План роботи над проектом. Критерії оцінювання проекту. Критерії оцінювання презентаціїСторінка1/7
Дата конвертації30.09.2017
Розмір1.15 Mb.
#29272
ТипПлан роботи
  1   2   3   4   5   6   7

 1. План роботи над проектом.

 2. Критерії оцінювання проекту.

 3. Критерії оцінювання презентації.

 4. Приклад проекту

Опис проекту «Визначення середньої швидкості нерівномірного руху»

Назва проекту:Мета проекту. Визначити середню швидкість нерівномірного руху тіл. Ознайомитись з значеннями швидкостей, що зустрічаються в природі та техніці, з застосуванням знань про середню швидкість для практичних потреб.

Тип проекту за домінуючим видом проектної діяльності:

дослідницько-інформаційнийТип проекту за предметно-змістовою галуззю: міжпредметний.

За кількістю учасників: індивідуально-груповий.

За тривалістю діяльності: тривалий.

За характером координації: із безпосередньою координацією.

Ключове питання:

Як нікуди не спізнитись?Тематичні питання:

Як визначити середню швидкість руху власного руху?

Як визначити середню швидкість руху транспортних засобів?

Швидкості у природі та техніці.

Чи впливає швидкість на людину?

Змістові питання:

Який рух називають нерівномірним?

Що таке середня швидкість? Як її визначити?

Як виміряти шлях?

Як знайти час руху?

Яка швидкість може бути найбільшою?Навчальні предмети: фізика, інформатика, математика, географія, основи здоров’я.

Клас - 7

Актуальність проекту

  Поняття швидкості вимагає від учнів здатності до абстрактного мислення. Правильне розуміння учнями швидкості надалі відіграє велику роль у розумінні швидкості зміни в часі будь-яких фізичних величин, починаючи з потужності і кінчаючи зміною електричних і магнітних полів. Поняття швидкості є основним поняттям теоретичного базису необхідного для усвідомлення суті перебігу фізичних явищ і процесів. Крім того, це поняття важливе для розширення політехнічного кругозору учнів. Тому формування поняття швидкості заслуговує на серйозну увагу.

 Коли ми говоримо про швидкість руху різних тіл у навколишньому світі, то насамперед маємо на увазі середню швидкість. Саме вона дає змогу оцінити пройдений шлях, знаючи час руху, або навпаки, знайте час, знаючи відстань. Отже, провівши нескладні обчислення, можна ніколи не спізнюватись.

Вміння визначити середню швидкість, з якою рухаються тіла, сприяють конкретизуванню уявлень учнів про числове значення швидкості, використанню одержаних даних для практичних потреб, що є актуально для навчальних і життєвих інтересів учнів.


Цей проект відповідає таким Державним освітнім стандартам та навчальним програмам:

Державні освітні стандарти (постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.№ 1392)

Освітня галузь «Природознавство»:

набуття досвіду практичної та експериментальної діяльності, здатності застосовувати знання у процесі пізнання світу;

формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, а також ідей сталого розвитку;

оцінювання ролі знань фізики в житті людини і суспільному розвитку.

формування в учнів комплексного, просторового, соціально орієнтованого знання про планету Земля.

Освітня галузь «Математика»

розкриття ролі та можливостей математики у пізнанні та описанні реальних процесів і явищ дійсності, забезпечення усвідомлення математики як універсальної мови природничих наук ;

забезпечення оволодіння учнями математичною мовою, розуміння ними математичної символіки, математичних формул і моделей як таких, що дають змогу описувати загальні властивості об’єктів, процесів та явищ.

Освітня галузь «Технології»

здійснювати пошук необхідної інформації з використанням пошукових і експертних систем, зокрема Інтернету;

створювати інформаційні об’єкти, фіксувати, записувати, спостерігати за ними і вимірювати їх, зокрема, в рамках реалізації індивідуальних і колективних проектів;

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»

поглиблення в учнів знань про власне здоров’я, необхідність ведення здорового способу життя, безпечну поведінку, фізичну культуру особистості, взаємозв’язок організму людини з навколишнім природним середовищем;

створення мотивації учнів щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я, занять фізичною культурою, вдосконалення фізичної, соціальної, психічної і духовної складових здоров’я;

Навчальна програма «Фізика. 7-9 класи. 2012 р.»

Завдання курсу: • сформувати й розвинути в учнів експериментальні вміння й дослідницькі навички, уміння описувати й оцінювати результати спостережень, планувати й проводити досліди та експериментальні дослідження, здійснювати вимірювання фізичних величин, робити узагальнення й висновки;

 • розкрити роль фізичного знання в житті людини, суспільному виробництві й техніці, сутність наукового пізнання засобами фізики, сприяти розвитку інтересу школярів до фізики;

 • спонукати учнів критично мислити, застосовувати набуті знання в практичній діяльності, виявляти ставлення до довкілля на засадах екологічної культури.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень/учениця уміє здобувати інформацію під час планування, проведення і аналізу результатів виконання проекту; розрізняти види механічного руху за зміною швидкості; вимірювати пройдений тілом шлях, швидкість руху; представляти результати вимірювання у вигляді таблиці;

знає і розуміє поняття швидкості; одиниці часу, шляху, швидкості; формулу середньої швидкості; оцінює достовірність одержаної інформації.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

1. Формування предметних компетентностей - після виконання проекту учні зможуть:


 • наводити приклади нерівномірного руху;

 • визначати ціну поділки шкали мірної стрічки, рулетки, курвіметра, секундоміра;

 • вимірювати шлях за допомогою рулетки, мірної стрічки, кроків, курвіметра, визначати шлях за допомогою карт Google;

 • вимірювати час за допомогою секундоміра, визначати час за допомогою карт Google ;

 • визначати середню швидкість нерівномірного руху;

 • виконувати перетворення одиниць вимірювання швидкості;

 • представляти результати вимірювань у вигляді таблиць;

 • робити обробку результатів дослідження та їх інтерпретацію;

 • створити презентацію Microsoft PowerPoint, публікацію Microsoft Publisher;

 • оцінювати достовірність отриманих результатів, роль фізичного знання в техніці.

2. Розвиток ключових компетентностей – після виконання проекту учні набудуть вмінь: • організовувати самостійну пізнавальну діяльність в повному циклі (постановка цілей, планування, аналіз, рефлексія, самооцінка) організовувати навчальну діяльність у взаємодії, застосовувати набуті знання в практичній діяльності (навчально-пізнавальна компетентність);

 • співпрацювати з партнерами, проявляти ініціативу, застосовувати ефективні методи спілкування з учителем, однокласниками (соціальна компетентність);

 • використовувати знання про внесок учених у розвиток природничих наук, застосовувати норми мовної культури (вміння висловлювати, аргументувати та захищати свої ідеї), слухати (загальнокультурна компетентність)

 • виконувати правила безпеки життєдіяльності, дбайливо ставитися до власного здоров’я, виявляти ставлення до довкілля на засадах екологічної культури (здоров’язберігальна компетентність);

 • використовувати різні джерела інформації та опрацьовувати її, критично мислити, використовувати можливості комп’ютера для представлення результатів роботи (інформаційно-комунікаційна компетентність).

Вхідні знання та навички

Знання з предмету:

 • Формула для визначення середньої швидкості руху.

 • Фізичні величини: шлях, час, швидкість.

 • Одиниці довжини, часу, швидкості.

 • Перевід одиниць вимірювання в СІ.

 • Користуватися приладами для вимірювання часу, довжини.

 • Дотримуватися правил ТБ

Володіння комп'ютерними програмами MS:

 • Office Word

 • Power Point

 • Publischer

Робота в Інтернеті

 • Правила Інтернет - безпеки

 • Правила Інтернет - етики

 • Користування Інтернет-ресурсами

План роботи над проектом

Дата

Етап

Діяльність вчителя

Діяльність учнів

1


МотиваційнийФормулює:

 • проблему проекту

 • мету і завдання

Здійснюють:

 • ознайомлення з презентацією, буклетом

 • ухвалення, уточнення і конкретизацію мети і завдання

 • внесення пропозицій

2

Підготовчий

Проводить тестування з метою виявлення необхідних знань для проведення дослідження, готує індивідуальні завдання.

Пропонує: • спланувати діяльність за рішенням завдань проекту (встановити «робочий графік»)

 • розподілити обов'язки в групах

можливі форми представлення результатів проекту

Проходять тестування. В залежності від результатів отримують індивідуальні завдання з метою корекції знань.

Здійснюють:вибір форми і способу представлення інформації

3


Пошуковий • консультує з потреби учнів

 • ненав'язливо контролює

 • орієнтує в полі необхідної інформації

 • консультує по презентації результатів

 • безпосередньо контролює проведення визначення швидкості автомобілів, що рухаються біля школи

Працюють самостійно:

 • по пошуку, збору і структуризації необхідної інформації

 • проводять індивідуальні і групові дослідження

 • консультуються з учителем при потребі

 • готують презентацію результатів

4

Рефлексійно-оціночний

Приймає підсумковий звіт:

 • узагальнює і резюмує отримані результати

 • підводить підсумки навчання

Оцінює

 • глибина проникнення в проблему;

 • залучення знань з інших областей;

 • довідність схвалюваних рішень, уміння аргументувати свої висновки, виводи;

 • активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей;

 • характер спілкування і взаємодопомоги учасників проекту;

 • естетика оформлення результатів проведеного проекту;

 • уміння відповідати на питання, лаконічність і аргументація відповідей

Демонструють:

 • розуміння проблеми, мети і завдання

 • уміння планувати і здійснювати роботу

 • знайдений спосіб вирішення проблеми

Здійснюють:

 • рефлексію діяльності і результатів

 • взаємооцінку діяльності і її результативності

Критерії оцінювання презентацій


Ріве-нь/бали

Мультимедіа

Інтеграція таких об’єктів як текст, графіка, відео, анімація та звук для підтримки інформації та основного змісту

Співпраця

Спільна робота для досягнення навчальних та інтелектуальних завдань, які не можуть бути одержані поодинці.

Зміст

Мають бути представлені основні теми, ідеї, концепції, знання.

Грамотність і достовірність інформації

5

/10-

12/

Учні ефективно та творчо застосовують потужність саме тих мультимедіа ефектів, які прийнятні для даного виду роботи. Використані всі елементи. Можуть бути декілька технічних не дуже серйозних проблем.

Учні ефективно співпрацюють як команда, в якій розподілені обов’язки. Всі вміють зробити кожен елемент презентації. Результат їх роботи відображає вклад кожного і має бути набагато кращий, ніж вони б працювали поодинці.

Має задовольняти всім критеріям нижчого рівня і одному або двом таким: відображає глибокий пошук при дослідженні та застосування навичок критичного мислення; показує явне поглиблення чи розуміння теми; притягує увагу аудиторії.

У роботі нема орфографічних та граматичних помилок .

Робота містить точні, повні, корисні і сучасні дані, що повністю розкривають тему.

4

/7-9/

В презентації використані 3 і більше мультимедійних ефектів в збалансованому, привабливому та доступному вигляді. Елементи показують оригінальність роботи. За невеликим виключенням, більшість ефектів сприяють доброму розкриттю теми.

Учні працюють разом як команда на всіх етапах проекту. Успіх досягається завдяки різним вмінням/талантам окремих членів. Кожен відповідає за окрему ділянку роботи.

Проект має чіткі цілі, відповідні темі. Включена інформація добута із різноманітних джерел. Проект корисний не тільки для учнів, які його створили.

У роботі є декілька орфографічних та граматичних помилок.

Робота містить не повну але корисну інформацію.

3

/5-7/

В презентації використано 2 чи більше медіаефектів. Є деякі технічні проблеми, але з деякими ускладненнями перегляд все ж можливий.

Учні працювали разом, розподіливши ролі та завдання між собою. Більшість учасників відповідально справилися зі своїми завданнями. Непорозуміння вирішувались продуктивно.

Проект представляє інформацію структуровано, зрозуміло для аудиторії. Зроблений акцент на важливих питаннях.

Робота містить орфографічні та граматичні помилки, але в невеликій кількості.

Робота містить не повні дані, що розкриваю тему у не повному обсязі, але є корисна інформація.

2

/3-5/

В презентації використано 2 чи більше медіаефектів, але технічні проблеми не дозволяють ефективно її демонструвати, чути чи розуміти зміст.

Презентація є результатом спільної роботи, але її робили тільки декілька членів групи. Наявне неефективне спілкування, невирішений конфлікт, що не дозволив завершити важливі моменти спільної роботи.

Проект сфокусований на темі, але не висвітлює її. Наявна певна організаційна

структура, але вона не явна з показу. Можуть бути фактичні помилки чи незрозумілості, але вони не значні.

Робота містить орфографічні та граматичні помилки.

Робота містить неточні, неповні, несучасні дані, що повністю не може розкрити тему.


1

/1-3/

Мультимедіа ефектів немає в презентації.

Презентація була зроблена одним учнем, хоча можливо інші і допомагали йому.

Проект здається випадковим, нашвидку зробленим, чи незакінченим. Наявні значні фактичні помилки, незрозумілості та нерозуміння теми.

Робота виконана з багатьма помилками.

Робота не містить не яких даних, тема повністю не розкрита.
Бали за мультимедіа:

Бали за співпрацю:

Бали за зміст:

Бали за грамотність :

Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка