Передмова


Мета – найпопулярніша пошукова система, яка викорис­товується для пошуку по українських серверах і серверах з українською тематикою. UAportalСторінка10/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

Метанайпопулярніша пошукова система, яка викорис­товується для пошуку по українських серверах і серверах з українською тематикою.

UAportal – український портал – пошукова система і сис­тематичний каталог.

UAport – українська пошукова система надає можливість пошуку інформації по українських серверах. Має тематичний каталог мережевих ресурсів України і регіональний каталог Web-ресурсів. Сайти з усіх областей України.

Російські пошукові системи.

Yandex – одна з найпопулярніших пошукових систем, що призначена для роботи з «російськомовним» Інтернетом. Крім того, використовуючи сервіс на http://wordstat.yandex.ru, можна перевірити статистику ключових слів, тобто перевірити частоту запиту ключових слів.

Rambler – одна з найпопулярніших пошукових систем, яка також використовується для роботи з «російськомовним» Інтернетом.

Апорт – одна з найпопулярніших пошукових систем, яка теж використовується для роботи з «російськомовним» Інтер­нетом.

MetaBot.ru – Російська метапошукова система (мета­пошукові системи не мають власних баз даних, вони передають одержаний запит кільком пошуковим системам з наступною обробкою і видачею результатів пошуку та посиланням на пошукові машини).

Nigma – інтелектуальна пошукова система, перевагою якої є те, що її алгоритм шукає документи з урахуванням росій­ської орфографії, об’єднує результати, одержані з різних пошу­кових систем, використовує запити користувачів для покра­щення якості кластеризації і лічильники для сортування ре­зультатів пошуку.

Зарубіжні пошукові системи.

Google in English – Google – це потужна і популярна пошу­кова система, яка має множину додаткових сервісів.

Google in Ukraine – забезпечує пошук інформації в Інтер­неті російською та українською мовами.

Google in RU – забезпечує пошук в Інтернеті і пошук інфор­мації, вираженої російською мовою.

AltaVista – одна з найстаріших й великих пошукових сис­тем. Призначена для пошуку як спеціальної інформації у певній галузі знань, так і для пошуку інформації загального характеру.

HotBot – теж призначена для пошуку як спеціальної інфор­мації у певній галузі знань, так і для пошуку інформації загального характеру.

Yahoo! – перша і одна з найпопулярніших пошукових сис­тем.

Bing – нова пошукова система компанії Microsoft.

Рекомендується використовувати й такі пошукові ма­шини:

Excite;

Lycos;


Direct hit;

Northern Light;

Deja;


Go To.

Щоб потрапити на ці сайти, досить ввести в адресний рядок їхні назву плюс суфікс .com на прикінці. Не треба боя­тися зробити помилку при написанні цих назв, оскільки у цих пошукових машинах передбачені можливі варіанти. Опинив­шись у просторі будь-якої пошукової машини, введіть словос­получення «пошукові машини», і з’явиться можливість одер­жати ще низку варіантів.

Можна також використовувати метод пошуку інформації за допомогою метапошукових машин – пошук відомостей за допомогою кількох пошукових машин. Метапошукова машина «сканує» бази даних кількох пошукових машин водночас і «скопом» видає перелік результатів. Якщо не вдалося знайти те, що шукали, або необхідна більш детальна інформація, то метапошук може виявитися корисним, особливо якщо здійсню­ється пошук не зовсім зрозумілої інформації.

Однак і такий метод пошуку інформації має певні недо­ліки. Насамперед метапошукові системи подавляють великим масивом інформації. Адже кожний новий пошук, кожний наступний запит обробляється в окремому вікні, що ускладнює роботу – користувача цієї системи просто засипає інформацією. Тобто цей метод радше використовувати тим, хто є знатоком подібних засобів. Крім цього, більшість метапошукових машин «не дружать» з математикою або логічними операторами, що також призводить до певних недоліків. Але ці пошукові сис­теми може випробувати кожний. Назвемо їхні адреси:

AllOne;

Savvy Search;

Web-searh4

Suite101;Searcha-z;

Cyward;


Matchsite.

У роботі з інформацією цілком доцільно користуватися мультипошуковими системами. Вони подібні до метапошуко­вих. Однак, хоча також відправляють запит на обробку різним пошуковим машинам, мають таку відмінність: не намагаються звести всі результати в єдине ціле, а показують по кожній ма­шині окремо. Очевидно, це може викликати непорозуміння, або, навпаки, – допоможе зекономити час. Мультипошукові машини сприяють розвиткові, тих, хто ними користується, – знайомлять з новими пошуковими системами, про які раніше не доводилося й чути. Тому є сенс скористуватися цими систе­мами:

Searchspaniel

Theinfo.com


Практичні поради щодо пошуку понять

Якщо доводиться шукати поняття, яке позначено скорочено, то рекомендується використовувати булевський оператор АБО (ИЛИ – рус. яз.), щоб розширити пошук. Наприклад, необхідно знайти інформацію про ПТО, тоді треба ввести в поле пошуку як абревіатуру, так і повну назву: ПТО або професійно-технічна освіта.

Акроніми

Більш коректну інформацію можна отримати, звузивши її пошук. Це дає змогу зробити практично всі пошукові системи, обмежуючись колом веб-сайтів з певних ключових областей (пошукові машини з веб-директоріями) або популярних катего­рій. Так, на веб-сайті ukr.net представлено:автомобілі;

відпочинок та розваги;

фінанси;

медицина;

бізнес;

Інтернет;

жінкам;

Інтернет ЗМІ;

робота;

освіта;

подорожі;

послуги;

інтернет-магазини;

спорт;

нерухомість;

держава.

Однією із цих рубрик можна скористуватись, щоб обме­жити одержання інформації з інших галузей, які, на думку пошукача інформації, не стосуються справи. Наприклад, обме­жуючи свій пошук розділом «Освіта», можна одержати реле­вантні відомості та не торкнутися всіх апріорі не потрібних матеріалів.
Практичні поради щодо пошуку текстової інформації в архівах

Більшість пошукових систем у нижній частині головної сторінки мають посилання на інші пошукові машини. В разі відсутності інформації за введеним ключовим словом досить клікнути на гіперпосилання іншої пошукової машини. Пошук буде знову розпоча­тий, але вводити ключове слово/словосполучення не потрібно.

Нижня частина сторінки веб-сайту також містить «тема­тичні кільця» – веб-кільце, на які також доречно звернути увагу. Ці помічники є послідовністю досить близьких за тема­тикою сайтів, об’єднаних в єдиний замкнений ланцюжок. Досить часто на одному сайті виявляється недосить інформації, яку шукаємо, а на іншому можна отримати те, на що сподіва­лися, починаючи пошук. Подорожування по тематичному кільцю може забрати багато часу, однак частіше воно варте того, якщо потрібна інформація з якогось питання. Наприклад, на офіційному сайті державної архівної служби України http://www.archives.gov.ua є тематичне кільце, де пропонується Архів новин | Архіви в світі | Корисні посилання | Контакти | Карта порталу. Відправляючись туди, можна отримати всі бажані подробиці про архіви.

Всесвітнє павутиння містить текстову інформацію з моменту свого започаткування. Ця інформація зберігається в архівах, які існують і досі. Будь-хто може ними користуватися. Такі архівиподібні на статті зі словників, але обширніші і дета­лізованіші. Якщо потрібна детальна інформація з певної про­блеми, то варто ними скористуватися. Дані в архівах досить часто оновлюються. Ці сайти мають назву gopher-архівів. Їх можна знайти за такими адресами:

Archie;

Galaxy;

Veronica;

Jughead.

Ці архіви можуть бути особливо корисними, якщо потрі­бен типовий архівний матеріал. У технічному плані система Gopher не є складовою частиною Всесвітнього павутиння і тому, набираючи в веб-браузері адресу такого архіву, треба писати gopher://, а не http://. Цим джерелом краще послугову­ватися при провадженні академічних досліджень.

Джерелом інформації є конференції. Кожна конференція присвячена вузькій темі. Участь у конференції дає змогу вільно й ефективно обмінюватися з іншими користувачами своїми поглядами та інформацією. Підписавшись на таку конференцію (приєднавшись до її учасників), можна мати доступ до всіх питань, що на ній обговорюються. На електронну дошку ого­лошень можна направити питання, що цікавить, і отримати від­повідь електронною поштою від фахівців – знавців конкретної теми і навіть визнані експертами даної проблематики.

Служби Vigilant та InReference дають змогу здійснювати пошук за ключовими словами, а відповіді надсилаються елект­ронною поштою. Це економить час, оскільки немає необхідно­сті читати всі висловлювання учасників конференції з різних питань. Обидві пошукові системи дають змогу здійснювати сортування, а тому можна вказувати конкретно, що саме ціка­вить.

Зазначимо, що телеконференції допомагають одержати доступ до найновіших розробок в області фундаментальних досліджень. Проте результати досліджень, що на них оголо­шуються, не гарантують достовірності відомостей. Тому, вико­ристовуючи ці матеріали, треба покладатися на власну інтуї­цію, оскільки перевірити їх немає можливості. Однак для ауди­торії ці дані можуть здатися непереконливими, як би не була розвинута ваша інтуїція. І все ж саме телеконференції вказують ймовірний напрям пошуку, надають важливу інформацію, яка піддається перевірці.

Перелік конференцій можна знайти на будь-якому сервері (засіб, за допомогою якого ви отримуєте доступ до Інтернету; сервери обслуговують користувачів Інтернету, в свою чергу, останні є їхніми клієнтами). Конференції можна знайти за до­помогою пошукових машин. Виключно на конференції орієн­тована пошукова система Deja News. Вона зберігає архів більш як 15000 конференцій за останні декілька років[204].

Зараз існує більше ніж 24000 телеконференцій, тобто більш як 24 тисячі предметних областей є полем для пошуку необхідної вам інформації. Але знайшовши будь-яку конф­ерен­цію, треба обов’язково відвідати ЧаВо – розділ питань, що задаються найчастіше (FAQ, Frequently Asked Questions). Є ве­лика кількість FAQ, присвячених різній тематиці. Деякі сайти каталогізують їх і забезпечують можливість пошуку, наприклад (Internet FAQ Consortium) [216].

Межа між наукою і виробництвом поступово стирається і це спостерігається й у системі ПТО. Активну участь у розроб­ленні стандартів, навчальних планів, програм, методик викла­дання спеціальних дисциплін беруть педагоги ПТНЗ. Учені проводять свої експерименти безпосередньо в ПТНЗ, а керів­ники навчальних закладів, педагоги стають співавторами цих досліджень, добре знаючи педагогічні технології, технології управління навчальними закладами і маючи на увазі конкретні практичні цілі. Користь такої співпраці цінують ті й інші. Власно кажучи, науку збагачують педагогічні колективи ПТНЗ, наукові теорії починають друге життя в навчально-виховному і навчально-виробничому процесах. Педагогічні процеси, в свою чергу, стимулюють розвиток педагогічної науки. З цього при­воду Г. Воробйов писав: «Консерватори – ті, хто не розуміє цю просту істину, будь-то директор інституту, який думає, що впроваджувати роботи його співробітників мають «чужі дяді», або директор заводу, який очікує, що нову технологію йому принесуть на тарілочці з усіма необхідними економічними роз­рахунками і з повною гарантією» [32, с. 29].

Саме конференції (науково-теоретичні, науково-прак­тичні, науково-методичні) в реальному часі або в online є прик­ладом співпраці науковців і практиків.
Тут доречно сказати таке. Серед керівників ПТНЗ ще чимало таких, хто сам бере участь у кон­ференціях лише за вимогою керівних органів і тому з невеликим бажанням відпускає своїх підлеглих для участі в них, або ставить вузькі споживчі цілі перед тими, кого відряджає. При цьому більше втрачають фахівці з міжгалузевим профілем, що насамкінець позначається на розвитку важливих наукових і педагогічних напрямів (педагогічних технологій, методик тощо).

Раці­ональ­ний під­хід


Практичні поради щодо користування електронними бібліотекам

Перш ніж звернутися за відповіддю на запитання на адресу телеконференції, доречно вивчити розділ питань, що ставляться найчастіше. Може статися, що на його сто­рінках вже є відповідь на питання, яке Вас цікавить.

Пам’ятайте, що телеконференції існують не для того, аби відповідати Вам на різні запитання. Тому Ви можете отримати досить гостру реакцію, якщо безцеремонно втрутитеся у їхній простір і почнете вимагати надання Вам інформації. Краще буде підписатися на певний інте­рактивний дослідницький журнал або використати нау­кову періодику України (електронні наукові фахові видання, що не мають друкованих аналогів видань) на сайті http://www.nbuv.gov.ua/portal. Статистика їх викорис­тання досить переконлива щодо популярності цього сайту – 300 тис. копій статей щодобово.Зареєструвавшись на сайті http://elibrary.ru/ defaultx.asp, ви одержите можливість користуватися різ­ними інформаційними послугами наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.RU – найкрупнішого російського інформаційного порталу в галузі науки, технології, меди­цини, освіти, що містить реферати й повні тексти більш ніж 14 млн наукових статей та публікацій. На платформі eLIBRARY.RU доступні електронні версії 2200 російсь­ких науково-технічних журналів, в т. ч. 1100 у відкритому доступі.

Режим доступу для електронного наукового видання ІПТО НАПН України «Теорія і методика професійної освіти» – http://tmpe.gb7.ru.

На сайті ІПТО НАПН України http://ipto.kiev.ua можна ознайомитися з матеріалами інших наукових видань, у яких висвітлюються проблеми ПТО та шляхи їх розв’язання, одержати консультацію, внести пропозицію й обмінятися думками з науковцями лабораторій.

Брати участь у телеконференції, симпозіумі, підпи­сатися на одержання матеріалів можна на сайті http://www.sworld.com.ua.Робота пошукових систем може вдосконалюватись. Крім використання лапок для ключових слів/словосполучень, можна ввести у рядок пошуку увесь вираз, що підвищить ймовірність знаходження тих відомостей, що вас цікавлять. Але й це не вичерпує можливостей пошукових систем. Є багато способів зробити запит більш точним, поміж яких виокремлюють два принципових методи пошуку – математичний і булєвський. Математичний пов’язаний з використанням у запиті символів типу «+» або «–». Булєвський пошук передбачає використання логічних операторів І, НЕ, ПОРУЧ* та АБО (И, НЕ, РЯДОМ* – рос. мова). Він заснований на «Булєва» – команда БЛИЗЬКО або ПОРУЧ (NEAR або символ «~»), що визначає близькість заданих слів у тексті документа. Дія цього оператора набли­ження подібна до дії оператора AND тим, що він також повер­тає документи, у яких трапляються обидва ключових слова. Однак при використанні оператора NEAR система пошуку здійснює оцінку важливості документа залежно від того, як близько один від одного розташовані в документі слова запиту.


Практичні поради щодо використання символів

Використовуйте символ «+» для того, щоб звузити свій пошук. Цей метод корисний, коли пошукова система «завалює» вас інформацією.

Формулюючи запит, переконайтесь, що в процесі набирання математичної команди (+, –) символи розта­шовані поруч зі словом, яке уточнює пошук, а не залиша­єте поміж ними пробіл. Треба писати «фахівець + слю­сар».

Знаки «плюс» і «мінус» звужують ваш пошук, обме­жуючи його сторінками, які містять необхідну інфор­ма­цію, але не обов’язково в тій послідовності, що ви вка­зали. Лапки дають змогу звузити пошук до конкрет­ної фрази, яка має міститися на веб-сторінці саме в такому вигляді.

Якщо ваш текстовий запит містить один із термінів булєвої алгебри, необхідно переконатися, чи не забули ви поставити лапки, інакше пошукова машина може непра­вильно вас зрозуміти.


Використання команд, які замінюють булєвські оператори, допоможе вам економити час. Використо­вуйте замість:

І

&

АБО

|

ПОРУЧ

~

НЕ

!
Переконайтеся, що, набираючи булєвські команди, залишаєте між словами пробіл, тобто правильно буде написати: «будівельник НЕ кваліфікований робітник».

Здійснювати пошук інформації можна за різними фор­мами слова або їх множину за допомогою символів-джокерів. Зазвичай таким символом є зірочка (*), іноді *.*. Ці «мета­символи», особливо перший, розуміють усі основні пошукові системи. Символи-джокери замінюють закінчення різних слово­форм або утворюють множину. Наприклад: Введіть в поле пошуку торг*, і машина видасть вам усі сайти, на яких трапляються слова: торг, торгівля, назви компаній, магазинів, які містять це слово.

У деяких пошукових системах не вимагається викорис­тання символів-джокерів, оскільки вони і без того підтримують так званий морфологічний пошук (stemming). Вони відразу будуть шукати слово в усіх можливих формах. Іноді виникає ситуація, коли треба відключити цю можливість за допомогою математичних символів або булєвих операторів.

Для пошуку інформації необхідно чітко уявляти, що треба знайти. Якщо інформація потрібна для власних досліджень, підготовки доповіді або звіту, то доречно знайти відповіді на такі питання: які данні необхідні для цього? Для кого вони при­значені? Скільки це буде коштувати? Який масив інформації можливо переробити в той ліміт часу, який для цього є?

Усі дані поділяють на три великі групи: І – незаперечні факти – те, що вже відбулося і чітко зафіксовано в документах (наприклад, історичні події); ІІ – корисні відомості – різновид першої групи: числова інформація (наприклад, статистичні дані), фінансова інформація (цифри, підсумкові дані); ІІІ – пог­ляди й думки (з технічної точки зору це не факти, але вони можуть бути використані).

Якщо інформацію необхідно підготувати на запит керів­них органів, то доречно завжди уточнювати її обсяг, рівень деталізації відомостей, щоб не піти хибним шляхом.


Практичні поради щодо джерел інформації

Здійснюючи пошук необхідної інформації, треба знати насамперед її користувача (на кого вона спрямо­вана). Зрозуміло, що таким «користувачем» може бути сам керівник як дослідник. Наприклад, для прийняття рішення, потрібна певна інформація, в такому разі пошуки треба вести з огляду на власті специфічні пот­реби. Але здебільшого факти, дані й відомості розрахо­вуються на тих, хто буде слухачем доповіді, презентації, пропозиції, замовником певної інформації, довідки тощо. Тобто необхідно завжди знати, хто «клієнт» і як до нього підходити.Інформація може мати певну ціну. Ен­циклопедії, словники, довідники, аналітичні огляди можна придбати, здійснивши щоріч­ну підписку на певні видання, наприклад, на газету центральних органів влади «Урядовий кур’єр». Безкоштовним джерелом інформації є Інтернет, однак отримані через нього дані можуть бути не достовірними, або, в прин­ципі, не піддаватися перевірці. Деякі сайти (особливо надійні)

Чудово, якщо ви знаєте, що шукаєте, але, якщо в цьому ви відчуваєте
пропонують інформацію за певну компенсацію (eLIBRARY.RU – НАУЧ­НАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕ­КА). Гроші за інформацію беруть також різні професійні корпорації, журнали, наукові збір­ники, газети (за статті з архівів).

утруднення, то слід задати собі питанняПошук даних потребує фізичних сил – прочитати й зрозуміти обширні документи в Інтернеті і, навіть, на паперовому носії вима­гає уваги й неабиякої енергії. Тому необхідно розраховувати на власні сили, потужність комп’ютера і наявність часу для переробки необхідної інформації. Крім цього, розпочи­наючи пошук даних, треба бути готовим до інформаційного переван­таження й мати план дій на цей випадок.

Необхідно бути готовим до інформаційного перевантаження і тому на цей випадок слід мати план дій
Робота з інформацією потребує нестандарт­ного мислення. Не можна щоразу користуватися стереотипними методами. В ситуації постійних змін керівникові необхідно бути гнучким і, від­повідно, міняти підходи до здобуття фактів, даних, відомос­тей. Джерела інформації також мають змінюватися.

До вибору фактів треба ставитися відпо­відаль­но, адже всього один, але конкретний, розу­мно поданий факт, що має документальне підтверд­ження, здатний змінити співвідношення сил на користь керівника значно сильніше, ніж груда не­авторитетної інформації.

Якщо інформація потрібна терміново, то час і сили може зекономити «дзвоник другу». В оточенні


Раціональний підхід

керівників завжди знайдуться люди,які володіють необхідною інформацією, або підказати, хто такою володіє.

Включені в документ факти вимагають ре­тельної перевірки. Якщо така перевірка неможлива, то викорис­товувати ці дані не треба. «Липова інфор­мація» буде виявлена якщо не «тепер», то у «четвер».

Плануючи звіт, презентацію або пропозицію, заздалегідь продумайте, які потрібні факти для най­кращої аргументації доводів і заяв. Обов’язково вчасно перевірте їх на достовірність. Тоді зали­шиться більше часу на збір інформації й подолання непередбачуваних обставин. Кмітливий керівник планує все заздалегідь, не залишаючи все на остан­ній момент.

Як тільки стало відомо, що необхідно складати якийсь звіт або презентацію, готувати непланове питання на нараду, то відразу починайте збирати необхідну інформацію. В нагоді стануть: вирізки газетних статей, статистичні дані, витяги з публіка­ції на паперових чи електронних носіях. Ці речі не віднімуть багато часу і нічого не коштуватимуть.Раціональний підхід
Доцільно ознайомитися з електронними версіями газет, журналів та інших видань. У вільний час проведіть екскурсію по Інтернет-мережі, зробіть закладки, що зацікавили. Спробуйте зайти на такі сторінки:

www.publist.com – сайт містить статті з більше ніж 150 тис. журналів та інформаційних бюлетенів, допоможе знайти велику кількість корисних посилань, має велику кількістю анота­цій;

Керівнику на замітку

www.mediafinder.com – сайт містить матеріали з більше ніж 100 тис. видань, а також пропонує придбати списки розсилок. Надає можливість здійснювати безкоштовний пошук за базою даних, ключовими словами або категоріями;

www.ajr.newslink.org – на сайті розміщено більше 3000 американських і 2000 зарубіжних газет, посилання на універси­тетські видання.

www.lib.ua-ru.net – інформаційний портал, на якому роз­міщені безкоштовні автореферати до українських дисертацій, каталог українських і російських дисертацій, каталог навчальних книг із змістом до кожної книги та можливістю безкоштовної доставки окремих сторінок для освітніх цілей.

Керівнику на замітку

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка