ПередмоваСторінка1/2
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.71 Mb.
  1   2
Зміст       

                                                                                                                      

Передмова   ………………………………………………………………………..3-4

Організація роботи з молодими вчителями..…..……………..............................5-6

Організація стажування та наставництва в школі……………………………...7-10

Заняття з молодими спеціалістами ……………………………………………11-45

Додатки ………………………..…………………………………………….......46-64

Використана література …..……………………………………………………….65

                                           

Передмова

Молодий спеціаліст стає хорошим вчителем,

перш за все , завдяки обстановці  творчої

  праці педагогічного і  учнівського колективів.

                                                                                         В. Сухомлинський.

  Оволодівши певною сумою знань, випускники педагогічних ВНЗ ще не є вчителями у повному розумінні цього слова. І хоч абсолютна більшість впевнена, що вони є справжніми педагогами, та чи вважають так учні, батьки, колеги? Покаже тільки час.

Для того, щоб молодий учитель зміг утілити свої професійні задуми, необхідні спеціальні знання. Певне коло знань він отримує, ще навчаючись у вищому навчальному закладі. А доповнювати і поглиблювати отримані знання він має безпосередньо у школі. Професійне ставлення особистості педагога – процес тривалий, багато в чому залежить від його професійної підготовки, особистісних рис, від того в який колектив він потрапив, чи дуже любить дітей і знаходить радість у спілкуванні з ними, від віри в те, що кожна дитина може стати чудовою людиною, від уміння дружити з дітьми, перейматися їхніми успіхами й невдачами, знати душу дитини.

Педагогічна майстерність: кому ж про неї писати як не вчителю, який день у день заходить у клас і «сіє розумне, добре, вічне». Композитор створює музичні твори, художник живописні полотна, драматург – шедеври для театру. Вчитель, якщо він не «урокодавач», а творець, створює урок як твір педагогічної майстерності, створює його для дітей і разом з ними.

Кожен молодий вчитель повинен прагнути стати справжнім майстром своєї справи, виробити свою систему навчання і виховання школярів.

Становлення вчителя, його професіоналізм – поступовий процес. Особистісно орієнтований підхід до росту професійної майстерності молодих вчителів – одне із основних завдань в організації методичної роботи з учительським колективом.

У своїй роботі молодий учитель повинен дотримуватися педагогічної етики і керуватися заповідями Ш. Амонашвілі вчителям.

   Перша заповідь – вірте в дитину. Вірити треба навіть тоді, коли опускаються руки, коли зробив усе, а нічого не виходить. Пам’ятайте, що доля дитини залежить від нас, вчителів.

 Друга заповідь – вірте в себе. Я вчитель, я вихователь, я фахівець. Якщо не я, то хто ж допоможе дитині?

Якщо вірите в себе, обов’язково знайдете вихід із будь – якого становища.

Третя заповідь – вірте в науку.  Педагогіка – велика наука, можливо, найважливіша.

А тепер остання порада. Якщо раптом побачите, що не зможете повірити в дитину, олюднити довкілля й розгледіти себе в дитині, залишайтеся справжньою людиною, ідіть зі школи. Вам будуть вдячні за цей мужній крок.

« Не нашкодь!» - заповідь лікаря ще з часів Гіппократа.   

І завжди треба пам’ятати, що навіть наймудрішому є чого вчитися.Мета роботи Школи:

 • надання молодим педагогам дієвої методичної допомоги у розв’язанні першочергових практичних проблем, адаптаційна допомога, індивідуально-психологічний супровід та підбадьорення молодого спеціаліста на початку його професійної діяльності; сприяння підвищення фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання.

 • розвиток умінь та навичок учителя планувати уроки, будувати структурно у відповідності до типу уроків та мети, оптимально обирати прийоми та методи роботи з учнями; розвиток лідерських здібностей;

 • виховання в молодих спеціалістів почуття відповідальності за обраний шлях.

Основні завдання «Школи молодого вчителя»:

- поглиблення знань з теорії та методики навчання й виховання;

- сприяння оволодінню молодими вчителями основних нормативних документів; - вивчення й використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної  науки та передового  педагогічного досвіду;

-розвиток ініціативи й творчості, новаторських  пошуків вчителів.Основні напрямки роботи «Школи молодого вчителя»:

• Розширити сферу знань вчителів із психолого- педагогічних основ уроку;

• Ознайомити їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть змогу усвідомлення здійснювати відбір необхідних і найбільш доцільних прийомів роботи учнів на уроці;

• Створити для вчителів таке середовище, в якому їм би хотілося творити.Організація роботи з молодими вчителями

Важливою часткою системи навчально-методичної роботи школи є робота з молодими та малодосвідченими вчителями, яка має носити творчий конструктивний характер. Ще В.Сухомлинський казав, що «Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, завдяки обстановці творчої праці педагогічного й учнівського колективів».

       Зрозуміло, що молоді спеціалісти мають досить неповне уявлення про методику, форми роботи з класом загалом та з кожним учнем окремо, тому що теоретичні знання, які вони отримали в ВНЗ, не підкріплені повною мірою практичними навичками роботи в школі. Тому кропітка систематична робота з ними сприяє становленню фахівців сучасного рівня, які володіють найновішими методиками навчання та виховання.

        Робота з молодими вчителями, які прибувають у школу, починається вже під час першої зустрічі, яка має велике значення. Під час цієї зустрічі педагоги-початківці в бесіді з директором та його заступниками отримують інформацію про школу, традиції колективу, Статут та Правила внутрішнього розпорядку школи. Для початківців у школі слід підготувати папку з набором пам'яток, анкет, рекомендацій щодо складання тематичних, поурочних планів, структури та типології уроків, методичних прийомів і форм роботи вчителя на уроках та в позаурочний час. Таке попереднє знайомство з молодим учителем допомагає йому швидше зорієнтуватися в умовах його педагогічної діяльності й адаптуватися до них.

       Результативною формою роботи є Школа молодого вчителя, мета якої — допомога вчителю в розв'язанні конкретних проблем щодо методики викладання, ознайомлення його з сучасними методиками й технологіями навчання, ППД, особливостями роботи зі шкільною документацією. Вважаючи, що методична тема закладу пов'язана з упровадженням засад громадянської освіти учнів. Молоді вчителі залучені й до складу учасників семінарів з інтерактивних методик.

       Змістовну роботу з молодими вчителями проводять у предметних методичних об'єднаннях, де вони збагачують свої знання з теорії та методики, опановують педагогічну майстерність, завдяки чому можуть забезпечити ефективний процес навчання й виховання школярів. На засіданнях ШМО обговорюють найбільш цікаві методичні новинки. В їхніх планах на поточний навчальний рік визначено проблеми самоосвіти, над розв'язанням яких працюють молоді вчителі. Звіт щодо роботи над розв'язанням проблеми подають у вигляді інформаційно-методичних карток адміністрації школи та творчих звітів членів ШМО. В цих картках є інформація про проблему, над якою працює вчитель, про конкретні дії (уроки, позакласні заходи, участь у роботі методичної ради, методичних об'єднань, нарад, оперативок тощо) щодо реалізації цієї проблеми. Накопичення щорічних інформаційно-методичних карток та їх аналіз дозволяє адміністрації школи контролювати й спрямовувати самоосвітню роботу вчителів школи. Вона є елементом удосконалення вчителя, який в її процесі ознайомлюється з останніми розробками вітчизняних та зарубіжних фахівців, необхідною умовою формування творчого, активного вчителя, який працює нестандартно.

Професійне становлення та зростання молодого вчителя можна умовно поділити на три етапи адаптації:

Перший етап — ознайомлення молодого вчителя з вимогами до професії, його включення в самостійну професійну діяльність, зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами навчально-виховного закладу.

Другий етап — процес подолання труднощів у навчальній діяльності і початок формування майстерності.

Третій етап — етап високої адаптованості, яка склалася як результат ефективної діяльності вчителя на попередньому етапі. Молодий учитель характеризується високим рівнем самостійності, творчим підходом до навчальної діяльності.

На всіх трьох етапах молодий учитель відчуває протиріччя між зростаючими вимогами до професійної майстерності педагогів та недостатнім рівнем власної кваліфікації. Тому вчитель-початківець потребує особливої уваги з боку адміністрації, педагогічного колективу.

Випускники педагогічних навчальних закладів здебільшого ма­ють непогану фахову підготовку, але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки, діяльності учнівського колекти­ву, веденні шкільної документації, в роботі з батьками. Молоді вчи­телі — це майбутнє школи і, врешті-решт, держави. Левову частку творчої енергії, досвіду, сміливості в пошуках відомі педагоги здо­були саме в перші роки своєї педагогічної діяльності. Занедбувати ці роки не можна: ми втратимо можливості для творчого зростання вчителя.

Варто розробити в школі спеціальний ритуал зустрічі молодих учителів. Можна, наприклад, на засіданні педагогічної ради кож­ному з них вручити бібліотечку методичної літератури, а ще оригі­нальне оформлену пам"ятку.

У бесіді з молодими вчителями з"ясовують їхні нахили, бажання, інтереси. Намагаються вже з цієї бесіди зробити висновок, якої до­помоги потребує кожен із них, як найраціональніше використати їхні можливості.

Нерідко буває, що на вчителя, який тільки-но почав свою трудову діяльність, покладають безліч постійних і тимчасових доручень (клас­не керівництво, керівництво гуртками, участь у художній самодіяль­ності, організація туристсько-краєзнавчої роботи, проведення екс­курсій тощо). Аргументують це так: молодий, сповнений сил, ще без своєї сім"ї впорається! Сумлінний учитель, намагаючись виконати все якнайкраще, але не маючи досвіду, не відчуваючи підтримки стар­ших колег, часто не може впоратися з жодним дорученням і зневірюється у своїх силах. Інколи керівники школи забувають, що моло­дому вчителю потрібна постійна товариська допомога.

Особливу увагу слід приділити організації стажування вчителів-початківців, яке здійснюється під керівництвом наставників з числа вчителів вищої категорії. Педагогічне наставництво дає змогу управляти становленням молодого педагога, сприяє розвитку його професійних здібностей, набуттю педагогічної майстерності. Наставників молодих учителів призначають наказом по школі, їхню роботу контролює заступник директора з НВР.

Організація стажування та наставництва в школі

Як організовується стажування молодих спеціалістів у загальноосвітніх навчальних закладах?

Провідна роль у забезпеченні стажування молодих спеціалістів належить адміністрації шкіл. Відповідальність за його проведення покладається на директора чи його заступника з навчально-виховної роботи.

Алгоритм організації стажування має такий вигляд:


 1. Директор із числа найкращих учителів призначає наставника (враховуються побажання досвідченого вчителя й початківця), який є безпосереднім керівником стажування.

 2. Заступником директора з НВР розробляється план роботи «Школи молодого вчителя». ( Додаток 1)

 3. Розробляється програма стажування молодого спеціаліста. ( Додаток 2)

 4. Розробляється пам’ятка для наставника і стажиста. ( Додаток 3 )

 5. Наставник розробляє спільно зі стажистом індивідуальний план роботи і подає його на затвердження директорові чи заступнику директора.

 6. Затверджується індивідуальний план стажування молодого спеціаліста з урахуванням методичної теми, над якою працює школа.

 7. Під час складання розкладу уроків враховується необхідність взаємовідвідування уроків стажистом і його наставником.

 8. Здійснюється внутрішньошкільний контроль за діяльністю наставника і стажиста та управління нею.

 9. Підбиваються підсумки стажування молодого спеціаліста і розробляється план підвищення рівня його педагогічної майстерності протягом наступних 2 років. Як бачимо, безпосереднім керівником стажування молодого спеціаліста є учитель-наставник.

 10. Учителем – початківцем ведеться щоденник молодого спеціаліста. ( Додаток 4)

Його основні функції такі:

 • професійно-освітня (наставник допомагає молодому вчителеві в удосконаленні його професійних умінь, підвищенні рівня загальнонаукової та методичної підготовки, у формуванні педагогічної спостережливості й уяви, педагогічного такту);

 • виховна (наставник активно впливає на формування ціннісних орієнтацій, залучення до системи самоосвітньої роботи);

 • функція впливу авторитету наставника (ґрунтовно вивчивши здібності молодого вчителя, його нахили, інтереси, ставлення до колективу тощо, наставник повинен намагатися стати авторитетом для нього, стимулом для його самовиховання, більш швидкого включення в колектив);

самоосвітня (наставник учиться сам для того, щоб допомогти молодому вчителеві бути в курсі новітніх досягнень у галузі психологічної і педагогічної наук, методики викладання спеціальних дисциплін).

Педагогічне шефство передбачає також виховання в учительської молоді високих моральних якостей, розвиток творчості й самостійності. У процесі спілкування з досвідченим колегою педагог-початківець не тільки запозичує досвід, зразки, прийоми праці, а й виробляє власний стиль діяльності.Зміст і форми роботи наставника із молодим вчителем:

 • Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням.

 • Спільні відвідування уроків досвідчених колег і їх ретельний аналіз.

 • Випереджувальне відвідування молодим учителем уроків, що проводяться наставником.

 • Спільне із молодим вчителем складання календарно – тематичних планів, конспектів уроків.

 • Допомога учителю в розробці уроків, позакласних заходів.

 • Надання молодому учителю рекомендацій щодо самоосвіти.

 • Ознайомлення молодого учителя з науково методичною літературою.

 • Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших вчителів.

 • Допомога в роботі з важковиховуваними дітьми та їх сім’ями.

 • Залучення молодого учителя до методичної, громадської роботи.

Основні методи роботи, які використовують наставники в школах:

  1. Бесіда з молодими спеціалістами за конкретними розділами педагогіки, з питань наукового змісту предмета, методики викладання.

  2. Обмін думками щодо змісту нових здобутків психолого-педагогічної науки, педагогічної практики.

  3. Спільне моделювання системи уроків з теми або окремого уроку, виховного заходу.

  4. Випереджальне проведення уроків для молодого колеги.

  5. Консультування молодого вчителя щодо організації навчально-виховного процесу.

  6. Спільна підготовка дидактичного матеріалу.

  7. Відвідування уроків, позакласних занять із подальшим детальним їх аналізом тощо.

Особливу увагу наставники приділяють запобіганню негативним проявам поведінки молодого вчителя: зарозумілості, вередливості, зверхньому ставленню до колег, учнів, батьків, безвідповідальності стосовно повсякденних обов’язків — і водночас підтримують ініціативу, творчий пошук.

Спостереження, опитування вчителів, вивчення досвіду молодих спеціалістів дозволяють зробити висновок, що у вчителів-початківців більшість труднощів має емоційно-комунікативний характер, серед яких можна виділити такі, як:   1. Адаптація до педагогічної діяльності.

   2. Проблема першого знайомства з класом.

   3. Вивчення колективу класу (в умовах незнання методів виховання чи невміння їх застосовувати).

   4. Організація контакту з класом.

   5. Вибір правильного тону і стилю стосунків.

   6. Управління своєю поведінкою у школі в різних ситуаціях.

   7. Уміння звертатися до дітей у ході педагогічної діяльності.

   8. Майстерне володіння словом.

   9. Професійно-лексична підготовка.

   10. Органічне поєднання дій та спілкування | з дітьми.

   11. Уміння спілкуватися в різноманітних ситуаціях (на перерві, під час роботи гуртків, проведення батьківських зборів тощо).

   12. Уміння діяти оперативно, гнучко.

   13. Уміння орієнтуватися в психологічній атмосфері, настроях дітей.

   14. Здатність захоплювати дітей навчальним матеріалом.

   15. Уміння швидко емоційно переключатися в потрібних ситуаціях.

   16. Мімічна, пластична виразність і привабливість.

   17. Уміння вирішувати завдання творчого характеру.

   18. Педагогічна спостережливість та проникливість.

   19. Професійне педагогічне мислення.

   20. Уміння грати з учнями.

   21. Наявність здібностей до подолання внутрішньої тривоги (роздратованості), негативних установок на окремих учнів.

   22. Уміння правильно спланувати власний робочий час.

   23. Уміння адекватно виявляти та передавати педагогічне відчуття (гніву, радості, подиву, захоплення).

   24. Уміння прогнозувати.

   25. Уміння працювати в ситуації емоційного напруження.

Безпосередню допомогу вчитель знайде в ході співбесіди при обговоренні та з’ясуванні цих важливих для себе питань. Саме ці питання можуть і повинні бути першорядними в практичному та психологічному становленні педагога.

Відомі три методики спілкування:

    1. Моделювання педагогічного спілкування («педагогічні ігри»),

    2. Мікровикладання, коли для засвоєння кожного педагогічного прийому проводять пробні мікро-уроки для малої групи учнів з наступним аналізом та обговоренням.

    3. Використання чужого досвіду.

У кожній із запропонованих методик є свої плюси і мінуси. Але найсуттєвіше в них — аналіз процесу спілкування учителя і учня. Одержані при цьому знання — база для формування відповідних умінь.

Однією з необхідних умов успішного професійного зростання молодого вчителя є цілеспрямована й систематична самоосвіта.

Слід підкреслити: саме самоосвіта, бо, за словами Жан-Жака Руссо, тільки вона спроможна сформувати справді ерудовану та всебічно розвинену особистість, якою, без сумніву, мусить бути освітянин.

Самоосвіта вчителя-стажиста має суттєве значення для реалізації на практиці раніше отриманої освіти, формування вмінь професійної педагогічної діяльності. Слід виокремити декілька критеріїв готовності вчителя-стажиста до самоосвітньої діяльності:

• уміння вибрати напрям пошуку необхідної літератури, визначити, у яких публікаціях є відповідь на запитання, що цікавлять молодого педагога; у яких періодичних виданнях можна знайти потрібну інформацію; у яких бібліографічних покажчиках має бути інформація, що цікавить стажиста;


 • здатність, працюючи з конкретним педагогічним досвідом, зрозуміти основну ідею досвіду, осмислення молодими педагогами особистого досвіду;

 • потреба в різнобічній педагогічній діяльності як одному із засобів підвищення рівня своєї педагогічної культури.

Що залежить від шкільної адміністрації у справі створення максимально сприятливих умов для плідної самоосвітньої роботи вчителя?

Це:


 • збільшення кількості вільного часу молодого педагога;

 • наявність у розпорядженні вчителів шкільної та власної бібліотек;

 • хороший методичний кабінет, який, згідно з Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти, рекомендується створювати в усіх освітніх закладах, щоб він був «організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками».

Важливо стимулювати самоосвітню діяльність учителя-стажиста.

Зазначмо деякі шляхи вирішення цієї проблеми: • осмислення педагогічного досвіду та методичних рекомендацій з позицій науки, усвідомлення принципів, закономірностей, ідей, що лежать в основі досвіду, який вивчається, або методичних рекомендацій;

 • залучення молодих педагогів до активної роботи методичних об’єднань. Слід у планах роботи методичних об’єднань передбачити виступи молодих учителів з певних теоретичних питань;

 • відкриті уроки, які молоді вчителі проводять на останньому, заключному, етапі стажування (у квітні—травні), та їхні творчі звіти перед педагогічним колективом;

 • захист підготовленого вчителем-стажистом реферату з педагогічної проблематики;

 • одним із головних шляхів стимулювання самоосвітньої діяльності молодих учителів є творча атмосфера, яка існує в педагогічному колективі. Тому керівництво самоосвітою вчителів-стажистів тісно пов’язане з роботою зі створення такої атмосфери.

Найвищою формою самоосвіти педагога є проблемний семінар, тобто організаційна форма наукової роботи з кадрами, об’єднаними спільним інтересом до конкретних питань діяльності школи і прагнення до вдосконалення практики. Саме проблемний семінар — найбільш вдала форма навчання педагогів, яка поєднує перспективний педагогічний досвід, набутий багатьма вчителями, з результатами наукових досліджень, спонукає педагога шукати шляхи вирішення реальних педагогічних завдань та розв’язання ситуацій.

Наведемо перелік завдань, які обов’язково повинен виконати молодий спеціаліст протягом першого року роботи в школі: • розробка календарно-тематичного планування з урахуванням особливостей класу і навчальних програм;

 • розробка технологічної карти навчальних заходів за однією з тем навчального курсу з урахуванням результатів вхідного контролю;

 • розробка циклу тестових завдань для проміжного й тематичного контролю;

 • розробка циклу різнорівневих контрольних робіт для проміжного й тематичного контролю;

 • розробка програми ліквідації прогалин у знаннях учнів з урахуванням вхідного контролю;

 • розробка планів уроків різних типів;

 • розробка сценаріїв навчальних занять і позакласних заходів;

 • складання характеристики з урахуванням досягнень школяра;

 • аналіз рівня розвитку класного колективу;

 • аналіз результатів навчання школярів; аналіз навчального заняття;

 • підготовка та проведення занять з батьками школярів за однією з педагогічних проблем;

 • проведення різноманітних занять та інших заходів з учнями та їхніми батьками.

Сучасному молодому вчителеві потрібна конкретна допомога в підвищенні рівня його психологічної культури та педагогічного мислення. Уміння психологічно обґрунтувати зміст навчальних програм з кожного предмета, практичне оволодіння знаннями психологічних механізмів навчальної роботи, методикою психолого-педагогічних спостережень за процесом розвитку особистості учнів, діагностико-прогностична діяльність значною мірою залежать від сформованості в учителя психологічної готовності до навчально-виховної роботи. Так, учитель повинен уміти:

 • проектувати, конструювати навчальний матеріал, моделювати педагогічний процес, спрямовувати навчальну діяльність учнів на основі психологічних уявлень;

 • спостерігати психологічний стан дітей, визначати особливості стосунків у дитячому колективі, здійснювати моніторинг;

 • здійснювати емоційно-вольовий вплив на дітей, виявляючи стриманість, організованість, цілеспрямованість, стійкість, самостійність, ініціативність;

 • ставити завдання, інструктувати дітей, координувати їхню діяльність, співпрацювати в навчальному процесі;

 • регулювати взаємини з дітьми, їхніми батьками, колегами, керівниками;

 • зовнішньо виражати емоції (мімікою, жестами, тоном), мати мовні здібності, які полягають у правильній артикуляції, дикції, багатстві усної мови;

 • засвоювати і поповнювати знання, аналізувати, узагальнювати, порівнювати, визначати головне, логічно мислити, використовувати дедуктивні та індуктивні методи мислення;

 • вивчати особливості учнів, окремих груп, колективів, чинники впливу на хід навчально-виховного процесу;

Вивченню запитів, інтересів, можливостей молодих учителів сприяє цілеспрямоване їх анкетування. (Додаток 5)

Заняття з молодими спеціалістами

Справжнім учителем-вихователем

можна стати після кількох років роботи

в хорошому педагогічному колективі

Антон Макаренко

Заняття Школи молодого вчителя проводимо у заздалегідь підготовленій кімнаті, де слухачі не сидять за партами, вони сідають півколом, колом або у групах, щоб добре бачити одне одного.

Мета занять: вдосконалення професійних вмінь і навичок молодих спеціалістів; розвиток дивергентного мислення; розвиток у педагогів-початківців атракції, емпатії, педагогічної техніки, динамізму особистості; створення ситуації успіху; розвиток творчого потенціалу вчителя-початківця, удосконалення його майстерності, озброєння новітніми знаннями, методиками та технологіями навчання.


ЗАНЯТТЯ 1 «ЗНАЙОМСТВО»

Мета: знайомство з колегами по школі, індивідуальним місцем роботи.

І. Організаційний момент

1. Повідомлення теми, мети, актуальності заняття.

2. Знайомство учасників.

2.1. Вправа "Реклама". Педагогів об'єднуємо у пари і пропонуємо дізнатися за п'ять хвилин якомога більше одне про одного, потім учасники по черзі представляють своїх партнерів у вигляді позитивної реклами.

2.2. "Знайди схожі риси". Учасникам роздаються картки із зображенням позитивних героїв казок, тварин чи птахів, педагогам необхідно знайти подібне між героєм та собою і озвучити це.

3. Прийняття правил роботи під час тренінгу. Правила приймаються колективно та висвітлюються на видному місці.4. Вправа «Очікування».

ІІ. Основна частина

 1. Вправа "Проективний малюнок". Педагогам пропонується опрацювати матеріал та за допомогою малюнку, схеми, таблиці довести його до відома інших.

 2. Кейс-метод. В групах слід проаналізувати питання та проблеми, дати рекомендації щодо їх вирішення.

 3. Групова дискусія. Спільне обговорення будь-якого суперечного питання, що дає змогу прояснити (можливо, змінити) думки, позиції й установки учасників групи у процесі безпосереднього спілкування.

 4. Метод "Фішбоун" (в перекладі "рибний кістяк"). В групах опрацьовують матеріал, потім оформлюють його у вигляді "риби", де голова – питання теми, верхні кісточки – основні поняття теми, причини, нижні кісточки – суть понять, наслідки, хвіст – відповідь на питання, висновки. Записи повинні бути короткими, являти собою ключові слова або фрази, що відображають суть. Потім кожна група презентує свою роботу.
 1. Метод "Рафт". Створення письмових текстів з обраної теми, різні в тематичному і жанровому відношенні. Назва являє собою скорочення: Р (оль) – А (удиторія) – Ф (орма) – Т (ема). Ідея полягає в тому, що учасники тренінгу, працюючи в групах чи парах, пишуть текст від імені іншої особи (учень, батьки, директор школи, міністр освіти і науки і т.д.). Потім вибираємо, для кого будемо писати, і визначаємо стиль створюваного тексту. Це може бути лист, замітка в газету, скарга чиновнику тощо.

ІІІ. Заключна частина.

 1. Рефлексія

 • Чи виправдалися Ваші очікування?

 • Чи на всі питання знайдено відповіді?

 1. Вправа "Лист до самого себе". Пишуть лист у якому необхідно перелічити, що мають зробити після заняття. Через 4-6 тижнів після проведеного заняття рекомендуємо надіслати листа до самого себе. Це буде ввічливе нагадування про виконання запланованих справ.

 2. Вправа "Валіза – кошик – м’ясорубка". Пропонуємо молодим спеціалістам написати свої враження від тренінгу та на стікерах та наклеїти на ватман, де намальовано валізу, кошик та м’ясорубку. Ті найважливіші моменти, які кожен вчитель буде використовувати у своїй діяльності записує на стікері та прикріплює на "валізі". Те, що виявилось цікавим, але поки що слухачі не готові застосовувати в своїй роботі, те, що необхідно доопрацювати, домислити, "докрутити" пропонуємо наклеїти на зображенні "м’ясорубки". І те, що було не потрібним, не цікавим – просимо наклеїти на зображенні "кошик для сміття".

 3. Вправу "Прощання". Створення гарного настрою.


ЗАНЯТТЯ 2 „Психологічний комфорт молодого вчителя в школі”

Мета тренінгу: сприяти психологічній адаптації молодих педагогів до умов роботи в школі.

Завдання тренінгу:

 • формувати вміння працювати в команді;

 • сприяти формуванню позитивної самооцінки;

 • визначити проблемні зони в особистісній та діяльністній сфера і учасників;

 • розвивати фахову майстерність.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент

 1. Слово психолога.

Щоб гарно працювали молоді педагоги, їм потрібна упевненість, приємні емоції. Але багато труднощів та складних ситуацій постануть в процесі педагогічної праці учителя-початківця. Сьогодні ми познайомимося краще один-з-одним, відчуємо підтримку один-одного, навчимося долати проблеми з легкістю.

 1. Вправа « Знайомство»

Мета: дізнатися про кожного члена групи.

 1. Вправа «Дерево очікувань»

Мета: усвідомити і визначити, що кожен учасник сподівається від тренінгу та порівняти своє очікування з іншими.

Учасникам роздаються стікери у вигляді листочків, на яких кожен робить записи, чого саме він чекає від тренінгу. Після цього папірці прикріплюються на плакаті із зображенням дерева. 1. Правила роботи в групі.

Мета : обговорення та прийняття правил усіма членами групи

 • Говорити по черзі, а не всім водночас.

 • Не перебивати того, хто говорить.

 • Критикувати ідеї, а не особу, яка їх висловила.

 • Дотримуватись "правила піднятої руки".

 • Пропонувати власні варіанти.

 • Поважати всі висловлені думки.

 • Конфіденційність.

 • Толерантність.

 • Доброзичливість.

 1. .Вправа «Екран настрою»

Мета: створення доброзичливої атмосфери, позитивного настрою у колективі.

 • По колу передаються картки з кумедним зображенням емоцій. Кожен учасник запам’ятовує номер картки, на якій намальовано ту емоцію, що відповідає його настрою. Картка, яку обрало більшість, прикріплюється до стенду «Екран настрою». (Зображень може бути декілька).

 • Запитання для обговорення:
  – Який в нас зараз настрій? Він буде сприяти нашій роботі?
  – Чому так важливо розпочинати нове діло у гарному настрої?

ІІ. Основна частина

 1. Вправа «Добрі побажання».

 • Мета: формування товариських відносин.

Завдання учасникам по колу передати один одному якесь гарне побажання за допомогою міміки й жестів.

 1. Притча « Все у твоїх руках»

Дуже давно в стародавньому місті жив Майстер, оточений учнями. Найбільш здібний із них якось задумався: "Чи є питання, на яке наш Майстер не зміг би дати відповіді?"
Він пішов на квітучий луг, піймав найкрасивішого метелика й сховав його між долонями. Метелик чіплявся лапками за його руки й учневі було лоскотно. Посміхаючись, він підійшов до Майстра і запитав:
- Скажіть, який метелик у мене в руках: живий чи мертвий?
Він міцно тримав метелика в зімкнутих долонях і був готовий у будь-яку мить стиснути їх заради своєї істини.
Не дивлячись на руки учня, Майстер відповів:
- Все у твоїх руках.

Запитання для обговорення :

 • Від чого залежить, чи будуть гарні взаємини з іншими людьми, чи буде ваша робота плідною?

 1. Тест «Психологічний портрет учителя»

Інструкція. Цей тест допоможе вам визначити свій стиль викладання й довідатись про деякі особливості своєї нервової системи. Відповідаючи на запитання, не забувайте, що неправильних відповідей бути не може - можуть бути тільки нещирі. Із запропонованих трьох варіантів відповіді вибирайте той, котрий точніше за все відбиває ваші думки, почуття, реакції, і відзначайте у відповідній клітинці хрестиком або іншим значком. Результати тестування будуть відомі тільки вам, тому що обробка тесту буде робитись вами самостійно.

1. У вихованні найважливіше за все:

1) оточити дитину теплотою й турботою;

2) сформувати поважне ставлення до старшого;

3) виробити в неї визначені погляди й уміння.

2. Якщо хтось у класі відволікається, мене це дратує настільки, що я не можу вести урок:

1) так;

2) у залежності від настрою;3) ні.

3. Коли учень на уроці викладає факти, мені не відомі, я відчуваю:

1) інтерес;

2) зніяковілість;

3) роздратування.

4. Якщо клас не приведений у порядок, то:

1) я не можу розпочати урок;

2) я не звертаю на це уваги;

3) моя реакція залежить від ситуації.

5. Коли я поводжусь несправедливо з учнем, то:

1) мені важко визнати це;

2) я можу визнати свою неправоту;

3) таких випадків не було.

6. Для мене важливіше за все:

1) стосунки з учнями;

2) стосунки з колегами;

3) не знаю.

7. Деякі учні викликають у мене роздратування, що буває важко приховати:

1) часто;

2) іноді;

3) ніколи.

8. Присутність на уроці сторонніх:

1) надихає мене;

2) ніяк не відбивається на моїй роботі;

3) вибиває мене з колії.

9. Я вважаю своїм обов'язком зробити зауваження школяру, якщо він порушує порядок у громадському місці:

1) звичайно;

2) ні;


3) у залежності від ситуації.

10. Я з однаковою теплотою ставлюсь до всіх своїх учнів:

1) не впевнений;

2) ні;


3) так.

11. Під час зміни я волію спілкуватися:

1) з учнями;

2) з колегами;

3) краще побути на самоті.

12. Я майже завжди йду на урок у піднесеному настрої:

1) ні;

2) не завжди;3) так.

13. У мене є такі якості, за якими я перевершую інших;

1) так;

2) ні;


3) не впевнений.

14. Я волію працювати під керівництвом людини, яка:

1) дає чіткі вказівки;

2) не втручається в мою роботу;

3) пропонує простір для творчості.

15. Мені доводилось висловлювати судження про речі, в яких я погано розбираюсь:

1) так;

2) ні;


3) не пам'ятаю.

16. Випадкові зустрічі з учнями за межами школи:

1) дають мені задоволення;

2) викликають у мене почуття незручності;

3) не викликають у мене особливих емоцій.

17. Буває, що без явних причин я почуваю себе щасливим чи нещасливим:

1) часто;

2) зрідка;

3) ніколи.

18. Зауваження з боку колег та адміністрації:

1) мене мало хвилюють;

2) іноді зачіпають мене;

3) часто зачіпають мене.

19. Під час уроку я дотримуюсь наміченого плану:

1) завжди;

2) віддаю перевагу імпровізації;

3) залежить від ситуації.

20. Мені траплялось негативно відзиватись про своїх колег:

1) так;

2) ні;


3) не пам'ятаю.

21. З думкою, що кожного учня треба приймати таким, який він є:

1) я згодний;

2) не згодний;

3) щось у цьому є.

22. Мені не вистачає теплоти та підтримки з боку близьких і колег:

1) так;

2) іноді;3) ні.

23. Думка про майбутню зустріч з учнями та колегами:

1) дає мені задоволення;

2) особливих емоцій не викликає;

3) мені в тягар.

24. Коли я бачу, що учень поводиться зухвало стосовно мене, то:

1) я відплачу йому тією же монетою;

2) ігнорую цей факт;

3) волію з'ясувати стосунки.

25. Я сумлінно готуюсь до уроків:

1) зазвичай;

2) завжди;

3) іноді.

26. У роботі для змінюючи важливіше за все:

1) прихильність учнів;

2) визнання колег;

3) відчуття власної необхідності.

27. Успіх уроку залежить від мого фізичного та психологічного стану:

1) часто;

2) іноді;

3) не залежить.

28. У дружньому ставленні з боку колег:

1) я не сумніваюсь;

2) упевненості немає;

3) важко відповісти.

29. Якщо учень висловлює точку зору, яку я не можу прийняти, то:

1) я намагаюсь виправити його та пояснити йому його помилку;

2) переводжу розмову на іншу тему;

3) намагаюся зрозуміти його точку зору.

30. Я спізнююсь на роботу:

1) регулярно;

2) зрідка;

3) ніколи не спізнююсь.

31. Якщо при мені незаслужено карають учня, то:

1) я відразу заступаюся за нього;

2) один на один зроблю зауваження колезі;

3) уважаю некоректним втручатись.

32. Робота дається мені ціною великої напруги:

1) зазвичай;

2) іноді;

3) зрідка.

33. У своєму професіоналізмі:

1) у мене немає сумнівів;

2) є сумніви;

3) не доводилося замислюватись.

34. По-моєму, у шкільному колективі важливіше за все:

1) трудова дисципліна;

2) відсутність конфліктів;

3) можливість працювати творчо.

35. Я відкладаю на завтра те, що необхідно зробити сьогодні:

1) часто;

2) іноді;

3) ніколи.

36. Із висловленням «Я нічому не можу навчити цього учня, тому що він мене не любить»:

1) згодний цілком;

2) не згодний;

3) щось у цьому є.

37. Думки про роботу заважають мені заснути:

1) часто;

2) зрідка;

3) ніколи не заважають.

38. На зборах і педрадах я виступаю із хвилюючих мене питань:

1) часто;

2) іноді;

3) волію слухати інших.

39. Я вважаю, що вчитель може підвищити голос на учня:

1) якщо учень цього заслуговує;

2) важко відповісти;

3) це неприпустимо.

40. Правильний вихід із конфліктної ситуації я знаходжу:

1) не завжди;

2) не знаю;

3) завжди.

41. Під час канікул я відчуваю потребу у спілкуванні з учнями:

1) так;

2) ні;


3) іноді.

42. Я знаходжу в собі досить сил, щоби справитися з труднощами:

1) зрідка;

2) зазвичай;

3) завжди.

43. Мені доводилось виконувати накази людей, не цілком компетентних:

1) так;

2) не пам'ятаю;3) ні.

44. Непередбачені ситуації на уроках:

1) тільки заважають навчальному процесу;

2) краще ігнорувати;

3) можна ефективно використовувати.

45. Мені траплялось бути не зовсім щирим з людьми:

1) так;

2) ні;


3) не пам'ятаю.

46. У конфлікті між учителем та учнем я в душі обираю сторону:

1) учня;

2) учителя;

3) зберігаю нейтралітет.

47. На початку чи наприкінці навчального року в мене проблеми зі здоров'ям:

1) як правило;

2) не обов'язково;

3) проблем зі здоров'ям немає.

48. Мої учні ставляться до мене із симпатією:

1) так;

2) не всі;3) не знаю.

49. Вимоги начальства не викликають у мене протесту, навіть коли здаються не цілком обґрунтованими:

1) не викликають;

2) не знаю;

3) викликають.

50. Відповіді на деякі запитання викликали в мене ускладнення:

1) так;

2) ні;


3) не пам'ятаю.

Обробка результатів: підрахуйте суму балів у кожнім рядку й запишіть цифри, що вийшли, у вільних клітинках.ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕСТУ

1. Пріоритетні цінності вчителя

1.1. Якщо у ваших відповідях переважає перший варіант (перший рядок), то вам близькі інтереси учнів, їхні проблеми, спілкування з ними для вас не «виробнича необхідність» і не спосіб самоствердження, а духовна потреба. Учні безпомилково відчувають учителя, готового відстоювати їхні інтереси, і платять йому довірою й любов'ю. На ваших уроках вони, імовірно, почувають себе в безпеці та комфорті. Сприятлива емоційна обстановка дає можливість творчо плідно працювати, зберігає ваше здоров'я та здоров'я ваших учнів.

1.2. Якщо у ваших відповідях переважає другий варіант (другий рядок), то в нелегкій роботі вчителя вам важлива підтримка колег, їхнє визнання. Для вас особливе значення має їхня думка. У свою чергу, колеги цінують вас не тільки як професіонала, а й як союзника, який може зрозуміти їхні проблеми та підтримати. Однак діти в не меншому ступені мають потребу у вашій увазі, співчутті та підтримці. Можливо, що діти не бачать у вас союзника, а ваші стосунки у кращому випадку не мають особистісного забарвлення, а в гіршому - пронизані почуттям недовіри та відчуження, що ускладнює співробітництво у процесі навчання й виховання.

1.3. Якщо у ваших відповідях переважає третій варіант (третій рядок), то школа для вас «єдине світло у віконці». Можливо, коло ваших інтересів не вичерпується шкільними проблемами, є й інші можливості самореалізації. Ви дбайливо ставитесь до своїх проблем і переживань, розраховуючи на свої сили, шукаючи опору в собі й поза школою. Або ви настільки самодостатні, що можете не залежати від думки колег та учнів, або робота віднімає у вас стільки психічних сил, що багато що стало для вас байдужим.2. Психоемоційний стан

2.1. Якщо у ваших відповідях переважає перший варіант, то, очевидно, робота з учнями віднімає у вас багато фізичних і психічних сил. Ви часто відчуваєте тривогу, безсилля, роздратування від неможливості змінити ситуацію. Можливо, ви маєте завищені вимоги до себе та оточуючих, зміна свого ставлення до виникаючих ситуацій дозволила б вам уникнути стресів, характерних для роботи вчителя, та поліпшити свій психоемоційний стан. Щоби спілкування з дітьми та колегами доставляло вам радість, необхідно шукати шляхів досягнення гармонії із собою та світом, ресурси людської психіки безмежні, і у ваших силах знайти необхідні для вас засоби та способи саморегуляції, що допоможуть вам досягти благополучного психоемоційного стану.

2.2. Якщо у ваших відповідях переважає другий варіант, то завдяки підвищеній чутливості вашої нервової системи ви здатні сприймати стан іншої людини, співчувати їй. Ваш настрій може залежати від зовнішніх факторів. Неблагополучний збіг обставин може вибити вас із колії. У такому стані ви можете виявляти дратівливість, відчувати тривогу та безсилля, що негативно впливає на ефективність вашої роботи. Не завжди у ваших силах змінити неблагополучний збіг обставин, але керувати своїми емоціями можна і треба вчитись.

2.3. Якщо у ваших відповідях переважає третій варіант, то ваш благополучний психоемоційний стан визначає ефективність вашої роботи. Ви не втрачаєте самовладання в екстремальних ситуаціях, здатні приймати вірні рішення при найвищій відповідальності за їх наслідки, ваша емоційна стабільність, передбачуваність і працездатність благотворно впливають на психологічний клімат у навчальному закладі, якщо тільки за зовнішнім благополуччям і незворушністю не криються інші проблеми.3. Самооцінка

3.1. Якщо у ваших відповідях переважає перший варіант, то вам властиве позитивне самосприйняття. Ви відрізняєтеся творчим недогматичним мисленням, здатні створювати на уроці атмосферу живого спілкування, вступаючи з учнями в тісні контакти та оказуючи їм психологічну підтримку. Ви сприймаєте учня як особистість, яка має достоїнства. Завдяки цьому стає можливим емоційний розвиток школярів, а їхні уявлення про себе набувають реалістичний характер. Ваша поведінка відрізняється спонтанністю, творчим підходом і демократизмом.

3.2. Якщо у ваших відповідях переважає другий варіант, то ваша самооцінка хитлива, вона істотно залежить від зовнішніх обставин, від настрою, від думки інших. Позитивна оцінка вашої праці й позитивний настрой сприяють творчому зльоту: у вас «виростають крила». Ви вільні, упевнені в собі, здатні впливати на дітей, формуючи в них позитивну особистісну орієнтацію. Зниження самооцінки (у «смузі невдач») негативно впливає на ефективність взаємодії з оточуючими, ускладнюючи рішення професійних і життєвих проблем.

3.3. Якщо у ваших відповідях переважає третій варіант, то вам не завжди легко вступати у вільне спілкування з іншими. Вам властиво принижувати значення своєї особистості. У більшості випадків це супроводжується установкою на негативне сприйняття оточуючих. Це заважає діяти спонтанно, упевнено, створювати сприятливу, творчу атмосферу на уроці. Почуваючи себе у класі впевнено, не відчуваючи необхідності вдаватись до психологічного захисту, ви легко приймете визначену обмеженість власних можливостей, а також обмеженість можливостей учня.4. Стиль викладання

4.1. Якщо у ваших відповідях переважає перший варіант, то, можливо, ви є лідером у колективі і маєте репутацію «сильного педагога». Учень для вас - об'єкт впливу, а не рівноправний партнер. Ви самі приймаєте рішення, установлюєте твердий контроль виконання пропонованих вимог, часто використовуєте свої права без урахування ситуації та думки учнів. Наявність авторитарних тенденцій у вашому стилі викладання не сприяє взаєморозумінню та творчій атмосфері уроку. Учні нерідко втрачають активність, самостійність, їхня самооцінка падає, нерідко призводячи до агресивності як форми психологічного захисту.

4.2. Якщо у ваших відповідях переважає другий варіант, то вам близька позиція миротворця. Як правило, ви намагаєтесь уникати психологічної напруги, що супроводжується конфліктами. Ви нерідко відчуваєте провину та звалюєте на себе чужу роботу, організацію та контроль діяльності учнів здійснюєте без системи, виявляючи нерішучість і коливання. Ліберальний стиль не сприяє розвитку в учнів поваги до вчителя, продуктивності в роботі та почуття відповідальності. Ви йдете на великі жертви, але у вас ростуть відчуття незадоволеності роботою, тривога, страх і непевність.

4.3. Якщо у ваших відповідях переважає третій варіант, то для вас учень - рівноправний партнер, ви залучаєте учнів до прийняття рішень, прислухаєтесь до їхньої думки, заохочуєте самостійність суджень, ураховуєте не тільки успішність, а й особисті якості учнів.

Основні методи впливу: порада, прохання, спонукання до дії. Для вас характерні задоволеність своєю професією, високий ступінь прийняття себе й інших, гнучкість у виборі способів регулювання, відкритість у спілкуванні з учнями та колегами, добрий психоемоційний стан, що передається вихованцям, сприяючи ефективності навчання.

Вірогідність відповідей

Перевага 1-2-го варіантів свідчить про високий ступінь вашої щирості та здатності об'єктивно оцінювати себе.Перевага відповідей третього варіанта свідчить про вашу залежність від соціально схвалюваних норм.

 1. Вправа «Дістань зірку»

Мета: зняти напруження.
Психолог включає спокійну розслаблюючу музику і говорить:
«Уяви собі, що ти стоїш на галявині. Над тобою - темне нічне небо, все всипане зірками. Вони світять так яскраво, що здаються зовсім близько. Поляна залита м'яким, ніжно-блакитним світлом. Люди кажуть, що, коли зірка падає, треба загадати бажання, і воно обов'язково збудеться. Ще кажуть, що зірку не можна дістати. Але може бути, вони просто не пробували? Знайди на небі уявним поглядом найяскравішу зірку. Про яку твою мрію вона нагадує? Гарненько уяви собі, чого б ти хотів. А тепер відкрий очі, глибоко вдихни, затамувавши подих і постарайся дотягнутися до зірки. Це не просто: тягнися щосили, напруж руки, встань на носочки. Так, ще трохи, ти вже майже дістав її. Є! Ура! Видихни і розслабся, твоє щастя в твоїх руках! Поклади свою зірку перед собою в красивий кошик. Порадій, дивлячись на неї. Ти зробив щось дуже важливе. Тепер можна трохи відпочити. Закрий очі. Знову подумки подивися на небо. Чи є там ще зірки, що нагадують тобі про інші заповітних мріях? Якщо є, то уважно придивись до вибраного світила. А тепер відкрий очі, вдихни і тягнися до своєї нової мети! »
ІІІ. Заключна частина

1."Дерево підсумків" 
На плакат із намальованим деревом учасникам пропонують висловити свої враження на паперових відбитках власної долоні і закріпити їх на гілках дерева.

2. Притча « Про вчителя та учня»

 • Довгі роки жив Учень у Вчителя пізнаючи його мудрість. Крім того, звичайно, він робив багато інших необхідних для них обох речей:  збирав хмиз для вогнища, носив воду з джерела, прибирав у печері, де вони вдвох жили, ходив на полювання. А коли до Вчителя приходили люди за порадою – Учень уважно слухав, що той говорить. Інколи Вчитель сам розпочинав розказувати різні історії про далекі краї, про дивовижні звичаї чужинців,  про мудреців, що  жили за морями, про мудрість їхню та повчання. Однак, це бувало дуже рідко, хіба лише коли до них довго ніхто не приходив і Вчителю ставало нудно  - хотілося побалакати, та не було з ким. Решту ж часу все їхнє спілкування зводилося до вітань з початком нового дня та  побажань доброї ночі. Навіть по господарству, якщо це слово підходить до тих злиднів, в яких вони жили, Учень вже сам, без наказу Вчителя, знав сам що має робити.  
  Так вони жили разом довгі роки. Не зважаючи на скупість повчань вчителя та скромність їхнього столу - Учень за всі ці роки жодного разу навіть не подумав про те щоб його покинути. Та одного дня Вчитель захворів. Погляд його затьмарився, він зліг. Часто шепотів щось, часом кричав, чи то на якійсь чужинській сові, чи то просто щось незрозуміле Учневі. І хоча учень поїв його відварами цілющих трав, його продовжувало трясло в лихоманці. Тим часом люди, які продовжували приходити до нього за порадами, поверталися ні з чим. Вчитель не міг їм допомогти, а Учень вважав себе не в праві давати поради замість Вчителя. Та припаси їжі закінчувалися, а Вчитель все не одужував.  
  Одного ранку Учень зрозумів, якщо він сьогодні нічого не заробить, то завтра їм нічого буде їсти. І, коли прийшли люди до Вчителя, він не прогнав їх, а вислухав і порадив чинити так як сам вважав за потрібне. Так продовжувалося день за днем. Тим часом, Вчитель почав одужувати. Він вже не марив. Потроху почав  сидіти, потім просив Учня виводити його на свіже повітря. Слухав, не втручаючись і не поправляючи, повчання-настанови Учня людям, які до них приходили. Одного сонячного ранку вчитель зрозумів, що вже є цілком зоровим. Він сам, опираючись лише на палицю-посох, вийшов з печери. На той час і Учень повернувся з лісу, де збирав цілющі трави та ягоди.
  - Доброго дня, Вчителю! – привітався він, зрадівши, що Вчитель сам вийшов з печери.
  - І справді гарний день сьогодні, дуже гарний, - відповів Вчитель.
  - Чого бажаєте, Вчителю ? – запитав Учень.
  - А даси слово, що виконаєш моє бажання? – посміхнувся в бороду старець.
  - Звичайно! Зроблю все, що забажаєте, Вчителю!
  - Ти добре подумав, перш аніж відповісти? – не вгавав старий.
  - Так, Вчителю!
  - Моє бажання просте, - врешті пояснив наставник. – Хочу, щоб Ти негайно покинув мене, мою печеру, цю гору і ніколи сюди не повертався. Я дякую Тобі за все, що Ти робив для мене всі ці роки, які ми разом прожили. За те що не дав мені померти і вилікував-виходив мене, коли я хворів. Але зараз я здоровий і бажаю, щоб Ти залишив мене.   
  - За що, Вчителю, ви мене проганяєте!? – тільки і спромігся запитати остовпілий Учень.
  - Не питай мене більше нічого, збирайся і йди своєю дорогою! – відповів Учитель.
  Учневі нічого не залишалося, як виконати волю наставника. Довгі роки блукав він дорогами світу, носячи з собою образу за невдячність Вчителя. Але одного дня, коли вже Учень посивів-постарів... Одного гарного ранку, проходячи повз дерево, побачив, як якась (він не знав її імені) пташка виштовхує пташеня з гнізда, змушуючи його вчитися самостійно літати. І цієї миті Учень врешті зрозумів зміст останніх слів Вчителя: “... і йди своєю дорогою”. “Яким же я був дурнем! ” – сказав він собі. “Скільки років я носив у серці чорну образу замість вдячності мудрому вчителеві”. Він підвів голову, подивився на синє безхмарне ранкове небо. І йому чомусь стало легко-легко на душі, неначе з неї впав страшенний тягар. 
  “Йти своєю дорогою”, -  посміхнувся він в сиву бороду і пішов далі.

Запитання для обговорення: чи змусила вона вас задуматися та чи своєюдорогою ви йдете…

ЗАНЯТТЯ 3 «Як зробити урок ефективним? Крокуємо до майстерності»

             Урок – це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя,  мірило його інтелектуального   багатства,   показник     його  світогляду, його ерудиції.

В. СухомлинськийМета:

 • сформувати в молодого вчителя впевненість у правильному виборі професії;

 • здійснити корекцію хибних очікувань і типових ілюзій щодо  роботи;

 • підвищити мотивацію професійної діяльності, відшукати оптимальні моделі поведінки в педагогічному середовищі;

 • визначити оптимальну стратегію професійної діяльності;

 • активізувати творчий потенціал кожного молодого педагога;

 • виробити й розвинути навички використання інтерактивних методик у вчителів-початківців та їхні комунікативні вміння.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

І. Вступна частина

 1. Мотивація вибору теми заняття.

 2. Прийом «Криголам». Вправа «Самопрезентація».

Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфортну  атмосферу, сприяти згуртованості групи.

3. Мозковий штурм «Правила роботи».Мета: прийняти правила для продуктивної роботи та спілкування під час тренінгу.

4. Вправа «Очікування».Мета: допомогти молодим педагогам в усвідомленні

власних очікувань і потреб; розумінні того, наскільки вони збігаються з очікуваннями й потребами інших

людей.

ІІ. Основна частина


 1. Вправа «Мій перший тиждень». 

Мета: виявити проблеми, труднощі, які спіткали в перший тиждень роботи. Надання порад щодо розв'язання проблем, труднощів.

 1. Вправа «Рівні спілкування».

 Мета: визначити основні стереотипи й установки, які стосуються бесіди в різних рольових позиціях, атакож те, сприяє чи перешкоджає встановленню контакту.

 1. Вправа «Допомога».

 Мета: дослідити уявлення учасників про оточуючих,сформувати позитивне ставлення до тих, хто — поряд.

 1. Мозковий штурм «Урок». Прийом «Асоціація». 

Мета: активізувати учасників до самопізнання й самоаналізу, допомогти в чіткому визначенні своїхвідчуттів, мотивувати до пошуку нової інформації.

 1. Робота в групах. Прийом «Ажурна пилка».

Мета: опрацювати основні вимоги до організації уроків, типологію уроків, основні етапи уроку.

6. Вправа-енергізатор «Спина до спини».Мета: провести релаксацію, зняти психоемоційне напруження.

7. Вправа «Коли я був школярем...»Мета: підвищити рівень довіри між учасниками, удосконалити навички емпатійної взаємодії, підвищити рівень проникливості й емоційної чутливості досутності іншої людини.

8.Гра «Сонце». Вправа «Портрет сучасного вчителя».


Мета: створити словесний портрет сучасного вчителя.

9. Інформаційне повідомлення «Імідж учителя».Мета: надати інформацію про важливість створення позитивного іміджу вчителя.

III. Заключна частина

 1. Прислухаймося до народної мудрості.

 2. Вправа «Повернення до очікувань».

Мета: визначити, наскільки справдилися очікування кожного учасника тренінгу,

3. Вправа «Тепло наших долонь».

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Притча «Кращий учитель»

Не буває професій неважливих або непотрібних. Але є професії визначальні для всього людства. До них особисто я прилічую вчителів. Вашій увазі пропоную прослухати притчу «Кращий учитель».

Батьки хотіли вибрати для сина кращого вчителя.

Вранці дід повів онука до школи. Коли дід і онук увійшли на подвір'я, їх оточили діти.

— Який смішний старий, — засміявся один хлопчик.

— Гей, маленький товстун! — скорчив пику інший.

Діти кричали та скакали навколо діда й онука. Тут учитель подзвонив у дзвіночок, оголошу-ючи початок уроку, і діти втекли. Дідусь рішуче взяв онука за руку і вийшов на вулицю.

— Ура, я не піду до школи, — зрадів хлопчик.

— Підеш, але не до цієї, — сердито відповів дід. — Я сам знайду тобі школу.

Дід відвів онука до свого будинку, доручив ону-ка турботам бабусі, а сам пішов шукати кращого вчителя. Побачивши якусь школу, дід заходив у двір і чекав, коли вчитель відпустить дітей на пере¬рву. У деяких школах діти не звертали на ста¬рого уваги, в інших — дражнили його. Дід мовчки

повертався та йшов. Нарешті він увійшов у кри-хітний дворик маленької школи і втомлено при-тулився до огорожі. Пролунав дзвінок, і діти ви-сипали на подвір'я.

— Дідусю, вам погано? принести води? — почув він голосок.

— У нас у дворі є лавка, сідайте, будь ласка, — запропонував один хлопчик.

— Хочете, я покличу вчителя? — запитала інша дитина.

Незабаром у двір вийшов молодий учитель. Дід привітався і сказав:

— Нарешті я знайшов кращу школу для мого онука.

— Ви помиляєтеся, дідусю, наша школа не найкраща. Вона маленька й тісна.

Старий не став сперечатися. Він про все до-мовився з учителем і пішов.

Увечері мама хлопчика запитали діда:

— Батьку, ви не грамотні. Чому ви думаєте, що знайшли кращого вчителя?

— По учнях дізнаються про вчителів, — відповів дід. • Шановні вчителі! Батьки довірили вам найцінніший скарб світу — дитину, людину, свою надію, своє майбутнє. Ви навчатимете и виховуватимете кілька поколінь учнів. А це вимагатиме постійної творчості, невтомної роботи думки, величезної душевної щедрості і, найголовніше, любові до дітей. Тому й тему нашого заняття ми обрали відповідну: «Крокуємо до майстерності». Саме в перші роки, із перших днів розпочинається найбільш інтенсивне формування тих якостей, які й визначають рівень майстерності майбутнього вчителя. Сьогодні ми з вами в процесі тренінгу визначимо, що необхідно для того, аби стати хорошим учителем; як навчитися долати труднощі.

2. Прийом «Криголам». Вправа «Самопрезентація»

 • Успішність будь-якого навчального заняття, подальше психоемоційне самопочуття кожного з учасників навчального процесу, як і успішність нашої діяльності, залежить від того, як нас зустрінуть (з усмішкою чи грубо), від атмосфери в аудиторії. Тому організатор навчання має докласти максимум зусиль, щоби створити теплу, приязну атмосферу в класі. Для цього використовують прийом «Криголам». Є різні способи «ламання криги». Я ж Вам пропоную вправу «Самопрезентація». Вам необхідно назвати своє ім'я й дати дві асоціації з явищами природи — погодою, порою року, часом доби тощо.

Педагоги презентують себе.

 • Щоб досягти гармонії в цій композиції, нам необхідно співпрацювати, допомагати одне одному, поважати думку кожного.

3.Мозковий штурм «Правила роботи»

 • Щоб наша робота під час тренінгу була плідною, нам необхідно визначити правила й дотримуватися їх. Учасники тренінгу пропонують правила та записують їх на дошці.

4.Вправа «Очікування»

Педагогам роздають невеликі аркуші липкого паперу круглої форми («золоті піщинки»), на яких необхідно написати, чого саме вони чекають від тренінгу.

Далі кожен по черзі презентує свої записи та прикріплює на плакаті із зображенням піщаного годинника (у верхній частині годинника).

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.Вправа «Мій перший тиждень»


 • Кожна людина відрізняється одна від одної. Відрізняється власним сприйняттям навколишнього, ставленням до того, що відбувається навколо нас. Різні люди по-різному адаптуються до нових життєвих умов, до колективу, до людей навколо себе. Одній людині, для того щоб почувати себе впевнено в колективі, на новій роботі, необхідно небагато часу, другій, навпаки, цього часу необхідно більше. Але всі педагоги, які тільки прийшли на роботу, стикаються з проблемами, і всім необхідний адаптаційний період для того, аби пристосуватися до нових умов. Спробуймо пригадати, що відбувалося з вами, коли ви вперше прийшли до школи. Спробуйте повернути ті відчуття, переживання. Пригадайте найскладнішу проблему вашого першого тижня роботи в навчальному закладі. З ким вона була пов'язана? Прикріпіть свій стікер на фліпчарті в межах певного стовпчика.

Фліпчарт поділений на чотири стовпчики: «учитель — адміністрація»,

«учитель — діти», «учитель — учитель», «учитель—батьки».

 • Пригадайте, хто допоміг Вам у розв'язуванні перших професійних проблем (учителі, адміністрація, ваші батьки тощо). Учителі висловлюються по колу.

 • У будь-якій ситуації можна віднайти того, хто може та хоче допомогти вам. Від проблем не треба ховатися, їх треба розв'язувати.

2.Мозковий штурм «Урок». Прийом «Асоціація»

 • Основною організаційною формою навчання в сучасній школі є урок. Якість та ефективність уроку залежить не стільки від того, що знає вчитель, але й від того, як він реалізує свої знання. Постійне вдосконалення своєї роботи, своїх уроків дає можливість молодому вчителю стати гарним спеціалістом. На плакаті вертикально записано слово «урок». Вам необхідно, вільно висловлюючись, запропонувати слова, які у Вас асоціюються з уроком, що починаються з літери «у», «р», «о», «к»,і записати на плакаті навпроти кожної літери. У – уважність,упевненість.

2. Робота в групах. Прийом «Ажурна пилка»

- «Скажіть мені — і я забуду. Покажіть — і я запам'ятаю. Дайте можливість

обговорити —- і я зрозумію. Дайте можливість навчити іншого — і я досягну досконалості», — цими словами Конфуція ми будемо керуватися під час роботи в групах за методом «Ажурна пилка». Зараз ви опрацюєте таку інформацію: основні вимоги до організації уроків, типологія уроків, основні етапи уроку.

Учасників тренінгу розподіляють на «домашні групи» (З групи) за фігурами — трикутник, чотирикутник, круг. Вони мають опрацювати отриману інформацію. Потім переходять до інших груп: їх розподіляють за кольором фігур. У цих групах педагоги виступають у ролі експертів з питання, над яким працювали в «до¬машній групі», і водночас отримують інформацію від представників інших груп. Після обговорення педагоги повертаються до домашньої групи й діляться отриманою інформацією..


 • За допомогою техніки «Незакінчене речення» закріпимо знання, які ви здобули, працюючи в групах.

Сьогодні вчитель вільно вибирає структуру уроку. Йому не обов'язково дотримувати формального поєднання й послідовності етапів уроку. Але при цьому вчитель не може допускати порушення закономірностей пізнавальної діяльності, не враховувати її ефективності.

Важливим сучасним положенням є також те, що доцільність тих чи інших типів і структур уроку пропонують оцінювати за кінцевим результатом процесу навчання, а не за структурною досконалістю окремих уроків.Кожному вчителю роздають пам'ятки.

3.Вправа-енергізатор «Спина до спини»

Учасники мають знайти собі пару за кольором одягу, сплітають руки в положенні «спина до спини» і танцюють. Лунає весела, жвава музика, яку час від часу зупиняють, а учасникам у цей час потрібно змінити партнера.

Учасники діляться пережитими емоціями. Що найбільше сподобалося, розвеселило?

4. Вправа «Коли я був школярем...». Прийом «Вільний мікрофон»

Ведучий. Я. пропоную вам зануритись у світ дитинства, у якому роблять перші самостійні кроки, пізнають, освоюють щось нове. Згадаймо власні бажання дитинства та продовжимо таке речення: «Коли я був школярем, мені хотілося, аби мій учитель...»характеру й записують на плакаті. 

6.Інформаційне повідомлення «Імідж учителя»

У суспільстві часто розмовляють про Усі учасники по черзі висловлюють свої думки.5.Гра «Сонце», вправа «Портрет сучасного вчителя»

Ведучий. Перед вами сонце (сонце зображене на плакаті). Кожен промінь — це риса характеру сучасного вчителя. Проміння сонця нас зігріють, якщо ви назвете ті риси характеру, які, на ваш погляд, мають бути в сучасного вчителя. • Учителі називають риси імідж політиків, імідж артистів, імідж бізнесменів. Кожна професія має свою специфіку, але створення іміджу необхідно працівникам усіх галузей, які у своїй професійній діяльності пов'язані з людьми.

Формувати імідж учителю необхідно значно більше, ніж спеціалістам інших професій, оскільки саме вчителі формують імідж своїх учнів. Учитель для них — еталонна модель.

Кожен учитель має бути яскравою особистістю, тому що завдяки своїй особистості він зацікавлює учнів, розвиває інтерес до свого предмета.Педагог навчає учнів і тоді, коли мовчить, навчає своїм виглядом, своєю поведінкою, своїм ставленням до учнів.

Вигляд учителя — це не тільки візуальний образ, але і жести, і манери, і комунікабельність, і педагогічний такт, і мовна культура, і любов до дітей, і педагогічна прозорливість, і багато інших якостей, які є складовими професійного педагогічного іміджу.

Формування позитивного іміджу супроводжується величезною роботою над собою, але приносить гарні плоди: формує позитивні установки стосовно вас, робить спілкування з вами приємним і комфортним. Для багатьох людей інформація, отримана від зорового образу, є єдиним «банком даних» про людину, і на цій підставі вони вибудовують свої взаємини з іншими людьми. І чим точніше створений ваш образ, тим легше людям спілкуватися з вами, тим менше сил буде потрібно, щоб знайти спільну мову з вашими учнями.

Попрацюйте над своїм позитивним іміджем — і він буде працювати на вас.

Кожному вчителю роздають пам'ятки «Створення позитивного іміджу молодого вчителя».III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Прислухаймося до народної мудрості

Засумували вчителі, не можуть знайти шлях до Сердець своїх учнів.

— Можливо, врятує Мудрість? — спитали вони.

І знайшли Мудреця, який сидів у печері.

— 0, Мудрецю, — почали благати вони, — вкажи нам шлях до Сердець наших учнів, щоб сіяти в них зерна добра, інакше покоління стає жорстоким!

Сказав їм Мудрець:

— Дам вам шлях до Сердець ваших учнів, але віддайте мені натомість «дар» ваш!

Учителі перезирнулися: якого «дару» від них вимагає Мудрець?

Тоді Мудрець сказав:

— Якщо в когось є роздратування, дайте мені роздратування. Якщо в когось є гнів, дайте мені гнів. Якщо в когось є жорстокість, дайте мені жорстокість. Якщо в когось є грубість, дайте мені грубість. Якщо в когось є сумнів, дайте мені сумнів. Якщо в когось є ненависть, дайте мені ненависть. Якщо в когось є злоба, дайте мені злобу. Якщо в когось є страх, дайте мені страх. Якщо в когось є зрада, дайте мені зраду. Якщо в когось є марновірство, дайте мені марновірство. Якщо вкогось є сарана думок, дайте мені сарану думок. А якщо дасте пригорщу дурних звичок, я прийму й ці запилені брязкальця. Але не забудьте, чого вартий той, хто відніме одного разу подароване. Отже, я прийняв увесь бруд вашого Серця, і воно стає чистим.

А вам відкриваю Мудрість: шляхом до Серця учня є чисте Серце вчителя. Уважно послухайте притчу «Шлях до сердець своїх учнів».

2.Вправа «Повернення до очікувань» • На початку тренінгу ви всі наклеїли чи нижній частині пісочного годинника. «золоті піщинки», на яких записали свої очікувань. Якщо ваші очікування справдилися, то ці піщинки мають впасти в нижню частину годинника, якщо ні, то нехай вони залишаються у верхній частині.

Учителі виходять до плакату з годинником. Знімають піщинки, обдумують свою відповідь, а тоді по черзі говорять і прикріплюють піщинки у верхній чи нижній частині пісочного годинника. «золоті піщинки», на яких записали свої очікування.

3. Вправа «Тепло наших долонь»

Учителі встають у коло. Беруться за руки і коротко по черзі висловлюють побажання, які починають із вислову: «Я вірю...»


ЗАНЯТТЯ 4 «Я крокую до майстерності»

 

Мета: сприяння психологічної адаптації молодих педагогів до умов роботи в школі, зокрема: корекція хибних очікувань і типових ілюзій щодо роботи, підвищення самооцінки та впевненості у собі та у своїх знаннях; сформувати в молодого вчителя впевненість у правильному виборі професії, вчити діяти та спілкуватися, стимулювати бажання підвищувати свій професійний рівень, активізувати творчий потенціал кожного молодого педагога.Завдання: допомогти молодому педагогу знайти вихід із будь – якої ситуації, яка може скластися, створити і підкріпити імідж успішного спеціаліста; розвивати вміння короткої само презентації; сприяти формуванню позитивної самооцінки й усвідомленню унікальності особистості кожної людини.

Девіз: Розуміти один одного, поважати, прощати, любити.

ХІД ЗАНЯТТЯІ. Вступна частина

1. Активізація уваги педагогів

Сповідь учителя

Я щоранку заходжу у клас,

На дитячих обличчях – усміх.

Чого варта я, діти, без вас?

Ви – натхнення моє, мій успіх!

 

За плечима – минулі роки,Але й досвід прийшов із літами.

Що я варта без вас, малюки?

Я безмежно люблю вас, я з вами!

 

Щоб любові вогонь не згас,Щоб віддать дітям серце і душу,

Я щоранку заходжу у клас:

Я – учитель, я вчити мушу!

Всі ми вчителі і прийшли до школи за покликанням серця, щоб віддати свою любов дітям.1.Вправа «Знайомство»

   Перш ніж розпочати нашу роботу, нам потрібно познайомитись. Всім пропоную на спеціальному аркуші паперу намалювати уявний герб, в якому буде розкрита особистість кожного. Після завершення завдання кожен учасник представляється і по черзі розповідає про свій герб і пояснює чому намалював його саме таким. Наприклад, якщо людина любить музику, то вона може зобразити себе у вигляді ноти чи якогось улюбленого інструмента.

- От ми з вами і познайомилися та більше дізналися один про одного.

2.Мозковий штурм «Правила роботи в групі»

- Для чого в нашому житті необхідні різноманітні правила?

Правила вкрай необхідні для створення такої обстановки, щоб кожен учасник:

міг відверто висловлюватись і виражати свої почуття й погляди;

не боявся стати об’єктом глузувань та критики;

був упевнений у тому, що все особисте, що обговорюється на занятті, не вийде за межі групи; одержував інформацію сам і не заважав отримувати її іншим учасникам.

-         Щоб запропонували ви?

-         Бути позитивними;

-         говорити по черзі;

-         бути активними;

-         слухати й чути кожного;

-         толерантно ставитись один до одного;

-         бути пунктуальними;

-         діяти за принципом «тут і зараз».

-         Чи згодні ви та чи приймаєте ці правила?

3. Повідомлення теми, мети, завдань тренінгу.

   Для нашої роботи потрібно визначити мету нашого заняття, тобто чітко окреслити очікуваний результат.

   Одну людину попросили піднятою вгору рукою дотягтися до мітки на стіні, вище якої вона не в змозі дістати. Зробили позначку й поставили нове завдання: їй запропонували дістати паличку, розміщену дещо вище від поставленої мітки. Через деякий час людина зробила і це. Потім мету було ще змінено: цього разу було поставлено завдання повісити паличкою капелюха ще вище, але й з цим завданням людина впоралася.

   Ця проста фізична вправа наочно демонструє ефект поставленої мети. Отже, мета нашого заняття: сформувати впевненість у правильному виборі професії, вчитися діяти та спілкуватися в колективі, підвищувати свій професійний рівень, знаходити вихід із будь-якої ситуації.4.Вправа «Очікування»

Роздаються невеликі аркуші липкого паперу.

-Напишіть, чого саме ви очікуєте від тренінгу.

Кожен презентує свої записи та прикріплює на плакаті із зображенням піщаного годинника.ІІ. Основна частина

1.Вправа «Поділись з сусідом»

Пропоную вибрати 2 питання серед тринадцяти, які виділяв М. Пруст:

Де б Ви хотіли жити?

Основна риса Вашого характеру?

Ваш основний недолік?

Який Ваш ідеал у житті?

Яку рису Ви найбільше цінуєте у мужчини?

Яку рису Ви найбільше цінуєте у жінки?

Ваш улюблений колір?

Ваша улюблена квітка?

Що Ви найбільше не любите?

Що Ви найбільше цінуєте у Ваших друзях?

Ваше улюблене заняття?

Як би Ви хотіли померти

Який настрій Вам притаманний?

 

Кожен з учасників повинен відповісти на них своєму партнерові.2.Мозковий штурм «Урок»

Робота в групах

На аркуші А – 1 вертикально записуємо слово «урок».

Шляхом вільного висловлювання запишіть слова, які асоціюються з уроком, що починаються з літер «у», «р», «о», «к». Це можуть бути іменники, прикметники, дієслова.

У кожного різні відчуття щодо однієї й тієї самої речі.

3. Вправа «Конверт проблем»

Робота в групах

- Сформулюйте на аркуші найбільші проблеми чи страх у роботі з дітьми і покладіть до конверта. Обміняйтесь. Дайте поради, як краще вирішити це питання. Вони повинні бути конкретними і дієвими.

4.Вправа «Числа, які правлять світом»

Номер будинку і квартири, номер телефону і авто, номер паспорта і дата народження. Скільки чисел у нашомужитті! Нумерологія - містика чисел - переконує, що ці цифри даються долею не випадково.

У кожного є своє число, дане йому при народженні. Запишіть свою дату народження. Наприклад, 25.07.1976. знайдіть суму всіх цифр. Додаємо доти, поки не буде число з однією цифрою. А тепер послухайте, що значить ваше число.

1- у багатьох релігіях світу це - символ божественної сили. Його носії-яскраво виражені лідери. Вони цілеспрямовані і прагнуть до влади. Для досягнення мети такі люди розраховують тільки на себе і не сприймають натиску з боку. Вони впевненні в унікальності і часто досягають успіху.

2- цим людям притаманні романтизм і фантазія. Вони мають філософські нахили, вміють добре пристосовуватися до різних обставин. Легко поступаються в дрібницях, але від головної мети не відступають, тому дуже часто успішні в бізнесі. Двоїстість особистості робить їх непостійними. Але «двієчники» - ласкаві і не люблять лишатися на самоті.

3- саме своєю триєдністю сильна «Свята Трійця». Трійка - символ динамічності особистості. Люди з числом «З» - артистичні, мають нахили до творчості. Вони щедрі. Але повсякденності вони не переносять, потребують різноманітності.

4- люди з цією цифрою надійні. Вони друзів не зраджують. Понад усе в житті цінять надійність, стабільність. У почуттях і вчинках вони, як правило, простодушні, через це вибирати для спілкування «трієчників» їм не рекомендують - «четвірочник» швидко засумує. Але для тих, хто шукає партнера серйозного і надовго - то це те, що вам треба.

5- у п'ятірці криється сильна, але суперечлива енергетика. Якщо п'ятиконечна зірка дивиться вершиною вгору – це енергія позитивна, якщо вершиною вниз - навпаки. Кожний носій «5» робить для себе цей вибір. Ці люди люблять волю і експерименти, прекрасні працівники.

6  - шестиконечна зірка в давнину вважалась символом гармонії. Пізніше до шістки почали ставитися як до символу переходу, незавершеності. Люди з символом «6» вміють узагальнювати, підкорювати собі інших. Мета їхнього життя - постійність. Їхня вимогливість до інших - підвищена. Вони розумні, але їх легко вивести з рівноваги.

7  - це - щаслива цифра. Людям з цифрою «7» притаманно більше удачі ніж іншим. Вони «везучі». Якщо у вашому житті це не так, то ви відійшли від цього шляху. Намагайтесь зрозуміти, що ви зробили не так. Люди з цією цифрою - потайні, мають сильний незалежний характер і сильні до нестандартних вчинків. Але в душі емоційні, тому з ними не доведеться сумувати.

8  - символ влади. Покладена на бік вісімка стає символом безпомічності. Носії цифри«8» мають сильну волю.Такі люди рішучі і завжди йдуть до кінця. Вони завжди вірні в усьому.

9  - символ космосу. Такі люди вкрай сентиментальні, їх легко образити, вони вміють переживати біль. Носії «9» - ідеальні виконавці будь-яких робіт, готові працювати цілу добу без відпочинку. Таким людям потрібна похвала, ласка, підтримка.5.Вправа «Портрет ідеального вчителя»

     Робота в групах

1 групі дається завдання створити портрет невдалого і неуспішного вчителя, вказавши на його помилки і причини такого становища.

2 група описує вчителя успішного і створює його портрет з перевагами, завдяки яким він став успішним.

3 групі потрібно від імені міністерства освіти і науки України запропонувати щось нове щодо структури, змісту освіти, методів і прийомів навчання, поглядів на урок, ролі вчителя в процесі набуття учнями знань.

Кожна група зачитує і захищає свого вчителя і свій список. У кінці ми виділяємо, які помилки не потрібно допускати у своїй роботі, щоб не стати поганим вчителем – спеціалістом, а чому потрібно вчитися, щоб стати успішним педагогом.

Обговорення.

Звичайно, навіть у найуспішнішого вчителя були кризи і поразки та ті факти, які ставили його у глухий кут, але не той вчитель успішний, який не припускається помилок, а той, хто зробивши помилку, не опускає руки, а проаналізувавши їх, зміг прийняти і вдосконалити їх у своїй творчій роботі з учнями. Не бійтеся робити помилки, найголовніше вмійте з них виносити для себе правильні висновки.6.Вправа «Педагогічна майстерність»

Розв’язання педагогічних ситуацій:Педагогічна ситуація №1

   Ви почали вести урок, всі учні заспокоїлись, настала тиша, і раптом в класі хтось голосно засміявся. Ви здивовано подивились на того учня. Він, дивлячись вам прямо у вічі, заявив: „Мені завжди смішно дивитись на вас і хочеться сміятись, коли ви починаєте заняття”. Як ви відреагуєте на це? Виберіть і поясніть правильний варіант із запропонованих нижче.

„Ось тобі й на”.

„А що тобі смішне?”

„Ну й ради Бога”.

„Ти що, дурний”.

„Люблю веселих людей”.

„Я радий(а), що створюю у тебе веселий настрій”.

                   7.Запропонуйте свій варіант.

Педагогічна ситуація №2

На початку заняття або вже після того, як ви провели декілька занять, учень робить заяву: „Я не думаю, що ви як педагог зможете нас чогось навчити”.

         Ваша реакція:

„Твоя справа – вчитися, а не вчити вчителя”.

„Таких, як ти, я, звичайно, нічому не зможу навчити”.

„Може тобі краще перейти у інший клас або вчитися у іншого вчителя?”

„Ти просто не хочеш учитися”.

„Мені цікаво знати, чому ти так думаєш ? ”

«Хто зайвий?»

Один із Педагогічна ситуація №3 учнів постійно порушує дисципліну. Нарешті ви, втративши терпіння, наказуєте йому залишити клас.

-         А ви не маєте права вигнати мене з класу. Я не вийду, - говорить учень.

Ви наполягаєте на своєму.

Погрожуєте, що інакше клас залишите ви.

Нагадуєте учневі, що в нього є не лише права, а й обов’язки.

Запропонуйте свій варіант.

Педагогічна ситуація № 4

Проаналізуйте та презентуйте ситуацію:

Якщо дитина живе у стресі, вона … .

Педагогічна ситуація № 5

Проаналізуйте та презентуйте ситуацію:

Якщо дитина зростає в атмосфері критики, вона … .

Педагогічна ситуація № 6

Проаналізуйте та презентуйте ситуацію:

Якщо дитина почувається безпечно, вона … .

7 Вправа «Яким я буду через 5 років»

-          Яким ви уявляєте своє майбутнє?

-          Чого очікуєте?

-          Чого побоюєтесь?8.Вправа «Серцеведення»

А зараз поговоримо про те, без чого вся наша праця була б даремною, без чого ми ніколи не досягнемо успіхів у спілкуван­ні з дітьми.

—  Як ви гадаєте, про що йтиме мова?


Думки вголос.

Демонструється епіграф: «Той шлях, який веде до серця людини, є найкоротшим».

Чи можемо говорити про любов, якщо їй немає де перебувати? І де «житиме» терпіння, якщо його помешкання зачинене? Щоб не розгубити ці та інші чесноти Душі, потрібно створити для них сад, який називається Серцем!

—Я бачу, що всі ви прийшли в школу за покликанням душі.

У світі існує безліч словників, але немає словника Серця. Давайте спробуємо створи­ти його.

Серце яке? (Добре, щире, миле, ніжне, гаряче, чес­не, палке, любляче, вірне, холодне, кам'яне, материн­ське, всепрощаюче, багатостраждальне, далекоглядне, віддане, символічне, усміхнене, зажурене, розумне, чуй­не, дбайливе...).

Що може робити Серце? (Любити, прощати, суму­вати, страждати, боліти, радіти, вітати, хвилювати­ся, журитися, берегти, шанувати, дарувати, зігрівати, турбуватися, віддавати, ненавидіти, передбачати...).

   - У кожному Серці повинні бути краса і велич Любові, натхнення Віри, відродження Доброти, гор­дість і суворість Обов'язку, торжество Справедливості, квіти Вдячності, сльози Співпереживання, посмішка Радості, піднесеність Відданості, іскра Щирості, лег­кість Покаяння, нива Благородства...

Одного разу вирішив янгол віддати своє янголятко до школи. Взяв він його, і полетіли вони до величез­ної будівлі. «Треба вибрати вчителя від Серця і з ян­гольським терпінням, адже янголятко моє ще зовсім не янгол, воно  невгамовний пустун з непокірнимхарактером...».

У класній кімнаті вчителька сиділа перед учнями, заклавши ногу на ногу, милувалася своїми нігтями. На кожному з них було намальоване маленьке сер­дечко. У той же час пильно слідкувала за учнями, які виконували контрольну роботу, і павиним криком припиняла будь-яку спробу списування.

«Ханжа... Не від Серця вона...».

У наступному класі учень записував на дошці ре­чення, яке диктував учитель: «Найголовнішого очима не побачиш, пильне тільки Серце». Учень помилився і написав«Сердце».

—  Скільки разів тобі пояснювати!.. Дай щоден­ник... Двійка!

«Неук... Не від Серця він...».
Заглянув янгол до наступного класу  там учитель проводив урок математики.   

—  Порахуйте, скільки разів постукає Серце про­тягом доби, якщо за одну хвилину воно стукає 56 ра­зів.Один учень, не вираховуючи, зразу вигукнув:

80 640 разів... А за тиждень — 564 480 разів.Діти ахнули. А вчитель грубо перебив учня:

—  Як ти смієш викрикувати з місця, та ще й без мого дозволу!«Грубіян... Не від Серця він».

Янгол сумно подумав, залишаючи будівлю шко­ли: «Усі згадують про Серце, але жити Серцем не хочуть...».

Засумували вчителі.

—  Можливо, врятує Мудрість? — сказали вони.


І знайшли Мудреця, який сидів у печері.

—  О, Мудрецю, — почали благати вони, — вкажи нам шлях до Сердець наших учнів!

Сказав їм Мудрець:

—  Дам вам шлях до Сердець ваших учнів, але від­дайте мені натомість дар ваш!

Учителі перезирнулися: якого дару від них вима­гає Мудрець?

Тоді Мудрець сказав:

Якщо в когось є роздратування, дай мені роз­дратування.

Якщо в когось є гнів, дай мені гнів.

Якщо в когось є жорстокість, дай мені жорсто­кість.

Якщо в когось є грубість, дай мені грубість.

Якщо в когось є сумнів, дай мені сумнів.

Якщо в когось є ненависть, дай мені ненависть.

Якщо в когось є злоба, дай мені злобу.

Якщо в когось є страх, дай мені страх.

Якщо в когось є зрада, дай мені зраду.

Якщо в когось є забобони, дай мені забобони.

Якщо в когось є сарана думки, дай мені сарану думки.

А якщо дасте пригорщу дурних звичок, я прийму і ці запилені брязкальця.

Але не забудьте, чого вартий той, хто відніме раз подароване.

Отже, я прийняв увесь бруд вашого Серця, і Воно стає чистим.А вам відкриваю Мудрість: шляхом до Серця учня є чисте Серце вчителя! І нехай кожен педагог скаже:

Я  Вчитель.

Я — Любов і Відданість, Віра і Терпіння.

Я — Радість і Спів-радість, Страждання і Спів-страждання.

Я — Істина і Серце, Совість і Благородство.

Я — Той, хто Шукає і Дарує, Вбогий і Багатий.

Я — Вчитель і Учень, Вихователь і Вихованець.

Я — Той, хто Прокладає Шлях, і Художник Жит­тя.

Я — Захисток Дитинства і Колиска Людства.

Я — Посмішка Майбутнього і Факел Сущого.

Я — Вчитель від Бога і Співробітник у Бога.Молюсь тобі, серце моє, дай мудрості осягати мо­менти істини в житті дітей!

—  Шановні колеги, я гадаю, що поради Мудреця ви будете втілювати у своїй професійній діяльності.ІІІ.Заключна частина

1.Вправа «Рюкзак, м’ясорубка, корзина»

Повернімося до наших очікувань. Я пропоную аркушики із записами ваших очікувань покласти в рюкзак, якщо ви взяли на цьому семінарі для себе щось нове, у м’ясорубку – якщо вам потрібно щось обміркувати, і викинути в корзину, якщо вважаєте, якщо нічого корисного ви не отримали.2.Вправа «Рука дружби»

Обведіть на своєму аркуші праву руку, підпишіть своє прізвище і передайте по колу своєму сусідові, де кожен напише свої побажання. Вправа продовжується до тих пір поки «своя» рука не повернеться до свого власника.3.Метод «Прес»

Підсумовуючи роботу на сьогоднішньому занятті, закінчіть думку:

Сьогодні мене вразило…

Сьогодні мені згадалося…

Мені запам’яталося …

Мене дратувало …

Мені було цікаво …

Мене порадувало ...

Спілкування було …

- Нехай життя дарує щастя й долю,

Душевну щедрість, доброту й любов.

Терпіння, працьовитість, силу й волю,

Поступливість і злагоду в усьому.

ЗАНЯТТЯ 5 «Інтерактивне навчання як форма організації пізнавальної діяльності учнів»

Мета:популяризація інтерактивних методів навчання як найбільш ефективного засобу формування життєвих навичок.

Завдання:


 • ознайомлення із формами організації інтерактивного навчання;

 • опрацювання методичних рекомендацій щодо застосування інтерактивних методик в навчально-виховному процесі;

 • аналіз використання інтерактивних методів і навчальній і виховній діяльності;

 • формування педагогічної культури молодих вчителів.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Вступна частина: привітання учасників, загальна інформація щодо тренінгу.

Ознайомлення учасників з регламентом роботи. Розв’язання організаційних питань.

Презентація мети і завдання тренінгу.

1.Вправа – знайомство «Інтерв’ю».Мета: познайомити учасників, сприяти згуртуванню групи, створенню доброзичливої атмосфери та комфорту під час роботи.


Ресурси: бланки формату А – 4, маркери

Хід проведення:

Тренер пропонує учасникам об’єднатися в пари, взяти один в одного інтерв’ю, вказавши наступні дані: • прізвище, ім’я;

 • освіта;

 • посада і заклад;

 • стаж педагогічної роботи;

 • педагогічне кредо.

Тривалість виконання завдання – 6 хвилин. По закінченні учасник презентує свого «сусіда». Інформація про учасників вивішується на стенді.

Запитання для обговорення:

 1. Що нам дало виконання цієї вправи?

 2. Які почуття виникали у учасників, коли вони розповідали про партнерів, коли слухали розповідь про себе?

 3. Як можна використовувати цю вправу в роботі з учнями?

 1. Визначення очікувань учасників тренінгу за методикою «Повітряний змій».

Мета: сформулювати очікування учасників, визначити основні напрями у подальшій роботі тренінгу.

Тривалість: 15 хв.

Ресурси: бантики (за кількістю учасників), виготовлені із кольорового паперу, плакат із зображенням повітряного змія.

Хід проведення:

Перед початком тренінгу тренери вивішують на стіну паперового повітряного змія, що має кілька стрічок – хвостів.

Кожен учасник отримує кольоровий бантик, на якому впродовж 10 хвили йому пропонується написати власні очікування від тренінгу.

Після того, я учасники заповнили бантики, вони по черзі підходять до змія, зачитують свої очікування й кріплять бантики на кінці стрічок.

В кінці тренінгу змій з бантиками використовуватиметься для визначення досягнень.

4. Прийняття правил роботи групи «Статут шкільного життя».Мета: сприяти згуртуванню групи, створення доброзичливої атмосфери та комфорту під час роботи.

Тривалість:10 хв.

Ресурси: заздалегідь прикріплений ватман із підписом «Статут шкільного життя», маркери

Хід проведення:

Тренер наголошує на тому, що упродовж роботи, обговорюючи безліч проблем і питань, учасники будуть єдиним великим колективом. І для того, щоб уникнути конфліктів, необхідно виробити і прийняти своєрідний «Статут шкільного життя», що закріплює правила поведінки всіх членів колективу.

Методом мозкового штурму учасники вносять свої пропозиції. Тренер пропонує їх обговорити і якщо всі члени групи погоджується прийняти і записати запропоноване правило.

Запитання для обговорення:


 1. Навіщо ми приймали правила роботи?

 2. Чому ми не нумерували правила? (всі вони однаково важливі)

 3. Чому спочатку обговорювали правила, затверджували і лише тоді приймали?

 4. Як цю вправу можна використати в роботі із учнями?

5.Визначення понять

Мета: визначити базові поняття тренінгу «методи навчання», «технології навчання», «життєві навички»

Тривалість: 15 хв.

Ресурси: картки із визначенням понять.

Хід проведення:

Учасники об’єднуються в 3 групи. Кожна група витягає одну із підготовлених тренерами карток і протягом 10 хвилин працює над власним визначенням терміну, що зазначене на картці. Після роботи по групах учасники презентують всої визначення у широкому колі.

В кінці тренери наводять приклади визначень із словників, енциклопедій, загальновживаної літератури.

6.Міні – лекція «Типи організації навчання».

Мета:ознайомити учасників із типами організації навчання.

Тривалість: 10 хв.

Ресурси: картки зі схемами типів навчання (додаток 2), схема «Піраміда навчання» (додаток 3)
Хід проведення:

Тренер виступає із інформаційним повідомленням (додаток 1) під час якого поступово кріпить схеми типів навчання.Запитання для обговорення:

 1. Чи була інформація для вас важливою ?

 2. Які форми навчання найчастіше використовуєте ви?

 3. Чи доречно використовувати якусь одну форму навчання?

7.Обговорення в колі «Плюси і мінуси методів навчання».

Мета:визначити позитивні сторони і недоліки інтерактивного навчання.

Тривалість: 10 хв.

Ресурси: таблиця «Порівняльна характеристика методів навчання»

Хід проведення:

Використовуючи схеми типів навчання, тренер обговорює позитивні сторони і недоліки методів навчання.Запитання для обговорення:

 1. За яких умов викладач може обирати певну модель навчання?

 2. Яка модель є найефективнішою і чому?

 3. Легко чи важко працювати вчителеві у демократичному класі? Чому?

 4. У чому полягають сильні та слабкі сторони кожної моделі?

 5. Назвіть переваги пасивного навчання.

 6. Назвіть недоліки інтерактивного навчання.

По завершені роботи тренер пропонує розглянути таблицю «Порівняльна характеристика методів навчання» (додаток 4).

8.Інформаційне повідомлення «Форми організації інтерактивного навчання».

Мета:ознайомити учасників з формами організації інтерактивного навчання.

Тривалість: 5 хв.

Ресурси: схема «Форми організації інтерактивного навчання» (додаток 5).

Хід проведення:

Тренер демонструє і аналізує схему «Форми організації інтерактивного навчання».9.Вправа на активізацію «Атоми і молекули».

Мета:ознайомити сприяти активності учасників в подальшій роботі, об’єднати учасників в групи для виконання наступної вправи.

Тривалість: 5 хв.

Хід проведення:

Тренер пропонує всім учасникам підвестися, вийти на середину. Нагадує, що всі речовини складаються з молекул, а ті в свою чергу із атомів. Далі за вказівкою тренера учасники об’єднуються в «молекули» із різною кількістю атомів. Але на завершення тренер об’єднує учасників в 3 групи.10.Форми організації інтерактивного навчання – вправа «Мозаїка».

Мета:визначити особливості форм організації інтерактивного навчання.

Тривалість: 25 хв.

Ресурси: інформаційні пакети «Кооперативне навчання», «Навчання в грі», «Навчання в дискусії» (додаток 6.).

Хід проведення:

Тренер готує для кожної групи інформацію з характеристикою кооперативного навчання, навчання в грі, навчання в дискусії і знайомить учасників з правилами роботи: • І етап – групам впродовж 5 хвилин пропонується вивчити інформацію на достатньому рівні для обміну нею і обрати представника (експерта), який би доніс інформацію іншим групам ;

 • ІІ етап – представники груп переходять (за годинниковою стрілкою) в «сусідні» групи і спочатку знайомлять групу із засвоєною інформацією (3 хв.), а потім отримують інформацію від групи з опрацьованої теми (3 хв.);

 • ІІІ етап – за сигналом тренера проходить перехід експертів до наступної групи і обмін інформацією.

Після завершення роботи експерти повертаються в свої групи і тренер проводить обговорення.

Запитання для обговорення:

 1. Який обсяг інформації можна засвоїти за допомогою цієї вправи?

 2. Які позитивні моменти у використанні цієї вправи?

 3. Які недоліки?

 4. Де ви можете використовувати таку вправу.

11.Фронтальні технології інтерактивного навчання – «броунівський рух».

Мета:ознайомити учасників з технологією проведення фронтальних технологій інтерактивного навчання.

Тривалість: 15 хв.

Ресурси: інформаційні повідомлення із характеристикою фронтальних технологій інтерактивного навчання для кожного учасника (додаток 7.).

Хід проведення:

Тренер роздає кожному учаснику індивідуальну картку із описом одного із фронтальних інтерактивних методів навчання.

Упродовж 3 хвилин учасники знайомляться з інформацією і готуються до її передачі.

Далі учасники виходять в центр кімнати, рухаються і ознайомлюють зі своєю інформацією інших впродовж 7 хвилин.

Завдання полягає в тому, щоб поділитися своїм фактом і самому отримати інформацію від іншого учасника. Необхідно за визначений час поспілкуватися з якомога більшою кількістю учасників.

По завершенні вправи тренер пропонує відтворити отриману інформацію, проаналізувати набуті знання.Запитання для обговорення:

 1. Що необхідно врахувати при організації роботи?

 2. Коли можна використовувати цю форму роботи?

 3. Чи необхідне узагальнення після виконання вправи? Чому?

12.Керована дискусія – вправа «Займи позицію»

Мета: визначити і обговорити питання використання інтерактивних форм в навчально-виховному процесі, з’ясувати рівень готовності вчителів до використання інтерактивних технологій.

Тривалість: 15 хв.

Ресурси: 2 аркуші паперу і написами «погоджують», «не погоджуюсь», прикріплені у протилежних кутах кімнати, де відбувається тренінг; список висловлювань для тренера, шаблон до методу «ПРЕС» (додаток 8.).

Хід проведення:

Тренер пропонує учасникам підвестися і зібратися у центрі кімнати. Далі він зачитує твердження, стосовно яких учасникам необхідно висловити власну точку зору. Якщо вони погоджуються із запропонованим твердженням, то мають піти у куток кімнати, де прикріплено табличку «погоджуюся». Якщо учасники не поділяють думку, поставлену на обговорення, то переходять у куток з табличкою «не погоджуюсь» Після розподілу учасників по кімнаті стосовно кожного твердження тренер просить декого аргументувати свою позицію. Аргументацію можна проводити із використанням методу «ПРЕС» (інструкцію необхідно повісити і кімнаті на видному місці).

ТвердженняЯкісні знання можна отримати лише на уроках із використанням інтерактивних форм.Пасивні форми навчання застаріли і повинні «відійти в минуле».Для використання інтерактивних форм навчання потрібна готовність вчителя.Інтерактивна технологія потребує попереднього навчання учнів процедуріДисципліна учнів на інтерактивному уроці може бути проблемою для вчителяЯ готовий до використання інтерактивних форм навчання

При проведенні дискусії думка кожного учасника, що обумовлена певним досвідом, має право на існування.

13.Вправа на активізацію «Павучок»

Мета: сконцентрувати увагу учасників, сприяти настрою на виконання подальшої роботи й групової згуртованості .

Тривалість: 5 хв.

Ресурси: сітка із зображенням павучка

Хід проведення:

Усі сідають у коло. Тренер малює на фліпчарті сітку, а всередині неї павучка:

Кожен учасник по черзі пересуває павучка з клітини на клітину, називаючи напрям (праворуч, ліворуч, вгору, вниз). Але треба пам’ятати, що павучок не пересувається по діагоналі, а лише по вертикалі і по горизонталі. Забороняється також виводити його за межі поля. Учасники слідкують в уяві за пересуванням павучка, і, коли він опиняється всередині, - всі плескають у долоні. Подорож павучка продовжується, доки кожен із учасників не покерує ним.

14.Структура інтерактивного уроку – метод «Кольорових капелюхів»

Мета: ознайомитися із технологією проведення інтерактивного уроку, проаналізувати структуру інтерактивного уроку .

Тривалість: 20 хв

Ресурси: інформаційне повідомлення «Структура інтерактивного уроку», кольорові капелюхи із завданнями .

Хід проведення:

Кожна група отримує паперовий капелюх певного кольору. На капелюсі написано завдання. Впродовж 10 хвилин група виконує завдання. По завершенні презентує результати своєї роботи.Жовтий капелюх

Охарактеризуйте найбільш позитивні риси інтерактивного урокуЧорний капелюх.

Охарактеризуйте негативні риси інтерактивного урокуБілий капелюх

Охарактеризуйте інтерактивний урок з точки зору педагогаЧервоний капелюх

Які почуття (емоції) викликають у вас інтерактивний урок? Складіть вірш про інтерактивний урок.Синій капелюх

Які висновки ви зробили, ознайомившись зі структурою інтерактивного уроку?Зелений капелюх

Запропонуйте нестандартні рішення проведення інтерактивного уроку
15.Вправа «Майстер – клас»


Мета: використовуючи набуті знання і навички скласти план уроку або виховного заходу із використанням інтерактивних технологій .

Тривалість: 50 хв.

Ресурси: ватман, маркери, скотч .

Хід проведення:

Учасники об’єднуються в групи (4 – 5) за предметами, що викладають (або за напрямками) і складають сценарій уроку або виховного заходу із використанням інтерактивних методів. сценарій може бути представлений у вигляді короткого плану структурних ланок, але обов’язковим є виказанням теми, мети, типу уроку. Частину уроку з інтерактивними методами лід описати детально і мотивувати використання цього методу і його наслідки. Учасники працюють впродовж 40 хвилин і презентують свою роботу.ІІІ.Заключна частина

1. Методика «Нова ідея, мрія, запитання»

Мета: провести загальну оцінку тренінгу .

Тривалість: 15 хв.

Ресурси: прикріплені до стіни три великі аркуші паперу. На одному з них намальований великий торт із незапаленими свічками, на другому – планета Земля, на третьому – шкільна парта; 3 Post-it жовтого (у формі вогника), червоного (у вигляді зірочки), синього (у вигляді хмаринки) кольору.

Хід проведення:

Тренер просить кожного з учасників висловити свої враження від тренінгу на Post-it та наклеїти їх на закріплені аркуші.

На жовтому вогнику – написати найважливіший момент, що буде використовувати в подальшій діяльності, те, що виявилося цікавим і новим. Закріпити на малюнку із зображенням тортика.

На червоній зірочці – зафіксувати мрію, яка зародилася і до здійснення якої необхідно прагнути. Зірочку необхідно закріпити навколо земної кулі.

На синій хмаринці – над чим необхідно працювати, яке запитання виникло. Сині хмаринки кріпляться навколо шкільної парти.

2.Методика «Повітряний змій» (заключна частина методики).

Тривалість: 10 хв.

Тренер пропонує учасникам по черзі підійти до повітряного змія та знайти власний бантик, прокоментувати свої очікування та зробити короткий аналіз – чи справдилися вони.3.Історія для натхнення «Кожному своє»

Тривалість: 5 хв

Хід проведення:

Тренер звертається до учасників «Ми майже закінчили нашу роботу і залишилася лише традиційна історія для натхнення»Кожному своє

« В одному селі жив лікар. Якось його викликали до чоботаря, який був дуже хворий. Прийшовши, лікар побачив, що чоботар помирає. Але його родичі сказали, що вони чули, як у сусідньому селі одній людині допоміг дуже простий засіб: молоко, яке треба було пити з часником декілька разів на день. Вони запитали лікаря , чи не буде це шкідливо. Лікар, упевнений, що чоботар усе одно помре, дозволив це спробувати. Він повернувся додому й описав випадок у своєму щоденнику. Дуже він був здивований, коли через декілька місяців його повідомили, що чоботар одужав.

Через певний час лікаря викликали в сусіднє село, де скотар захворів на ту саму хворобу. Лікар порадив йому рецепт, що врятував чоботаря. Але через тиждень скотар помер. Будучи дуже педантичної людиною, лікар зробив з цього приводу у своєму щоденнику ще один запис. Як ви думаєте, яким був цей запис?»

Що допомогло чоботареві, те не допоможе скотареві.


ЗАНЯТТЯ 6 «Адаптація молодих педагогів»

Мета: сприяння психологічній адаптації мо­лодих педагогів до умов роботи у школі, створити діловий, творчий психологічний клімат:

• корекція хибних очікувань і типових ілюзій стосовно роботи;

• підвищення мотивації професійної діяльності, відшукування оптимальних моделей поведінки в педагогічному середовищі;

• добір оптимальної стратегії професійної ді­яльності.Девіз: розуміти один одного, поважати, прощати, любити.

І.Вступна частина

Психолог. Конструктивно впливати на адап­тацію можливо лише на основі знання особли­востей, динаміки механізму адаптації. Фахове становлення вчителя — тривалий процес, що починається від обрання професії до перших років самостійної роботи у школі. Проблема професійної адаптації набуває величезного зна­чення серед проблем успішної професіоналізації молодого вчителя. Вирішення цієї проблеми знач­ною мірою сприяє уникненню таких негативних явищ, як нестабільність педагогічних кадрів, їх плинність, повільне зростання педагогічної майстерності вчителя.

Характерна риса справжньої школи — це бла­годатний клімат, що визначає ставлення вчителів і дітей до всього, що відбувається як до особистого, значущого, важливого і цікавого. Колектив — це єдине ціле, учителі та учні. Ми спілкуємося, пізнаючи один одного все глибше.

Сьогодні протягом нашого тренінгу ми спробує­мо створити творчий, діловий психологічний клімат, аби якомога більше дізнатися один про одного.

1. Вправа «Хто народився в ...»

Група сідає у коло. Зараз ми проведемо гру з допомогою якої ми краще пізнаємо один одного. Я ставитиму запитання. Той, кого це стосується, встає і виконує завдання, яке я скажу.Питання-завдання:

у кого голубі очі — три рази змигніть;

• у кого є брат — потупайте ногами;

• хто сьогодні смачно поснідав — погладьте себе по животику;

• хто народився восени — візьміть когось з групи і потанцюйте з ним;

• хто любить котів — тричі нявкніть;

• у кого є заміжня сестра — скажіть колезі ліво­руч, що це мене не стосується;

• хто п'є каву з цукром та молоком — подивіться під стілець;

• у кого є ластовиння — пробіжіть по колу;

• хто одружений — напишіть в повітрі велику вісімку рукою;

• у кого є діти — підстрибніть (один стрибок за кожну дитину);

• хто любить все знати — поміняйтесь місцем з тим, хто думає так само;

• хто хоч інколи мріяв стати невидимим — за­крийте обличчя долонями;

• хто вміє грати на будь-якому музичному інстру­менті — покажіть як це робиться;

• хто думає що гра триває дуже довго — під­німіть руки в гору і вигукніть «досить».
2. Знайомство. Вправа «Самопрезентація»

Мета: сприяння усвідомленню молодими педаго­гами особливостей своєї особистості; розвиток уміння представляти свою індивідуальність перед аудиторією.

Психолог пропонує молодим педагогам познайо­митися ближче за принципом «Грудки снігу»: кожен по черзі (починаючи із психолога) називає своє ім'я та формулює життєве кредо: другий учитель повторює ім'я та девіз першого, а потім розповідає про себе; третій, перед тим як розповісти про себе, повторює імена та девізи перших двох і т. д.3. Вправа «Очікування»

Мета: допомога молодим педагогам в усвідом­ленні власних очікувань і потреб; розуміння того, наскільки вони співпадають із очікуваннями та по­требами інших.

Педагогам роздають невеликі аркуші клейкого паперу. Психолог просить написати на них, на що молоді вчителі очікують від тренінгу. Далі кожен по черзі презентує свої записи та прикріплює на пла­каті із зображенням пісочного годинника.ІІ. Основна частина

1. Вправа «Поділися з сусідом»

Учасникам тренінгу пропонують обрати два запитання серед тринадцяти, які виділяв М. Пруст:

1. Де б ви хотіли жити?

2. Основна риса вашого характеру?

3. У чому ваш основний недолік?

4. Який ваш ідеал у житті?

5. Яку рису ви найбільше цінуєте в чоловікові?

6. Яку рису ви найбільше цінуєте в жінці?

7. Який ваш улюблений колір?

8. Яка ваша улюблена квітка?

9. Що ви найбільше не любите?

10. Що ви найбільше цінуєте у ваших друзях?

11. Яке ваше улюблене заняття?

12. Як би ви хотіли померти?

13. Який настрій вам притаманний?

Кожен з учасників за дві хвилини повинен дати відповідь на них своєму партнерові. Сідаємо у коло та розповідаємо за годинниковою стрілкою про по­чуте всім учасникам тренінгу.2. Вправа «Числа, які правлять світом»

Психолог. Номер будинку і квартири, номер телефону і авто, номер паспорта і дата народження. Скільки чисел у нашому житті! Нумерологія — містика цифр — переконує, що ці цифри даються долею не випадково.

У кожного є своє число, дане йому при народжен­ні. Запищіть свою дату народження. Наприклад, 25.07.1976. Знайдіть суму всіх цифр. Додаємо доти, поки не отримаємо одну цифру. А тепер послухайте, що значить ваше число.

1 — у багатьох релігіях світу це символ бо­жественної сили. Його носії — яскраво виражені лідери. Вони цілеспрямовані і прагнуть до влади. У досягненні мети такі люди розраховують ви­ключно на себе і не сприймають натиску збоку. Вони впевненні в своїй унікальності і часто до­сягають успіху.

2 — цим людям притаманні романтизм і фан­тазія. Вони мають філософські нахили, вміють добре пристосовуватися до різних обставин. Легко поступаються в дрібницях, але від головної мети не відступають, тому дуже часто успішні в бізнесі. Двоїстість особистості робить їх непостійними.

Але «двієчники» ласкаві і не люблять лишатися насамоті.

3 — саме своєю триєдністю сильна «Свята Трій­ця». Трійка — символ динамічності особистості. Люди з числом «З» артистичні, схильні до творчості, щедрі, але повсякденність вони не переносять, по­требують різноманітності.

4 — люди з цією цифрою надійні. Вони дру­зів не зраджують. Понад усе в житті цінують надійність, стабільність. У почуттях і вчинках вони, як правило, простодушні, через це обирати для спілкування «трієчників» їм не рекомен­дують — «четвірочник» швидко знудиться. Але для тих, хто шукає партнера серйозного і на­довго — це те, що вам треба.

5 — у п'ятірці криється сильна, але суперечлива енергетика. Якщо п'ятиконечна зірка дивиться вершиною вгору — це енергія позитивна, якщо вершиною вниз — навпаки. Кожний носій «5» робить для себе цей вибір. Ці люди люблять волю і експерименти, прекрасні працівники.

6 — шестикутна зірка в давнину вважалась сим­волом гармонії. Пізніше до шістки почали ставитися як до символу переходу, незавершеності. Люди з символом «6» вміють узагальнювати, підкорювати собі інших. Мета їхнього життя — постійність. У них підвищена вимогливість до інших. Вони розум­ні, але їх легко вивести зі стану рівноваги.

7 — це щаслива цифра. Людям з цифрою «7» притаманно більше удачі, ніж іншим. Вони «везучі». Якщо у вашому житті це не так, то ви відійшли від цього шляху. Намагайтесь зрозуміти, що ви зробили не так. Люди з цією цифрою потайні, мають сильний незалежний характер і сильні до нестан­дартних вчинків. Але в душі емоційні, тому з ними не доведеться сумувати.

8 — символ влади. Покладена на бік вісімка стає символом безпомічності. Носії «8» мають сильну волю. Такі люди рішучі і завжди йдуть до кінця. Вони завжди вірні в усьому.

9 — символ космосу. Такі люди вкрай сен­тиментальні, їх легко образити, вони вміють переживати біль. Носії «9» — ідеальні виконавці будь-яких робіт, готові працювати цілодобово без відпочинку. Таким людям потрібна похвала, ласка, підтримка.3. Вправа «Валіза»

Давайте розділимося на групи (за кольорами). Кожен учасник тренінгу витягує кружечок з скринь­ки. Червоний колір — одна група, жовтий — друга

група, зелений — третя група. Кожній групі вида­ється паперова валіза, і пропонується її зібрати. «Ре­чі» — побажання, поради, якості, які знадобляться для успішного професійного і особистого розвитку.

4. Вправа «Яким я буду через 5 років»

Один з учасників сідає на «гарячий стілець».Психолог. Подивіться на учасника в центрі кола. Ви його вже добре знаєте. Уявіть його через п'ять років, розкажіть, де він працюватиме, що робитиме у вільний час, чи буде у нього сім'я?

Поки група висловлюється, учитель мовчить.Обговорення

— Яким ви уявляєте своє майбутнє?

— Чого очікуєте?

— Чого побоюєтесь?5. Вправа

Усі учасники групи виконують завдання: поду­майте дві хвилини і дайте відповідь на запитання: «Які відчуття у вас виникли стосовно сусіда право­руч (ліворуч)?» Потрібно назвати найяскравіше враження.

Якщо ви не впевнені у собі, що характерно для молодих вчителів, необхідно провести своєрід­ний аутотренінг. З цією метою в стані релаксації навіюйте собі, промовляючи такі слова:

— Я люблю свою роботу.

— Я люблю дітей.

— Я спокійний і впевнений.

— Учні слухають мене.

— У спілкуванні з учнями почуваю себе впев­нено.

— Учням цікаво зі мною.

— Настрій у мене бадьорий та ін..ІІІ. Заключна частина

Попросіть кожного учасника розказати про те, що його зацікавило, чи було важко спілкуватися у незвичній формі і висловить побажання один одному, звертаючись на ім'я. Дякую за увагу.

Нехай життя дарує щастя й долю,

Душевну щедрість, доброту й любов.

Терпіння, працьовитість, силу й волю,

Поступливість і злагоду в усьому.ЗАНЯТТЯ 7 «Професійна компетентність учителя»

Мета: активізувати творчий потенціал кожного молодого та досвідченого педагога. вчити діяти та спілкуватися, стимулювати бажання підвищувати свій професійний рівень.

Завдання: 

 • допомогти  педагогу знайти вихід із будь – якої ситуації, яка може скластися, створити і підкріпити імідж успішного спеціаліста;

 • розвивати вміння короткої само презентації;

 • сприяти формуванню позитивної самооцінки й усвідомленню унікальності особистості кожної людини.

Девіз: Розуміти один одного, поважати, прощати, любити.

І.Вступна частина

Сповідь учителя

Я щоранку заходжу у клас,

На дитячих обличчях – усміх.

Чого варта я, діти, без вас?

Ви – натхнення моє, мій успіх!

За плечима – минулі роки,

Але й досвід прийшов із літами.

Що я варта без вас, малюки?

Я безмежно люблю вас, я з вами!

Щоб любові вогонь не згас,

Щоб віддать  дітям серце і душу,

Я щоранку заходжу у клас:

Я – учитель, я вчити мушу!

Всі ми вчителі і прийшли до школи за покликанням серця, щоб віддати свою любов дітям1.  Повідомлення теми, мети, завдань тренінгу.

2.      Вправа «Очікування»

              Роздаються невеликі аркуші липкого паперу.

-      Напишіть, чого саме ви очікуєте від тренінгу.

Кожен презентує свої записи та прикріплює на плакаті із

зображенням піщаного   годинника.

Ознайомлення з правилами роботи у групі:

• не перебивати один одного;

• не оцінювати і не засуджувати жодні висловлювання як погані чи хороші;

• не давати порад, коли цього не просять учасники;

• намагатися дотримуватися теми обговорення;

• брати участь в обговоренні;

• критикувати не людину, а конкретний учинок.

ІІ.Основна частина

1.Теоретичний блок

«Найважливіша  умова  успішної  роботи  школи, -  підкреслював В.О.Сухомлинський, -  це  багате,  різностороннє  інтелектуальне  життя педагогічного  колективу,  допитливість,  інтерес  до  нового  в  науці,  постійне  інтелектуальне  зростання, удосконалення». 

    Положенням  про  загальноосвітній  навчальний  заклад  чітко  визначені обов’язки педагогічних працівників, зокрема, необхідність постійно підвищувати свій  професійний  рівень,  педагогічну  майстерність,  загальну  і  політичну культуру.

    В.О.Сухомлинський  наголошував  на  необхідності  постійного  поповнення

«майстерні педагогічних засобів, яку повинен створити для себе кожний учитель»

У вчителя велика місія на землі. Він навчає, надихає, запалює, наповнює сенсом життя підростаючі покоління.

До особистості педагога ставиться багато вимог. Серед них можна виділити головні (без яких неможливо стати висококваліфікованим учителем) і другорядні (відповідність яким є не обов’язкова для педагога, але робить його особистістю, здатною найкращим чином навчати і виховувати іншу особистість).

До головних вимог належать такі: любов до дітей, до педагогічної діяльності; наявність спеціальних знань з тієї галузі, у якій він навчає дітей; широка ерудиція, педагогічна інтуїція. Високо розвинутий інтелект, високий рівень загальної культури та моралі, професійне володіння різними методами навчання та виховання дітей. Без будь-якого з перерахованих факторів успішна педагогічна робота неможлива.

Додатковими є комунікабельність, артистичність, веселий оптимістичний характер, гарний смак та інші. Головні та другорядні педагогічні якості в сукупності складають індивідуальність педагога, у силу якої кожен хороший учитель – це унікальна та своєрідна особистість.

Справжній учитель повинен пам’ятати, що основним і кінцевим результатом педагогічної діяльності є сам учень, розвиток його особистості.Професійну компетентність учителя складає сума знань, умінь і навичок, на основі яких формується творчий потенціал учителя, будується його професійна діяльність, спрямована на розвиток особистості кожного учня. Отже, компетентний педагог – знаючий, обізнаний, тямущий, який на основі своїх знань та повноважень успішно вирішує навчально-виховні задачі.

Професійна компетентність учителя складається з компетенцій – кваліфікаційних характеристик педагога, що визначають стиль його роботи, спосіб досягнення професійної мети.

Педагог, який вірить в успіх справи, як правило, його досягає.

Модель спілкування педагогів з дітьми.

Учитель “Я – сама” (головний ініціатор учнівського процесу, але знищує всі форми учнівської ініціативи).

Учитель ”Китайська стіна” (виставляє дистанцію між собою і учнями, головне завдання – повідомити, а не навчити).

Учитель “Тетерук” (чує тільки себе, не налаштований на учнів).

Учитель “Ангел” (не нервує, не критикує, встановлює з усіма дружні стосунки).

Учитель “Шоу -мен”(урок нагадує спектакль, а результати мінімальні).

Учитель “Тиран” (Я – цар і Бог).

Учитель “Товариш” (переважають дружні стосунки, але спілкування втрачає діловий контекст і набуває особистісного характеру).


          Учитель “Робот” (діє на основі надуманого алгоритму, не звертаючи увагу на обставини, що потребують змін при спілкуванні. Наприклад, не підемо на перерву, якщо не виконаємо вправу).
          Учитель “Гамлет” (характеризується постійними сумнівами, не має чіткої позиції, захищається чужим авторитетом)
          Учитель “Локатор” (спрямовує роботу на одну групу дітей – сильних, слабких або обдарованих).

Як стати гарним учителем? Що для цього потрібно? Талант? Можливо, й талант. Мистецтво? Так, і мистецтво. Майстерність? І майстерність також. Усе це правильно. Але й майстерність, і талант – це на 99% наслідки наполегливої праці. І головне – праці раціональної, що допомагає запобігти витраті часу і бере з передового досвіду головне, суттєве.2.Практичний блок

Пригадайте, як навчали вас, коли ви ще ходили до школи. Намагайтеся згадати не тільки, як ви навчалися в старших класах, пригадайте і своє навчання в початковій школі. У таблиці запишіть, як вас навчали, що вам подобалось у вашому навчанні, а що вас засмучувало. Будьте готові презентувати свої відповіді всім учасникам.Як  навчали вас

Що вам подобалось

Що вас засмучувало

 

 


 

 

Вправа «Поділись з сусідом»

Пропоную обговорити в парах такі питання

1.     Якими основними знаннями та вміннями  мають володіти ваші учні після закінчення школи, щоб бути успішними у ХХІ столітті?

2.     На добре організованому уроці панує тиша?

а) Повністю згоден       б)  Згоден      в) Частково погоджуюсь,  частково ні 

 г)   Незгоден               д) Абсолютно  не згоден                Чому ви так вважаєте? Запишіть нижче свою відповідь. Підготуйтесь до обговорення своєї відповіді з усіма учасниками.

 Мозковий штурм «Урок»  Робота в групах

На слайді    вертикально записуємо слово «урок».

Шляхом вільного висловлювання запишіть слова, які асоціюються з уроком, що починаються з літер «у», «р», «о», «к». Це можуть бути іменники, прикметники, дієслова.  У кожного різні відчуття щодо однієї й тієї самої речі.

  Вправа «Конверт проблем»   Робота в групах

- Сформулюйте на аркуші найбільші проблеми чи страх у роботі з дітьми і покладіть до конверта. Обміняйтесь. Дайте поради, як краще вирішити це питання. Вони повинні бути конкретними і дієвими.Вправа «Портрет ідеального вчителя»

     Робота в групах1 групі дається завдання створити портрет невдалого і неуспішного вчителя, вказавши на його помилки і причини такого становища.

2 група описує вчителя успішного і створює його портрет з перевагами, завдяки яким він став успішним.

3  групі потрібно від імені Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України запропонувати щось нове щодо структури, змісту освіти, методів і прийомів навчання, поглядів на урок, ролі вчителя в процесі набуття учнями знань.

Обговорення.

Звичайно, навіть у найуспішнішого вчителя були кризи і поразки та ті факти, які ставили його у глухий кут, але не той вчитель успішний, який не припускається помилок, а той, хто зробивши помилку, не опускає руки, а проаналізувавши їх, зміг прийняти і вдосконалити їх у своїй творчій роботі з учнями.

Не бійтеся робити помилки, найголовніше вмійте з них виносити для себе правильні висновки.

   Вправа «Педагогічна майстерність»

Розв’язання педагогічних ситуацій:

Педагогічна ситуація №1

   Ви почали вести урок, всі учні заспокоїлись, настала тиша, і раптом в класі хтось голосно засміявся. Ви здивовано подивились на того учня. Він, дивлячись вам прямо у вічі, заявив: „Мені завжди смішно дивитись на вас і хочеться сміятись, коли ви починаєте заняття”. Як ви відреагуєте на це? Виберіть і поясніть правильний варіант із запропонованих нижче.

1.     „Ось тобі й на”.

2.     „А що тобі смішне?”

3.     „Ну й ради Бога”.

4.     „Ти що, дурний”.

5.     „Люблю веселих людей”.

6.     „Я радий(а), що створюю у тебе веселий настрій”.               

7.     .Запропонуйте свій варіант.

Педагогічна ситуація № 4

Проаналізуйте та презентуйте ситуацію:

Якщо дитина живе у стресі, вона … .

Педагогічна ситуація №2

На початку заняття або вже після того, як ви провели декілька занять, учень робить заяву: „Я не думаю, що ви як педагог зможете нас чогось навчити”.

         Ваша реакція:

1.     „Твоя справа – вчитися, а не вчити вчителя”.

2.     „Таких, як ти, я, звичайно, нічому не зможу навчити”.

3.     „Може тобі краще перейти у інший клас або вчитися у іншого вчителя?”

4.     „Ти просто не хочеш учитися”.

5.     „Мені цікаво знати, чому ти так думаєш ? ”Педагогічна ситуація № 5

Проаналізуйте та презентуйте ситуацію:

Якщо дитина зростає в атмосфері критики, вона … .

Педагогічна ситуація №3 «Хто зайвий?»

Один із учнів постійно порушує дисципліну. Нарешті ви, втративши терпіння, наказуєте йому залишити клас.

-         А ви не маєте права вигнати мене з класу. Я не вийду, - говорить учень.

1.     Ви наполягаєте на своєму.

2.     Погрожуєте, що інакше клас залишите ви.

3.     Нагадуєте учневі, що в нього є не лише права, а й обов’язки.

4.     Запропонуйте свій варіант.

  Педагогічна ситуація № 6

Проаналізуйте та презентуйте ситуацію:

Якщо дитина почувається безпечно, вона … .

 Вправа «Яким я буду через 5 років»

-          Яким ви уявляєте своє майбутнє?

-          Чого очікуєте?

-          Чого побоюєтесь?Вправа «Серцеведення»

А зараз поговоримо про те, без чого вся наша праця була б даремною, без чого ми ніколи не досягнемо успіхів у спілкуван­ні з дітьми.

—  Як ви гадаєте, про що йтиме мова?
Думки вголос.

Демонструється епіграф: «Той шлях, який веде до серця людини, є найкоротшим».

Чи можемо говорити про любов, якщо їй немає де перебувати? І де «житиме» терпіння, якщо його помешкання зачинене? Щоб не розгубити ці та інші чесноти Душі, потрібно створити для них сад, який називається Серцем!

—Я бачу, що всі ви прийшли в школу за покликанням душі.

—У світі існує безліч словників, але немає словника Серця. Давайте спробуємо створи­ти його.

Серце яке? (Добре, щире, миле, ніжне, гаряче, чес­не, палке, любляче, вірне, холодне, кам'яне, материн­ське, всепрощаюче, багатостраждальне, далекоглядне, віддане, символічне, усміхнене, зажурене, розумне, чуй­не, дбайливе...).

Що може робити Серце? (Любити, прощати, суму­вати, страждати, боліти, радіти, вітати, хвилювати­ся, журитися, берегти, шанувати, дарувати, зігрівати, турбуватися, віддавати, ненавидіти, передбачати...).

   - У кожному Серці повинні бути краса і велич Любові, натхнення Віри, відродження Доброти, гор­дість і суворість Обов'язку, торжество Справедливості, квіти Вдячності, сльози Співпереживання, посмішка Радості, піднесеність Відданості, іскра Щирості, лег­кість Покаяння, нива Благородства...

Одного разу вирішив янгол віддати своє янголятко до школи. Взяв він його, і полетіли вони до величез­ної будівлі. «Треба вибрати вчителя від Серця і з ян­гольським терпінням, адже янголятко моє ще зовсім не янгол, воно — невгамовний пустун з непокірним характером...».

У класній кімнаті вчителька сиділа перед учнями, заклавши ногу на ногу, милувалася своїми нігтями. На кожному з них було намальоване маленьке сер­дечко. У той же час пильно слідкувала за учнями, які виконували контрольну роботу, і павиним криком припиняла будь-яку спробу списування.

«Ханжа... Не від Серця вона...».

У наступному класі учень записував на дошці ре­чення, яке диктував учитель: «Найголовнішого очима не побачиш, пильне тільки Серце». Учень помилився і написав «Сердце».

—  Скільки разів тобі пояснювати!.. Дай щоден­ник... Двійка!

«Неук... Не від Серця він...».
Заглянув янгол до наступного класу — там учитель проводив урок математики.   

—  Порахуйте, скільки разів постукає Серце про­тягом доби, якщо за одну хвилину воно стукає 56 ра­зів.

Один учень, не вираховуючи, зразу вигукнув:

—80 640 разів... А за тиждень — 564 480 разів.

Діти ахнули. А вчитель грубо перебив учня:

—  Як ти смієш викрикувати з місця, та ще й без мого дозволу!

«Грубіян... Не від Серця він».

Янгол сумно подумав, залишаючи будівлю шко­ли: «Усі згадують про Серце, але жити Серцем не хочуть...».

Засумували вчителі.

—  Можливо, врятує Мудрість? — сказали вони.


І знайшли Мудреця, який сидів у печері.

—  О, Мудрецю, — почали благати вони, — вкажи нам шлях до Сердець наших учнів!

Сказав їм Мудрець:

—  Дам вам шлях до Сердець ваших учнів, але від­дайте мені натомість дар ваш!

Учителі перезирнулися: якого дару від них вима­гає Мудрець?

Тоді Мудрець сказав:

Якщо в когось є роздратування, дай мені роз­дратування.

Якщо в когось є гнів, дай мені гнів.

Якщо в когось є жорстокість, дай мені жорсто­кість.

Якщо в когось є грубість, дай мені грубість.

Якщо в когось є сумнів, дай мені сумнів.

Якщо в когось є ненависть, дай мені ненависть.

Якщо в когось є злоба, дай мені злобу.

Якщо в когось є страх, дай мені страх.

Якщо в когось є зрада, дай мені зраду.

Якщо в когось є забобони, дай мені забобони.

Якщо в когось є погані  думки, дай мені погані  думки.

А якщо дасте пригорщу дурних звичок, я прийму і ці запилені брязкальця.

Але не забудьте, чого вартий той, хто відніме раз подароване.

Отже, я прийняв увесь бруд вашого Серця, і Воно стає чистим.

А вам відкриваю Мудрість: шляхом до Серця учня є чисте Серце вчителя! 

І нехай кожен педагог скаже:

Я — Вчитель  Любов і Відданість, Віра і Терпіння.

Я — Радість і Спів-радість, Страждання і Спів-страждання.

Я — Істина і Серце, Совість і Благородство.

Я — Той, хто Шукає і Дарує, Вбогий і Багатий.

Я — Вчитель і Учень, Вихователь і Вихованець.

Я — Той, хто Прокладає Шлях, і Художник Жит­тя.

Я — Захисток Дитинства і Колиска Людства.

Я — Посмішка Майбутнього і Факел Сущого.

Я — Вчитель від Бога і Співробітник у Бога.

Молюсь тобі, серце моє, дай мудрості осягати мо­менти істини в житті дітей!

—  Шановні колеги, я гадаю, що поради Мудреця ви будете втілювати у своїй професійній діяльності.

ІУ. Заключна частина

Вправа «Рюкзак, м’ясорубка, корзина»

Повернімося до наших очікувань. Я пропоную аркушики із записами ваших очікувань покласти в рюкзак, якщо ви взяли на цьому семінарі для себе щось нове, у м’ясорубку – якщо вам потрібно щось обміркувати, і викинути в корзину, якщо вважаєте, якщо нічого корисного ви не отримали.Метод «Прес»

Підсумовуючи роботу на сьогоднішньому семінарі, закінчіть думку:

Сьогодні мене вразило…

Сьогодні мені згадалося…

Мені запам’яталося …

Мене дратувало …

Мені було цікаво …

Мене порадувало ...

Спілкування було …

Вправа «Рука дружби»

Обведіть на своєму аркуші праву руку, підпишіть своє прізвище і передайте по колу своєму сусідові, де кожен напише свої побажання. Вправа продовжується до тих пір поки «своя» рука не повернеться до свого власника.

ДОДАТОК 1
ЗАТВЕРДЖУЮ

директор Новодонецької ЗОШ І-ІІІ ст.№16

Ж.М. Воронова

Начало формы
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка