План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №401 Харківської міської ради»Сторінка2/6
Дата конвертації06.11.2016
Розмір1.04 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6Кваліфікаційний рівень педагогів

з/п

Категорія

Кількість педагогів (%)

2011/12 н.р.

2012/13н.р.

1

Спеціаліст вищої категорії

20%

20%

2

Спеціаліст першої категорії

0%

0%

3

Спеціаліст другої категорії

0%

0%

4

Спеціаліст

80%

80%

Педагогічним, медичним і обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований повністю.

    1. Аналіз освітньо-виховного процесу

Освітньо-виховний процес у дошкільному навчальному закладі упродовж 2013/2014 навчального року здійснювався відповідно до Конституції України, «Національної доктрини розвитку освіти», державної програми «Освіта України ХХІ століття», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності, Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування освітнього процесу в дошкільному закладі», листа Міністерства освіти і науки України від 20.06.2013 №1/9-446 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році», Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі (наказ МОН України від 17.03.2006 № 1/9-153). Заклад втілював політику в галузі освіти шляхом реалізації завдань Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.), програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Мова навчання та виховання у ДНЗ - українська.

Під час планування роботи педагоги використовували блочно-тематичний принцип, оскільки він базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу. Така форма планування давала змогу педагогам творчо підходити до організації життєдіяльності дітей, враховуючи їх інтереси та бажання. Календарне планування складалося за режимними моментами з урахуванням освітніх ліній.

Музичний керівник Попова О.М. план роботи складав окремо для кожної вікової групи, узгоджуючи його з планами роботи вихователів.

Зважаючи на те, що в групі раннього віку виховуються діти зі значною різницею у віці (від 2-х до 4-х років) та розвитку, за формою організації найдоцільнішими для них проводились індивідуальні, індивідуально-підгрупові (2-3 дитини) та підгрупові (до 8 дітей) ігри-заняття. Педагоги групи № 1 Кравченко О.В., Остапенко М.В., до 12 дітей у дошкільній різновіковій підгрупі № 2. (Вихователі Чижова Н.Л., Синя Г.П.), розподіляючи час у діяльності дітей різних підгруп, враховували та забезпечували дотримання індивідуального та диференційованого підходів.

Основною формою організації навчально-пізнавальної діяльності дітей раннього віку були ігри-заняття фізичного, сенсорно-пізнавального спрямування (розвиток сенсорики, предметної діяльності, ознайомлення з природним та предметним довкіллям), мовленнєвого (розвиток мовлення, ознайомлення з художньою літературою), художньо-естетичного (музична, образотворча діяльність).

Орієнтовна тривалість ігор-занять визначалась віковими та індивідуальними особливостями розвитку дітей. Так, тривалість ігор-занять з дітьми віком від 2 до 3 років — 15 хвилин; від 3 до 4 років— 20 хвилин, від 4 до 6 років— 25 -30 хвилин.

Ігри-заняття з дітьми раннього віку проводились протягом дня. Їх тематика повторювалась, а закріплення набутих знань та вмінь здійснювалися в різних видах повсякденної життєдіяльності дітей.

З огляду на психолого-фізіологічні особливості розвитку дітей раннього віку, наповнення предметно-розвивального простору сприяло сенсорно-пізнавальний розвиток маленьких вихованців, формуванню в них практичних навичок життя та самообслуговування, спілкування, а також оптимізації дитячої рухової активності.

Особливої уваги з боку педагогів було питання забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі. Для ефективного його розв’язання була налагоджена тісна взаємодія між педагогами і батьками.

Загально групова організація дітей базувалася на інтегрованих, комплексних, сюжетно-динамічних заняттях, що ґрунтуються на набутому раніше досвіді та знаннях дітей. Також з дітьми проводились міні-заняття, під час яких розкривалась запланована тема, враховуючи бажання, наміри, вподобання кожної дитини, вони надавали змогу вивільняти час для самостійного пізнання, дослідження, дозування інформації.

Педагогами закладу двічі на рік проводилось визначення рівня розвитку компетентностей дітей відповідно до освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти.Порівняльний аналіз результатів навчально-виховного процесу

з дітьми раннього віку

І півріччя 2013/2014 н. р. ІІ півріччя 2013/2014 н. р.
Освітня лінія «Особистість дитини»Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»Освітня лінія «Дитина в соціумі»Освітня лінія «Дитина в світі культури»Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»Освітня лінія «Мовлення дитини»Освітня лінія «Гра дитини»

Порівнюючи результати з І півріччям 2013/2014 навчального року, можна зробити висновок, що збільшилась кількість дітей які мають високий і достатній рівень компетентності за всіма освітніми лініями. Але залишився незначний відсоток дітей (до 10%), які мають середні показники компетентності за освітніми лініями «Дитина в соціумі», «Дитина в світі культури», «Дитина в сенсорно пізнавальному просторі». Також є діти, які мають низки показники мовленнєвого розвитку. Це пов’язано, в першу чергу з низькою активністю дітей, недостатністю індивідуальної роботи з боку вихователів. Тому вихователям групи раннього віку Кравченко О.В., Остапенко М.В. рекомендовано продовжувати роботу над створенням розвивального середовища, яке максимально забезпечить пізнавальні потреби вихованців; періодично його змінювати, орієнтуючись на потреби, інтереси, здібності кожної дитини. Продовжувати роботу над урізноманітненням наповнення осередку образотворчої діяльності, в якому діти могли б отримували як позитивні емоції, так і розвивали свою творчість, допитливість, уяву та ініціативу, закріплювали сенсорні еталони. Систематично планувати та проводити індивідуальні міні-заняття, конкретизуючи освітні завдання для кожного малюка або невеликої підгрупи дітей, передбачаючи поступове ускладнення змісту і методів виховання, враховуючи їх досягнення.

Порівняльний аналіз результатів навчально-виховного процесу

з дітьми молодшого дошкільного віку

2012/2013 н. р. 2013/2014 н. р.


1.

Освітня лінія «Особистість дитини»

2.

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»

3.

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

4.

Освітня лінія «Дитина в світі культури»

5.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

6.

Освітня лінія «Мовлення дитини»

7.

Освітня лінія «Гра дитини»

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей молодшого дошкільного віку, можна зробити висновок, що у 2013/2014 навчальному році збільшився відсоток дітей які мають достатній рівень компетентності за всіма освітніми лініями. Це зумовлюється тим, що вихователь Кравченко О.В. має певний досвід роботи в організації життєдіяльності малюків , тому вона мала можливість самостійно досліджувати, експериментувати, висловлювати свою думку, виявляти сумнів, отримували чітку й доступну інформацію. Однак є діти (до 10%), у яких середній рівень компетентності за освітньою лінією «Дитина в сенсорно пізнавальному просторі». Також є діти, які мають низки показники мовленнєвого розвитку (10%). Тому вихователю необхідно було упродовж навчального року створювати такі умови, які б стимулювали максимальну мовленнєву активність кожної дитини. Для цього необхідно:  • забезпечувати інтенсивність мовленнєвого навантаження;

  • здійснювати індивідуально-диференційований підхід – уміння бачити в колективі кожну конкретну дитину і враховувати її індивідуальні особливості, пристосовуватися до них;

  • бачити особисті досягнення кожної дитини;

  • проводити міні-заняття, які дають змогу враховувати міру зацікавленості, інтересу дітей, дозування інформації.

Для підвищення компетентності дітей за освітньою лінією «Дитина в сенсорно пізнавальному просторі» вихователю рекомендовано урізноманітнити обладнання куточків сенсорного розвитку, які будуть заохочувати дитину проявляти допитливість, та пізнавальну активність; організовувати з дітьми спільну діяльність з використанням вправ і завдань математичного змісту; поєднувати завдання з розвитку мислення та розвитку мовлення дітей.

Порівняльний аналіз результатів навчально-виховного процесу

з дітьми середнього дошкільного віку

2012/13 н. р. 2013/2014 н. р.


1.

Освітня лінія «Особистість дитини»

2.

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»

3.

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

4.

Освітня лінія «Дитина в світі культури»

5.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

6.

Освітня лінія «Мовлення дитини»

7.

Освітня лінія «Гра дитини»

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей п’ятого року життя, можна зробити висновок, що в 2013/2014 навчальному році збільшилась кількість дітей які мають високий і достатній рівень компетентності за всіма освітніми лініями. Але, є діти, які мають середні показники компетентності мовленнєвого розвитку. Це малюки, які мають проблему з звуковимовою. Тому в наступному навчальному році вихователям Синій Г.П. та Чижовій Н.Л. слід більше уваги приділяти розвитку фонематичного слуху, артикуляційного апарату, мовного дихання, інтонаційній виразності мовлення. Проводити консультації для батьків про особливості порушення мовлення дітей та надавати методичні рекомендації щодо їх усунення.

Порівняльний аналіз результатів навчально-виховного процесу

з дітьми старшого дошкільного віку

2012/13 н. р. 2013/2014 н. р.


1.

Освітня лінія «Особистість дитини»

2.

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»

3.

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

4.

Освітня лінія «Дитина в світі культури»

5.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

6.

Освітня лінія «Мовлення дитини»

7.

Освітня лінія «Гра дитини»

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка