Передмова теорії економіки підприємств


Різноманіття матричних методів оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємстваСторінка9/41
Дата конвертації20.03.2017
Розмір7.95 Mb.
#12610
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41

Різноманіття матричних методів оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства
Анотація

Конкурентоспроможність підприємства є однією з найважливіших категорій ринкової економіки та характеризує можливість підприємства адаптуватися до умов ринкового середовища. А в сучасних умов жорсткої конкуренції питання оцінки власних можливостей набуває значної ролі. Тому у роботі висвітлені найпоширеніші матричні методи, які дозволяють дослідити потенціал підприємства з різних сторін.Summary

The competitiveness of enterprises is one of the most important categories of market economy and the possibility of characterizing the enterprise to adapt to the market environment. And in today's highly competitive environment the assessment of their capacity becomes significant role. So in my work I tried to consider the most common matrix methods that allow to explore potential business from different parties.


Проблема конкурентоспроможності підприємств приваблює велику кількість науковців. Вагомий внесок у розробку проблем конкурентоспроможності, оцінки діяльності та мотивації підприємств внесли зарубіжні вчені: А. Сміт та Д. Рікардо, Дж. Міль, А. Маршалл, М. Портер, А. Чандлер, Х. Такеучі, Р. Урсе та інші.

Значної уваги надано питанню вивчення і розвитку методології сучасної конкурентоспроможності у наукових розробках відомих українських та російських фахівців: В. Рожкова, І. Сіваченко, А. Юданова, Г. Азоєва, Р. Фатхутдінова, Г. П`ятницької та інших. Характеристика наукової думки щодо теорії конкурентоспроможності потенціалу підприємства обґрунтовано в розробках науковців Л.П. Градова, Т.А. Азова, Р.А. Фатхутдінова, Д.Ю. Юданова, Б.Є. Кваснюка, І.В. Крюкової, І.М. Репіної, Е.В. Попова, Я.А. Жаліло, Ю.В. Полунєєва, Л.Л. Антонюк, Пєліхов Є.Ф Воронкової А.Е. та інших.Об’єкт дослідження: процеси підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Предмет дослідження: сукупність методів підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Мета. Провести ґрунтовний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства та дослідити основні матричні методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Перш за все, у роботі розкрито сутність основних понять. Існує безліч визначень потенціалу підприємства та конкурентоспроможності підприємства, що характеризують дані поняття з різних аспектів. Але більшість виділяють потенціал як сукупність ресурсів підприємства, що дозволяють йому досягти поставлених цілей. Так, найкращим і зрозумілим є визначення В.С. Спіріного[6]. Він говорить, що „потенціал це сукупність природних умов і ресурсів, можливостей, запасів і цінностей, що можуть бути використані для досягнення певних цілей”.

Щодо визначення конкурентоспроможності, то найбільш повним та відповідним саме до конкурентоспроможності є визначення Л. Дудко[2]. Конкурентоспроможність визначається фахівцем як поняття, що відображає рівень привабливості, переваги, здатність відповідати високим вимогам конкурентного ринку, здатність витримувати порівняння, протиставлення суперникам у чітко окресленій сфері діяльності за конкретними ознаками, властивостями.

Виходячи з даних визначень, я спробувала самостійно пояснити значення конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Отже, це здатність підприємства, використовуючи власні ресурси, запаси, можливості та переваги, досягати поставлених цілей та задовольняти потреби споживачів кращим від конкурентів способом.

Перейдемо до оцінки потенціалу підприємства. Існує безліч методів, які розподілені за такими ознаками[4,5]:

За напрямком формування інформаційної бази можна виділити: критеріальні методи, експертні методи.

За способом відображення кінцевих результатів виокремлюють: графічні методи, математичні методи, логістичні методи.

За можливістю розробки управлінських рішень існують: одномоментні методи, стратегічні методи.

За способом оцінки виділяють: індикаторні методи, матричні методи.

Коротка характеристика кожної групи методів представлена в роботі.

Більш детально розглянемо матричні методи, які базуються на використанні матриці-таблиці впорядкованих по рядках і стовпцях елементів.

Переваги: матричні методи дозволяють підходити до аналізу найбільш системно, упорядковуючи як складові елементи системи, так і взаємозв'язки між ними. Зв'язки і елементи можуть розглядатися у статиці або динаміці.

Недоліки: матричні методи надають змогу лише оцінити відносний рівень конкурентоспроможності усіх учасників локального ринку, що не може слугувати достатньою базою для розробки конкретних заходів, але дозволяє визначити потрібний напрям оновлення виробництва та розвитку підприємства у ході втілення та реалізації потенціалу розвитку[1].

Найпоширенішими є такі матричні методи[3]: Теорія конкурентних переваг М. Портера, PEST-аналіз, SWOT-аналіз, Модель аналізу Мак-Кінсі, Матриця БКГ, Аналіз конкурентоспроможності фірм Ж.-Ж. Ламбена, Матриця Shell, Модель Артура Д. Літла (ADL), Матриця І. Ансоффа, Матриця Томпсона і Стрікленда, Метод SPACE-аналізу.

Цей перелік не є вичерпним, але він охоплює найпопулярніші методи.
Кожен метод базується на такій методиці:


 • обрання критеріїв оцінки

 • оцінка стану підприємства згідно обраним критеріям

 • побудова матриця

 • обрання відповідної стратегії залежно від результатів.

Головна відмінність всіх методів – це різні критерії, напрямки оцінки. Так, наприклад, теорія конкурентних переваг показує вплив економічного середовища на діяльність підприємства; PEST- аналіз охоплює виключно зовнішні фактори (політичні, економічні, соціальні, технологічні), SWOT-аналіз зосереджує увагу на поєднанні чинників зовнішнього (загрози, можливості) та внутрішнього впливу (сильні та слабкі сторони). Матриця Мак-кінсі та БКГ на відміну від попередніх методів, які аналізували загалом середовище, в якому існує підприємство, дані методи зосереджені більше на конкурентоспроможності самого підприємства. Матриця БКГ на основі частки ринку, яку займає товар, і темпу зростання галузі, дозволяє віднести товар до певної групи, від чого залежить подальша стратегія; а матриця Мак-Кінсі будується на основі конкурентного статусу підприємства та привабливості галузі, для оцінки даних показників підприємство саме обирає критерії. Аналіз конкурентоспроможності за матрицею Ж-Ж. Ламбена дозволяє порівняти становище власного підприємства, порівняно з конкурентами. Матриці Shell, ADL використовують в оцінці теорію життєвого циклу.

Кожен з цих методів має як недоліки, так і переваги. Для мене, найкращими методами є: для оцінки середовища, в якому існує підприємства – SWOT-аналіз, для визначення стратегії діяльності конкретного підприємства в галузі – Матриця Мак-кінсі, оскільки вона дозволяє врахувати більшу кількість факторів, які важливі для конкретної галузі і конкретного підприємства.


Література:

 1. Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства: [навч. посібник] / Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська, О. О. Решетняк. – К. : Центр учбової літер., 2009

 2. Дудко Л.А. Конкурентоспроможність спеціаліста в умовах ринкової економіки : дис. на здобуття наук. ступеня канд.соц. наук : 22.00.04 / Л.А. Дудко. – К., 2004. – 192 с.]

 3. О.В.Пожуєв. Оцінка конкурентоспроможності потенціалу суб’єктів господарювання, методи його оцінювання. – Вісник Хмельницького національного університету, 2010, №5Т.2.

 4. Пожуєв, О. Т. Сучасні методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства / О. Т. Пожуєв. - Гуманітарний вісник ЗДІА. 2011. № 44. - С .193-196.

 5. Сачинська Л.В., Бедін О.В. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТІ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА. - «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 3. – 2012.

 6. Спирин В.С. Анализ экономического потенциала предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1994.

УДК 339.137.2:631 Черешарова М.Ц.МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНювання КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті досліджено основні методи оцінки конкурентоспроможності підприємств, проаналізовано переваги та недоліки кожного з них. Узагальнено підходи до їх використання.

Summary. This article discusses the basic methods of estimation of competitive power of enterprises. It analyses advantages and disadvantages of each method. The article summarizes the different methods of approach and their use.
Постановка проблеми. Актуальність проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств зростає в результаті інтеграції України в міжнародні організації і подальшого розвитку ринкової економіки. [3]. Конкуренція є визначальним фактором впорядкування цін, стимулом інноваційних процесів (запровадження у виробництво нових винаходів та технологій). Вона сприяє витісненню з виробництва неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів, запобігає диктату виробників монополістів по відношенню до споживача.

Дослідженню теоретичних проблем конкуренції, конкурентних стратегій, конкурентоспроможності, конкурентних переваг підприємств та методів їх оцінки присвячені праці відомих закордонних і вітчизняних вчених (зокрема, Д.Аакера, Г.Азоєва, О.А. Амоші, У.Бролля, Дж. Ванека, А. Гальчинського, В. Гейця, А.Градова, Д. Довганя, К Ерроу, П. Забеліна, О. Зозульова, Ю. Іванова, Т. Комісарової, І. Кравіса, Ж.-Ж. Ламбена, Т. Льовітта, В. Немцова, М. Перлітца, М. Познера, М. Портера, В. Прем'єра, Р. Фатхудінова).Результати дослідження. Поняття конкуренції походить від латинського «concurro/concurencia», коли за допомогою цих слів позначали різні явища (з одного боку злиття і взаємопроникнення, з іншого боку – зіткнення). Конкуренція - тип взаємин між виробниками з приводу встановлення цін і пропозиції товарів на ринку і споживачами з приводу формування цін і попиту на ринку. У економічній сфері конкуренція проявляється в суперництві за укладення і долях участі в ринковій сфері. Конкурентна боротьба є динамічним (прискорюючим рух) процесом, який служить кращому забезпеченню ринку товарами.

Багаторівневий характер конкурентної взаємодії господарських суб’єктів зумовлює широкий діапазон підходів до оцінки їх конкурентоспроможності. У сукупності вони охоплюють як вертикальний, так і горизонтальний об’єктний ряд - від оцінки конкурентоспроможності товарів, підприємства, регіону, галузі та економіки країни до оцінки конкурентоспроможності окремих товарів підприємств та видів діяльності. Це обумовлює неоднозначність підходів і методик оцінки конкурентоспроможності. Крім загального поділу на кількісні і якісні, аналітичні і графічні методи, дослідники при аналізі існуючих методик оцінки конкурентоспроможності виділяють такі основні групи:

- методи оцінки конкурентоспроможності за ринковою часткою;

- матричні методи;

- методи, засновані на теорії ефективної конкуренції;

- методи, засновані на теорії якості товару;

- інтегральні методи.

Методи оцінки конкурентоспроможності за ринковою часткою найбільш використовуваними є в США: це - чотирискладовий показник

концентрації CR4 та індекс Херфіндала-Хершмана. Ця методика дозволяє за характером розподілу часток ринку виділити ряд стандартних станів його суб’єктів: аутсайдери; із слабкою, середньою і сильною конкурентною позицією; лідери. Величина зміни ринкової частки дозволяє визначити певні групи господарюючих одиниць. Перехресна класифікація розміру часток і їх динаміки дає можливість побудувати конкурентну карту ринку, на підставі якої легко встановити місце досліджуваного суб'єкта в структурі ринку, ступінь домінування на ринку, особливості розвитку конкурентної ситуації.Матричний метод, розроблений Бостонською консалтинговою групою,має в основі аналіз конкурентоспроможності з урахуванням життєвого циклу товару (послуги). Сутність оцінки полягає в аналізі матриці, побудованої за принципом системи координат: по горизонтал темпи зростання/скорочення кількості продажів у лінійному масштабі; по вертикалі - відносна частка товару/послуги на ринку. Найбільш конкурентоспроможними вважаються підприємства, які займають значну частку на швидкозростаючому ринку.

Більш повну оцінку конкурентоспроможності дозволяють отримати методи, що базуються на теорії ефективної конкуренції, згідно якої конкурентоспроможними є підприємства, де найкращим чином організовано виробництво, збут продукції та ефективніше управління фінансами .Інтегральні методи передбачають формування і кількісну оцінку єдиного інтегрального критерію. На практиці, зокрема, можуть застосовуватися наступні методи розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності:

- метод сум, коли, наприклад, підсумовуються темпи приросту вибраних показників;

- середня арифметична зважена, коли теми приросту сумуються з урахуванням ваги кожного показника за будь-яким принципом;

- метод ранжування або суми місць, коли підсумовуються місця досягнуті підприємствами за відібраними показниками: найменша сума місць означає перше місце;

- метод бальної оцінки, коли кожен показник має свій ваговий бал, і в балах оцінюються прирости показників по визначеній шкалі;

- різні методи рейтингової оцінки.Рейтингові моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства ґрунтуються на:

1) визначенні системи показників оцінки результатів економічної діяльності підприємства;

2) їх стандартизації (приведення до порівняльної шкали та надання ваги окремим показникам);

3) розрахунку єдиного інтегрального показника – рейтингової оцінки стану діяльності підприємства; 4) ранжування підприємства за величиною рейтингу та визначення його місця (статусу) в межах певної сфери діяльності або релевантного ринку. Найважливішими моментами рейтингових систем оцінювання є відбір показників результатів господарської діяльності підприємства та визначення «ваги» того чи іншого показника в загальній рейтинговій оцінці.Висновки. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що у статті проведена уточнена класифікація існуючих методів оцінки конкурентоспроможності суб'єктів господарювання.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження. Більшість методик передбачає зіставлення практично ідентичних підприємств, що виробляють схожі товари і послуги та діючих у схожих економічних умовах. Разом з тим, розвиток товарно-грошових відносин призводить до все більшої диверсифікації підприємств, все більшої диференціації товарів і послуг, все більш посилюється, відмінностей в економічних умовах діяльності підприємств. Все складніше стає визначити чіткі географічні межі того чи іншого ринку, встановити перелік конкуруючих товарів і підприємств, що тягне за собою непримиримість подібних методик оцінки конкурентоспроможності підприємств.

Зазначені недоліки існуючих підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємств обумовлюють невисокі можливості практичного застосування більшості з них. Основною причиною такого, за нашу думку, є недостатньо чітко визначення більшістю економістів поняття конкурентоспроможності підприємства та критеріїв оцінки цього показника.Література

 1. Герчикова И. Н. Менеджмент.: [Уч. Пос.] / И. Н.Герчикова // М.: Банки и биржи, 2007. – 356 с.

 2. Демченко А.А. Измерение конкурентоспособности предприятий отрасли: Теория и методы измерения/ А. А. Демченко// Курск: ГУИПП «Курск», 2010. – 87 с.

 3. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: [Навч. Посібник] / І.З. Должанський, Т.О.Загорна.– К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 384с.

 4. Ершова И. В. Конкурентные стратегии технологически ориентированных предприятий. / И. В. Ершова// Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ-УПИ, 2009. – 151 с.

 5. Забелин П.В. Основы стратегического управления. / П.В.Забелин//-М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2008. – 195 с.

 6. Зозулёв А.В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия: [Учеб. пособ.] / А.В. Зозулёв. – К. : Центр учебной литературы, 2010. – 576 с.

 7. Млоток Е. Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.marketing.spb.ru, 30.06.2000. – 35 с.

 8. Портер М. Конкуренция: [Уч. Пос.] / М. Портер/ [Пер. с англ.]. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 495с.

 9. Родионова В. Н. Организация производства на промышленных предприятиях в современных экономических условиях /В.Н.Родионова //- Воронеж, 2005. – 151 c.

 10. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. / Р. А. Фатхутдинов // М.: ИНФРА-М, 2000. – 311 с.


УДК 330.342:167 Теплюк М. А.

ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ

Анотація. В економічній літературі приділена недостатня увага аналізу ефективність виробництва на підприємстві, що тісно пов’язана з проблемою економії всіх видів ресурсів, бо вони є обмеженими. Раціональне використання трудових і виробничих ресурсів є важливим резервом підвищення ефективності функціонування підприємства, збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення продуктивності праці та фондовіддачі. Щоб досягнути стратегічні цілі в майбутньому необхідно вже сьогодні розробляти ресурсний портфель з поправкою на вичерпність ресурсів, тобто пошуку альтернатив.

Summary Background research. The economic literature is given insufficient attention analysis efficiency of the company, that is closely connected with the problem of saving all kinds of resources, because they are limited. Efficient use of labor and production resources is an important reserve to enhance the functioning of the enterprise, increase production, improve productivity and return on assets. To achieve the strategic objectives in the future need today to develop a resource portfolio adjusted for shortage of resources, ie the search for alternatives.

Ключеві слова: ресурси, ресурсне дерево,ресурсний портфель.

Мета дослідження - розробка теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо використання ресурсного портфеля для ефективного розвитку підприємства.

Постановка проблеми. Ринкові умови діяльності підприємств вимагають прийняття оптимальних управлінських рішень щодо визначення обсягів виробництва, обрання цільових ринків реалізації продукції, що передбачає ефективність використання всіх видів ресурсів підприємства, їх оптимальну структуру, від якої залежать фінансові результати і фінансовий стан підприємства. Ринок вимагає швидкого реагування на зміну господарської ситуації, пов’язаної з використанням ресурсного потенціалу, та його впливу на фінансовий стан підприємств. За таких умов ефективне використання ресурсів є неодмінною складовою успіху на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останніми роками людство усвідомило обмеженість природно-сировинних ресурсів (за оцінками представників Римського клубу, пік виробництва сировини на душу населення Землі припав на кінець 1960-х років). Даній проблемі приділяють багато уваги таких фахівців, як: Йоран Руус, Стивен Пайк, Швиданенко Г. О., Лиза Фернстрем, Чечетов М. В та багато інших.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах гострої конкурентної боротьби необхідним є раціональне використання ресурсів на підприємстві і особливо унікальних ресурсів. Саме тому в сучасній ресурсній теорії увага зосереджується на здатності компанії створювати нові види ресурсів та здійснювати безперервний пошук їх комбінацій для чого використовують «Ресурсний портфель».

Ресурсний портфель підприємства це всі активи, можливості, організаційні процеси, інформація, знання тощо, контрольовані фірмою, що дозволяють їй створювати і реалізовувати ефективні стратегії. [10; 12]

Прямая со стрелкой 13

Рис. 1. Наочне зображення ресурсного портфеля, автор Теплюк Марія


Каталог: userfiles -> Faculty of Economics and Administration
Faculty of Economics and Administration -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»
userfiles -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Протидія торгівлі людьми Розробила
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
Faculty of Economics and Administration -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Технічні характеристики інтерактивних дошок
userfiles -> Реферат як форма індивідуального завдання
Faculty of Economics and Administration -> Методичні рекомендації до виконання науково-дослідної роботи та оформлення її результатів для студентів спеціальності 6601/2 «Менеджмент державних установ»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка