Підвищення пропускної здатності вуличної мережі міста шляхом оптимізації паркування транспортуСкачати 85.16 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір85.16 Kb.
ТипПояснювальна записка
Вінницький національний технічний університет

Факультет машинобудування та транспорту

Кафедра автомобілів та транспортного менеджменту

Пояснювальна записка

до магістерської кваліфікаційної роботина тему «Підвищення пропускної здатності вуличної мережі міста шляхом оптимізації паркування транспорту»

Виконав: студент 1 курсу,

групи 1АТ-15м

спеціальності

8.07010601 – Автомобілі та автомобільне

господарство

Яворський В.І.

Керівник: канд. техн. наук, доцент

Кужель В.П.

.

Вінниця – 2017 рокуЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………...

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ВУЛИЧНОЇ МЕРЕЖІ МІСТА.................................................................................................................

1.1 Аналіз системи паркування та його роль в організації дорожнього руху міста............................................................................................................

1.2 Основні визначення існуючих понять пропускної здатності вулиць і доріг ……………................................................................................................

1.3 Характеристики і види автомобільних стоянок та системи паркування..........................................................................................................

1.4 Висновки до розділу 1 і задачі досліджень ………………………........

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РУХУ АВТО-МОБІЛІВ В РАЙОНАХ ІНТЕНСИВНОГО ПАРКУВАННЯ ……………...

2.1 Аналіз пропускної здатності дороги з урахуванням постановки автомобілів на проїзній частині та тротуарі....................................................

2.2 Модель руху потоків автомобілів у зоні впливу автомобільної стоянки…………………………………………………………………………

2.3 Дослідження закономірностей руху автомобілів на в’їздах і виїздах зі стоянки ...............................................................................................................

2.4 Висновки до розділу 2 ……………………………………………………

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ВУЛИЧНОЇ МЕРЕЖІ МІСТА ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТУ ………………………………......................

3.1 Дослідженя стану, техніко-економічних параметрів і створення оптимальної системи паркування ……………………...…………………….

3.2 Визначення моделі пропускної здатності стоянок .…............................

3.3 Оцінка безпеки руху АТЗ в районі інтенсивного паркування…………………………………………………………………......

3.4 Практичне застосування автомобільних стоянок для паркування як інженерно-планувальний захід організації дорожнього руху……………………………………………………………………………..

3.5 Визначення кількості автомобільних стоянок, пропускної здатності стоянок та вулиць у районах інтенсивного паркування АТЗ ……………...

3.6 Визначення втрат часу автомобілів у зоні впливу стоянок при зміні швидкості руху………………………………………………………………...

3.7 Визначення умов безпеки руху та економічної ефективності паркування……………………………………………………………………..

3.8 Висновки до розділу 3……………………………………………………

РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ .…………………………………………………………………

4.1 Аналіз умов праці .......................................................................................

4.2 Організаційно-технічні рішення з гігієни праці та виробничої санітарії ..............................................................................................................

4.2.1 Повітря робочої зони……………………………………………………

4.2.2 Освітлення……………………………………………………………….

4.2.3 Шум………………………………………………………………………

4.2.4 Вібрація…………………………………………………………………..

4.2.5 Статична електрика…………………………………………………….

4.3 Організаційно-технічні рішення щодо забезпечення безпечної роботи…………………………………………………………………………..

4.4 Розрахункове завдання …………………………………………………...

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………..........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .…………………………................

ДОДАТКИ …………………………………………………………………….3
6
6
10
18

25
26


26
34
38

40

41


41

51
59

62
67
72
75

80
82

82
82

82

8385

85

86


86

87

9395

99


ВСТУП
Актуальність теми. Протягом кількох років збільшилася кількість автомобільного транспорту. На сьогодні існує найгостріша проблема тимчасового та сталого зберігання автотранспорту за умов у містах, у місцях інтенсивних людських потоків, таких як центральна частина міста, залізничні вокзали, торгові комплекси, і навіть ділові наукові центри й житловий сектор міста. Дорожня й вулична мережа в багатьох місцях не призначена для існуючого дорожнього руху, але і вона повинна використовуватись для паркування транспортних засобів, оскільки значний ріст використання легкових автомобілів у містах та інших населених пунктах призводить до підвищення попиту на нього.

Пропускна здатність міської вулично-дорожньої мережі є одним з основних показників, що дозволяють оцінити транспортно-експлуатаційні якості самої мережі. Щорічний збиток, нанесений затримками руху транспорту економіці (робочий час водіїв, пальне, знос матеріальної частини), є великим. Тому існуючі розробки в області підвищення пропускної здатності вулично-дорожньої мережі ще не достатньо вивчені і вимагають істотної доробки чи перегляду основних підходів у їх реалізації.

Саме це обумовлює актуальність даного дослідження, що спрямоване на розробку й теоретичне обґрунтування нових, більш об’єктивних підходів до вирішення проблеми підвищення пропускної здатності в районах інтенсивного паркування автомобілів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно до науково-дослідної тематики кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету і являється невід’ємною частиною досліджень пов’язаних з транспортною мережею міста.

Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є підвищення пропускної здатності вулично-дорожньої мережі міста за рахунок розробки алгоритму формування системи паркування.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:  • обґрунтування підвищення пропускної здатності вуличної мережі міста ;

  • дослідження закономірностей руху автомобілів в районах інтенсивного паркування;

  • обґрунтування підвищення пропускної здатності вуличної мережі міста шляхом оптимізації паркування транспорту та практичне застосування стоянок як інженерно-планувальний захід організації дорожнього руху;

  • розробити заходи охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.

Об'єкт дослідження – мережа автомобільних стоянок та система паркування автомобілів на вулично-дорожній мережі міст.

Предмет дослідження – характеристики автомобільних стоянок міст, значення пропускної здатності в районах інтенсивного паркування транспортних засобів.

Методи досліджень. При виконанні роботи використовувався апарат структурного аналізу, системного підходу, теорії імовірності та математичної статистики, теорії масового обслуговування.

Наукова новизна одержаних результатів.

Дістали подальшого розвитку підходи та принципи  вдосконалення підвищення пропускної здатності вуличної мережі міста шляхом оптимізації паркування транспорту та практичне застосування стоянок як інженерно-планувальний захід організації дорожнього руху, для покращення транспортної мережі міста.Практична значимість отриманих результатів.

Полягає в удосконаленні системи паркування з використанням автомобільної стоянки для паркування як інженерно-планувального заходу організації дорожнього руху. Результати досліджень доведено до практичних рекомендацій щодо визначення кількості автомобільних стоянок, пропускної здатності стоянок, втрат часу автомобілів у зоні впливу стоянок, умов безпеки руху транспортних засобів та пропускної здатності вулично-дорожньої мережі в районах інтенсивного паркування транспортних засобів.Апробація результатів роботи. Проміжні результати досліджень були частково викладенні у збірнику наукових праць, тези доповідей «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання», 26-28 березня 2015 року.

Публікації. За тематикою дослідження опубліковано 1 наукова праця: Біліченко В.В. Формування системи регіонального партнерства пасажирських автотранспортних підприємств у розвитку системи технічної підготовки парків автомобільних транспортних засобів / Біліченко В.В., Романюк С.О., Яворський В.І.// Тези доповідей «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання», 26-28 березня 2015 року.: Збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». Львів: 2015 – С. 118 – 120.

РЕФЕРАТ


Магістерська кваліфікаційна робота складається із вступу, 4 розділів і загальних висновків. Загальний обсяг роботи 99 стор., 32 літературних джерела.

Предметом магістерської кваліфікаційної роботи є характеристики автомобільних стоянок міст, значення пропускної здатності в районах інтенсивного паркування транспортних засобів.

Робота складається з чотирьох частин :

- науково-технічне обгрунтування підвищення пропускної здатності вуличної мережі міста;

- дослідження закономірностей руху авто-мобілів в районах інтенсивного паркування;

- обгрунтування підвищення пропускної здатності вуличної мережі міста шляхом оптимізації паркування транспорту;

- охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях.

Метою даного дослідження є підвищення пропускної здатності вулично-дорожньої мережі міста за рахунок розробки алгоритму формування системи паркування.


ABSTRACT
Master's qualification work consists of introduction, 4 chapters and overall conclusions. The total volume of 99 p., 32 references.

The subject of the master's qualification work is characteristic parking lots cities important capacity in areas of heavy vehicle parking.

The work consists of four parts:

- Scientific and technical justification for increasing the capacity of the street network of the city;

- Study the movement patterns of auto-mobiles in areas of heavy parking;

- Justification for increasing the capacity of the city street network by optimizing vehicle parking;- Occupational Health and Safety in emergencies.

The aim of this study is to increase the capacity of the road network of the city through the development of algorithm of parking systems.
Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовки
static -> Реферат abstract вступ 1 загальна характеристика авіаційної промисловості
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі системи комп'ютерної алгебри Mathcad»
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі електричнoго програмного забезпечення see electrical Expert»
static -> «Використання сучасних комп’ютерних технологій для розрахунку систем освітлення приміщень»
static -> Оптимізація структури і потужності зони поточного ремонту пасажирських автомобільних підприємств
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі програм и для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel»
static -> Характеристика мікропроцесорного пристрою І автоматики rej 515 Призначення
static -> Реферат об’єкт досліджень видобування мінеральних вод. Мета роботи дослідити екологічний вплив видобування мінеральних вод

Скачати 85.16 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка