Передмова теорії економіки підприємств


МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІСторінка3/41
Дата конвертації20.03.2017
Розмір7.95 Mb.
#12610
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Аннотація. У роботі досліджено сутність, структурні елементи та типи корпоративної культури підприємства, розглянуто принципи її функціонування та етапи впровадження. Обгрунтовано роль корпоративної культури в процесі корпоративного управлінняпідприємством.

В умовах глобалізації економіки, коли корпоратина діяльність стоїть в епіцентрі світового економічного розвитку, корпоративна культура набуває нових форм, які визначають розвиток додаткових інструментів не лише макроекономічного впливу, але й внутрішньокорпоративного управління.

Тому особливої актуальності набуває необхідність проведення дослідження, спрямованого нарозробку, запровадження, розвиток та вдосконалення корпоративної культури, оскільки це сприяє покращенню морально-психологічного клімату, забезпечує конкурентоспроможність, соціальну стабільність, мотивацію праці та ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві.

Метою роботи є дослідження механізму формування і впровадження ефективно діючої корпоративної культури на підприємстві та обгрунтування її ролів процесі корпоративного управління.

Об'єктом дослідження є теоретичні та методичні засади формування та розвитку корпоративної культури підприємства.

Предмет дослідження – корпоративна культура підприємства.

На сьогоднішній день існує велика кількість підходів до трактування поняття “ корпоративна культура підприємства” , однак майже всі вони є альтернативними і являють собою перелік складових елементів, які в своїй сукупності формують корпоративну культуру підприємтсва. Їх недоліком є те, що вони не відображають головної мети існування корпоративної культури на будь-якому підприємстві (мотивація робітників до ефективної праці) [1].

На нашу думку, корпоративна культура є комплексом елементів підприємства, що вирізняють його серед інших, спрямовані на формування сприятливого мікроклімату, іміджу та ґрунтуються на системі цінностей працівників з метою досягнення ними максимальних показників ефективності роботи.

Важливою складовою дослідження корпоративної культури підприємства є визначення її структурних елементів, типів, механізму формування та ролі в процесі корпоративного управління.

Ознайомившись з різними поглядами до визначення складових елементів корпоративної культури підприємства ми дійшли висновку, що на сьогодні відсутній єдиний підхід до тлумачення її структурних елементів. Тим не менше, незважаючи на різні трактування та неоднорідні наповнення елементів корпоративної культури, автори мають деякі спільні погляди, зокрема це виділення таких структурних елементів як місія, цінності, традиції, правила та норми поведінки, імідж, філософія тощо.

Щодокласифікації типів корпоративної культури, та на наш погляд, доцільно виділяти дві групи типів корпоративної культури: традиційні (адаптивна, орієнтовану на результати, кланова, бюрократична, типологія Дж. Зоненфельда[2]) та нетрадиційні ( маніпулятивна та гармонізуюча[3]).

Механізм формування корпоративної культури підприємтсва передбачає виділення етапівїї впровадження та принципів функціонування.

Процес впровадження ефективно діючої корпоративної культури на підприємстві можна звести до п’яти етапів [4]: • аналіз внутрішніх організаційних процесів підприємства;

 • аналіз психологічного клімату на підприємстві;

 • формування моделі корпоративної культури (визначення місії корпорації; визначення основних базових цінностей; формування правил поведінки працівників корпорації, виходячи з базових цінностей; описування традицій та символіки[5]);

 • впровадження моделі корпоративної культури;

 • підтримка моделі корпоративної культури.

Принципи корпоративної культури – це базові вихідні положення, які забезпечують формування та розвиток корпоративної культури. Виділяють базові принципи, які можуть бути характерними та спільними для різних підприємств та спеціальні ( залежать від галузі, сфери діяльності та форми господарювання підприємства). До базових ми можемо віднести принцип соціально-економічного та інтелектуального розвитку, всеохопленості та системності, вимірності та корисності, відкритості та постійного удосконалення, координації, обов'язковості, винагороди, відповідності чинному законодавству. До спеціальних –принцип вільного прояву, узгодженості та відповідності цілей, чіткості, особистісно-орієнтованого менеджменту, стосунків “керівництво – працівник”, еталону[6].

На сьогоднішній день корпоративна культура відіграє все більшу роль в стратегічному управлінні підприємством, зокрема в такій його підсистемі як персонал. Корпоративна культура у системі управління персоналом підприємства повинна розглядатися як стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати усі його підрозділи та усіх працівників на загальні цілі, підвищувати ініціативу персоналу, забезпечувати відданість загальній справі, полегшувати спілкування.

Більшість труднощів, які виникають в стратегічному управлінні персоналомздатний розв’язати ефективний мотиваційний механізм, що має діяти на підприємстві. Корпоративна культура як основа мотиваційного механізму сприяє встановленню стратегічної налаштованості працівників, що призводить до підвищення продуктивності їх праці та до оптимізації стратегічного управління в цілому [7].

Таким чином, корпоративна культура розглядається як головний механізм, який забезпечує практичне підвищення ефективності роботи підприємства. Вона дуже важлива для будь-якого підприємства, оскільки може впливати на мотивацію співробітників; привабливість самої компанії як роботодавця; мораль кожного співробітника, його ділову репутацію; продуктивність і ефективність трудової діяльності; якість роботи співробітників; характер особових і виробничих відносин у колективі; ставлення працівників до роботи; творчий потенціал службовців. Враховуючи ці позитивні сторони корпоративної культури, можна констатувати, що формування її високого рівня для сучасних підприємств повинне стати однією з найважливіших стратегічних цілей їх ефективного розвиткуЛітература

 1. Башук Т.О., Жолудєва А.М. Доцільність формування корпоративної культури на підприємстві / Т.О. Башук, А.М.Жолудєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – No 2. – С. 179-184.

 2. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. Посібник / Чайка Г. Л. – К. : Знання, 2005. – 442 с.

 3. Формирование корпоративной культуры [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ir-sintez.com/content/view/78/84/

 4. Башук Т.О., Жолудєва А.М. Доцільність формування корпоративної культури на підприємстві / Т.О. Башук, А.М.Жолудєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – No 2. – С. 179-184.

 5. Мул Н.А., Ведєрніков М.Д. Корпоративна культура в системі управління персоналом на підприємстві / Н.А. Мул, М.Д. Ведєрніков // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1. – С. 68-71.

 6. Бала О.І., Мукан О.В., Бала Р.Д.Принципи корпоративної культури підприємства: сутність та види / О.І. Бала, О.В.Мукан, Р.Д. Бала // Вісник Національного університету “ Львівська політехніка” . – 2010. – No 682. – С. 11-15.

 7. Тимцуник В.І., Бєлова О.І. Корпоративна культура як основа формування мотиваційного механізму у стратегічному управлінні підприємством / В.І. Тимцуник, О.І. Бєлова // Науковий вісник академії муніципального управління. – 2011. – No 2.

УДК 658.5. Музиченко Т. М.
ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ТА КЛІЄНТО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Анотація: У роботі викладено сутність та особливості вартісно (ціннісно)-орієнтованого та клієнто-орієнтованого підходів до управління підприємством. Розглянуто основні принципи успішного запровадження стратегії вартісно-орієнтованого управління як системи менеджменту, запропоновано заходи з удосконалення діяльності підприємства, на основі управління показником його вартості. Виділено основні чинники ефективного функціонування такої системи, що орієнтована на максимізацію вартості підприємства. Розглянуто особливості підвищення конкурентоспроможності клієнто-орієнтованих підприємств за рахунок удосконалення якості роботи з персоналом.
Початок ХХІ ст. характеризується значними концептуальними змінами в управлінні організаціями. Так, все більшої актуальності набуває вартісно-орієнтований та клієнто-орієнтований підходи до управління підприємством. Це пов’язано з тим, що постійно відбуваються зміни в світовій економіці, поширюється глобалізація та, у зв’язку з цим, розробляються нові методи та підходи до управління підприємством.

Мета роботи: дослідити та проаналізувати особливості розвитку та доцільність використання вартісно-орієнтованого та клієнто-орієнтованого підходів до управління підприємством, що в результаті їх впровадження, призведе до ефективності функціонування та доцільності використання у діяльності підприємств.

Об’єктом дослідження є вартісно-орієнтоване та клієнто-орієнтоване управління підприємством.

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних та прикладних питань впровадження вартісно-орієнтованого та клієнто-орієнтованого підходів управління підприємством.

Сутність вартісно-орієнтованого підходу полягає в тому, що, всі зусилля менеджменту спрямовуються на забезпечення зростання ринкової вартості підприємства. Тобто всі аналітичні методи та прийоми менеджменту повинні забезпечити підприємству максимізацію вартості, будуючи процес ухвалення управлінських рішень на вияві та врахуванні ключових чинників її створення [1].

Розвинуті країни успішно застосовують систему управління вартістю підприємствами різного профілю та розміру, яка надає можливості власникам і акціонерам контролювати результати діяльності, передбачає якісне покращення стратегічних і оперативних рішень на всіх рівнях організації.

Вперше, в роки незалежності, термін «вартісно-орієнтоване управління» застосував Д. Мактаггарт у своїй книзі «Імператив вартості», написаній у 1994 р. Він представив підхід до вартісно-орієнтованого управління, який би нейтралізував недоліки класичного підходу до управління. Починаючи з принципу, що грошові потоки управляють вартістю, він показав, як створити єдине завдання для менеджменту, що дозволить максимізувати акціонерну вартість та встановить взаємозв'язок між стратегією, організацією компанії і її вартістю на ринках капіталу [2]. У процесі оцінювання функціональної та економічної ефективності діяльності вартісно-орієнтованого підприємства важливо пам’ятати, що, якщо розподіл і використання його ресурсів будуть аналогічні конкурентам, то таке підприємство може мати проблеми з зростанням вартості, а отже, і з підвищенням ефективності вартісно-орієнтованого управління [3].

Клієнто-орієнтований підхід передбачає, що конкурентоспроможність підприємства визначається, насамперед, ступенем відповідності потребам клієнтів і високими темпами зростання його клієнтської бази [4], та здатністю витримувати конкуренцію з іншими суб’єктами господарювання, які задовольняють потреби, що є на споживчому цільовому ринку [5]. Головною ідеєю даного підходу є перехід від фокусування зусиль підприємства на випередженні конкурентів до впровадження унікальних продуктів для задоволення майбутніх потреб клієнтів, найчастіше шляхом використання інноваційних підходів.

Суттєвою перевагою клієнто-орієнтованого підходу є підвищення конкурентоспроможності компанії, яка розглядає ринкову спрямованість підприємства, орієнтовану в бік вивчення потреб клієнтів, противагу концентрації на продукті і ефективних продажах, що відповідає тенденціям і правилами сучасного ринку. Важливо відзначити, що зниження витрат компанії розглядається як вивчення поведінки і переваг клієнтів з метою підвищення рівня утримання та задоволеності найбільш прибуткових з них, при одночасному виявленні малоприбуткових клієнтів. Дотримання балансу інтересів компанії та задоволеності клієнта говорить про те, що на основі вивчення купівельного попиту і переваг, поведінки конкурентів, фірма пропонує різні програми своїм клієнтам залежно від значущості покупця для компанії і стадії, на якій знаходяться відносини.

Таким чином, доцільність використання даних підходів в управлінні підприємством, полягає в тому, що на всіх рівнях організації, виробництва та збуту продукції компанія досягає найбільшої ефективності, досліджуючи клієнто-орієнтований підхід, за допомогою якого розширюється клієнтська база, ринки збуту та налагоджуються зв’язки з персоналом, а за допомогою вартісно-орієнтованого підходу забезпечується зростання ринкової вартості підприємства.Література

1. Сычева Г.И., Колбачев Е.Б., Сычев В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). - . Ростов н/Д: Феникс.- 2003. - 384 с.

2. McTaggart J., Kontes P., Mankins M. The Value Imperative: Managing for Superior Shareholder Returns. — NY.: The Free Press . 1994. 367 p.

3. Мних О.Б. Маркетинг у формуванні ринкової вартості машинобудівного підприємства: теорі і практика: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 428 с.

4. Стратегия и стоимость коммерческого банка / И.А. Никонова, Р.Н. Шамгунов, 3-е изд. – М.: «Альпина Бизнес Букс», 2007. – с. 17.

5. Дубовик О.В., Бойко С.М., Вознюк М.А., Гірченко Т.Д. Маркетинг банку: Навчальний посібник. 2-ге вид. – К.: Алерта, 2007. – с. 205.


УДК 658.5.011 Снєгірьов М. О.
ДОМІНУЮЧІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ

СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Анотація. В даній науково-дослідницькій роботі розглядається категорія бізнес-моделі її сутність, еволюція та основні характеристики. Тема дослідження має ключове значення в економіці підприємства. Дослідження перспектив виникнення нових бізнес-моделей має вагомий вплив на інноваційний розвиток бізнесу. Бізнес-модель є фундаментальною основою формування та подальшої діяльності підприємства і від її якості і доцільності залежить його конкурентна перевага і успіх на ринку.

Summery. This scientific research explores the category of business model, its essence, evolution and the main characteristics. Research topic is of key importance in the economy of the enterprise. Exploration of perspectives of origin new business models has a significant impact on the development of innovative business. The business model is a fundamental basis of organization and further activity of enterprise. Competitive advantage of the or company and its success in market depends on the quality and appropriateness of the business model.
Актуальність. Бізнес-моделі відносяться до числа нових концепцій сучасного підприємництва та стратегічного управління. Дослідження в наукових колах моделювання бізнесу почалося досить недавно, останні п’ятнадцять років. На даний момент не до кінця сформувалася методологічні і концептуальні підходи до визначення і аналізу бізнес-моделей. Моделювання в бізнесі відіграє ключову роль в формуванні та розвитку бізнесу в сучасних умовах невизначеності та гіперконкуренції. Тому надзвичайно важливо продовжувати формувати науково-практичну базу і єдине розуміння даного явища, як бізнес-модель.

Об’єкт дослідження. Визначення процесів формування та діяльності бізнес-моделей на сучасних підприємствах.

Предмет дослідження. Сукупність теоретичних, методичних та прикладних аспектів формування бізнес-моделі підприємства в умовах сучасної ринкової економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження в області опису бізнес-моделей їх формування, діяльності та оцінки їх ефективності відображені в роботах таких учених - Фролова Л.В., Ревуцька Н.В., Руденко Л.В., Загорна Т.О., Котельников В.Ю., Сакацкий В.А., Харитонова Г.Г.

Виклад основного матеріалу. Ключовим моментом у теоретичному осмисленні бізнес-моделі є фіксація її структурних, ресурсних, просторово-часових характеристик. Виділяючи із загального концепту форм існування виробничої системи технології й продукти, накладаючи на них економічні відносини й визначаючи їхній взаємозв'язок із інституціональною сферою, отримуємо предметне поле поняття "бізнес-моделі підприємства. Іншими словами бізнес-модель, це – концептуальний інструмент для дослідження складного об’єкта (бізнес системи), що відображає логіку бізнесу. Він характеризує основні елементи бізнесу, їх відношення і систему зв’язків(механізм) об’єкта із зовнішнім середовищем, що дозволяє створити спрощене цілісне уявлення про бізнес.

Досліджуючи домінуючі компанії на світовому ринку було встановлено, що ключовим фактором успіху було створення дієвої бізнес-моделі. Об’єднавши їх за загальними характеристиками було виведено п’ять найбільш поширених і успішно втілених в компаніях моделей:

«Розділення» - Припускає наявність трьох фундаментальних форм бізнес-діяльності: бізнес, орієнтований на клієнтів, бізнес, орієнтований на інновації, і бізнес, орієнтований на інфраструктуру. (Телекомунікаційні компанії, банкінг); «Довгий хвіст» - Пропозиція великої кількості нішевих товарів, кожен із яких продається відносно рідко. (Netflix, eBay, YouTube, Facebook, Lego); «Багатосторонні платформи» - Об'єднують дві або більше різних, певним чином пов'язаних груп споживачів, що отримують блага один від одного. (Visa, Google, Xbox, Apple iTunes, Microsoft); «FREE» - В моделі один вагомий споживчий сегмент може протягом тривалого часу отримувати вигоду від безкоштовного пропозиції. (Metro, Flickr, Open Spurce, Skype); «Відкриті» - Використовують для створення і збереження цінності за рахунок співробітництва з зовнішніми партнерами «ззовні» або ж «зсередини» (P&G).

Проаналізувавши стан українських підприємств ми бачимо, що найбільш популярною є ресурсно-орієнтована модель, оскільки в десятці найбільших як і за рівнем охоплення ринку, так і за розмірами капіталу є ресурсні компанії, такі як: НАК "Нафтогаз України", Метінвест, Енергоринок, Металургійний комбінат "Азовсталь", ТНК-ВР Коммерс, АрселорМіттал Кривий Ріг.

Нестабільна політична, економічна, соціальна ситуація в Україні гальмують розвиток нових підприємств. З цього випливає, що і сама еволюція бізнес-моделювання в Україні не має місця, оскільки її прогрес напряму залежить від масштабів бізнесу. В межах малих підприємств не ефективно впроваджувати і розробляти концептуальні бізнес-моделі. Тому очевидне вагоме відставання національного господарства від світових тенденцій у сфері бізнес-моделювання.

Найбільш перспективними для України є бізнес-моделі що формуються в ІТ-кластері економіки. Високотехнологічний сектор має широкі можливості для розвитку по причині відсутності конкуренції, та наявності великого інтелектуального капіталу. На мою думку, українські підприємці на високотехнологічних нішах мають впроваджувати бізнес-модель типу BtoW (Business to Worker) Бізнес до працівника, компанія таким чином підвищується привабливість роботи інтелектуальної еліти саме в Українських компаніях. Впроваджуючи зарубіжні бізнес-моделі підприємці мають розуміти реалії того середовища в якому вони будуть функціонувати. Саме адаптація із професійним підходом, а не точне копіювання, матиме позитивний ефект.


Література:

1. Загорна. Т. Формування та розвиток бізнес-моделі підприємства з урахуванням інноваційної динаміки. Журнал: Економіка. Спецвипуск №1 (108) січень 2011 р.

2. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 288 с.

3. Ревуцька Н. В. Теоретичні аспекти формування бізнес-моделі підприємства // Стратегія економічного розвитку України. – К.: КНЕУ, 2002. – Випуск 6 (13). – С. 232 – 235.


УДК 658.5 Буневич Т. С.

Каталог: userfiles -> Faculty of Economics and Administration
Faculty of Economics and Administration -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Протидія торгівлі людьми Розробила
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
Faculty of Economics and Administration -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Технічні характеристики інтерактивних дошок
userfiles -> Реферат як форма індивідуального завдання
Faculty of Economics and Administration -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка