Перелік питань з курсу «Філософська пропедевтика»Скачати 266.12 Kb.
Дата конвертації02.06.2017
Розмір266.12 Kb.
ТипПрограма
Програма фахового вступного випробування

на навчання за ОКР магістра зі спеціальності

8.02030103 «Богословя»
Перелік питань з курсу «Філософська пропедевтика»

 1. Зародження філософської думки. Теорії виникнення філософії.

 2. Особливості міфологічної свідомості.

 3. Зміст і призначення філософії.

 4. Специфіка філософського світогляду.

 5. Світогляд. Структурні елементи.

 6. Основні питання і функції філософії.

 7. Структура філософії.

 8. Буття як філософська проблема. Виникнення і внутрішня логіка розвитку проблеми буття.

 9. Основні форми буття.

 10. Філософське вчення про матерію.

 11. Ноосфера - сфера розуму.

 12. Наукова картина світу та її еволюція.

 13. Рух як атрибут універсуму. Сучасна методологія та класифікація форм руху матерії.

 14. Простір і час як форми буття матерії.

 15. Відображення як загальна властивість матерії. Рівні відображення та їх характеристика.

 16. Поняття „свідомість”, основні структурні компоненти свідомості.

 17. Трактування людини в науковій і філософській традиціях.

 18. Проблема антропосоціогенезу.

 19. Індивід, індивідуальність, особистість.

 20. Самосвідомість у структурі свідомості.


Література

 1. Вандишев В.М. Філософія.- К., 2006.

 2. Воронкова В.Г.Філософія. – К., 2004.

 3. Григор’єв В.І. Філософія. – К., 2004.

 4. Гуревич П.С.Основы философии. – М., 2002.

 5. Кальной И.И. Философия. – Спб., 2002.

 6. Канке В.А.Философия. – М., 2005.

 7. Петрушенко В.Л.Основи філософських знань. – Львів, 2006.

 8. Подольська Є.А.Кредитно-модульний курс з філософії. – К., 2006.

 9. Сморж Л.О.Філософія. – К., 2004.

 10. Сухина В.Ф.Кислюк.К.В. Практикум по философии. – Харьков, 2001.

 11. Філософія (за ред. Кременя, Горлача). – Харків, 2004.


Перелік питань з курсу «Історія стародавньої філософії»

 1. Виникнення філософії. Основні філософські традиції.

 2. Ранній період у розвитку давньогрецької філософії. Мілетська школа, піфагорейці, елеати, атомісти.

 3. Становлення класичної давньогрецької філософії. Софісти і Сократ.

 4. Філософська система Платона.

 5. Філософська система Арістотеля.

 6. Початковий етап у розвитку елліністичної філософії. Школи епікурейців, стоїків, кініків, скептиків.

 7. Філософія неоплатонізму.

 8. Давньоіндійська філософія.

 9. Давньокитайська філософія.

Література


1.Антология кинизма. – М., 1984.

2.Антология мировой философии: В 4-х т. – М., 1969. – Т.1, ч.1.

3.Аристотель. Сочинения: В 4-х т. – М., 1975-1983.

4.Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 2001.

5.Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985.

6.Виндельбанд В. История древней философии. – К., 1995.

7.Виндельбанд В. Платон. – К., 1993.

8.Гончарова Т. Эпикур. – М., 1988.

9.Джохадзе Д.В. Основные этапы развития античной философии. – М., 1977.

10.Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1986.

11.Древнеиндийская философия. Начальный период. – М., 1972.

12.Древнекитайская философия. Собрание текстом в двух томах. – М., 1972.

13.Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. – М., 1972.

14.Кессиди Ф.Х. Сократ. – М., 1988.

– М., 1969.

15.Нахов И.М. Философия киников. – М., 1982.

16.Платон. Сочинения: В 3-х т. – М., 1970-1971.

17.Пролеев С.В. История античной философии. – М.-К., 2001.

18.Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

19.Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – СПб., 1994.

20.Сенека, Марк Аврелий. Наедине с собой. – Симферополь, 1998.

21.Скиркебекк Г., Гилье Н. История философии. – М., 2001.

22.Татаркевич В. Історія філософії. – Львів, 1997. – Т.1.

23.Тихолаз А.Г. Геракліт. – К., 1995.

24.Тіт Лукрецій Кар. Про природу речей. – К., 1988.

25.Томпсон М. Восточная философия. – М., 2001.

26.Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. – М., 1997.

27.Фрагменты ранних греческих философов. – М., 1989. – Ч.1.28.Цицерон. Философские трактаты. – М., 1985.

Перелік питань з курсу «Філософія середніх віків і доби Відродження»

 1. Специфіка середньовічної філософії.

 2. Християнство і ранньосередньовічна філософія. Апологетика і патристика.

 3. Візантійська філософія.

 4. Арабська середньовічна філософія.

 5. Особливості схоластичної філософії, основні етапи її розвитку.

 6. Філософська система Фоми Аквінського.

 7. Філософська думка епохи Відродження.


Література

 1. Августин Блаженный. О граде Божием: В 4 т. – М., 1994.

 2. Арістотель. Політика. – К.,

 3. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. – М., 1987.

 4. Бердяев Н Смысл истории. – М., 1990.

 5. Блок М. Апология истории. – М., 1973.

 6. Бойченко І.В. Філософія історії. – К., 2000.

 7. Бродель Ф. Материальна цивілізация, економііка і капіталізм, ХУ-ХУІІІ вв: В 3 т. – К., 1995-1999.

 8. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. – К., 1994.

 9. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. – К., 1998.

 10. Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – СПб, 1993.

 11. Гердер И.Г. Избранные сочинения. – М.-Л., 1959.

 12. Геродот. Історії: В дев’яти книгах. – К., 1993.

 13. Гобозов И.А. Введение в философию истории. – М., 1999.

 14. Гофф Ж.Л. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992.

 15. Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. – М., 1993.

 16. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. – СПб., 1995.

 17. Колінгвуд Р.Д. Ідея історії. – К., 1996.

 18. Ливий Тит. История Рима от основания города: В 3 т. – М., 1989-1993.

 19. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. – К., 1996.

 20. Платон. Держава. – К.,

 21. Поппер К. Злиденність історизму. – К., 1994.

 22. Рузавин Г.И. Основы философии истории. – М., 2001.

 23. Тойнбі А.Дж. Дослідження історії: У 2 т. – К., 1995.

 24. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.


Перелік питань з курсу «Нова філософія XVI-XVII ст.»

 1. Раціоналізм та сенсуалізм у європейській філософській думці 17 ст. (Р.Декарт, Дж. Локк).

 2. Філософська думка європейського Просвітництва.

 3. Німецька класична філософія.

 4. Філософська думка марксизму.

Література

 1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії .- Київ: Либідь,2001 .- 407 с. ЧЗ 1

 2. Кондзьолка Володимир. Історія середньовічної філософії: Навчальний посібник .- Львів:Світ, 2001 .-320 с. ЧЗ 1

 3. Рассел Бертран. Історія західної філософії .- Київ:Основи, 1995 .-759 с. ЧЗ 1

 4. Рассел Бертран. История Западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от античности до наших дней: В трех книгах .-3-е изд., стереотип.-Москва:Академический проект,2000 .-768 с. ЧЗ 1

 5. Скратон Роджер. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна / Роджер Скратон .- Київ:Основи,1998 .- 331 с. ЧЗ 1

 6. Татаркевич В. Історія філософії: Філософія Нового Часу до 1830 року. Т. 2 .-Львів:Свічадо,1999 .-352 с. ЧЗ 7

 7. Татаркевич В. Історія філософії: Філософія XIX століття і новітня. Т. 3 .-Львів:Свічадо,1999 . - 568 с. ЧЗ 7

 8. Татаркевич В. Історія філософії: Антична і середньовічна філософія. Т. 1 .-Львів: Свічадо,1997 .-456 с. ЧЗ 4

 9. Ярошовець В. І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму .-К.: Знання України,2004 .-214 с. ЧЗ 2

 10. Історія філософії: Підручник для вищої школи / В. Г. Кремень .-Харков: Прапор,2003 .-768 с. ЧЗ 5 АБ 30. Історія філософії: підручник для вищої школи .- Харків:Прапор,2003 .-768 с . ЧЗ 1

 11. Виндельбанд Вильгельм. История древней философии. - Киев: Тандем,1995 .-368 с. ЧЗ 2

 12. Ильин В.В. История философии .- М.:Питер,2003 .-732 с . ЧЗ 2

 13. Лосев А.Ф. Античная история философии . - Санкт-Петербург:Алетейя, 2001 .-256 с. ЧЗ 1

 14. Мареев С.Н. История философии: общий курс .-М.: Академический проект,2004 .- 880 с. ЧЗ 2

 15. Пивоев В.М. История философии: Учебное пособие для гуманитарных ф-тов.- СПб: Лань, 2002 .-352 с. ЧЗ 1

 16. Пролеев Сергей Викторович. История античной философии .- Москва:Рефл-бук, 2001 .-512 с. ЧЗ 5

 17. Скирбекк Гуннар. История философии:Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/Гуннар Скирбекк; Гилье Н.-Москва:Владос,2001 .-800 с. ЧЗ 1

 18. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира (история философии):Учебник для вузов .-Москва:Высшая школа,2003 .-703 с. ЧЗ 6 АБ 4

 19. Ясперс Карл. Всемирная история философии .-СПб:Наука,2000 .-272с. ЧЗ 1

 20. История философии:Учебник/Ред. Ч. С.Кирвель .-2-е изд., переправленое .-Минск:Новое знание,2001 .-728 с. ЧЗ 3

 21. История философии:Учебник для высших учебных заведений/Ред. В. П.Кохановский, доктор филос. наук, профессорРед. В. П.Яковлев, доктор философ. наук, профессор .-Ростов-на-Дону:Феникс,2001 .-576 с. ЧЗ 4

 22. Краткий очерк истории философии/Ред. М. т.Иовчук Т. И.Ойзерман И. Я.Щипанов .-Второе, переработанное издание .-Москва:Мысль,1971 .-790 с. ЧЗ 4

 23. Рузавин Г.И. Основы философии истории:Учебник для вузов .-Москва:ЮНИТИ-ДАНА,2001 .-303 с. ЧЗ 1

 24. Бучило Н. Ф., Кириллов В. И., Лапина С. И. и др. Философия: История философии. Ч. 1/Н. Ф. Бучило, В. И. Кириллов, С. И. и др. Лапина; Ред. А. Н. ЧумаковРед. А. Н.Чумаков .-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Юристь,2004 .-374 с. ЧЗ 1

 25. Трубецкой С. Н. Курс истории древней философии/С. Н. Трубецкой; Ред. М. А. Маслин Ред. М. А.Маслин, Доктор философских наук, доктор .-Москва:Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Русский Двор,1997 .-576 с. ЧЗ 5

 26. Волинка Г.І. Філософія стародавності і середньовіччя в освітньому контексті: Навч. посібник .-К.:Вища освіта,2005 .-544 с. ЧЗ 10 АБ 15

 27. Волинка Г. І., Гусєв В. І., Огороднік І. В., Федів Ю. О. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедивтика:Підручник/Г. І. Волинка, В. І. Гусєв, І. В. Огороднік, Ю. О. Федів; Ред. Г. І. ВолинкаРед. Г. І.Волинка .-Київ:Вища школа,1999 .-624 с. ЧЗ 6

 28. Глускін В. В. У глибинах мудрості:Монографія/В. В. Глускін;Ред. І. М. Січкар, Рец. І. Д. Пасічник, Рец. М. П. Ковальський, Рец. П. Ю. СаухРед. І. М.СічкарРец. І. Д.Пасічник, Професор, доктор психологічних наукРец. М. П.Ковальський, Професор, доктор історичних наукРец. П. Ю.Саух, Професор, акаде .-Острог:Острозька Академія,1998 .-340 с. ЧЗ 8 АБ 54

 29. Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения:Учебное пособие .-Москва:Высшая школа,1980 .-368 с. ЧЗ 1

 30. Звиревич В.Т. Философия древнего мира и средних веков:Учебное пособие для высшей школы .-Москва:Академический Проект,2004 .-416 с. ЧЗ 1

 31. Мареев С.Н., Мареева Е.В., Арсланов В.Г. Философия ХХ века: Учебное пособие .-Москва: Академический проект,2001 .-464 с. ЧЗ 2

 32. Зотов А. Ф., Мельвиль Ю. К. Западная философия ХХ века: Учебное пособие .-Москва:Проспект,1998 .-432 с. ЧЗ 2

 33. Коплстон Фредерік. Середньовічна філософія / Фредерік Коплстон; Пер. А. Колесник Пер. А.Колесник .-Київ:Jet-Set,1997 .-160 с.- Класики історично-філософської думки . АБ 51 ЧЗ 10

 34. Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу XVII-XVIII ст.: Підручник .-2-е вид., стереотип.-К.:Либідь,2000 .-368 с. ЧЗ 2 АБ 25

 35. Адо Пьер. Что такое античная философия?/П. Адо; Пер. с фран. В. П. ГайдамакПер. с фран. В. П.Гайдамак .-Москва: Издательство гуманитарной литературы,1999 .-320 с. ЧЗ 1

 36. Асмус Валентин Фердинандович.Античная философия,3-е изд.-Москва:Высшая школа,2001 .-400 с. ЧЗ 10

 37. Джохадзе Давид Викторович. Основные этапы развития античной философи: к анализу диалектики историко-философского процесса .-Москва:Наука,1977 .-295 с. ЧЗ 1

 38. Драч Г. В.Рождение античной философии и начало антропологической проблематики .-М.:Гардарики,2003 .-318 с. ЧЗ 1

 39. Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу:Навч. пос.-К.:Центр навчальної літератури,2006 .-572 с . ЧЗ 2

 40. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков:Учебник для вузов .-3-е изд., исравл.-Москва:Высшая школа,2003 .-428 с. ЧЗ 6

 41. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии (латинская патристика) .-М.:Мысль,1979. -431 с. ЧЗ 2

 42. Романов Ю.И., Сандулов Ю.А. Краткая история философской мысли .-Санкт-петербург:Лань,2001 .-224 с. ЧЗ 1


Перелік питань з курсу «Сучасна світова філософія»

 1. “Філософія життя” (А.Шопенгауер, Ф. Ніцше, Г.Зіммель).

 2. Історіософські проблеми у сучасній світовій філософії (М.Данілевський, К.Леонтьєв, О.Шпенглер, А.Тойнбі).

 3. Філософія позитивізму (Конт, Б.Рассел, Л. Вітгенштайн, К.Поппер).

 4. Філософія прагматизму (Ч.Пірс, У.Джеймс, В.Дьюї).

 5. Філософські виміри теорії психоаналізу З.Фройда.

 6. Теорія архетипів колективного несвідомого К. Г.Юнга.

 7. Філософські ідеї неофрейдизму (Е.Фромм, Г. Маркізе, Лакан.

 8. Філософія російського екзистенціалізму (М.Бердяєв, Л. Шестов).

 9. Філософія екзистенціалізму (М.Хайдеггер, К.Ясперс, Ж-П.Сартр, А.Камю.

 10. Герменевтика як методологія гуманітарних наук (Ф.Шлеєрмахер, В.Дільтей, Г.Гадамер).


Література

 1. Вандишев В.М. Філософія.- К., 2006.

 2. Воронкова В.Г.Філософія. – К., 2004.

 3. Григор’єв В.І. Філософія. – К., 2004.

 4. Гуревич П.С.Основы философии. – М., 2002.

 5. Зотов А.Ф., Мельвиль. Западня философия ХХ века. – М., 1999.

 6. Кальной И.И. Философия. – Спб., 2002.

 7. Канке В.А.Философия. – М., 2005

 8. .Петрушенко В.Л.Основи філософських знань. – Львів, 2006.

 9. Подольська Є.А.Кредитно-модульний курс з філософії. – К., 2006.

 10. Сморж Л.О.Філософія. – К., 2004.

 11. Современная западня философия. – Минск, 2002.

 12. Сухина В.Ф.Кислюк.К.В. Практикум по философии. – Харьков, 2001.

 13. Философия ХХ века. – М., 2001.

 14. Философия ХХ века. – М., 1997.

 15. Філософія (за ред. Кременя, Горлача). – Харків, 2004.

 16. Шишков И.З.современная зарубежная философия._- М., 2004.


Перелік питань з курсу «Історія української філософії»

1.Особливості розвитку філософської думки в Україні. Філософія в Україні та українськафілософія.

2. Філософська думка в Київській Русі.

3. Влив Ренесансу і Реформації на філософську думку України. Філософська думка в Острозькій академії.

4. Філософія в Києво- Могилянській академії.

5. Філософія Г. Сковороди.

6. Філософські погляди представників Кирило – мефодіївського братства.

7. Академічна філософія в Україні 19 ст. Філософські погляди П. Юркевича.

8. Соціально-філософські поглядиукраїнських мислителів кін. 19 ст. – поч. 20 ст. М. Драгоманов, І. Франко, М. Трутовський, В. Липинський, Д.Донцов.

9. Основні тенденції розвитку філософської думки в Україні в 20 ст.


Література

1.Горський В.С. Історія української філософії. – К., 2001.

2.Горський В.С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі. – К., 1993.

3.Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1986.

4.Історія філософії на Україні. – К., 1987. – Т.1-2.

5.Історія філософії України. – К., 1994.

6.Історія філософії України. Хрестоматія. – К, 1993.

7.Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998.

8.Русяєва А.С. Славетний мудрець-скіф Анахарсіс. – К., 2001.

9.Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992.10.Философская мысль в Киеве. – К., 1982.
Перелік питань з курсу «Історія слов’янської релігійної філософії»

 1. Релігійно-філософська думка Київської Русі: паулінізм, погляди митрополитів Іларіона та Кирила Смолятича.

 2. Образи восьмого дня, Старого і Нового Заповітів у творчості Кирила Туровського.

 3. Становлення російської релігійно-філософської думки: «іосифляни» я «нестяжателі», впливи ісихазму.

 4. Ісихатська традиція в українській духовній культурі: Паїсій Величковський та його ідейні попередники.

 5. Християнський антропологізм Памфіла Юркевича.

 6. Українська релігійна філософська думка ХVІІІ ст. Г.С.Сковорода.

 7. Образи світу та людини в релігійній філософії ХVІІІ ст.

 8. Основні тенденції богослужіння в російській релігійно-філософській думці ХІХ ст.

 9. Метафізика всеєдності (Вл.Соловйов, П.Флоренський, С.Франк, Л.Карсавін).

 10. Еволюція релігійної філософії ХХ ст.: традиціоналізмі спроби оновлення.

 11. Релігійно-філософська концепція Климента Охридського (830 – 916).

 12. Богоміські єретичні течії Х-ХІІІст.

 13. Релігійно-філософські концепції Д.Обрадовича (1739-1811).Перелік питань з курсу «Наука і релігія»

 1. Історія взаємовідносин науки і релігії: формування науково-природничої і релігійної картини світу.

 2. Наука і релігія в системі природничих і гуманітарних дисциплін.

 3. Креаційна та еволюційна теорії про виникнення живої природи.

 4. Проблема антропогенезу. Богословська модернізація релігійної картини світу. Теорія теїстичного еволюціонізму.

 5. Нові наукові концепції і гіпотези в космології і космогонії. Феномен віруючих вчених.


Література

  1. Адибекян А.А. К проблеме возрастной типологии личности // Вестн. обществ. наук. – 1975. – №8. – С.13–20.

  2. Алексеев В.П. Становление человечества. – М.: Политиздат, 1984. – 462 с.

  3. Асмолов А.Г. Личность: психологическая стратегия воспитания // Полит. образование. – 1988. – №16. – С.81-89.

  4. Бауден Мелкольм. Обезьяноподобный человек – факт или заблуждение? / Пер. с англ. Елены Буклерской (Крымское общество креационной науки), 1996. – 224 с.

  5. Басина Е.З., Насиновская Е.Е. Роль идентификации в формировании альтруистических установок личности // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 1974. – № 4. – С.33-41.

  6. Бичатін Сергій. Теmenos Карла Густава Юнга // Людина і світ. – 2001. – № 9. – С.21-24.

  7. Блок М. Апология истории или ремесло историка. – М., 1986. – 256 с.

  8. Бобильов Ю.П. Концепції сучасного природознавства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Дніпропетровський ун-т економіки та права. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 244 с.

  9. Бог є! Це доведено з математичною точністю Людина і світ – 1995. – № 7. – С.44–45.

  10. Божич С.П. Ошибки современной науки. – М., 1990. – 47 с.

  11. Больгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. – М., 1988. – 317 с.

  12. Борознець Тарас. «...Від Ісуса до природи» // Людина і світ – 2003 – №4. – С.17-23.

  13. Бошке Ф.Л. Непознанное: Сокр. пер. с нем. / Послесловие А.Малахова. – М.: Мол. гвардия, 1980. – 240 с.

  14. Братко-Кутинський О. Як оволодіти своєю психікою // Людина і світ. – 1990. – №7. – С.50–57.

  15. Братусь Б.С. К проблеме развития личности в.зрелом ун-та // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология, 1980. – №2. – С.3-12.

  16. Булах Ю. Похвальное слово конфликту // Проф. техн. образование. – 1988. – № 6. – С.41-44.

  17. Вайдліх В. Про концепції, що примиряють природничі науки і теологію // Філософ, і соціолог, думка. - 1994. – № 11–12. – С.165–185.

  18. Васильева В.А. Наука и религиозный модернизм. – Минск, 1981. – 63 с.

  19. Васильев В.В. Я решил: Это судьба... [К 50-летию авт.: Беседа с нар. арт. .В.Васильєвим / Записала С.Самсонова] // Сов. культура. – 1990. – 14 апр. (№15). – С.11.

  20. Виланд Карл. Камни и кости: Неопровержимые свидетельства против теории зволющш. – Симферополь: Паломник, 2000. – 46 с.

  21. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи / Пер. з нім. – К.: Основи, 1998. – 534 с.

  22. Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки. – М., 1988. – 335 с.

  23. Гайденко В.П., Смирнов Г.А. Западноевропейская наука в средние века. – М., 1989. – 154 с.

  24. Ганзен В А Системний анализ психологических описаний личности // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 6. История КПСС, науч. коммунизм, философия, право. – 1988. –Вып. 1. – С.45–49.

  25. Горбачевский Б. Кресты, костры и книги. – М., 1965. – 199 с.

  26. Горбовский А.А. Факты. Догадки. Гипотезы. – М., 1988. – 221 с.

  27. Головаха Е., Кроник А. Себе и другим: психология самосовершенствования // Знание – сила. – 1988. – №4. – С.55–57.

  28. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980. – 368 с.

  29. Губман Б.Л. Современная католическая философия; человек и история. – М., 1988. – 192 с.

  30. Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. праць. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ін-тт -2001.-256с.

  31. Гурев Г.А. Великий конфликт. – М., 1965. – 216 с.

  32. Гуревич А.Я. Средневековый мир. – М., 1990. – 399 с.

  33. Деревій В. Релігія як класична наука // Історія України. – 2004. – № 9. – С.20-21.

  34. Дерманова И.Б. О совершенствовании психологической диагностики в исследовании личности и индивидуальности на основе целостного подхода // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 6. История КПСС, науч. коммунизм, философия, право. – 1989. – Вып. 2. – С.103–105.

  35. Добрович А. Звезды ближе, чем обычно: [Упражнения для психол. саморегуляции] // Трезвость и культура. – 1988. – № 6. – С.46–48.

  36. Дорягина М.А. Эволюционная антропология: Биологические й культурные аспекти: Учеб. пособие / Ун-т Рос. акад. образования. – 2-е изд., испр. – М.: Изд-во УРАО, 2003. – 2004. – 204 с.: ил.

  37. Дубинин Н.П. Очерки о генетике. – М., 1985. – 255 с.

  38. Дудар Н. Детермінанти сучасного стану релігійності // Людина і політика – 2003. – №2–3. – С.93–110.

  39. Зибницкий Э. К социологии церкви // Новый мир. - 2005. - № 2. - С.122-127.

  40. Знахідка XX століття – сувої Мертвого моря: [3 Кумранської долини найдавніші коментарі Біблії] // Науковий світ. – 2002. – № 3 (березень). – С.20–23.

  41. Єленськии В. Релігія і право // Людина і світ. – 2001. – № 9. – С.32–34.

  42. Євсюков В.В. Мифы и мировоззрение. – М.: Политиздат, 1986. – 112 с.

  43. Ерышев А.А. Социология религии. Учеб. пособие / А.А.Ерышева, Н.П.Лукашевич: НАУП. – К., 1999. – 115 с.

  44. Крылов В. Дары премудрости христовой // Наука и религия. – 1995. – № 12. – С.32–35.

  45. Кірюхін Деніс. Наука і релігія: нові принципи взаємовідносин // Людина і світ. – 2002. – № 4. – С.10–15.

  46. Кен Хэм, Джонатан Сарфати, Карл Виланд. Книга Ответов расширенная и обновленная. Ответы на двадцать наиболее часто задаваемыз вопросов о Сотворении, эволюции и Книге Бытия. – Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, 2000. – 282 с., ил.

  47. Козирчук Л.М., Гуценко С.Л. Це було так! Біблія і сучасна наука про походження Всесвіту. – Донецький науково-технічний центр. – 2005. – 65 с.

  48. Косидовский З. Когда солнце было богом. – М., 1968. – 336 с.

  49. Корсак К. Наука і віра: не конфронтація, а співпраця // Рідна школа. – 2002. – №4. – С.8–12.

  50. Концепції сучасного природознавства: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Я.С.Карпов, В.В.Кисельник, В.Г.Кремінь та ін; М-во освіти і науки України. Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського «ХАІ». – К.: Професіонал 2004. – 495с.

  51. Коструб Е.П., Заимка Е.В. Изменение самооценки личности в процессе восприятия художественного текста // Вести. Харьк. ун-та. – 1988. – № 320. – С.57-58.

  52. Карагодіна О. Як ми віруємо: [Релігійність з погляду психології] // Людина і світ. – 1999. – № 8. – С.36–40.

  53. Кириллин В.А. Страницы по всеобщей истории науки и техники. – М., 1986. – 512 с.

  54. Концегшии современного естествознания: серия «Учебники и учебные пособия. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. –576с.

  55. Кулаков Ю.И. Синтез науки и религии // Вопросы философии. – 1999. – №2. – С.142–154.

  56. Культура эпохи Возрождения. – Л., 1986. – 256 с.

  57. Кримський С. Балансуючи між ангелом і звіром: Який буде моральний вибір сучасності (Добро і зло з релігійної точки зору) // Людина і світ. – 1996.– № 5. – С.22–25.

  58. Лесков Леонид, доктор физико-математических наук, профессор. О разуме пустоты т о нашем бессмертии // Наука и религия. – 1995. – №9. – С.34–376.

  59. Лесков Л. «Хокинг пытается разгадать замысел Бога» // Наука и религия. – 1998. – №12. – С.8–9.

  60. Лесков Леонид, доктор физико-математических наук. Верить или не верить? // Наука и религия. – 2004. – №9. – С.5–6.

  61. Лишевский В.П. Охотники за истиной. – М., 1990. – 285 с.

  62. Лишевский В.П. Рассказы об ученых. – М., 1986. – 168 с.

  63. Ляшевский Стефан, протоиерей. Библия и наука. – М., 1995. – 288 с.

  64. Льюїс Ф. Спокуса надмірності: Про взаємовідносини релігії та політики // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1995. – № 2. – С.8–12.

  65. Маклин Глен, Окленд Роджер, Маклен Ларри. Очевидность сотворения мира. – М.: Христианская миссия «Триада», 1993. – 159 с.

  66. Маркова Л.А. Теология в эпоху постмодернизма // Вопросы философии. – 1999. – №2. – С.109–128.

  67. Маркова Л.А. О возможностях соотношения науки и религии // Вопросы философии. – 1997. – №11. – С.73–90.

  68. Міхнік А. Віра і розум: потрібне співіснування // Кур'єр ЮНЕСКО. – 1995. – №2. – С.19–21.

  69. Моррис Генри. Библейские основания современной науки. – Санкт–Петербург: «Библия для всех», 1995. – 477 с.

  70. Мотков О.И. Исследование соотношения личностных и познавательных компонентов интеллектуальной деятельности // Новые исследования в психологии. – 1977. – № 2. – С.16–19.

  71. Муравйова Н. Легенда і міф Зиґмунда Фрейда: [Великий Віденський психоаналітик вважав релігію загальнолюдським нав'язливим неврозом] // Людина і світ. – 2003. – № 12. – С.20–24.

  72. Мэй Тони Лоуренс. Какая церковь истинна? / Пер. с англ. - К.: Независимая поместная церковь Христова, 1994. – 104 с.

  73. Невгод Віктор. Від ребра Адамового // Людина і світ. – 2002. – № 6. – С.61–64.

  74. Невгод Віктор, Де ж батьківщина богів // Людина і світ. – 2001. – № 10. – С50–56.

  75. Николов Т.Г. Долгий путь жизни: О возникновении и развитии жизни на Земле / Пер. с болг. Л.Н.Шолпо; Под ред. И.С.Барскова. – М.: Мир, 1986. – 165 с., ил.

  76. Новік В. Віра і знання // Людина і світ. – 2002. – № 4. – С.2–10.

  77. Овчаров А.А. Христианские организации и общественное развитие (Культурологический аспект) // Соционика, ментология и психология личности. – 2004. – №5. – С.72– 75.

  78. Овчинникова М.Б. Техника жизни, которая ведет к смерти. - Краматорск: Изд-во ЗАО «Тираж-51», 2003. – 249с.

  79. Парашевік М. Сіvіr Реligion. Теорія громадянської релігії у західній науковій думці // Людина і світ. – 2002. – № 10. – С.29-32.

  80. Пілюшенко В.Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.Л.Пілюшенко, І.В.Шкрабак, Є.І.Славенко. – К.: Ліра, 2004. – 343 с.

  81. Польшаков В.І. Концепції сучасного природознавства: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.И.Польшаков, М.Б.Богдан; М-во освіти і науки України. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 176 с.

  82. Психологія з викладом основ психології релігії / Під ред. о. Юзефа Макселона Пер. з пол. Т.Чорновіл. – Львів: Свічадо, 1998. – 320 с.

  83. Расоха І.М. Язичництво народів Європи. – X.: Ранок: Веста, 2002. – 144 с.: іл.

  84. Расоха І.М. Язичницькі релігії та міфи народів світу. - X.: Ранок: Веста, 2002. – 144 с.

  85. Релігійна свобода і права людини: Богословські аспекти: У 2 т. – Т.1 / Львівська Богословська Академія. Ін-т релігії та суспільства; Ред. М.М.Маринович. – Л.: Свічадо, 2000. – 426 с.

  86. Рейковский Я. Просоциальная деятельность и понятие собственного «я» // Вести Моск. ун-та. Сер. 14. Психология, 1981. – №1. – С.14–22.

  87. Релігійна віра і практика в посткомуністичній Європі // Людина і світ – 2000. – №43. – С.8–12.

  88. Роуз Срафим, иеромонах. Православный взгляд на эволюцию. – ОАО «Санкт-Петербургская типография № 6», 1997. – 95 с.

  89. Сарфати Джонатан, предисловие Хэма Кена. Несостоятельность теории эволюции. Руководство для учеников, родителей и преподавателей, опровергающие современные аргументы в пользу эволюции. – Симферополь: Христианский научно-апологетический центр, 2001. – 136 с.; ил.

  90. Свідзинський А. Релігія і сучасне природознавство // Філософ. і соціолог. думка. – 1994. – № 11–12. – С.186–203.

  91. Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и в эпоху Возрождения. – М., 1986. – 286 с.

  92. Соотношение веры и разума: докл. англ. теолога на межд. конфер. «Культура и религия», Москва, ноябрь 1991 // Свободная мысль. – 1992. – №3. – С.26–37.

  93. Скибинский М.М. Мировоззрение, естествознание, теология. – М., 1986. – 223 с.

  94. Слухай Ю.А. Релігієзнавство: Науковий підхід до дослідження питання генезису релігії // Колежанин. – 2002. – № 6,7,8. – С.35–37.

  95. Симонов П.В. Природа поступка // Коммунист. – 1988. – №8. С.87–94.

  96. Смирнов Ю. Либерализм и христианство: Размышления ученого на пороге XXI века // Новый мир. – 1999. – № 12. – С.141–153.

  97. Соломатин В.А. История и концепции современного естествознания: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по геолог., геодез. и горным направ. и спец. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 463 с.

  98. Соціологія: Підручник для студ. виш. навч. закладів / Авт. кол. В.Г.Городяненко. О.В.Детічева та ін.: За ред. В.Г.Городяненка. – 2-е вид. перероб. та доп. – К.: Академія, 2002. – 560 с.

  99. Стадніченко О. Релігія в побудові громадянського суспільства // Віче – 2004. – №12. – С.66-69.

  100. Судницын Иван, проф. МГУ имени Ломоносова. Через трехмерный образ бытия // Наука и религия. – 2003. – №5. – С26–28.

  101. Суперфин Л. Религия в индустриальном и постиндустриальном мире (тенденции западного опыта) // Вопросы экономики. – 1993. – № 8. – С.32–44.

  102. Сухов А.Д. Естествоиспытатели и религия. – М., 1975. – 160 с.

  103. Тервей Міхаел. Віра в життя після смерті // Людина і світ. – 2000. – №3. – С.17-20.

  104. Терри Л.Мизи, Гари Р.Хабермас. Зачем верить? Бог есть! Симферополь: Христианский научно- апологетический центр, 1998. – 298 с.

  105. Томпсон М. Философия религии / Пер. с англ. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2001. –382 с.

  106. Фіглевський В. Релігійна культура і біоетика: (Релігія і культура) // Людина і політика. – 2004. – № 3. – С.108-114.

  107. Фільненко О. Наука і релігія: культурологічна рецепція діалогу // Філософ. і соціолог, думка. – 1996. – №3. – С.153–164.

  108. Франк С. Релігія і наука в сучасній свідомості // Мандрівець. – 1994. – № 2. – С.90–102.

  109. Хейзинг И. Осень средневековья. – М., 1988. – 544 с.

  110. Хобринг Бен. Христианский взгляд на происхождение жизни. – Киев: Изд. отдел УПЦ, 1994. – 108 с.

  111. Чемпен Джефф. Загадочное и удивительное: Двадцать живых примеров, опровертагощих теорию эволюции. – М.: Паломник, 1999. – 62 с.

  112. Шахнович М.И. Тайна бога: Глобальные проблемы современности и модернизации идей бога. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 239 с.

  113. Шеррер Ю. Марксистське «конструювання Бога» або християнський «пошук бога»: поняття богошукання // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – №5-6. – С.39–63.

  114. Янарас X. Віра церкви: Богослов’я і сучасність // Людина і світ. – 2003 – № 4. – С.2-9.

  115. Янг. Д. Християнство / Пер. с англ. К.Савелова. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2000. – 384 с.

  116. Яроцький П. Міра готовності до глобальних викликів: На межі тисячоліть // Віче. – 2004. – № 12. – С.59–65.

  117. Яроцький П. Світогляд і віросповідання без упередженості // Віче. – 2004. – №4. – С.49-54.


Перелік питань з курсу «Морально-етичні принципи основних релігій світу»

 1. Особливості християнської моралі.

 2. Моральні принципи ісламу.

 3. Моральна доктрина Талмуда.

 4. Морально-етичні погляди буддизму.

 5. Морально-етичні погляди великих моралістів: Конфуцій, Сократ, Толстой, Швейцер.


Література

 1. Бондуровский К.В. Проблемы этики в «Сумме теологии» Фомы Аквинского // Вопросы философии. – 1997. – № 9. – С.156–163.

 2. Вайyтруб І. Буддизм // Людина і світ – 1998. – №2. – С.41–46.

 3. Вайyтруб І. Японський буддизм // Людина і світ – 1998. – №2. – С.37–42.

 4. Вайнтуб І Постать людини в японських віровченнях // Людина і світ. – 2002. – № 6. – С.46–49.

 5. Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Збірник наукових праць / За ред. І.Пасічника. – Острог, 1998. – 444 с.

 6. Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Збірник наукових праць. – Острог, 1997. – 231 с.

 7. Волков С. Генетические исследования глазами врага-христианина // Віра і розум. – 2002. – №3. – С.144–147.

 8. Горичева Т. Християнство и современный мир. – СПб.: Алетия ТО Ступени, 1996. – 298 с.

 9. Дулуман Є. Буддизм – світова релігія // // Людина і світ – 1998. – №2. – С.40–44.

 10. Жуковськая Н. Буддизм // Наука и жизнь. – 1994. – № 3. – С.92–98.

 11. Жульев В.К. Бог и человек и Основы этики. – М.: Б.И., 1992. – 121 с.

 12. Завирюха Лидия. Энциклики его святейшества папы Римского 1891, 1981, 1991 годов: О труде и человеческой жизнедеятельности, нравственности и морали // Слов’янське Віче. – 1997. – № 4. – С.161.

 13. История религий Востока: религиозно-культовые традиции и общество: Уч. пособие. – М.: Высш. шк., 1983. – 416 с.

 14. Келлі Ж.А. Порадник в житті і коханні для католицької молоді. – Львів, 1995. – 144 с.

 15. Костюк К.Н. Социальное учение христианских церквей. История становлення и теоретические основания христианского учения об обществе // Социально-политический журнал. – 1997. – № 4. – С.130–145.

 16. Ли Витнесс. Домостроительство Божие // Пер. В англ.. 5-е изд. – Анахайм, 1985. – 311 с.

 17. Льюїс К.С. Християнська поведінка // Наука і суспільство. – 1995. – №–4. – С.59–65.

 18. Максуд Р. Ислам / Пер. с англ. – М.: ФАИР–ПРЕСС, 1999. – 304 с.

 19. Малахов В.А. Этика: Курс лекций. – К.: Либыдь, 1996. – 304 с.

 20. Нагорная проповедь Спасителя: Сущность христианского учения / Составители А.В. Потапова, В.П.Герейло. – К.: Орбита, 1991. – 78 с.

 21. Накорчевський А. Світ добра й страждань // Київ. – 1994. – № 1. – С.131–133.

 22. Основы социальной концепции Русской Православной церкви // Віра і розум. – 2002. – № 3. – С.86–134.

 23. Пейсти Я. Библейские принципы семейной жихни. – М.: Фриденсистимме, 2000. – 187 с.

 24. Пултавська В. Пристосування до подружнього життя. – Львів: Свічадо, 2000. – 99 с.

 25. Соловйов В. Еволюція світогляду в західноєвропейському християнстві // Філософська думка. – 1998. – №2. – С.63–81.

 26. Терещенко Ю. Християнство як підвалини Європейської цивілізації // Віче. – 1999. – №1. – С.123–140.

 27. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 1965. – 623 с.

 28. Ханиф С. Что должен знать каждый об исламе и мусульманах: «Ансар Фаундейшн». – К.: Молодь, 1998. – 240 с.

 29. Християнськая мораль и этика – основы общества. – М.: Триада, 1994. – 232 с.

 30. Шостек А. Бесіди з етики / Комісія у справах катехизації при патріархній курії УГКЦ. – Львів: Свічадо, 1999. – 12 с.

 31. Эррикер К. Буддизм / Пер. с англ. – М.: ФАИР–ПРЕСС, 1999. – 304 с.Перелік питань з курсу «Канонічне право»

 1. Формування канонічного права православної церкви.

 2. Основні кодекси права християнських церков.

 3. Вселенська практика порушення канонічних норм.

 4. Обов’язки і права християн у Кодексі Конституційного Права (СІС) та Кодексі Канонів східних Церков (ССЕО).


Історія релігії

 1. Виникнення релігійних вірувань.

 2. Первісні релігії. Анімізм, фетишизм, магія, тотемізм та інші форми первісних релігій.

 3. Релігійні вірування стародавніх суспільств Середземномор’я. Релігії стародавніх єгиптян, греків та римлян.

 4. Національні (етнічні) і світові релігії.

 5. Індуїзм.

 6. Конфуціанство.

 7. Даосизм.

 8. Іудаїзм.

 9. Буддизм.

 10. Виникнення та формування християнської доктрини. Вселенські собори християн.

 11. Біблія священна книга християн.

 12. Католицизм.

 13. Православ’я.

 14. Протестантизм.

 15. Коран– священна книга мусульман.

 16. Іслам: становлення, розвиток, основні напрямки.

Література

 1. Академічне релігієзнавство. – К., 2000.

 2. Біблія.

 3. Бодуел Т. Історія церкви. – Львів, 2000.

 4. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1988.

 5. Введение в буддизм. – СПб., 1999.

 6. Геродот. Історії: в 10-ти книгах. – К., 1993.

 7. Головащенко С. Історія християнства. – К., 1999.

 8. Дюркгейм Е. Первісні форми релігійного життя. – К., 2002.

 9. Історія релігії в Україні: у 10 т. – К., 1999.

 10. Ислам. Энциклопедический словарь. – М., 1991.

 11. Каниткар В.П., Оуэн Коул У. Индуизм. – М., 1999.

 12. Классики мирового религиеведения. – М., 1996.

 13. Климович Л.И. Книга о Коране. – М., 1986.

 14. Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. – М., 1976.

 15. Косидовский З. Библейские сказания. – М., 1978.

 16. Крывелев И.А. История религий. – М., 1985. – Т.1-2.

 17. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. – М., 1930.

 18. Леві-Строс К. Первісне мислення. – К., 2000.

 19. Липинський В. Релігія і Церква в історії України. – К., 1993.

 20. Лінч Дж. Середньовічна церква. – К., 1994.

 21. Лубський В.І. та ін. Історія світової релігієзнавчої думки: Хрестоматія. – К., 1999.

 22. Матье М.Э Древнеегипетские мифы. – М., 1956.

 23. Мень А. История религии. – М., 2001.

 24. Мифы народов мира: энциклопедия в двух томах. – М., 1987. – Т.1-2.

 25. Морган Л.Г. Древнее общество или исследование линий человеческого прогресса от дикости через варварство к цивилизации. – Л., 1935.

 26. Пилкингтон С.М. Иудаизм. – М., 2002.

 27. Плутарх. Исида и Осирис. – К., 1996.

 28. Паскаль Б. Думки про релігію. – Львів, 1995.

 29. Попов Г.В. Тайные культы и учения: пророки, жрецы, адепты. – М., 2002.

 30. Поэзия и проза Древнего Востока. – М., 1973.

 31. Ранович А.Б. Очерк истории древнееврейской религии. – М., 1937.

 32. Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. – М., 1990.

 33. Ратцель Ф. Народоведение. – СПб., 1902. – Т.1.

 34. Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

 35. Тайлор Э.Т. Первобытная культура. – М., 1989.

 36. Токарев С. Ранние формы религии. – М., 1990.

 37. Токарев С. Религия в истории народов мира. – М., 1976.

 38. Томпсон М. Восточная философия. – М., 2000.

 39. Тримингэм Дж. Суфийские ордены в исламе. – М., 1989.

 40. Фрейд З. Тотем и табу. – М., 1997.

 41. Фрезер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. – М., 1985.

 42. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М., 1986.

 43. Христианство. – М., 1995. – Т.1-3.

 44. Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. – М., 1987.

 45. Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. – М., 1988.

 46. Элиаде М. Священное и мирское. – М., 1995.

 47. Эррикер К. Буддизм. – М., 1999.

 48. Янг Д. Христианство. – М., 2000.


Біблеїстика

1. Що це Святе Письмо і для чого воно було написане?

2 Чому книги Біблії називають Богом натхненими.

3. Яка є основна ідея Старого Завіту і з ким Бог цей завіт зробив?

4. Вкажіть на основну різницю між Старим та Новим Завітом.

5. Які матеріали вживалися для написання Біблії?

6. Якою азбукою та мовою були записні книги Старого Завіту?

7. Хто були мазорети і які зміни вони внесли до єврейського тесту Біблії.

8. Що це Кумран, і яке його значення для біблійних текстів?

9. Які маємо канони Старого Завіту та коли вони постали?

10. Подати опис строзавітнього єврейського канону з його поділами.

11 Чим між собою різняться старозавітні канони єврейської та грецької Біблій.

12. Подати опис канону старослов’янського тексту.

13. Які канони уживано при створенні українських перекладів і чому.

14. Подати опис творення канону Нового Завіту.

15. Що це Мурторянський фраґмент, і коли він був знайдений.

16. Коли відбулося остаточне приймання канонів церквами.

17. Що це апокрифи і ким вони були написані.

18. Які священні тексти називають второканонічними і чому.

19. Подати різниці між второканонічними та апокрифічними книгами.

20. Коли зроблено первинний грецький переклад Старого Завіту?

21. Які перекази пов’язані з перекладом єврейського тексту на грецьку мову.

22. Які книги Святого Письма перекладено в часах Птоломея Філаделфа.

23. Коли і чому євреї вповні відкинули первинний грецький переклад Старого Завіту?

24. Хто, коли і чому справляв грецький текст Старого Завіту.

25. Чому в модерних часах є зворот до грецького тексту Септуаґінти.

26. Який текст Старого Завіту прийняли християнські церкви?

27. Які маємо латинські переклади Біблії.

28. Які Біблії належать до групи ранніх перекладів, ким та для кого вони були виготовлені.

29. Що це критичні видання Святого Письма і коли їх почали виготовляти.

30. Коли виготовлено критичне видання єврейського тексту і хто його опрацював.

31. Коли почалася праця над критичним грецьким текстом і хто нею займався.

32. Цитати текстів Старого Звіту у Новому Завіті запозичені з єврейського чи грецького тексту?

33. Хто і коли виготовив текст Вулґати.

34. Коли виготовлено критичний текст Нового Завіту і хто над ним працював.

35. Коли впроваджено до Біблії поділи на глави і кому приписують їх впровадження.

36. Коли впроваджено до священних текстів поділи на стихи, і хто їх впровадив.

37. Які переклади священних книг були виконані в часах Кирила та Методія.

38. Пояснити що таке паремійники і коли у слов’ян вони були популярні.

39. Подати історію виготовлення Ґеннадіïвськоï Біблії.

40. Подати історію творення Острозької Біблії.

41. Якими текстами послуговувалися острозькі науковці при перекладі Острозької Біблії.

42. Який вплив мала Острозька Біблія на пізніші видання текстів Біблії?

43. Коли появилася Московська Біблія і який текст покладено в ïï основу.

44. Подати опис виготовлення Єлисаветівькоï Біблії.

45. Коли появилися перші переклади священних книг українською мовою.

46. Подати огляд перекладу Куліша.

47. Подати огляд перекладу Огієнка.

48. Подати огляд перекладу Хоменка.

49. Які є українські переклади грецького тексту Старого Звіту.50. Яка є ціль біблійної герменевтики і коли почали нею користуватися.

Література


 1. Тексти Бібліï

 2. Biblia Hebraica Stuttgartensia, 5 verbesserte Auflage, Stuttgart 1997.

 3. Septuaginta, Vetus Testamentum Graecum, Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum, t. I-XVI, 1974-1999.

 4. Septuaginta, Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, edidit Alfred Rahlfs, duo volumina in uno, Stuttgart 1979.

 5. Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, post Eberhard et Erwin Nestle, editione vicesima septima revisa, comuniter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger. Aparatum criticum novis curis elaboraverunt Barbara et Kurt Aland una cum Instituto Studiorum Textus Novi Testamenti Monasterii Westphaliae, 27 Auflage, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1998.

 6. Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Versionem, adiuvantibus Bonifatio Fischer OSB, Iohanne Gribomont OSB, H. F. D. Sparks, W. Thiele, recensuit et brevi apparatu instruxit Robertus Weber OSB, Editio altera emendata, Tomus II, Würtembergishe Bibelanstalt, Stuttgart 1975.

 7. Sacra Scriptura, ed. originalis Vaticanae de anno 1593.

 8. БИБЛЇА СИРЇЧ КНИГЫ ветхаго и новаго завïта, по языку словенску, Острог 1581.

 9. Острозька Біблія, Львів 2002-2005, т. 1-77.

 10. Библия, Москва 1997, передрук Біблії з 1900 року (Єлесаветівський текст).

 11. Біблія (текст Куліша), Українське Біблійне Товариство, Київ 2003.

 12. Біблія (текст Огієнка), Українське Біблійне Товариство, Київ 1992.

 13. Святе Письмо (текст о. Хоменка) , Українське Біблійне Товариство, Київ 1992.

 14. The Septuagint Version of the Old Testament and Apocrypha, Bagster edition, London (s.d.).

 15. The New Oxford Annotated Apocrypha, Oxford University Press, New York 1991.
 1. Біблійна літертура

 2. Burrows, Millar, The Dead Sea Scrolls, The Viking Press, New York, 1955.

 3. Burrows, Millar, More Light on the Dead Sea Scrolls, The Viking Press, New York, 1958.

 4. Edward M Cook, Solving the Mysteries of the Dead Sea Scrolls, New Light on the Bible, Grand Rapids, Zondervan, 1994.

 5. Frank Moore Cross, The Ancient Library of Qumran, 3rd ed., Minneapolis, Fortress Press, 1995.

 6. George J Read, Canon of the New Testament, The Catholic Encyclopedia, vol. VIII, Online edition.

 7. Geza Vermez, The Complete Dead Sea Scrolls in English, London, Penguin, 1998.

 8. H. von Soden, Die Schriften des Neuen Testament, rev. ed. New York 1948.

 9. J. O’Callaghan, Papiros neotestamentarios en la cueva 7 de Qumran?, Bib 53 (1972)

 10. J. O’Callaghan, Los Papiros griegos de la Cueva 7 de Qumran, Madrid 1974.

 11. Marc Brettler, Old Testament Manuscripts, Bible Review, August 1990.

 12. Norman Golb, Who Wrote the Dead Sea Scrolls? The Search for the Secret of Qumran, New York, Scribner, 1995.

 13. R.W. Cowley, The Biblical Canon of the Ethiopian Orthodox Church Today, Ostkirchliche Studien, 1974, Volume 23.

 14. Roger T. Beckwith, The Canon of Scripture, New Dictionary of Biblical Theology, IterVarsity Press, 2000.

 15. Wattenbach, Das Schriftwessen im Mittelalter, 1896.

 16. Алексеев А.А., Библия в церковнославянской письменности, Церковны Вестник, 2003, № 6.

 17. Дорошенко Д. І., Нарис Історії України, Львів, в-во Світ, Львів 1991 р.

 18. Жукалюк і Степовик Д., Коротка Історія Перекладів Біблії українською мовою, УБТ, Київ 2003.

 19. Огієнко Іван (митрополит Іларіон), Діло, 1931, ч. 25-29 за 4-8 лютого.

 20. Полонська-Василенко Н., Історія України, в-во Либідь, Київ 1992 р.

 21. Степовик Д., Київська Біблія XVII століття, УБТ, Київ 2001.

 22. Титов Т. И., К исторіи Кіевской Духовной Академіи в ХVІІ - ХVІІІ вв., Київ 1910-1915.

 23. Цуркан Р. К., Славянский Перевод Библии, Москва 1988,

 24. Чистович И.А., История Перевода Библии на Русский Язык, репринт, Москва 1999.

Модуль «Спеціальність» покликаний здійснити перевірку теоретичних знань та практичних вмінь вступників на програму підготовки магістра.Вступники готують науковий реферат зі спеціальності.

Окремо зараховуються публікації (статті, тези), які мають студенти.
Каталог: download -> spec magistr
download -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
spec magistr -> Перелік питань з курсу «Філософська пропедевтика»
spec magistr -> Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»
spec magistr -> Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність»
spec magistr -> Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 03020101 Міжнародні
spec magistr -> Програма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»
spec magistr -> Перелік питань з курсу «Філософська пропедевтика»
spec magistr -> Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність»
spec magistr -> Перелік питань з курсу «Філософська пропедевтика»
spec magistr -> Програма складається з блоку питань з «Країнознавства», «Історії міжнародних відносин та зовнішнтої політики»

Скачати 266.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка