Передмова теорії економіки підприємствСторінка10/41
Дата конвертації20.03.2017
Розмір7.95 Mb.
#12610
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41


Для того щоб визначити та оцінити ресурси компанії, потрібно уточнити, якими ресурсами для створення цінності компанія вже володіє і до яких ресурсів вона може мати доступ. З цією метою створюється «ресурсний портфель», який поділяється на п’ять категорій ресурсів – фінансові, матеріальні, організаційні, людські та споживчі. Виходить так зване «дерево ресурсів». Рис 2

Рис.2 Дерево ресурсів.[1; 11]

Коли ресурси отримали графічне зображення у вигляді ресурсного дерева, здійснюється визначення їх ваги стосовно впливу на здатність організації створювати цінність. На заключному етапі оцінки ресурсного портфелю визначається, які ресурси можуть складати основу для стійкої конкурентної переваги.

У процесі формування ресурсного портфеля підприємства особлива увага повинна зосереджуватись на управлінні стратегічними ресурсами, тими елементами ресурсів або їх комбінацій, що є основою формування організаційних знань, досвіду і навиків як джерела компетенції і динамічних здатностей компанії, а також мають потенціал генерування грошових потоків.

Щоб досягнути стратегічні цілі в майбутньому необхідно вже сьогодні розробляти ресурсний портфель з поправкою на вичерпність ресурсів, тобто пошуку альтернатив. Майбутнє завжди невизначене, тому витрачання ресурсів завжди супроводжується тим чи іншим рівнем ризику. Розробляючи ресурсні стратегії, треба обґрунтовувати можливий та допустимий рівні ризику, що його бере на себе керівництво за використання ресурсів із максимально можливою віддачею.Література

1. Йоран Руус, Стивен Пайк, Лиза Фернстрем, «Интеллектуальный капитал. Практика управления»,М.: Высшая школа менеджмента, 2010— 236 с.

2. Чечетов М. В., Кудіна (Кожина О.М .) Стратегічне управління ресурсним забезпеченням розвитку підприємства // Вісник економіки транспорту і промисловості. 36. наук, праць. – Харків: УкрДАЗТу, 2006. – №13. – С. 131-138.

3. М.Г. Грещак, В.М. Колот, О.Г. Мендрул [та ін.] ;Підручник/ за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. — [вид. 4-те, перероб. і доп.]. — К. : КНЕУ, 2009. — 816, [8] с. ISBN 978-966-483-211-0

4. Кудіна (Кожина О.М .) Ресурсний підхід в управлінні підприємством // Вісник Харківського національного університету. Серія економічна Ч. 2: Зб. наук.праць – Харків.: ХНУ, 2002. – № 551. – С. 99-103.

5. Гребешкова О.М., Федорцова І.О.Сіверянський літопис: Всеукраїнський науковий журнал. – 2007. – №6. – С. 196-203.

6. Іванова, Н. Ю. Моделі оцінки інтелектуальних ресурсів фірми [Текст] / Н. Ю. Іванова, Н. В. Сисенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Економічні науки. — 2008. — Том 81. — С. 34-41.

7. Бендиков М. А. Интеллектуальный капитал развивающейся фирмы: проблемы идентификации и измерения [Электронный ресурс] / М. А. Бендиков, Е.В. Джамай. – Режим доступа: http: // www.cfin.ru/press/management/2001-4/01.shtml

8. Крючковська Т.О. Структурно-логічна модель взаємозв’язку основних категорій ресурсної теорії // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – Спец. вип. Економіка підприємства: теорія і практика: у 2 ч. – Ч. І. – К.: КНЕУ, 2010. – 435 с.

9. Катькало В.С. Классика теории стратегического управления. Место и роль ресурсной концепции в развитии теории стратегического управления // Вестник Санкт-Петербургского университета. Стратегический менеджмент. – 2003. – Сер.8 Вып. 3 (№ 24). – С. 3-17.

10. Экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – М. : Ин-т новой экономики, 2007. – 1152 с.

11. http://kneu.edu.ua/userfiles/ec_pidpr_th_pr_4/2/Svidanenko.doc  • http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvlnau/Ekon/2010_16/Goryach.pdf


ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА АНТИКРИЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВАУДК 658.155 Булло В.Д.

Економічна безпека підприємства як система: поняття, закономірності її функціонування та розвитку
Анотація. Стаття присвячена дослідженню сутності, основних функцій та ролі економічної безпеки підприємства, визначенню основних складових системи управління економічною безпекою підприємства та розкриттю принципів її побудови.

Summary. Article is devoted to the study of the essence, basic functions and roles of economic security, the definition of the main components of economic security enterprise management and disclosure principles of its construction.
Постановка проблеми. Сучасні умови функціонування та розвитку вітчизняного промислового підприємства є високо динамічними внаслідок низки об'єктивних причин, пов’язаних із нестабільністю зовнішнього та внутрішнього середовищ, присутністю різного роду впливів, які перешкоджають реалізувати економічні інтереси, використати конкурентні переваги для забезпечення рівноправної участі в ринкових взаємовідносинах. Це вимагає від підприємств постійних змін в системі управління економічною безпекою.

Актуальність теми. Надійне забезпечення захисту в сучасних умовах - актуальна проблема для всіх підприємств незалежно від форм власності та виду діяльності. Ринкова економіка, жорстка конкуренція в ній є базовим джерелом виникнення ризиків, загроз, небезпек, непередбачуваних ситуацій. Саме таке становище вимагає від підприємств відповідей на такі питання: як уникнути впливу негативних внутрішніх і зовнішніх факторів, що зробити для того, щоб цей вплив був мінімальним, як ефективно управляти підприємством у таких ситуаціях, як досягнути безпеки у бізнесі.

Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у висвітлення проблем, пов’язаних із стійкістю економічного розвитку, й економічною безпекою підприємства зокрема, здійснено провідними зарубіжними і вітчизняними науковцями, серед яких С. Грунін, В. Забродський, А. Козаченко, В. Кузьомко,О. Барановський, І. Бланк, О. Захаров,Ю. Кім, Н. Кизим, А. Кириченко, Ю. Лисенко, А. Ляшенко, С. Міщенко, Є. Олейников, Г. Ортинський, В. Пономарьов,П.Пригунов, М.Єрмошенко, В.Сідак, М.Камлик, Р. Руденський, В. Тамбовцев, Г. Швиданенкота інші.

Об`єктом дослідження є система управління економічною безпекою підприємства.

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні проблеми забезпечення економічної безпеки підприємства як системи.

Метою роботи є узагальнення, поглиблення і розвиток теоретичних засад управління економічною безпекою підприємства.

Для досягнення поставленої мети в роботі поставлено і вирішено такі завдання:

- визначено сутність та роль економічної безпеки підприємства;

- визначено поняття категорії «система управління економічної безпеки підприємства»;

- розглянуто основні складові системи управління економічною безпекою підприємства;

- наведено основні принципи побудови системи управління економічною безпекою підприємств;

- досліджено й узагальненотеоретико-методичне забезпечення системи економічної безпеки підприємства.Виклад основного матеріалу. Ґрунтуючись на загальних засадах економічної теорії, було проведено аналіз сучасних наукових підходів до поняття «економічна безпека підприємства», що дозволило дійти висновку про те, що загальноприйнятого поняття не існує. Узагальнення існуючих підходів дозволяє під економічною безпекою підприємства розуміти такий його стан, за якого забезпечується найбільш ефективне використання всіх видів ресурсів (матеріально-технічних, фінансових, людських, інформаційних тощо) суб’єкта господарювання, який знаходиться у перманентному розвитку, для уникнення, послаблення чи локалізації загроз і створення умов для стійкого і стабільного функціонування підприємства, його високої конкурентоспроможності, незалежності й автономії в поточному і майбутньому періодах, що є результатом цілеспрямованого комплексу заходів, зокрема забезпечення оптимальності й ефективності організаційної структури, правового захисту діяльності, захисту інформаційного середовища, комерційної таємниці, безпеки персоналу, капіталу, майна і комерційних інтересів.

Значення економічної безпеки для підприємств полягає в можливості протистояти впливу чинників зовнішнього середовища, забезпечити собі за допомогою економічної безпеки певний, «імунітет» у зовнішньому середовищі, завдяки чому одержати стійкі економічні переваги [8].

Під управлінням економічною безпекою підприємства розуміємо сукупність взаємопов'язаних процесів планування, організації, мотивації і контролю, які забезпечують економічну безпеку підприємства.

У сучасній економічній ситуації підприємства мають повну економічну самостійність, тобто, вони самі визначають свою економічну політику, формують портфель замовлень, організовують виробництво та збут продукції, повністю відповідають за результати господарської діяльності. Ця ситуація й визначає необхідність створення системи управління економічною безпекою підприємства, яка забезпечуватиме стан захищеності його життєво важливих інтересів від недобросовісної конкуренції, протиправної діяльності кримінальних формувань й інших зовнішніх і внутрішніх загроз. Такі системи безпеки повинні бути орієнтовані на збереження функціонування й розвиток підприємств відповідно до їхніх статутних цілей, визначеної місії, підтримки стану юридичних і економічних відносин, організаційних зв'язків, матеріальних й інтелектуальних ресурсів, за яких гарантується стабільність діяльності, комерційний успіх, прогресивний науково-технічний і соціальний розвиток підприємства. Отже, система економічної безпеки покликана вирішувати проблеми у всіх сферах діяльності підприємства.

У науковому джерелі [2, с.53-65] визначається, що система економічної безпеки підприємства є комплексом організаційно-управлінських, технологічних, технічних, профілактичних і маркетингових заходів, спрямованих на кількісну й якісну реалізацію захисту інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз. Таке визначення приховує комплексність і багатоаспектність названого поняття, але не враховує, що важливим є пошук правильного співвідношення між вірогідними втратами при порушенні економічних інтересів підприємства і допустимою величиною витрат для запобігання або мінімізації втрат.

Розглянемо етапи процесу управління економічною безпекою підприємства, які здійснює суб’єкт управління. Перший етап полягаєу формулюванні мети, керуючись якою визначають ступінь вірогідності загроз. Далі важливим етапом є проведення факторного аналізу, під яким розуміємо сукупність моделей і методів, що орієнтовані на виявлення, конструювання й аналіз внутрішніх факторів за інформацією щодо їх зовнішніх проявів. Останнім етапом є якісна і кількісна комплексна оцінка економічної безпеки підприємства.Інформаційна база. Для проведення дослідження були використані наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з досліджуваного питання; матеріали періодичних та інтернет-видань.

Висновок.Забезпечення економічної безпеки підприємства є дуже складним табагатогранним поняттям, про що свідчить різноманітність підходів в теорії економічної безпекипідприємства до його визначення. Узагальнивши наукові підходи, сформульовано поняття економічної безпеки підприємства і системи управлянняекономічної безпеки підприємства. Обґрунтовано, навіщо розглядати економічну безпеку саме як систему.

Каталог: userfiles -> Faculty of Economics and Administration
Faculty of Economics and Administration -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Протидія торгівлі людьми Розробила
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
Faculty of Economics and Administration -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Технічні характеристики інтерактивних дошок
userfiles -> Реферат як форма індивідуального завдання
Faculty of Economics and Administration -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка