«Первинні засоби пожежогасіння. Внутрішнє протипожежне водопостачання»Дата конвертації19.03.2019
Розмір77 Kb.
ТипПлан-конспект
ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________

__________

“___” __________ 201_ рокуПЛАН-КОНСПЕКТ


проведення заняття із підготовки пожежних-рятувальників

з особовим складом _-го караулу ДПРЧ-__ ГУ ДСНС України у ________ області
Тема: «Первинні засоби пожежогасіння. Внутрішнє протипожежне водопостачання».

Навчальна мета: набуття і вдосконалення особовим складом умінь та навичок практичного застосування теоретичних знань щодо формування готовності до дій за призначенням.

Час проведення: 1 год.
Місце проведення: навчальний клас

Навчально-матеріальне забезпечення: план-конспект


Нормативно-правові акти і література:

Наказ МВС України №696 від 15.06.2015р. "Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання".Порядок проведення заняття:
1. Організаційні заходи - 5 хв.

перевірка присутніх; оголошення теми і мети заняття.

2. Контроль знань - 5 хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

3. Викладення матеріалу теми - 25 хв.

Питання, які вивчатимуться:

3.1. Первинні засоби пожежогасіння.

3.2. Внутрішнє протипожежне водопостачання.


Питання та їх стислий зміст


Методичні вказівки.

  1. Первинні засоби пожежогасіння

Первинний засіб пожежогасіння - технічний засіб, речовина, матеріал або їх комплекс, придатний до використовування людиною для локалізування і (або) ліквідування пожежі на її початковій стадії

До первинних засобів пожежогасіння належать вогнегасники, пожежні кран-комплекти, пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізолювального полотна або повсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати) та переносний пожежний інструмент.

Пожежу в час її виникнення можливо погасити первинними за­собами пожежогасіння, до яких відносяться вогнегасники, відра, ба­гри, діжка з водою, ящики з піском, кошма (покривало з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті), ло­ми, лопати, сокири і т. ін.

Покривало (кошма) призначене для гасіння пожеж на початко­вому етапі, коли пожежа ще не набула великих розмірів та інтенсив­ність теплового випромінювання невелика. Гасіння пожежі відбува­ється шляхом накривання осередку пожежі. Працює принцип при­пинення горіння - ізоляція реагуючих речовин від зони горіння.

Кошма має один або декілька шарів однотипного матеріалу. Не повинна мати швів та зістрочуватись з окремих кусків. Виключення складають торцева обробка матеріалу та кріплення пристроїв для утримання руками.

Кошма повинна мати розмір не менш як 1х1 м. У місцях засто­сування та зберігання ЛЗР та ГР розміри покривал можуть бути збі­льшені до величин: 2х 1,5 м, 2x2 м.

Покривало слід застосовувати для гасіння пожеж класів "А", "В", 'D", (Е).

Під час експлуатації покривала передбачається скручування його в рулон.

Під час гасіння пожежі можна виконувати наступні види робіт:

- гасіння осередку пожежі в початковій стадії розвитку пожежі;

- гасіння одежі, яка горить на потерпілому.

Гасіння пожеж невеликої площі повинно проводитись шляхом накривання полотнищем поверхні горючого матеріалу (рідини), ізо­люючи її від доступу повітря.

При гасінні розливів легкозаймистих рідин (далі ЛЗР) або го­рючих рідин (далі ГР) повинно проводитись двома особами. Кошму заводять з навітряного боку. Накривання повинно проводитись од­ночасно. Необхідно вжити заходи щодо недопущення потрапляння повітря під кошму. Для цього ущільнюють прилягання кошми до ґрунту. За необхідності можна здійснювати прибивання кошми від краю до її середини. Покривало утримується не менш 20 секунд.

Бочки з водою встановлюються у виробничих, складських та інших приміщеннях, спорудах у разі відсутності внутрішнього про­типожежного водогону та за наявності горючих матеріалів, а також на території об'єктів, у садибах індивідуальних жилих будинків, да­чних будиночків тощо. Їх кількість у приміщеннях визначається з розрахунку установки однієї бочки на 250-300 м захищуваної площі.

Бочки для зберігання води з метою пожежогасіння відповідно до ГОСТ 12.4.009-83 повинні мати місткість не менше 0,2 м3 і бути укомплектовані пожежним відром місткістю не менше 0.008 м3.

Пожежні щити (стенди) встановлюються на території об'єкта з розрахунку один щит (стенд) на площу 5000 м2.

До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщаються на ньо­му, слід включати: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покри­вало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2*2м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.

Ящики для піску повинні мати місткість 0,5; 1,0 або 3,0 м3 та бути укомплектованими совковою лопатою.

Вмістилища для піску, що є елементом конструкції пожежного стенду, повинні бути місткістю не менше 0.1 м3. Конструкція ящика (вмістилища) повинна забезпечувати зручність діставання піску та виключати попадання опадів.

Керівним документом, який визначає порядок комплектування пожежних щитів первинними засобами пожежогасіння, є Правила пожежної безпеки в Україні, де в додатку № 3 викладено рекомендації щодо оснащення об'єктів первинними засобами пожежогасіння.

Керівними документами, які визначають види та типи вогнега­сників та порядок оснащення об'єктів, є:


  • Типові норми належності вогнегасників, затверджені нака­зом МНС Украіни від 2.04.2004 року № 151;

Правила експлуатації вогнегасників, затверджені наказом МНС Украіни від 2.04.2004 року № 152.

3.2. Внутрішнє протипожежне водопостачання

Пожежний кран-комплект - комплект, який складається з кра­на або вентиля, встановленого на трубопроводі протипожежного водо­постачання і обладнаного з’єднувальною головкою, та напірного ру­кава з пожежним стволом, призначений для відбирання води на пот­реби пожежогасіння.

Внутрішній пожежний кран-комплект - пожежний кран-комплект, який встановлюється всередені приміщення, будівлі або споруди.

Зовнішній пожежний кран-комплект - пожежний кран-комплект, який встановлюється поза приміщенням, будівлею або спорудою.

Внутрішні пожежні кран-комплекти слід встановлювати в дос­тупних місцях - біля входів, у вестибюлях, коридорах, проходах тощо. При цьому їх розміщення не повинно заважати евакуації людей.

Кожний пожежний кран-комплект повинен бути укомплекто­ваний пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Пожежний рукав необхідно утримувати сухим, складеним в "гармошку" або подвійну скатку, приєднаним до крана та ствола і не рідше одного разу на шість місяців розгортати та згортати наново. Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням, не допускається.

Пожежні кран-комплекти повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання і присто­совані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання. Влаштовуючи шафки, слід враховувати можливість розміщення в них двох вогнегасників. Спосіб установлення пожежного кран­комплекта повинен забезпечувати зручність повертання вентиля та приєднання рукава. Напрямок осі вихідного отвору патрубка поже­жного кран-комплекта повинен виключати різкий залом пожежного рукава у місці його приєднання.

На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку повинні бути вказані після літерного індексу "ПК" порядковий номер кран­комплекта та номер телефону для виклику підрозділів пожежно- рятувальної служби. Зовнішнє оформлення дверцят повинно відпо­відати вимогам чинних стандартів.

Пожежні кран-комплекти не рідше одного разу на шість міся­ців підлягають технічному обслуговуванню і перевірці на працезда­тність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування. Пожежні кран-комплекти повинні постійно бути справними і доступними для використання.

Встановлювані в будівлях з підвищеною кількістю поверхів ві­дповідно до вимог будівельних норм пристрої (зовнішні патрубки з приєднуваними головками, засувки, зворотні клапани) для приєд­нання рукавів пожежних машин та подавання від них води у мережі внутрішнього протипожежного водогону повинні утримуватись у постійній готовності для використання в разі необхідності.У неопалюваних приміщеннях узимку вода з внутрішнього протипожежного водогону повинна зливатись. При цьому біля кран- комплектів повинні бути написи (таблички) про місце розташування і порядок відкривання відповідної засувки або пуску насоса. З по­рядком відкривання засувки або пуску насоса необхідно ознайомити всіх працюючих у приміщенні. За наявністю в неопалюваному при­міщенні (будівлі) трьох і більше пожежних кран-комплектів на су хотрубній мережі внутрішнього протипожежного водогону в утеп­леному місці на вводі необхідно встановлювати засувку з електроп­риводом. Її відкриття та пуск насоса слід здійснювати дистанційно від пускових кнопок, встановлених всередині шафок пожежних кран-комплектів.
Рисунок 18.18 - ПШ-1 - однодверна або двохдверна для вертикального розміщення двох пожежних кранів чи одного пожежного крана та двох вогнегасників
Рисунок 18.19 - ПШ-2 - дводве- рна для горизонтального роз­міщення двох пожежних кранів чи одного пожежного крана та двох вогнегасників

Пожежна шафа призначена для захисту рукавної системи від дії навколишнього середовища та механічних пошкоджень. Пожежні шафи (далі ПІІІ) використовуються для розташування пожежного рукава, вентиля та пожежного ствола. Також пожежні шафи можна використовувати для зберігання переносного (одного чи двох вогне­гасників), кількість яких передбачена нормами пожежної безпеки, кнопок дистанційного включення пожежних насосів-підвищувачів тиску води, електрозасувів на вводах водопроводу в споруду, кнопок включення протидимної завіси та ручних пожежних оповіщувачів за умови, що шафи достатнього розміру та дане обладнання не переш­коджає швидкому застосуванню пожежного крана-комплекту (ПКК). ПКК з шафою повинні бути промарковані символами, сим­воли можуть мати люмінесцентну поверхню.

Під запис

4. Закріплення вивченого матеріалу – 5 хв.


Питання для закріплення:

4.1. Первинні засоби пожежогасіння.

4.2. Внутрішнє протипожежне водопостачання.
5. Підведення підсумків – 5 хв.

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

оголосити оцінки;

відповісти на запитання


План-конспект склав:

______________________


____” _________ 201_ рокуКаталог: filesforsetup -> Slujbova pidgotovka
Slujbova pidgotovka -> «Тактичні можливості пожежно-рятувальних, пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділів»
Slujbova pidgotovka -> Україна у міжнародній системі безпеки під час військової агресії Російської Федерації на сході України та анексії Криму
Slujbova pidgotovka -> Спорядження ланки гдзс. Сигнали управління. Робота із засобами зв’язку І підтримання зв’язку
Slujbova pidgotovka -> «Організація пожежно-рятувальних робіт в Україні»
Slujbova pidgotovka -> «Причини виникнення пожежі і параметри, що характеризують її розвиток. Класифікація пожеж»
Slujbova pidgotovka -> «Основи організації та забезпечення зв’язку в органах управління та підрозділах дснс україни»
Slujbova pidgotovka -> «Особливості гасіння небезпечних хімічних речовин та матеріалів»
Slujbova pidgotovka -> План-конспект проведення заняття з гуманітарної підготовки з персоналом
Slujbova pidgotovka -> «Засоби для санітарної та спеціальної обробки»
Slujbova pidgotovka -> «Гасіння лісових (торф'яних) пожеж»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка