План-конспект проведення лекційного заняття тема Порівняльно-правові дослідження міжнародного права І внутрішнього права країн світуСкачати 148.46 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір148.46 Kb.
#12195
ТипПлан-конспект
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

кафедра теорії держави і права

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник кафедри теорії держави і права

підполковник міліції

  А.М. Завальний

 

“___”____________ 20__року 
ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ

ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

Тема 5. Порівняльно-правові дослідження міжнародного права і внутрішнього права країн світу.З дисципліни: Юридична компаративістика

Категорія слухачів: слухачі магістратури

Навчальна мета: відповідно до робочої навчальної програми дисципліни сформувати поняттєво-категоріальний апарат з відповідної теми лекції, а також надати систематизовані стійкі знання щодо співвідношення міжнародного та внутрішнього права країн світу.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду щодо співвідношення міжнародного та внутрішнього праваа країн світу. Підвищення рівня правової свідомості, правової культури, моральних, естетичних та інших якостей дослідника.

Розвивальна мета: сприяти розвитку наступних навиків:

 • характеризувати першоджерела з відповідної теми;

 • формулювати основні ідеї, принципи, уявлення, щодо співвідношення міжнародного та внутрішнього права;

 • робити порівняльний аналіз різних аспектів взаємодії міжнародного і внутрішнього права;

 • критично оцінювати теоретико-правові погляди представників різних цивілізацій на міжнародне право;

 • робити власні висновки (узагальнення) щодо питань (проблем) теми навчальної дисципліни.

Крім перерахованого, засвоєння зазначеної теми дасть змогу підвищити культуру мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, прищепить особам, які навчаються раціональні способи пізнавальної діяльності.

Навчальний час: 2 академічні години

Навчальне обладнання, ТЗН: навчальна програма з дисципліни «Юридична компаративістика», навчально-методичний комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи навчання), матеріали мультимедійного супроводження з окремих питань теми

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Забезпечуючі дисципліни:

історія держави і права; історія вчень про державу і право; теорія держави і права, філософія права. Забезпечувані дисципліни: кримінологія; правова статистика; кримінальне право; адміністративне право; цивільне право.


План лекції (навчальні питання):

Вступ.


Основна частина.

2. 1. Загальна характеристика проблем співвідношення міжнародного і національного права.

2. 2. Основи методики проведення порівняльно-правових досліджень проблем співідношення міжнародного та національного права.

2. 3. Об’єкти порівняльно-правових досліджень проблем співідношення міжнародного та національного права.

2. 4. Показники, за якими здійснюється дослідження співвідношення міжнародно-правових та національних правових документів та оцінка його результатів.

3. Загальні висновки.

Етапи проведення заняття:

а) Організаційна частина – до 5 хвилин

Перевіряється наявність слухачів на занятті. Оголошується тема, мета, навчальні питання для опрацювання. Підкреслюється актуальність та практична значимість питань, що розглядаються.

б) Основна частина – до 70 хвилин

На розгляд одного питання відводиться приблизно 10-15 хвилин.

в) Заключна частина – до 5 хвилин

Підводяться підсумки заняття, надаються рекомендації для подальшого вивчення найбільш складних питань теми. Даються відповіді на запитання.


Рекомендована література:

Монографії та брошури


 1. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / За ред. В.Н. Денисова. – К.: Юстиніан, 2006. – 672 с.

 2. Волошин Ю.О. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти: Монографія. – К.: Логос, 2010. – 428 с.

 3. Денисов В.Н., Евинтов В.И. Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве. – К.: Наукова думка, 1992. – 244 с.

 4. Законодавство України та міжнародне право: Проблеми гармонізації / За ред. В.Ф. Опришко. – К., 1998. – 297 с.

 5. Кравчук І.В., Парапан М.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС. – К.: Слово, 2004. – 320 с.

 6. Луць Л. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 304 с.

 7. Порівняльне правознавство (правові системи світу) : монографія / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 488 с.

 8. Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження) : монографія / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К. : Фенікс, 2007. – 430 с.

 9. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток / за заг. ред. В.С. Журавського. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 296 с.

 10. Рабінович С.П. Права людини у природно-правовій думці католицької церкви (за матеріалами соціальної доктрини католицизму). – Львів: Астрон, 2004. – 198 с.

 11. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія : дослідження структур, мотивів і результатів. – К. : АртЕк, 2001. – 224 с.

 12. Скакун О.Ф. Правова система України на правовій карті світу. – Х. : Еспада, 2004. – 96 с.

 13. Стеценко С.Г., Васечко Л.О. Глобалізація та право : національний вимір. –

 14. Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини. – К.: Реферат, 2002. – 344 с.Збірники наукових праць

 1. Європейське право та порівняльне правознавство: Збірник статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка, О.В. Кресіна; упор. О.В. Кресін, О.Д. Рожко. – Київ-Шамборі: Логос, 2010. – 588 с.

 2. Зближення національних правових систем та їхня взаємодія з міжнародним правом : матеріали круглого столу, 14-15 вересня 2012 р. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; редкол.: Н. М. Оніщенко та ін. – О. : Астропринт, 2012. – 220 с. 

 3. Порівняльне правознавство : загальнотеоретичні та галузеві аспекти : тези доповідей учасників круглого столу. – Львів : ЛьвДУВС, 2009. – 272 с.

 4. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.П. Тихого, М.М. Цимбалюка, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів, Київ: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 652 с.

 5. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка, О.К. Маріна; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – К.: Логос, 2011. – 520 с.

 6. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. наукових праць / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка, М.Б. Бучка; упор. О.В. Кресін. – К.: Логос, 2010. – 520 с.

 7. Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В. Губерського, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін. – К.: Логос, 2009. – 712 с.

 8. Порівняльне правознавство: філософські, історико-теоретичні та галузеві аспекти : матеріали ІІ Всеукраїнського круглого столу / відп. ред. Т.З. Гарасимів, І.М. Ситар. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – 464 с.

 9. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: Мат-ли конф. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – 448 с.

 10. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / Юридическая фирма «Салком»; под ред. Е.Б. Кубко и В.В. Цветкова. – К.: Юринком Інтер, 2003. – 583 с.


Конспект лекції.


Посилення у сучасному світі тенденцій взаємозалежності та взаємовпливу держав обумовлює зростання значення міжнародного права, яке сприяє узгодженому вирішенню загальних проблем світової співдружності.

Питання 1. Загальна характеристика проблем співвідношення міжнародного і національного права.

Міжнародне право існує на декількох рівнях:

1) загальні принципи, які є універсальними, загальновизнаними і закріплені у Статуті ООН ( суверенна рівність держав, самовизначення націй, добровільне виконання зобов’язань, повага до прав людини, вирішення міжнародних спорів мирними шляхами тощо);

2) право міжнародних організацій закріплених у конвенціях, пактах, деклараціях, резолюціях (Юнеско, МОП тощо);

3) право співдружностей у межах міждержавних об’єднань(принципи, акти, норми Європейського Союзу, Ради Європи, СНД тощо);

4) міждержавні угоди (двох або багатосторонні).

Сучасне міжнародне право за своєю структурою наближається до структури національних систем ( міжнародне публічне і приватне право, міжнародне економічне, морське, повітряне, космічне, гуманітарне тощо), що є впливом внутрішнього права, а з іншого боку міжнародне право включається до джерел національного права.

Пріоритет міжнародного права для національного права супроводжується відпрацюванням механізмів участі держав у розробці і прийнятті міжнародно-правових норм і рішень, відповідальності держав за їх виконання і забезпечення при цьому їх суверенітету.

Світовий правопорядок потребує наближення національних правових рішень з однакових питань; формування механізмів відпрацювання узгоджених і загальних рішень. Найважливішою проблемою є узгодження суверенних прав держав і прав міжнародних організацій.

Порівняння міжнародного права і національного права є порівнянням двох правових систем. Процес узгодження міжнародного права і національних правових систем здійснюється у формах узгодження і перетворення їх норм; взаємовпливу; подолання колізій.

Загальними проблемами узгодження міжнародного і національного права є питання теорії держави і права; конституційні процеси визнання міжнародних норм; узгодження галузевих інститутів та норм; реалізація міжнародно-правових норм у національному праві (пряма дія або трансформація); подолання колізій.


Питання 2. Основи методики проведення порівняльно-правових досліджень проблем співвідношення міжнародного та національного права.


Метою проведення порівняльно-правових досліджень проблем співвідношення міжнародного та національного права є:

- забезпечення ефективного застосування норм міжнародного права у національному праві на засадах гармонічності поєднання міжнародних і національних інтересів;

- використання досвіду вирішення цих проблем у законодавчих системах різних країн;

- відпрацювання заходів щодо забезпечення загального міжнародного правового простору;

- попередження юридичних колізій у практиці застосування міжнародних нормативно-правових документів;

- усунення невиправданих відмінностей у міжнародно-правовому та національному правовому регулюванні питань, які представляють взаємний інтерес;

- забезпечення міжнародних організацій та національних законодавчих органів необхідною інформацією;

- розробка пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення міжнародного права та національного законодавства;

- підготовка концепцій і проектів конкретних міжнародно-правових та національних правових документів.

До найбільш важливих тем відносяться наступні:

а) нормативно-правове оформлення і реалізація політичних взаємовідносин між державами та міжнародними організаціями;

б) нормативно-правове регулювання і реалізація економічного співробітництва (питання власності, приватизації, створення і забезпечення функціювання єдиного ринку), забезпечення договірної дисципліни, господарських зв’язків, питання грошової, кредитної і податкової систем, ціноутворення, інвестицій тощо;

в) регулювання міжнаціональних і міжрегіональних відносин і нормативне вирішення відповідних конфліктів;

г) основні права людини; їх регулювання, соціально-правова захищеність та охорона;

д) нормативно-правове регулювання соціально-культурних зв’язків;

е) інші теми, які визначаються зацікавленими органами та установами.

При визначенні тем повинні враховуватись рекомендації парламентів, їх комітетів і комісії, інших зацікавлених органів і установ.

Проведення порівняльно-правового дослідження проблем співвідношення міжнародного і національного права у різних країнах передбачає:

1. Порівняння нормативно-правових рішень з подібних (однакових, схожих) питань, з’ясування їх загальних і відмінних рис.

2. Якісну оцінку нормативно-правових рішень, що порівнюються, з точки зору їх відповідності існуючим потребам практики, забезпеченості фінансово-матеріальними засобами і співставлення цих рішень з наявними найбільш вдалими рішеннями однотипних питань.

3. Оцінку нормативно-правових рішень, що порівнюються, з точки зору їх конституційності, законності, відповідності нормам міжнародного права.

Питання 3. Об’єкти порівняльно-правових досліджень проблем співідношення міжнародного та національного права.
Загальні вимоги щодо відбору та аналізу об’єктів порівняльно-правових досліджень проблем співідношення міжнародного та національного права:

1. Аналізу підлягають структурні елементи міжнародного і національного права, які регулюють однакові питання.

2. Необхідно враховувати ступінь можливості співставлення об’єктів між собою, тобто пов’язаність загальними для них предметами регулювання.

3. Обсяг об’єктів порівняльного аналізу повинен бути вичерпним і містити усі нормативно-правові акти або їх частини, що стосуються вивчаємої сфери правового регулювання.

4. Вивченню підлягають діючі або скасовані нормативно-правові документи, їх проекти. Крім того повинні враховуватися практика застосування нормативно-правових документів, обставини і причини їх прийняття, відношення до них практиків і громадян.

До об’єктів порівняльно-правових досліджень міжнародного права і національного права різних країн відносяться:

1. Міжнародне право ( його складові - публічне, приватне, а також міжнародне і міждержавне, окремі галузі, інститути, норми чи нормативно- правові документи)

2. Різні джерела міжнародного і національного права ( нормативно-правові документи, у тому числі нормативно-правові договори та акти, судові прецеденти, правові звичаї, правова ідеологія - принципи, доктрини)

3. Загальне і особливе у співвідношенні міжнародного права і правових сімей, міжнародного права і національних правових систем, міжнародного права і національної правової системи.

4. Механізми та процеси взаємоузгодження міжнародного права та національного права країн світу, національного права окремої країни або групи країн.

5. Співвідношення правових і позаправових шляхів вирішення цих проблем, наприклад, правових та ідеологічних (марксизм-ленінізм, фашизм, мусульманство, інтернаціоналізм, націоналізм); силових (США-Ірак, Югославія, Друга світова війна); економічних (транснаціональні компанії); політичних ( комуністичні, соціально-домократичні партії); соціальних (міграція)

Питання 4. Показники, за якими здійснюється дослідження співвідношення міжнародно-правових та національних правових документів та оцінка його результатів.
Реалізація норм міжнародного права у національному праві здійснюється як (шляхом):

1) пряма реалізація, тобто їх визнання конституцією автоматично діючими на території держави, які мають вищу юридичну силу у відношенні до національних законів;

2) інкорпорація, тобто включення міжнародних норм у внутрішнє право;

3) опосередкована трансформація, тобто набуття міжнародними нормами юридичної сили у державі після видання спеціального національного закону.Формально-юридичні показники, за якими здійснюється дослідження співвідношення міжнародно-правових та національних правових документів:

1. Види (форми) і кількість нормативно-правових актів, які вирішують визначену у якості об’єкта дослідження проблему.

2. Рівні нормативного регулювання (міжнародні організації, президенти, парламенти, уряди ...), форми нормативно-правових документів ( конвеція, хартія, акт, угода, договір....), за допомогою яких вирішуються завдання, що є елементами цієї проблеми.

3. Правила нормативно-правової техніки: структура нормативно- правового документа ( преамбула, глави, розділи, статті і пункти, їх нумерація тощо); термінологія, правові визначення (дефініції), їх єдність (подібність, тотожність і відміни); посилання на інші нормативно-правові документи.

4. Використання спеціальних правових засобів, які забезпечують дотримання (реалізацію) нормативно-правових документів ( міри і види відповідальності, заохочення, контроля, порядок вирішення спорів ...).

5. Зв’язок (узгодженість, посилання...) з іншими нормативно-правовими документами.

6. Співвідношення кола питань, завдань, які визначені у нормативно-правових документах з колом питань (проблем, завдань), які регулюються, наявність невирішених питань, випадки дублювання, протиріччь.

7. Форми і способи оприлюднення, введення в дію нормативно-правових документів, їх дія у часі, просторі та за колом осіб.

8. Форми систематизації нормативно-правових документів.

Юридико-змістовні (юридико-соціальні) показники, за якими здійснюється дослідження співвідношення міжнародно-правових та національних правових документів:

1. Зміст і характер правових рішень:

а) варіанти рішень (однакові, різні, протилежні) одних і тих же соціальних питань;

б) відповідність рішень конституціям або нормативно-правовим документам вищої юридичної сили, міждержавним договорам та угодам, нормам міжнародного права.

2. Механізм забезпечення реалізації рішень, у тому числі на міждержавному рівні.

3. Способи подолання юридичних колізій між нормативно-правовими документами (національного і міждержавного рівня).

4. Забезпеченість прийнятих рішень фінансовими,матеріально-технічними, людськими (кадровими) ресурсами, організаційними, ідеологічними та іншими заходами.

5. Відповідність рішень правам фізичних осіб, законним інтересам господарюючих, громадських та інших суб’єктів.

6. Реальний стан реалізації рішень (тобто їх ефективність, стан правопорушень у даній сфері тощо), у тому числі відношення до цих рішень соціальних суб”єктів.

7. Ефективність ( або нефективність) правового рішення по відношенню до інших способів вирішення соціальних потреб (завдань, питань).

Показники, за якими здійснюється оцінка результатів порівняльно-правового досліджень об’єктів:

а) ідеальна (теоретично створена, сконстуруйована) модель вирішення певної задачі (проблеми, питання);

б) найбільш ефективне рішення із числа тих, що порівнювалися;

в) найгірше (найменш ефективне) рішення із числа тих, що порівнювалися;

г) кількісні відміни за даними аналіза у відповідності до якісних критеріїв.
Укладач:

професор кафедри

теорії держави та праваО.В. Тюріна

Каталог: files -> kafedru -> tdp
tdp -> Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «сучасні національні правові системи»
tdp -> Інструктивно-методичні матеріали з навчальної дисципліни «історії вчень про державу І право»
tdp -> Робоча програма навчальної дисципліни «історія вчень про державу І право» за спеціальністю «Правознавство»
tdp -> Робоча програма навчальної дисципліни «деонтологічні основи правоохоронної діяльності» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність»
tdp -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ кафедра теорії держави та права
tdp -> Лекція : з дисципліни ’’Юридична деонтологія’’ на тему №3 кафедра теорія держави та права система професійної підготовки юристів Підготували: Гусарєв С. Д. Мінченко О. В. Свиридюк Н. П. Старицька О. О
tdp -> Робоча програма навчальної дисципліни «юридична компаративістика» за спеціальністю «Правознавство»
tdp -> Київ – 2015 Вид лекції Інформаційна Дидактичні цілі

Скачати 148.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка