Питання до іспиту з історії педагогіки (2013)Скачати 113.17 Kb.
Дата конвертації18.11.2017
Розмір113.17 Kb.
#33599
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ (2013)

 1. Предмет, завдання та джерела вивчення історії педагогіки.

 2. Становлення виховання як процесу соціалізації людини (основні підходи). Виховання людини в первісному суспільстві.

 3. Виховання і навчання людини в країнах Стародавнього Сходу.

 4. Проблема виховання у філософських теоріях Стародавньої Греції (Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель).

 5. Школа і педагогіка в Стародавньому Римі.

 6. М.Ф. Квінтіліан про організацію та методику навчання, вимоги до вчителя.

 7. Спартанська й афінська системи виховання: порівняльний аналіз.

 8. Зміст та виховне значення «Повчання дітям» Володимира Мономаха.

 9. Характеристика школи й освіти доби Європейського Середньовіччя.

 10. Виникнення перших університетів у Західній Європі. Організація навчального процесу та особливості управління.

 11. Педагогічні погляди гуманістів доби українського Відродження (Ф. Рабле, Т.Мор, Т.Кампанелла, М.Монтень). Характеристика основних педагогічних творів.

 12. Я.А.Коменський про мету, завдання та принципи освіти й виховання.

 13. Класно-урочна система Я.А.Коменського, роль учителя в сучасних умовах. Шляхи вдосконалення класно-урочної системи.

 14. Я.А.Коменський про вікову періодизацію та систему шкіл.

 15. Дидактичні погляди Я.А. Коменського.

 16. Основні положення праці Я.А.Коменського «Материнська школа».

 17. Я.А.Коменський про особистість учителя та вимоги до нього.

 18. Педагогічні погляди К.А. Гельвеція та Д. Дідро. Порівняльний аналіз.

 19. Аналіз роботи Д. Дідро «План університету або школи публічного викладання всіх наук для Російського уряду».

 20. Проблема фізичного, морального, розумового та трудового виховання в педагогічній теорії Дж. Локка.

 21. Філософсько-педагогічні погляди Дж. Локка. Аналіз роботи «Думки про виховання».

 22. Ідея загальнолюдського виховання в працях Ж.-Ж. Руссо та Г.Сковороди. Порівняльний аналіз.

 23. Порівняльний аналіз педагогічних концепцій Дж. Локка та Я.А.Коменського.

 24. Діяльність братських шкіл в Україні, їх роль щодо розвитку мови, науки, культури, освіти.

 25. Характеристика «Статуту Львівської Братської школи 1586 року. Порядок шкільний».

 26. Українська педагогічна думка епохи Відродження ХVІ-початку ХVII ст. (С. Зизаній, Л. Зизаній, П. Беринда, І. Галятовський, Г. Смотрицький, І. Борецький та інші).

 27. Становлення та розвиток вищих навчальних закладів в Україні: Острозька та Києво-Могилянська академії.

 28. Особливості навчального процесу в Києво-Могилянській академії. Організаційно-просвітницька діяльність П.Могили.

 29. Вплив педагогічних поглядів та діяльності С. Полоцького й Є. Славинецького на становлення Слов’яно-греко-латинської академії.

 30. Аналіз праці Є. Славинецького «Громадянство звичаїв дитячих».

 31. Значення роману Ж.Ж. Руссо «Еміль, або Про виховання» у розвитку світової педагогічної думки.

 32. Просвітницька діяльність Ф. Прокоповича та М. Козачинського.

 33. Сутність та педагогічне значення ідеї «спорідненої праці» Г. С. Сковороди, її вплив на розвиток національної педагогічної думки.

 34. Сутність ідеї природовідповідного виховання Г.С.Сковороди та шляхи її реалізації («Благодарний Еродій», «Вбогий жайворонок»).

 35. Основні етапи педагогічної діяльності І.Г. Песталоцці.

 36. Теорія елементарної освіти І.Г. Песталоцці.

 37. Вплив демократичних ідей І.Г. Песталоцці на розвиток педагогічної теорії та шкільної практики.

 38. Педагогічна теорія І.Ф. Гербарта.

 39. Аналіз праці І.Ф. Гербарта «Загальна педагогіка, що виводиться з мети виховання».

 40. І.Ф. Гербарт про процес навчання.

 41. Дидактичні погляди Ф.-А.В. Дістервега.

 42. Аналіз праці А. Дістервега «Посібник для освіти німецьких учителів».

 43. Ідея розвивального навчання в педагогічних концепціях Й.Г.Песталоцці, І.Ф.Гербарта та Ф.-А.В.Дістервега.

 44. Ідея природовідповідності в працях Я.А.Коменського, Ж.-Ж.Руссо, І.Г.Песталоцці та Ф.-А.В.Дістервега.

 45. Освітні реформи на початку ХVІІІ ст. в Російській імперії. М.Ломоносов, його значення в розвитку педагогіки та школи.

 46. Питання виховання в європейських соціальних теоріях ХІХ ст. (Р.Оуен, Ш.Фур’є, К.Сен-Сімон).

 47. Розвиток педагогічної думки в Україні у першій половині ХІХ ст. (І.П.Котляревський, М.Максимович, О.В.Духнович).

 48. Діяльність перших університетів в Україні першої половини ХІХ ст. Харківський та Київський університети.

 49. Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. (Т.Шевченко, П.Куліш, М.Костомаров).

 50. Діяльність представників демократичної педагогіки 30-40 років ХІХ ст. в Російській імперії. Аналіз статті М.Добролюбова «Про значення авторитету у вихованні».

 51. Шкільні реформи 60-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії. «Положення про початкові народні училища» 1864 р., «Устав гімназій та прогімназій» 1864 р.

 52. Педагогічна діяльність М.І.Пирогова.

 53. Аналіз статті М.Пирогова «Питання життя» та її значення для розвитку педагогічної думки.

 54. Життєвий шлях та суспільно-педагогічна діяльність К.Д.Ушинського.

 55. Філософські та природничі основи педагогічної теорії К.Д.Ушинського.

 56. Ідея народності виховання К.Д.Ушинського та шляхи її реалізації. Статті «Про народність у суспільному вихованні» , «Рідне слово».

 57. Ідея гармонійного розвитку особистості в роботах К.Д.Ушинського. Аналіз праці «Людина як предмет виховання».

 58. К.Д.Ушинський про професійну підготовку вчителя.

 59. К.Д.Ушинський про педагогіку як науку і мистецтво. Аналіз статті «Про користь педагогічної літератури».

 60. Аналіз статті К.Ушинського «Праця в її психічному і виховному значенні».

 61. Мета та завдання морального виховання в педагогічній теорії К.Д.Ушинського.

 62. Дидактична теорія К.Д.Ушинського та його діяльність як методиста («Рідне слово» та «Дитячий світ»).

 63. К.Д.Ушинський про урок та вимоги до вчительської професії.

 64. Ідея вільного виховання Л.М.Толстого, її втілення в практику роботи Яснополянської школи.

 65. Проблема розвитку дитячої активності та творчості в педагогічних працях Л.М.Толстого.

 66. Проблеми української національної школи у творчості просвітителів кінця ХІХ – початку ХХ століття (І.Франко, М.Коцюбинський, Леся Українка).

 67. Педагогічні пошуки на межі ХІХ-ХХ століть. Е.Кей та М.Монтессорі.

 68. Характеристика експериментальної педагогіки кінця ХІХ-початку ХХ ст. (В.-А.Лай, Е.Мейман, А.Біне).

 69. Характеристика прагматичної педагогіки кінця ХІХ початку ХХ ст. Дж.Дьюї.

 70. Історико-педагогічні концепції М.Драгоманова й М.Грушевського: порівняльний аналіз.

 71. Педагогічні погляди та освітня діяльність М.Корфа.

 72. Проблеми української національної школи у творчості просвітителів кінця ХІХ-початку ХХ ст. (Б.Грінченко, Х.Алчевська).

 73. Розвиток педагогічної думки в Україні за роки Радянської влади. Діяльність В.Затонського, М.Скрипника, Я.Ряппа.

 74. Поради С.Васильченка та Т.Лубенця щодо організації шкільної справи в Україні.

 75. Українська педагогічна думка першої половини ХХ століття. Педагогічні погляди С.Русової, І.Огієнка.

 76. Ідея політехнізму в роботах російських та українських педагогів (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.).

 77. Ідеї громадянського виховання Г.Кершенштайнера.

 78. А.С.Макаренко про виховання особистості в колективі та через колектив. Використання його ідей в практиці роботи сучасної школи.

 79. Проблеми сімейного виховання в працях А.С.Макаренка («Книга для батьків», «лекції про виховання дітей»).

 80. А.С.Макаренко про поєднання навчання з продуктивною працею («Педагогічна поема», «Прапори на вежах»).

 81. А.С. Макаренко про педагогічну працю та вимоги до вчителя.

 82. Особливості розбудови загальної, професійної та вищої школи в Україні 20-30-х рр. ХХ ст.

 83. Ідеї національного виховання української молоді Г.Г.Ващенка. Аналіз праці «Виховний ідеал».

 84. Етнічні засади родинного виховання в праці В.О.Сухомлинського «Батьківська педагогіка».

 85. Ідея громадянського виховання особистості в роботах А.С.Макаренка, Г.Г.Ващенка та В.О.Сухомлинського.

 86. В.О.Сухомлинський про творчий характер педагогічної праці. Аналіз роботи «Розмова з молодим директором школи».

 87. Аналіз праці В.О.Сухомлинського «Серце віддаю дітям».

 88. В.О.Сухомлинський про розумове виховання школярів.

 89. Педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського та сучасність. Аналіз праць «Сто порад учителю» та «Павлиська середня школа».

 90. Перший з’їзд педагогічних працівників України. Аналіз концепції «Освіта (Україна ХХІ ст.)». Шляхи розвитку української системи освіти на сучасному етапі.ЛІТЕРАТУРА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ»

Основна:

 1. Антология педагогической мысли Украинской ССР : [антология / сост. Н. Калениченко]. — М. : Педагогика, 1988. - 640 [1] с.

 2. Джуринский А.Н. История педагогіки / Александр Наумович Джуринский. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 432 с.

 3. Духавнева А.В. История зарубежной педагогики и философия образования / А.Духавнева, Л.Столяренко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 480. [1]с. – (Серия «Учебники, учебные пособия»).

 4. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки: [навч. пос.] / І.В.Зайченко. – К.: Слово, 2010. – 624 с.

 5. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга ІІ. Школа, освіта і педагогічна думка в Україні: [навч. пос.] / І.В.Зайченко. – К.: Слово, 2010. – 1032 с.

 6. Історія педагогіки: [за ред. Гриценка М.]. — К.: Вища школа, 1973. – 447 с.

 7. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России / [Андреева И.Н., Буторина Т.С., Васильева З.И. и др.]; под ред. З.И.Васильевой. – [2-е изд.]. - М.: Академия, 2005. – 432 с.

 8. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в. / Пискунов А.И., Вендровская Р.Б., Кларин В.М. и др.; под ред. А.И.Пискунова. – [2-е изд.]. - М.: ТЦ Сфера, 2001. - 512 с.

 9. Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / [упоряд. Любар О.О.; ред. Кремень В.Г.]. – К.: Знання, 2003. – 766 с. (Серія «Вища освіта ХХІ століття»).

 10. Коваленко Є.І. Історія зарубіжної педагогіки: хрестоматія [для студ. вищ. навч. зал.] / Є.І.Коваленко, Н.І. Бєлкіна . – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 664 с.

 11. Константинов Н.А. История педагогики / Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. – М.: Просвещение, 1982. – 447 с.

 12. Левківський М.В. Історія педагогіки / Михайло Васильович Левківський. – К: Центр навчальної літератури, 2008. – 190 с.

 13. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки / Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. – К.: Знання, КОО, 2003. – 450 с.

 14. Макаренко А.С. Методика виховної роботи / Антон Семенович Макаренко. – К.: Радянська школа, 1990. – 366 с.

 15. Мельничук О.С. Історія педагогіки України / Ольга Сергіївна Мельничук. – Кіровоград: КДПУ ім. В.К.Винниченка, 1998. – 169 с.

 16. Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики / Алексей Иванович Пискунов. – М.: Просвещение, 1981. – 528 с.

 17. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги: [підручник] / А.М.Бойко, В.Д.Бардінова / Заг. ред. А.М.Бойко. – К.: Професіонал, 2004. – 576 с.

 18. Сисоєва С.О. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / С.О.Сисоєва, І.В. Соколова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с.

 19. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека (Советы воспитателям) / Василий Александрович Сухомлинский. – К.: Радянська школа, 1975. – 235 с.

 20. Сухомлинский В.А. Разговор с молодым директором школы / Василий Александрович Сухомлинский. – М.: Просвещение, 1982. – 206 с.

 21. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / Василий Александрович Сухомлинский. – К.: Радянська школа, 1969. – 247 с.

 22. Українська педагогіка в персоналіях: у 2 т. / [укл. Сухомлинська О.В., Дічек Н.П., Самоплавська Т.О.; за ред. Сухомлинської О.В.]. – К.: Либідь, 2005. – Кн. 1: Х-ХІХ ст. – 2005. – 624 с.

 23. Українська педагогіка в персоналіях: у 2 т. / [укл. О.В. Сухомлинська, Н.П Дічек, Т.О.Самоплавська / За ред. О.В. Сухомлинської]. – К.: Либідь, 2005. – Кн. 2: ХХ ст. – 2005. – 552 с.

 24. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России / [сост. С.Ф.Егоров / Под ред. Ш. Ганелина].– М.: Просвещение, 1974. – 527 с.

Додаткова:

 1. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / Сергей Гессен. – М.: «Школа-Пресс», 1995. – 322 с.

 2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен Устинович Гончаренко. – К.: Либідь, 2997. – 376 с.

 3. Смирнов В.З. Очерки по истории прогрессивной русской педагогики ХІХ века / Василий Захарович Смирнов. – М.: Учпедгиз, 1963. – 312 с.

 4. Історія української культури: [за ред. І.Крип’якевича ]. – К.: Либідь, 2002 – 656, [1] с.

 5. Кавалеров В.Л. Феофан Прокопович як методист математики / В.Л.Кавалеров // Науковий вісник Півден-ноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. - Одеса, 1997. - Вип. 10-11. - С. 30-34.

 6. Карсавин Л.П. Культура средних веков /Лев Карсавин. – К.: «Символ», 1995. – 186 с.

 7. Латышина Д. История педагогики / Дарьяла Латышина– М.: Гардарики, 2006. – С.19-21.

 8. Монтень М. Об искусстве жить достойно. Философские очерки / Мишель Монтень. – М.: Дет. литература, 1975. – 206 с.

 9. Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Едуард Бернетт Тайлор. – К.: Политиздат, 1989. – 573 с.

 10. Утопический роман XVI-XVII века // Библиотека всемирной литературы. Серия первая. – Т. 34. – М.: Художественная литература, 1971. – 494 с.

 11. Хмелюк Р.Л. К.Д. Ушинский об отборе к педагоги­ческой деятельности / Р.Л. Хмелюк // Науковий вісник Південноукраїнсь­кого державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. - Одеса, 1997. — Вип. 10-1. — С. 11-15.

Каталог: uploads -> editor -> 5376 -> 427881
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
427881 -> Державний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут кафедра педагогіки затверджую
427881 -> Робоча програма дисципліни «Історія педагогіки» для студентів напряму підготовки 020303 Філологія. Українська мова та література. 25 с
427881 -> Робоча програма навчальної дисципліни методика виховної роботи

Скачати 113.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка