Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів та докторантівСторінка2/2
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.52 Mb.
1   2

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до складання вступних іспитів до аспірантури на факультет економічний

зі спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

(назва та шифр спеціальності)

з відривом (без відриву від виробництва).

Отримав повну вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня: магістр, спеціаліст за спеціальністю економіка підприємства в __2012____ році.

в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара .(назва вищого навчального закладу)

Іноземна мова ______англійська______(англійська, німецька, французька)

Кандидатські іспити _____не складені_____(складені/ не складені)

До заяви додаю:

- реферат зі спеціальності на тему Ефективність використання фінансових ресурсів на підприємстві.

- рекомендацію Вченої ради факультету до вступу в аспірантуру (при наявності).


“25” серпня 2012 р. _______________

(підпис)
Декан факультету _______________________С.О. Смирнов
Зав. кафедрою __________________________ О.Й. Шевцова
Співбесіда з передбачуваним

науковим керівником проведена «20» серпня 2012р.


Передбачуваний науковий керівник____________ О.Й. Шевцова

О С О Б О В И Й Л И С Т О К

з обліку кадрів
1. Прізвище, ім'я, по-батькові ________Іванов Іван Іванович______ ФОТО

2. Рік, число й місяць народження _____1986 рік, 23 травня ___________

3. Місце народження ___________м. Дніпропетровськ ________________

4. Стать, національність __________чол., українець __________________


5. Освіта (вказати назву навчального закладу, його адресу, факультет чи відділення, рік закінчення, спеціальність, № диплому) _______ вища, ДНУ імені Олеся Гончара, 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, Історичний факультет, 2008 рік закінчення, спец. "історія", № диплому НР 24365923 ______________________________________________
6. Виконувана робота з початку трудової діяльності, включаючи військову службу, навчання у вищих і середніх навчальних закладах. (При заповненні цього пункту заклади, організації й підприємства іменувати так, яку вони мали назву в свій час, військову службу записувати з вказівкою військового звання та посади).


Місяць і рік

Посада з вказівкою назви закладу, організації, підприємства

Адреса закладу, організації, підприємства

вступу

звільнення

вересень 2003

липень 2008

студент ДНУ

49010,

м.. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72,

вересень 2008

жовтень 2011

викладач СШ № 8

67520, м. Нікополь, вул. Донська, 17
7. Якими іноземними мовами й мовами народів СНД володієте ___українською, російською, німецькою, польською_______________________________________________


8. Наукова ступінь, наукове звання ___________ не маю ___________________________
9. Відношення до військової служби й військове звання _ військовозобов'язаний, рядовий

Склад ____________________технічний_____________________________________(командний, адміністративний, технічний)

Ряд військ ______________________________________________________________

10. Сімейний стан на момент заповнення особового листка ____ одружений ____________

______ жінка - Іванова Галина Сергіївна, 25 років__________________________________

(перерахувати членів сім'ї і вказати їх вік)

11. Домашня адреса, № тел. ___ 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, б. 40, кв. 21, тел. домашній 34-65-16, тел. мобільний 067 369 17-44_______________________________


12. Паспорт: серія _____ АМ ______ 452517___ виданий __ Красногвардійським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 21 вересня 2002 року_____________________

"____" _____________ 2011 р. Особистий підпис _____________

А В Т О Б І О Г Р А Ф І Я
____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові)
Автобіографія складається в вільній формі без виправлень.
В автобіографії необхідно висвітити рік і місце народження; коли та в яких учбових закладах навчалися, яку отримали освіту; вказати коли, де та на якій посаді працювали. Дати скорочені свідчення про Ваших найближчих родичів (чоловіка, жінки, дітей, батька матері). Ваша домашня адреса

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


"____" _____________ 20___ р. _____________________

(підпис)

СПИСОК


наукових та навчально-методичних праць

__________Іванова Петра Івановича_________


№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1

НВЧ – щуп для локальних вимірювачів параметрів вібрацій з низькою частотою

друк.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні: Український міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006.- Вип.40. – С. 177-183.

7 стор.

Пилипенко О.В.

Здобувач ____________________ (Іванов П.І.)підпис
Список завіряю:
Завідуючий кафедрою

(відділом) або декан ____________________ (Дробахін О.О.)підпис
Вчений секретар ____________________ (Лобода В.В.)

підпис
ПРОТОКОЛ

співбесіди та перевірки реферату

з передбачуваним науковим керівником
на тему: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

підготовленого _______________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

_____________________________________________________________________________1. Висновки співбесіди ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Аналіз змісту реферату ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
3. Оцінка _____________________________
Співбесіду провів передбачуваний

науковий керівник
______________________________ __________________________

(чітко вказати прізвище та ініціали) (особистий підпис)

«___»_________________ 20 __ р.

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Економічний факультет
кафедра фінансів


Ефективність використання фінансових ресурсів на підприємстві

Виконав: _______________ Міщенко М.С.

спец. 08.00.08

Оцінка реферату ___________________


Перевірив: ______________ Шевцова О.Й.

Дніпропетровськ2015 рік

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

УГОДА


про підготовку аспіранта за рахунок державного замовлення
№_______ "____"_______ 201___р.
в особі керівника, з одного боку,проф. Полякова М.В.

та аспіранта ___ Міщенка Миколи Сергійовича ________________


наукова спеціальність__08.00.08 – гроші, фінанси і кредит ___________,

з другого боку, уклали угоду про таке:


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара зобов'язується забезпечити:
1) якісну наукову підготовку аспіранта згідно з програмою та індивідуальним планом;

2) наукове керівництво;

3) виплату відповідно до законодавства державної стипендії;

4) місцем у гуртожитку на період навчання в аспірантурі за рахунок коштів аспіранта. У разі розірвання контракту право на проживання в гуртожитку припиняється;

5) після закінчення навчання в аспірантурі за умови виконання індивідуального плану місцем працевлаштування згідно з державним замовленням та цією угодою.

Аспірант зобов'язується:

1) дотримуватися всіх умов Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів;

2) оволодіти науковими знаннями, практичними навичками,професійною майстерністю згідно з обраною спеціальністю;

3) виконати індивідуальний план роботи;

4) звітувати про хід написання дисертації та індивідуального плану;

5) своєчасно подавати відділу аспірантури індивідуальний план роботи.

Результати атестації та інші необхідні документи;

6) відпрацювати не менше трьох років у
Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара

_______________кафедра банківської справи______________________

Інші умови:

1)зміни і доповнення до цієї угоди вносяться шляхом підписання додаткових угод;

2) дія угоди припиняється за згодою сторін (оформляється протоколом);

3) усі спори, що виникають між сторонами, вирішуються в судовому порядку.


Угода набирає чинності з моменту підписання і діє до “___”' ______ _____ р.
Угоду складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної сторони і мають однакову юридичну силу.
Адреси сторін:

ДНУ ім. О.Гончара 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, тел. 374-98-01


аспірант _49033, м. Дніпропетровськ, вул. Садова, б. 17, кв. 14 т. 46-58-33

паспорт___________АН 251733 Індустріальним РВДМУ___________________


Аспірант ____________.

(підпис)
Ректор ДНУ Прізвище і підпис

ім. О.Гончара ____________ М.В. Поляков керівник установи, для

якої ведеться підготовка

фахівця ____________________
Головний бухгалтер ___________С.О. Руссу
___”____________________ 20___р.
Примітка. До угоди можуть бути внесені й інші зобов'язання сторін.
Пам’ятка аспіранта

(укладена на підставі:

- Положення про підготовку кадрів, затвердж. Постановою КМ № 309 від 1.03.99р.;

- інструктивних листів Міністерства освіти і науки;

- витягів з рішень Вченої ради ДНУ )
Згідно з Положенням про підготовку науково-педагогічних кадрів, результатами вступних іспитів і рішенням засідання приймальної комісії, що проводиться в тижневий термін після складання вступниками іспитів, зарахування здійснюється з 01 листопада поточного року:


 • до очної аспірантури терміном на три роки;

 • до заочної аспірантури терміном на чотири роки.

Індивідуальний план роботи аспіранта (незалежно від форми навчання) заповнений та підписаний науковим керівником і деканом відповідного факультету подається до відділу аспірантури після відповідних обговорень і затверджень на кафедрі і факультеті не пізніше двомісячного терміну після дати зарахування (до 1.01.2014 п. р.). Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, двічі на рік (у червні й листопаді) звітує про його виконання на засіданні кафедри і, щорічно атестується науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом переводиться на наступний рік навчання.

Переведення аспірантів, які навчаються за цільовим призначенням на іншу форму навчання може здійснюватися тільки за клопотанням організації, яка направила їх на навчання.

Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

Рішення про відрахування аспіранта приймає Вчена рада ДНУ імені Олеся Гончара. На підставі рішення Вченої ради, аспірант відраховується з аспірантури наказом ректора Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.

Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з аспірантури з дня захисту дисертації.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання ним затвердженого індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації.

За період навчання аспірант повинен виконати індивідуальний план роботи, який містить:

І рік філософія – 110 годин, кандидатський іспит

складається у термін – 15.05. – 15.06.;

іноземна мова (англійська, німецька, французька), канд. іспит

складається у термін – 15.10. – 15.11.;

комп’ютерні технології – 50 годин, залік або іспит в залежності від спеціальності;

математичне моделювання – 50 годин, залік або іспит в залежності від спец.


ІІ рік курс з “Педагогіки та психології” - 100 годин, іспит;

опублікування 1-2 статей (у фахових виданнях);

1 спецкурс зі спеціальності;
ІІІ рік опублікування статей, не менше 3-х на період закінчення навчання (у фахових виданнях);

ІV рік (заочно)

2 спецкурси зі спеціальності;

кандидатський іспит зі спеціальності.

(до екзамену із спеціальності аспіранти допускаються після складання спецкурсів);

спецкурс “Правила оформлення дисертації” читається аспірантам на останньому році навчання у вересні:


 • для аспірантів очної форми навчання - вересень 2014 р.

 • для аспіранти заочної форми навчання - вересень 2015 р.

Аспірант не має права самостійно переносити складання іспитів (перенос оформлюється у відділі аспірантури до початку сесії при наявності медичної довідки або заяви аспіранта, узгодженої з деканом факультету).

Наукові спецкурси для вивчення визначає науковий керівник. Звітність оформлюється як залік, який приймає 2 викладачі: науковий керівник і зав. кафедрою, або інший доцент з кафедри, де навчається аспірант.

Іспит зі спеціальності приймається комісією з 3 чол., 2 з яких – доктори наук і один доцент. У випадку, коли до складу комісії входить науковий керівник аспіранта, комісія розширюється до 5 членів, 3 з яких - доктори наук.

Іспит зі спеціальності приймається при наявності основної програми, затвердженої МОНМС України та додаткової програми, яка розробляється безпосередньо під текст відповідної дисертації та затверджується на кафедрі, де навчається аспірант.

Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень здобувача, а також ураховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

Кандидатські іспити приймаються два рази на рік у формі сесій (15.05. - 15.06.; 15.10. - 15.11.). Терміни проведення іспитів затверджуються наказом ректора за місяць до початку сесії.Аспіранти мають право на:

Користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою вищих навчальних закладів.

Отримання всіх видів відкритої, наукової інформації й наукового консультування.

Участь у науковій діяльності кафедри.

Отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням. Стипендія призначається з дня зарахування, але не раніше дати звільнення з попереднього місця роботи.

Аспірантам можуть бути призначені у встановленому порядку іменні стипендії, засновані на честь видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів, а також засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України й обласною державною адміністрацією.

Термін навчання в аспірантурі входять до науково-педагогічного стажу.

Переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються вченою радою.

Щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які входять до загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва (01.07.-31.08.п.р.).

Аспіранти заочної форми навчання за умови виконання індивідуального плану роботи мають право на додатково оплачувану навчальну відпустку тривалістю 30 календарних днів, а також один навчальний день на тиждень з оплатою 50% заробітної плати.

Участь у виборах до органів самоврядування вищого навчального закладу.

Роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України.

Безпечні та нешкідливі умови навчання і праці.

Забезпечення гуртожитком.

Працевлаштування згідно договором.

Покладання на аспіранта обов’язків не пов’язаних з написанням дисертації забороняється.Аспіранти зобов'язані:

Дотримуватися вимог законодавства, етичних норм поведінки.

Глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень.

Опанувати методологію проведення наукових досліджень.

Виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією. Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає складання кандидатських іспитів зі спеціальності, іноземної мови та філософії, додаткового іспиту з педагогіки і психології вищої школи, комп'ютерних технологій, математичного моделювання; а також пройти педагогічну практику.

Звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри.

У встановлений термін захистити дисертацію або подати її до спеціалізованої вченої ради.

Дотримуватися статуту і правил внутрішнього розпорядку університету.

Взаємозобов'язання аспірантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, та університету визначаються в договорі, що передбачає: своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення аспірантури, забезпечення відповідних умов праці, надання гуртожитку та відповідальність сторін у разі невиконання умов договору.

Підготовка аспірантів понад державне замовлення здійснюється на підставі договорів, укладених між університетом та вступниками до аспірантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку.

До терміну навчання в аспірантурі не входить період хвороби (тривалістю понад один місяць), перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада розглядає обставини, які позбавили можливості працювати над дисертацією, і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі (не більше одного року).

Військовий облік: протягом двох тижнів з дня зарахування.

Аспірант, який був зарахований за держзамовленням і відрахований за заборгованість або противоправні дії, повертає кошти за навчання відповідно до законодавства України (але не більше ніж розмір стипендії).
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА


Індивідуальний учбовий план роботи аспіранта

(очної, заочної форми навчання)
Прізвище, ім'я, по-батькові _____________ Іванов Іван Іванович____________________

Спеціальність ______________03.00.16 – екологія ________________________________

Факультет ________ біології, екології та медицини________________________________

Кафедра _________зоології та екології __________________________________________

Тема дисертації _____Еколого-фізіологічні особливості молюска Аmpullaria glauca_____

____________________________________________________________________________

Дата і номер протоколу затвердження теми на раді ф-ту _____пр. № 25 від 20.12.2011р.,_

____________, Вченої ради ДНУ ім.. О.Гончара ___________________________________

Науковий керівник __________Пахомов Олександр Євгенович, д.б.н., професор________

Дата зарахування ____01.11.2015р.______________________________________________

Дата закінчення ______31.10.20184р. _____________________________________________

Назва організації, що направила до цільової аспірантури ____________________________ _________________Запорізький національний університет__________________________


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ВИБОРУ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ

Обговорюється та заповняється з науковим керівником.

Аспірант _________________ (Іванов І.І.)

підпис
Науковий керівник ____________________ (Пахомов О.Є.)

підпис

ЗАТВЕРДЖУЮ


Декан ____________________(Пахомов О.Є.)

підпис

"_21 _" __грудня___ 2011р.
ЗАГАЛЬНИЙ УЧБОВИЙ ПЛАН АСПІРАНТА

Обсяг та короткий Термін виконання Відмітка про виконання

зміст роботи та форма звітності або висновок наукового керівникаІ. УЧБОВА РОБОТА

Кандидатські іспити:
 1. Філософія __110 годин, травень 2014р.__

 2. Іноземна мова __140 годин, листопад 2014р.___

 3. Спеціальність ___травень 2016р.____

Дисципліни для вивчення:

 1. Комп'ютерні технології ___50 годин, квітень 2014р.___

 2. Математичне моделювання ___50 годин, травень 2014р.___

 3. Педагогіка та психологія вищої школи _____100 годин, травень 2015р.__

 4. Правила оформлення дисертації _________вересень 2016р._________

 5. с/к № 1 _________лютий 2016р. _______

 6. с/к № 2 _________ березень 2016р.______

 7. с/к № 3 ________квітень 2016р. ________

______________________________________________________________________________

ІІ. НАУКОВА РОБОТА

1. Оформлення дисертаційної роботи

1 глава __________травень 2014р. __________

2 глава __________листопад 2015р.__________

3 глава __________жовтень 2015р.___________

Сигнальний примірник дисертації ____ листопад 2015р. ______

2. Оформлення публікацій

1 стаття __________травень 2014р. __________ 4 стаття травень 2016р.

2 стаття __________листопад 2015р.__________ 5 стаття травень 2016р.

3 стаття __________жовтень 2015р.___________

______________________________________________________________________________

ІІІ. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА (50 год.)

лекції – 10 год. ________________________________

практичні, семінарні заняття - 40 год. _______________

______________________________________________________________________________

ІV. ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ НАУКОВОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРІ______________________________________________________________________________
Аспірант _____________ (Іванов І.І.) Науковий керівник _____________ (Пахомов О.Є.)

підпис підпис

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. О. ГОНЧАРА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _____________________

“______”________________20 р.


ПРОТОКОЛ


засідання комісії по прийому кандидатських іспитів від “ 15 червня 2011 р.

Голова комісії_ Кочубей О.О., д.ф.м.н., проф., перший проректор;_______________________


Члени комісії: 1. _ Гнатенко П.І., д. філос.н., проф., зав. кафедрою філософії;______________
2.__ Пронякін В.І., д.філос.н., проф. каф. філософії;_________________________________
3._ Окороков В.Б., д.філос.н., професор каф. філософії.______________________________
Склад комісії затверджено наказом ректора від “ 24 квітня 2011 р. 327

СЛУХАЛИ:


Прийом кандидатського іспиту з філософії__________________
від аспіранта _____Іванова Анатолія Володимировича_____________________
На іспиті задано такі питання: Оцінки
1. Філософія, її предмет та роль в суспільстві. Відмінно
2 Проблема духовного буття. Поняття духовної онтології Добре
3. Проблема людини і філософії.

До визначення сутності людини у історії філософської думки Відмінно
ІІІ. Реферат на тему: Вчення про "співаюче сердце" І.Ільїна. Відмінно
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

УХВАЛИЛИ: Вважати, що ________Іванов А.В.____________________________склав (ла)

іспит з оцінкою _відмінно__

Голова екзаменаційної комісії __________(__Кочубей О.О.____)_

підпис, прізвище, ініціали


Члени екзаменаційної комісії: 1. _________(__Гнатенко П.І._____)__

2. _________(___Пронякін В.І._______)__

3. _________(____Окороков В.Б.______)__

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Олеся Гончара
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _____________ М.В. Поляков
ПРОТОКОЛ *


засідання комісії по прийому кандидатського іспиту
від “ _12_ ” ___червня__ 2011р.
Голова комісії: Кочубей О.О., д.ф.-м.н., проф., перший проректор;
Члени комісії: 1. Рижикова С.Ю., к.філол.н., доц.., зав. каф іноз. мов.;
2. Перетокіна В.Ф., к.філол.н., доц.. каф. іноз. мов.;
3. Мозова І.М., к.філол.н., доц.. каф. іноз. мов;
4. Слєпак Т.Ю., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства;

(спеціаліст з галузей, прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада)


Склад комісії затверджено наказом по ДНУ від “ 14 ” травня 2011р. № 387
СЛУХАЛИ:

Прийом кандидатського іспиту з німецької мови


від аспіранта _____Іванова Анатолія Володимировича________

(прізвище, ім’я та по-батькові)
На іспиті задано такі питання: Оцінки
1. Письмовий переклад Відмінно
2 Анотування статті Добре
3. Бесіда з проблем дисертаційного дослідження. Відмінно


Реферат _Подолання фінансово-економічної кризи . Відмінно


УХВАЛИЛИ: Вважати, що аспірант Іванов А.В___________.

склав іспит з оцінкою ___відмінно______
Голова комісії: ______________ Кочубей О.О.
Члени комісії: ______________Рижикова С.Ю..
_______________Перетокіна В.Ф.
_______________Мозова І.М.

________________Слєпак Т.Ю.

* - кандидатський іспит з іноземної мови дійсний тільки при наявності у складі комісії спеціаліста з галузі наук, за якою буде захищатись кандидатська дисертація.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. О. ГОНЧАРА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _____________________

“______”________________20 р.


ПРОТОКОЛ *


засідання комісії по прийому кандидатських іспитів від “ 15 червня 2011 р.

Голова комісії_ Кочубей О.О., д.ф.м.н., проф., перший проректор;_______________________


Члени комісії: 1. _ Гнатенко П.І., д. філос.н., проф., зав. кафедрою філософії;______________
2.__ Пронякін В.І., д.філос.н., проф. каф. філософії;_________________________________
3._ Окороков В.Б., д.філос.н., професор каф. філософії.______________________________
4.____________________________________________________________________________________________
Склад комісії затверджено наказом ректора від “ 24 квітня 2011 р.

327

СЛУХАЛИ:

Прийом кандидатського іспиту зі спец. 09.00.05 – історія філософії__________________

(шифр і найменування спеціальності)


від здобувача _____Іванова Анатолія Володимировича_____________________

_____________________________________________________________________________


На іспиті задано такі питання:

І. За програмою, що затверджена _____МОНМСУ, № 279-2/4______


від “ _22__” ____квітня___ 1999 р. Оцінки

1. Філософія, її предмет та роль в суспільстві. Відмінно
2 Проблема духовного буття. Поняття духовної онтології Добре
3. Проблема людини і філософії.

До визначення сутності людини у історії філософської думки Відмінно
_____________________________________________________________________________

Додаткові питання:

1.___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


ІІ. За додатковою програмою (затверджена на засіданні кафедри _____філософії_______

факультету__суспільних наук і міжнародних відносин_______

протокол № _12___від “__20____” ______04_______2011 р.
1. Вчення про "співаюче сердце" І.Ільїна. Відмінно
2. ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ІІІ. Реферат на тему: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

УХВАЛИЛИ: Вважати, що ________Іванов А.В.____________________________склав (ла)

іспит з оцінкою _відмінно__
Голова екзаменаційної комісії __________(__Кочубей О.О.____)_

підпис, прізвище, ініціали


Члени екзаменаційної комісії: 1. _________(__Гнатенко П.І._____)__

2. _________(___Пронякін В.І._______)__

3. _________(____Окороков В.Б.______)__

4. _________(______________________)__

* - до складу комісії по прийому кандидатського іспиту зі спеціальності повинно входити два доктори та один кандидат наук з відповідної спеціальності. Якщо до складу комісії входить науковий керівник аспіранта, комісію необхідно розширити до п'яти осіб, три з яких – доктори наук.

ДОДАТКОВА ПРОГРАМА


кандидатського іспиту із спеціальності 08.00.03.

аспіранта кафедри міжнародних економічних відносинТема дисертації: Комплексні дослідження ринку банківських послуг

Іванова Івана Івановича
Питання

 1. Бенчмаркинг – як функція маркетингових досліджень;

 2. Комплексні дослідження ринку банківських послуг;

 3. Формування показників ринку для банківської установи;

 4. Особливості стратегічного планування банківської установи на сучасному етапі розвитку фінансової системи України;

 5. Шляхи створення організації, яка займається самонавчанням;

 6. Нові підходи в мотивації персоналу банківських установ;

 7. особливості структурної перебудови банківської установи в ринкових умовах;

 8. Формування корпоративної культури.

 9. Економіка як наука.

 10. Економічні зв'язки.Література


 1. Джим Коллінз “Від доброго до великого” Стокгольмська школа економіки в Сочі – С.Петербурзі, 2002 рік, 303 ст.

 2. Семге Пігер М., Клейнер АРТ, Робер Шарлотта та інш. Танець змін: нові проблеми організацій ЗАТ “Олімп - Бізнес”, які займаються самонавчанням, 2003, 624 ст.

 3. ЗАТ “Видавництво відкриті системи”, Мистецтво управління, № 1-20 М., 1999-2003 рр.

 4. ВД “Максимум”, діловий журнал Компаньйон, № 1-19, 2003р.

 5. Васюренко О.В. Сучасні шляхи управління. – Харків: “Гриф”, 1997р. – 392с.

 6. Голубович А.Д., Ситнін А.В., Хенкін Б.Л., Самодкіна Н.В. Управління банком: організаційні структури, персонал та внутрішні комунікації – М.: АО “Менатеп-інформ”, 1995 – 208с.

 7. Коноваленко Т. Становлення та розвиток банківської справи в Японії // Вісник НБУ. – 1998. - № 4 – С.39-44.

 8. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. основи менеджменту. – М.: Справа, 1995 –704с.

 9. Миловидов В.Д. Сучасна банківська справа. Навички організації та функціонування банків США. – М.: Видавництво Моск.ун-та, 1992. – 174с.

 10. Ющенко В., Лисицький В. Функції національного банку України та економічне прогнозування // Вісник НБУ. – 1998. - № 5 – с. 4-6.

Додаткова програма затверджена на засіданні кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу протокол № _____ від “___”____________ 2013р.


Зав. кафедрою Л.М. Тимошенко

Додаткова програма затверджена на засіданні вченої ради факультету міжнародної економіки протокол № _____ від “___”____________ 2013р.


Декан ФМЕ Л.І. Сазонець


Примітка. Список літератури за останні 5 років (5 з 10).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА


ПРОТОКОЛ
засідання екзаменаційної комісії від "___" _________________ 20_____ р.
Склад комісії:

СЛУХАЛИ:
Прийом заліку з ____________________________________________________(найменування дисципліни)

Від аспіранта ___________________________________________________________(прізвище. ім'я, по-батькові)

На заліку були задані питання:

УХВАЛИЛИ:
Вважати, що _______________________________________________________

Члени комісії: _________________________________________


__________________________________________
__________________________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА


ПРОТОКОЛ
засідання екзаменаційної комісії від "___" _________________ 20_____ р.
Склад комісії:

СЛУХАЛИ:
Прийом іспиту з ____________________________________________________(найменування дисципліни)

Від аспіранта ___________________________________________________________(прізвище. ім'я, по-батькові)

На заліку були задані питання:

УХВАЛИЛИ:
Вважати, що _______________________________________________________

Члени комісії: _________________________________________


__________________________________________
__________________________________________

Директору бібліотеки

(назва бібліотеки та

ПІБ директора)

____________________________

(повна адреса)


Просимо Вашого дозволу на роботу з фондами бібліотеки (в дисертаційному залі) аспірантці Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Івановій Олені Василівні, яка працює над кандидатською дисертацією за спец. 27.00.00 – соціальні комунікації.
Проректор з наукової роботи, проф. В.І. Карплюк
Лист готується у 2-х примірниках, другий примірник підписується: для аспірантів та здобувачів – у відділі аспірантури; для співробітників ДНУ на відповідному факультеті.

Проректору з наукової роботи

Карплюку В.І.

Іванової О.В., аспірантки ІІ року навчання

спец. 27.00.00

ЗАЯВА
В зв'язку з (формулюється причина переводу) прошу перевести мене з 01.09.2012р. зі спец. 01.02.04- механіка де формівного твердого тіла на спец. 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми.

.
___________ _______________

дата підпис

Науковий керівник _____підпис_____ (_____ПІБ_____)


Зав. кафедри _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Декан _____підпис_____ (_____ПІБ_____)

Проректору з наукової роботи

Карплюку В.І.

Іванової О.В., аспірантки ІІ року навчання

спец. 27.00.00
ЗАЯВА
В зв'язку із звільненням проф. Косолапа А.В. прошу призначити мені науковим керівником доц. Зайцеву В.І.
___________ _______________

дата підпис
_____підпис_____ (проф. Косолап А.В.)
_____підпис_____ (доц. Зайцева В.І.)
Зав. кафедри _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Декан _____підпис_____ (_____ПІБ_____)

Проректору з наукової роботи

Карплюку В.І.

Тарасової А.В., аспірантки ІІ року навчання

спец. 10.02.04
ЗАЯВА
Прошу надати мені академічну відпустку з 07.02.2012р. до 13.10.2012р. в зв'язку з одержанням гранту на навчання в університеті Турку, Фінляндія.

До заяви додаю копію листа-запрошення.


___________ _______________

дата підпис
Науковий керівник _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Зав. кафедри _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Декан _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Проректору з наукової роботи

Карплюку В.І.Іванової О.В., аспірантки ІІ року навчання

спец. 27.00.00

ЗАЯВА
Прошу продовжити мені навчання на період хвороби з 07.06.2011р. до 13.10.2011р. згідно листів непрацездатності.

До заяви додаю листи непрацездатності.


___________ _______________

дата підпис

Науковий керівник _____підпис_____ (_____ПІБ_____)


Зав. кафедри _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Декан _____підпис_____ (_____ПІБ_____)

Проректору з наукової роботи

Карплюку В.І.

Іванової О.В., аспірантки ІІ року навчання

спец. 27.00.00

ЗАЯВА
У зв'язку з укладанням шлюбу прошу змінити мені прізвище на Яценюк. До заяви додаю копію свідоцтва про шлюб 1-КИ 1234.
___________ _______________

дата підпис

Науковий керівник _____підпис_____ (_____ПІБ_____)


Декан _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Проректору з наукової роботи

Карплюку В.І.Іванової О.В., аспірантки ІІ року навчання

спец. 27.00.00

ЗАЯВА
Прошу надати мені відпустку по вагітності та пологам з 07.06.2012р. до 13.10.2012р згідно листа непрацездатності 1-КИ № 12345.
___________ _______________

дата підпис

Науковий керівник _____підпис_____ (_____ПІБ_____)


Зав. кафедри _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Декан _____підпис_____ (_____ПІБ_____)

Проректору з наукової роботи

Карплюку В.І.

Іванової О.В., аспірантки ІІ року навчання

спец. 27.00.00
ЗАЯВА
Прошу надати мені відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку з 07.06.2012р. до 13.10.2015р.

До заяви додаю копію свідоцтва про народження дитини.


___________ _______________

дата підпис
Науковий керівник _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Зав. кафедри _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Декан _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Проректору з наукової роботи

Карплюку В.І.Іванової О.В., аспірантки ІІ року навчання

спец. 27.00.00

ЗАЯВА
Прошу відрахувати мене 07.06.2012р. з аспірантури за власним бажанням, в зв'язку із зміною місця проживання.
___________ _______________

дата підпис

Науковий керівник _____підпис_____ (_____ПІБ_____)


Зав. кафедри _____підпис_____ (_____ПІБ_____)
Декан _____підпис_____ (_____ПІБ_____)

Правила прикріплення в якості здобувачів
Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою (далі - здобувачі), можуть бути особи, що мають вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста чи магістра.

Здобувачі прикріплюються до вищих навчальних закладів, наукових установ, що мають аспірантуру з відповідних спеціальностей, з метою підготовки й захисту кандидатської дисертації, а також для поглибленого теоретичного вивчення спеціальних дисциплін, вивчення іноземної мови та філософії, складання кандидатських іспитів на термін 3 роки.

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, права прикріплення до вищих навчальних закладів, наукових установ як здобувачі не мають

Особи, які повністю використали термін прикріплення як здобувачі, права повторного прикріплення не мають.

Для прикріплення до відповідної кафедри ДНУ здобувач подає

з 01 червня до 25 серпня п.р. такі документи:


 • заява на ім’я ректора (з візою декана відповідного факультету);

 • клопотання установи, де працює здобувач;

 • список опублікованих наукових праць, завірений за місцем роботи;

 • копія диплома про закінчення вищого навчального закладу;

 • особистий листок з фотокарткою, , завірений за місцем роботи;

 • календарний план роботи здобувача;

 • висновок передбачуваного наукового керівника зі співбесіди;

 • витяг з протоколу засідання ради факультету про прикріплення здобувачем та призначення наукового керівника;

 • квитанція про оплату (у разі прикріплення за особисті кошти).

 • договір на підготовку здобувача (для здобувачів, які навчаються на контрактній основі).

Ректор на підставі письмового висновку передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди із здобувачем та висновків відповідної кафедри (відділу, лабораторії) видає наказ про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника.

Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук або, за рішенням вченої ради, як виняток, кандидати наук.

Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, включаючи аспірантів і докторантів.

Здобувачі протягом двох місяців після прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи подають на кафедру (до відділу, лабораторії) на затвердження погоджений з науковим керівником календарний план роботи. Теми дисертацій здобувачів після погодження на кафедрі (у відділі, лабораторії) затверджуються вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи.

Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи, щорічно звітують на засіданні кафедри (відділу, лабораторії) й атестуються науковими керівниками.

Організацію, облік і контроль за роботою здобувачів над дисертацією здійснює відділ аспірантури ДНУ ім. О.Гончара.

Здобувачі, які не виконують індивідуального плану роботи без поважних причин, на підставі висновків атестації наукового керівника та висновків кафедри (відділу, лабораторії) мають бути відраховані.

Відповідно до індивідуального плану роботи здобувачі користуються необхідним обладнанням, лабораторіями, бібліотеками тощо за місцем прикріплення.

Здобувачі складають за місцем прикріплення кандидатські іспити з наукової спеціальності, іноземної мови та філософії, а також, за рішенням ученої ради вищого навчального закладу, наукової установи, інші іспити та заліки з урахуванням профілю підготовки.

Здобувачі, які склали кандидатські іспити й виконали індивідуальний план роботи, допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача.

Здобувачу, який успішно поєднує виробничу або педагогічну діяльність з науковою роботою, може надаватися творча відпустка згідно з законодавством України.

У разі прикріплення здобувача тільки для складання кандидатських іспитів науковий керівник не призначається, у цьому випадку термін прикріплення становить 2 роки.

Перелік документів:

1. Заява на ім’я проректора з наукової роботи;

2. Витяг з засідання відповідної кафедри, факультету про затвердження теми канд. дисертації.
Документи подаються у швидкозшивачу до відділу аспірантури за адресою:

49010, м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна 72, кімната 215, тел. 374-98-25.

Прикріплення здобувачем проводиться наказом по ДНУ ім. О. Гончара з 1 вересня п.р.

Ректору ДНУ ім. О.Гончара


проф. Полякову М.В.

Петрової Світлани Вікторівни

викладача СШ № 4

ЗАЯВА

Прошу прикріпити мене до кафедри зарубіжної літератури з 01.09.2012 р. до 31.08.2015 р. для завершення роботи над кандидатською дисертацією за спеціальністю 27.00.00 – соціальні комунікації.


Тема дисертації: _____________________________________________________

Науковий керівник _______________________________


___________ _______________

дата підпис
Науковий керівник ________________________ ( _______________)

(підпис)

Декан факультету ________________________ ( _______________)(підпис)

Ректору ДНУ ім. О.Гончара


проф. Полякову М.В.

Петрової Світлани Вікторівни

викладача СШ № 4

ЗАЯВА

Прошу прикріпити мене до ДНУ з 01.09.2012р.до 31.08.2014р. для складання кандидатських іспитів (філософії, англійської мови) .

Моя спеціальність за фахом ______________.
___________ _______________

дата підпис
Декан факультету _________________________ ( ______________)

підпис

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ ЗДОБУВАЧА
_____Іванова Сергія Івановича____

Прізвище, ім’я, по-батькові

Тема дисертації: Ефективність використання фінансових ресурсів на підприємстві


спец. _08.00.03
Назва виконаної роботи

Термін

Примітка

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.Написання 1 статті.
Написання 1 глави дисертації.
Написання 2 статті.
Написання 2 глави дисертації
Написання 3 статті.
Складання кандидатського іспиту зі спеціальності.
Написання 3 глави дисертації.
Подання чернетки дисертації для обговорення на кафедрі.


березень 2011р.
червень 2011р.
березень 2012р.
червень 2012р.
березень 2013р.
травень-червень

2013р.
червень 2013р.
вересень 2013р.
Здобувач _____________________________ (Іванов С.І.)

підпис

Науковий керівник ______________________________ (Смирнов С.О.)

підпис
Довідкова інформація
Відділ аспірантури : пр. Гагаріна, 72, к. 215, тел. 374-98-25. (aspdnu@i.ua)

Бухгалтерія (стипендія) : пр. Гагаріна, 72, к. 417, тел. 375-98-54

Кафедра філософії: . Гагаріна, 72, к. 817, тел. 374-98-71

Кафедра іноз. мов для гуман. спец. 1 корпус: пр. Гагаріна, 72, к. 1216, тел. 374-98-82


Кафедра іноземних мов для техн. спец.: пров. Науковий, 13, 9 корпус , к. 420, тел. 373-12-53.
Кафедра іноз. мов для соц.-економ спец.: пр. К.Маркса, к. 76, 5 корп., тел. 744-32-24

Учений секретар університету: пр. Гагаріна, 72, к. 328, тел. 374-98-432-й відділ (військовий облік): пров. Науковий, 13, к. 314, тел. 373-67-81
Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка