гендерний підхід, гендерна система, гендерне виховання, інженер-педагог, зміст, готовність.

29. Лиходєєва Ганна Володимирівна, Пастирєва Катерина Юріївна. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні самостійною роботою студентів при вивченні вищої математики.

Статтю присвячено питанню застосування інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні самостійною роботою студентів при вивченні вищої математики.Ключові слова: самостійна робота студентів, управління самостійною роботою, вища математика, Maple.

30. Лупаренко Світлана Євгенівна. Ідея організації дитинства в Радянській Україні у 1920-1940-х рр.

Ця стаття розкриває діяльність держави з організації дитинства в УРСР у 1920-1940-х рр., основними характеристиками якої були відкриття значної кількості державних дитячих установ (ясел, дитячих садків, шкіл); створення умов для залучення дітей у діяльність суспільства; заснування й широкому розповсюдження піонерського руху; прагнення організувати дитяче дозвілля.Ключові слова: дитинство, дитина, організація, дитячий рух, дозвілля.

31. Маякова Ірина Володимирівна. Етнопсихологічні особливості картини світу дітей молодшого шкільного віку.

Стаття відображає результати дослідження, присвячене вивченню картини світу дітей молодшого шкільного віку, що належать до різних етнічних груп. Теоретично обґрунтовані й практично виявлені специфічні елементи, що використовуються дітьми різних етнічних груп для передачі змісту картини світу.Ключові слова: картина світу, “висвoювання”, світобудова, символ, етнічні і культуральні відмінності.

32. Межуєв Віталій Іванович, Андріан Гернандез. Застосування задачного підходу для проектування комп’ютерних засобів навчання.

Розглянуті психолого-педагогічні та логічні основи реалізації задачного підходу в умовах комп’ютерного навчання. Інформаційні моделі та методи обробки інформації є теоретичною основою для реалізації задачного підходу в комп’ютерних засобах навчання.Ключові слова: задачний підхід, комп’ютерні засоби навчання.

33. Мирошниченко Володимир Олександрович. Шляхи формування логічної компетентності під час навчання історії.

Стаття присвячена визначенню основних шляхів формування логічної компетентності під час навчання історії. Автор акцентує увагу на комплексі методів, спрямованих на розвиток уміння тлумачити історичні поняття, аналізувати, синтезувати, узагальнювати та класифікувати історичний матеріал.Ключові слова: предметно-історичні компетентності, логічна компетентність, уміння, аналіз, синтез, узагальнення.

34. Набока Ольга Георгіївна. Критеріальна оцінка ефективності застосування професійно-орієнтованих технологій навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів.

У статті визначено основні критерії (когнітивний, аксіологічно-процесуальний, оцінно-діагностичний), показники та рівні сформованості фахових знань студентів (рецептивно-продуктивний, репродуктивний, конструктивно-варіативний, творчий), що дозволяють оцінити ефективність застосування професійно-орієнтованих технологій у фаховій підготовці майбутніх економістів.Ключові слова: критерій, професійно-орієнтована технологія.

35. Назаренко Наталя Вікторівна. Специфіка викладання інформатики студентам-екологам.

У роботі розглянуті основні напрямки формування наповнюваності навчальної дисципліни “Інформатика (за професійним спрямуванням)” для студентів екологів, які не спеціалізуються в галузі інформатики. Визначені теми для вивчення й наведені приклади до практичних завдань.Ключові слова: інформатика, екологія, професійна орієнтація, методика, навчальна діяльність.

36. Нищета Володимир Анатолійович. Риторичні уміння як складова результативної бази шкільної мовної освіти.

У статті розглядається проблема визначення комплексу риторичних умінь учнів як результативної бази шкільної мовної освіти. У результаті аналізу фахової методичної літератури окреслено номенклатуру риторичних умінь учнів основної школи як підґрунтя для формування риторичної компетентності.Ключові слова: уміння, риторичні уміння, риторична компетентність, номенклатура риторичних умінь, риторизація.

37. Павленко Максим Петрович. Сучасні науково-педагогічні підходи до організації та змісту дослідницької діяльності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей у процесі курсового проектування.

Визначені сучасні науково-педагогічні підходи до організації та змісту дослідницької діяльності студентів інженерно-педагогічних спеціальностей у процесі курсового проектування, що полягає у створенні викладачем спеціального професійно-орієнтованого навчального середовища.Ключові слова: інженери-педагоги, зміст, дослідницька діяльність, курсове проектування.

38. Поляновська Ольга Романівна. Гуманна педагогіка як засіб організації особистісно орієнтованого виховання студентів педагогічних навчальних закладів.

У статті визначено сутність поняття “гуманізація”. На основі аналізу науково-педагогічних досліджень автором описано принципи організації особистісно орієнтованого виховання, закони гуманної педагогіки, умови організації особистісно орієнтованого виховання на її засадах.

Ключові слова: гуманізація, особистісно орієнтоване виховання, студенти вищих педагогічних навчальних закладів.

39. Попович Наталія Михайлівна. Зміст професійної підготовки майбутнього вчителя музики.

У статті проаналізовано сутність основних положень змісту професійної підготовки майбутнього вчителя музики. Висвітлено тенденції й охарактеризовано принципи модернізації педагогічної освіти.Ключові слова: вища педагогічна освіта, професійна підготовка, майбутній учитель музики.

40. Савченко Регіна Анатоліївна. Змістовий компонент формування музично-педагогічної компетентності майбутніх вихователів та музкерівників ДНЗ.

У статті розкрито структуру змістового компоненту системи формування музично-педагогічної компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти – вихователів та музичних керівників.Ключові слова: музично-педагогічна компетентність, ціннісно-орієнтаційний елемент, професійно-особистісний, функціональний.

41. Сердюк Тетяна Іванівна. Використання творчої спадщини видатних балетмейстерів художніх колективів України у фаховій підготовці студентів-хореографів.

У статті подано теоретичний аналіз творчої спадщини видатних балетмейстерів ансамблів пісні і танцю різних регіонів України. Надані практичні рекомендації щодо використання кращих зразків хореографічних постановок у фаховій підготовці майбутніх педагогів-хореографів.Ключові слова: балетмейстер, ансамбль пісні і танцю, національне відродження, студент-хореограф.

42. Соколова Ірина Володимирівна. Аксіологічні домінанти професійної підготовки майбутнього вчителя.

У статті обґрунтовано аксіологічні домінанти професійної підготовки майбутнього вчителя. Проведено екстраполяцію загальнонаукових положень аксіологічного знання на професійну підготовку майбутнього вчителя у вищому навчальному закладі. Визначено аксіологічні компоненти професійної компетентності майбутнього вчителя.Ключові слова: аксіологічний підхід, цінності, аксіологічні знання, ціннісні орієнтації, професійна компетентність майбутнього учителя.

43. Старокожко Ольга Миколаївна. Педагогічна технологія формування готовності майбутніх учителів до вдосконалення професійного рівня.

У статті розглядаються основні підходи до трактування поняття “педагогічна технологія”, розглянута авторська педагогічна технологія формування готовності майбутніх учителів до вдосконалення професійного рівня; представлені результати перевірки ефективності реалізації запропонованої педагогічної технології.Ключові слова: технологія, педагогічна технологія, етапи технології, технологічна схема.

44. Стоянов Валерій Аркадійович. Професійна підготовка вчителів фізичної культури в умовах модернізації вищої освіти.

У статті аналізується стан і проблеми підготовки фахівців фізичної культури в системі вищої освіти, обґрунтовуються напрямки модернізації процесу підготовки в педагогічних вишах. Визначаються основні принципи концепції модернізації професійної підготовки спеціалістів фізичної культури та структури змісту навчання студентів на факультетах фізичного виховання.Ключові слова: професійна підготовка, фізична культура.

45. Тихонська Наталія Іванівна. Вимоги до “мовних” знань і вмінь учнів у шкільному курсі фізики.

Для визначення “мовних” знань і вмінь учнів у шкільному курсі фізики проведено аналіз стандартів освіти України та Російської Федерації, а також наукових праць, у яких піднімається проблема мовленнєвої діяльності учнів. Пропонується визначати вимоги до “мовних” знань і вмінь учнів крізь призму авторського тлумачення поняття мови фізики.Ключові слова: “мовні” знання і вміння, мова фізики, критерій оволодіння мовою.

46. Ткачук Станіслав Іванович. Проблеми формування технологічної культури учнів у сучасних загальноосвітніх навчальних закладах.

У статті розкриваються проблеми технологічної підготовки школярів загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема, сучасний стан формування в них технологічної культури з урахуванням змін, що сталися в освіті та соціально-економічному розвиткові суспільства.Ключові слова: технології, технологічна підготовка, освітня галузь “Технологія”, технологічна культура, загальноосвітні навчальні заклади, учні.

47. Третяк Олена Володимирівна. Взаємозв’язок показників фізичного розвитку, функціонального стану та фізичної підготовленості студенток Бердянського державного педагогічного університету.

Стаття розкриває сутність понять “фізичний розвиток”, “функціональний стан”, “фізична підготовленість” та присвячена визначенню взаємозв’язків їх показників, що, в свою чергу, необхідно враховувати при плануванні фізичної підготовки студенток вищих педагогічних навчальних закладів до дій в екстремальних ситуаціях.Ключові слова: фізичний розвиток, функціональний стан, фізична підготовленість.
48. Федчиняк Артур Олександрович. Особливості формування аксіологічної компетентності в шкільній історичній освіті.
Автор статті досліджує стан вивченості проблеми та визначає особливості формування аксіологічної компетентності в сучасній шкільній історичній освіті.
Ключові слова: аксіологічна компетентність, цінності, ціннісні орієнтації, оціночні завдання.

49. Чернюк Світлана Володимирівна. Взаємодія дитячих організацій та органів учнівського самоврядування в загальноосвітній школі.

Проаналізовано історичні передумови злиття шкільного самоврядування та піонерської організації. На основі аналізу особливостей учнівського самоврядування та дитячих організацій визначено характер їх взаємостосунків у загальноосвітньому навчальному закладі. Визначено мету, завдання, функції та структуру учнівського самоврядування та дитячої організації, створеної на базі школи.Ключові слова: учнівське самоврядування, дитяча громадська організація, дитяча організація, створена на базі школи, піонерська організація.

50. Шевченко Альона Ігорівна. Наукові дослідження в структурі підготовки магістрів спеціальності “Управління навчальним закладом”.

Визначено чинники оволодіння магістрантами-управлінцями дослідницькою культурою наукового пошуку, пріоритетні напрямки наукових досліджень магістрантів: планування та проведення педагогічного експерименту та доцільне використання апробованих педагогічних технологій.Ключові слова: магістр, магістерська робота, наукове дослідження, педагогічна технологія, педагогічний експеримент.

51. Школа Олександр Васильович. Фундаментальна підготовка майбутнього вчителя фізики в умовах сучасної парадигми освіти.

Стаття присвячена аналізу питань, що стосуються концептуальних ідей та стратегії реформування фундаментальної підготовки майбутнього вчителя фізики в умовах сучасної парадигми освіти.Ключові слова: компетентнісний підхід, парадигма, фундаменталізація освіти.

52. Юй Фей. Проблема готовності майбутнього вчителя музики до педагогічної практики.

У статті розглядається проблема готовності вчителя музики до педагогічної практики як основа його педагогічної діяльності. Розкривається зміст та структура досліджуваного поняття, яка ґрунтується на основних категоріальних поняттях таких, як готовність до педагогічної діяльності, методична підготовка, методична компетентність, методична готовність.Ключові слова: професійна підготовка майбутнього вчителя музики, готовність, педагогічна практика.

53. Яблочніков Сергій Леонтійович. Тлумачення поняття “формування знань” у межах системно-кібернетичного підходу.

У статті розглянуто сутність понять “передача знань” та “формування знань” у межах системно-кібернетичного підходу, а також низку аспектів управління зазначеними процесами в освітній сфері.Ключові слова: знання, формування знань, управління передачею та формуванням знань, системно-кібернетичний підхід.

Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> pedagogika
pedagogika -> Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Бердянськ 2008 (06)
pedagogika -> Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
pedagogika -> Педагогічні науки) №4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Педагогічні науки) №1 Бердянськ 2011 (06)
pedagogika -> Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
pedagogika -> Бердянськ 2009 (06)
pedagogika -> Педагогічні науки) №2 Бердянськ 2011 (06)
pedagogika -> Бердянськ 2009 (06)

Скачати 15.71 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   90
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка