План розвитку школи


Шляхи здобуття підтримки необхідної закладу з боку владних структур, органів освіти та інших службСторінка3/8
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Шляхи здобуття підтримки необхідної закладу з боку владних структур, органів освіти та інших служб

Зміст роботи

Очікувані результати

Строки

виконанняВиконавці

Налагодження співпраці з Качанівською сільською радою по фінансованню програми спільної роботи з обдарованою молоддю

Створення умов підтримки обдарованої молоді, для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку

2017-2022

Директор школи, заступник директора з НВР, профком

Налагодження співпраці адміністрації з Сергіївською ЗОШ І-ІІІ ступенів, базовою школою освітнього округу

Створення умов для допрофільної підготовки учнів школи

2017-2022

Заступник директора з НВР

Налагодження співпраці педагогічного колективу з Сергіївською ЗОШ І-ІІІ ступенів, базовою школою освітнього округу

Розвиток співпраці, взаємодопомоги, обмін інформацією та досвідом

2017-2022

Заступник директора з НВР, керівники методичних об’єднань

Співпраця з НМЦ відділу освіти: удосконалення методичної роботи, сприяння використанню передового педагогічного досвіду, інновацій, новітніх педагогічних технологій, створення умов для курсової перепідготовки учителів

Підвищення рівня фахової компетентності педагогічних працівників, сприяння їх самовдосконаленню та самоосвітіПланування допомоги з боку консультантів, спеціалістів

Зміст роботи

Очікувані результати

Строки

виконанняВиконавці

Залучення соціально-психологічної служби:

моніторинг психологічного розвитку кожного вихованця; проведення тренінгів удосконалення комунікативних навичок:

- проведення психодіагностичного обстеження учнів;

- консультування учасників навчально-виховного процесу;

- вивчення індивідуально-типологічних, психологічних особливостей учнів;

- здійснення відбору методик, які найбільш ефективно сприяють розвитку кожної особистості.
створення соціально-психологічних умов для становлення життєтворчої особистості і охорону психічного здоров'я школярів.


2017-2022

Заступник директора з НВР,

Практичний психологЗалучення медичних та санітарних служб району: здійснення медично-просвітницької та лікувально-оздоровчої роботи, проведення періодичних медичних оглядів вчителів, учнів, обслуговуючого персоналу, організацію раціонального харчування, робота лекторію «Разом до здоров’я»

Збереження та зміцнення фізичного здоров'я , здійснення медично-просвітницької та лікувально-оздоровчої роботи, забезпечення оптимального режиму праці та відпочинку

Щорічно

Заступник директора з НВР

Система взаємодії та  співпраці з сім'єю і соціумом: формування системи педагогічних лекторіїв, індивідуальних консультацій з психолого-педагогічною службою, тематичних батьківських зборів, днів "відкритих дверей", загальношкільних зборів, конференцій батьків
Щорічно

Заступник директора з НВР, педагоги-організатори, класні керівники

Залучення служби в справах сім’ї та молоді до проведення виховних заходів

Підвищення ефективності право виховної роботи та правової освіти учнів та педагогів

Щорічно

Заступник директора з НВР

Залучення батьків і громадськості до навчально-виховного процесу через:

- батьківські збори;

- організацію спільних творчих справ;

- допомогу в зміцненні матеріально-технічної бази;

- індивідуальне опікування неблагополучних сімей;

- участь батьків і громадськості в управлінні школою через загальношкільний комітет, батьківські комітети класів.         
Підвищення рівня психолого-педагогічних знань батьків


Щорічно

Заступник директора з НВР, класні керівники

Залучення засобів масової інформації, проведення днів відкритих дверей, зустрічей із громадськістю, творчих звітів, виступів колективів художньої самодіяльності учителів та учнів

Створення позитивного іміджу  школи

Щорічно

Педагоги-організатори, профком

Контроль за реалізацією плану.

Зміст роботи

Очікувані результати

Строки

виконанняВиконавці

Моніторингові дослідження : 1етап — підготовчий постановку завдань перед усіма його учасниками, встановлення термінів проведення

Детальне ознайомлення з концептуальними засадами, змістом та технологічним інструментарієм моніторингу, усві­домлення його мети, визначення суб'єктів та об'єктів дослідження

2017

Заступник директора з НРВ,


Моніторингові дослідження за оціночними листами: 2етап — практичний, моніторингові процедури (спосте­реження, анкетування, співбесіди, тестування, опи­тування, відвідування навчальних занять, виховних заходів, здійснення аналізу, перевірки учнівських зо­шитів, дидактико-методичного забезпечення педаго­гічного процесу, шкільної документації

Одержання потрібної інформації з напрямків:

 • Управлінська діяльність.

 • Матеріально-технічне забезпечення

 • Професійна майстерність.

 • Успішність навчання.

 • Виховна робота. Психологічний стан та збереження здоров'я.

 • Досягнення школи.

 • Соціальна ефективність діяльності школи.2017-2018

Заступник директора з НВР

Моніторингові дослідження:3етап — аналітичний: аналіз, систематизація та узагальнення одержаної ін­формації.


Вироблення, рекомендацій (стратегій змін) щодо розвитку досліджуваних об'єктів.

2022

Заступник директора з НВР

 1. Заходи стосовно поліпшення змісту навчального процесу (освітньої підготовки)

Зміст роботи

Очікувані результати

Строки

виконанняВиконавці

Проведення обліку дітей шкільного віку в мікрорайоні школи

Забезпечення конституційного права дітей на здобуття загальної середньої освіти

2017-2022

Заступник директора з НВР, соціальний педагог

Залучення до навчання дітей 6-річного віку (уточнення списків дітей 5-річного віку,бесіди з батьками, рекламно-інформаційна робота)

Розв’язання проблеми наступності та перспективності між ДНЗ та школою

2017-2022

Заступник директора з НВР, соціальний педагог, педагоги, батьки

Узгодження робочого навчального плану з батьками, учнями (впровадження діалогу, моніторингу запитів)

Підвищення якості навчально-виховного процесу, забезпечення емоційного і психологічного комфорту учнів, педагогів

2017-2022

Адміністрація школи, батьківська громадськість, педагоги

Здійснення навчально-виховного процесу на засадах гуманізму, демократизму. Застосування нових підходів до організації навчально-виховного процесу

Формування в учнів гуманістичних цінностей

2017-2022

Педагогічний, учнівський, батьківський колективи, громадскість

Диференціація та індивідуалізація навчальної діяльності учнів

Розвиток природних та творчих здібностей учнів

2017-2022

Адміністрація, педагогічний колектив

Створення умов для здобуття учнями різносторонньої освіти гуманітарного, суспільно-гуманітарного та природничо-математичного напрямів

Досягнення учнями високих результатів навченості

2017-2022

Педагогічний колектив

Збільшення практичної направленості навчання

Використання учнями набутих знань у повсякденному житті, навчанні, здатність розв’язувати життєві ситуації, проблеми

2017-2022

Адміністрація, педагогічний колектив

Здійснення керівництва науково-дослідницькою роботою учнів

Створення орієнтирів для подальшого самовдосконалення, профорієнтації

2017-2022

Рада школи, керівники методоб’єднань

Проведення занять з учнями, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень

Вирівнювання знань, умінь та навичок учнів; забезпечення психологічного та емоційного комфорту учнів, батьків

2017-2022

Адміністрація, педагогічний колектив

Забезпечення учнів підручниками

Створення оптимальних умов для здобуття освіти

2017-2022

Завідувач бібліотекою

Поповнення шкільної бібліотеки навчальною, методичною, довідковою літературою, словниками

Залучення учнів, педагогів до використання універсальних джерел інформації

2017-2022

Адміністрація школи , батьківський комітет

Впровадження інформаційно-

комунікативних технологійПідвищення

ефективності

навчально-виховного

процесу


2017-2022

Адміністрація, педагогічний колектив

Створення медіа теки ППЗ

Підвищення рівня

методичної

підготовки

вчителя


2017


Вчитель інформатики

Систематичне оновлення веб-сайту школи

Створення інформаційного простору

2017-2022

Заступник директора з НВР, вчитель інформатики

Реалізація проекту Щоденник.ua

Створення оптимальних умов для якості оцінювання знань учнів

2017-2022

Заступник директора з НВР, вчитель інформатики, педагоги

3.Заходи із розвитку управління навчальним закладом

Зміст роботи

Очікувані результати

Строки

виконанняВиконавці

Формування освітнього простору, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості

Створення творчого педагогічного колективу

2017-2022

Адміністрація школи, профспілковий комітет

Впровадження інноваційних освітніх технологій для оновлення змісту освіти

Реалізація особистісно орієнтованого підходу до освітнього процесу

2017-2022

Адміністрація школи, педагогічний колектив

Організація роботи вчителів з питань самоосвіти

Самовдосконалення і самореалізація особистості вчителя

2017-2022

Заступник директора з НВР

Удосконалення роботи методичних об’єднань вчителів початкових класів, суспільно-гуманітарного циклу, природничо- математичного циклу, класних керівників

Підвищення рівня методичної роботи, обмін педагогічним досвідом

2017-2022

Заступник директора з НВР, керівники методоб’єднань

Проведення місячників педагогічної майстерності

Виявлення та поширення нових підходів до організації навчання й виховання

2017-2022

Заступник директора з НВР, керівники методоб’єднань

Створення навчально-методичних комплексів в навчальних кабінетах

Забезпечення високої якості навчально-виховного процесу

2017-2022

Керівники методоб’єднань, учителі-предметники

Створення системи управління на основі моніторингу результатів педагогічної діяльності

Виявлення проблем освітньої діяльності та накреслення шляхів їхнього подолання. Підвищення ефективності роботи адміністрації

2017-2022

Адміністрація школи

4.Заходи стосовно розвитку позитивного психологічного мікроклімату.

Зміст роботи

Очікувані результати

Строки

виконанняВиконавці

Психологічний супровід учня з 1 класу до випуску зі школи.

Адаптація до навчального середовища

2017-2022

Соціальний педагогог

Залучення учнів до участі в шкільних олімпіадах, конкурсах-захистах МАН, конкурсах, акціях, екскурсіях

Розвиток природних та творчих здібностей учнів

2017-2022

Вчителі-предметники

Програма роботи з обдарованими дітьми.

Розвиток природних та творчих здібностей учнів

2017-2022

Заступник директора з НВР

Психолого-педагогічна діагностика психологічного та духовного розвитку особистості учнів.

Забезпечення психологічного комфорту

2017-2022

Соціальний педагогог

Моніторинг динаміки розвитку особистості. Регулювання (саморегулювання) і корекція (самокорекція) відхилень у психологічному розвитку та поведінці учнів.

Створення орієнтирів для подальшого вдосконалення

2017-2022

Соціальний педагогог

Проведення системи тренінгів по становленні особистості. Проведення циклу виховних годин та заходів по темі«Життєтворчість особистості» .

Формування самоосвітньої особистісної компетенції

2017-2022

Соціальний педагогом, класні керівники

Розвиток самоврядування

Програма «Школа лідерів»Формування соціальної компетенції

2017-2022

Педвгог-організатор

Система виховної роботи

Сформованість

єдиного творчого

учительсько-

учнівського

колективу

однодумців.

Формування особоистості


2017-2022

Класні керівники

 1. Заходи із фізичного і психічного розвитку та оздоровлення колективу закладу (вихованців і вчителів).

Зміст роботи

Очікувані результати

Строки

виконанняВиконавці

Моніторинг поглибленого медичного огляду учнів, заповнення Листків здоров’я і ознайомлення з ними класних керівників, вчителів-предметників, вихователів ГПД

Забезпечення індивідуального підходу у навчально-виховному процесі, створення сприятливих умов для фізичного і психічного розвитку дітей

2017-2022

Гадяцька ЦРЛ, фельдшер с.Качанове, класні керівники

Зменшення перевантажень учнів шляхом:

-оптимізації викладання навчальних предметів;

- зменшення обсягу домашніх завдань;

-застосування методу проектів.Забезпечення раціонального режиму дня для учнів, підвищення рівня знань, поліпшення здоров’я.

2017-2022

Педагогічний колектив, батьківська громада, адміністрація школи, рада школи

Організація навчального дня і тижня з урахуванням санітарно-гігієнічних норм і особливостей розвитку дітей, зокрема:

-проведення спарених уроків у 9 класі;

-проведення рухливих ігор та фізкультхвилинок на уроках та перерві;

-проведення занятьб спецмедгрупи;

-облаштування кабінету психологічного розвантаження


Забезпечення раціонального режиму дня для учнів, підвищення рівня знань, поліпшення здоров’я.

2017-2022

Педагогічний колектив, батьківська громада, адміністрація школи

Впровадження програми «Шлях до гармонії»

Створення безпечного освітнього середовища, зорієнтованого на збереження здоров’я

2017-2022

Заступник директора з НВР

Формування в учнів під час навчально-виховного

процесу основ культури

здоров'я (уроки курсів основ здоров’я, біології, хімії,

фізкультури).Свідоме, відповідальне та обережне ставлення до здоров’я (свого, близьких людей, навколишнього середовища, планети).

2017-2022

Вчителі-предметники

Формування здорового

способу життя.

Проведення Днів здоров'я.


Формування в усіх учасників освітньо-виховного процесу позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

2017-2022

Класні керівники

Регулярне проведений

спортивних змагань, свят.

Щорічне проведення

змагань «Малі олімпійські

ігри», «Козацькі забави»,

«Козацька каша».Формування здорової особистості, набуття навичок здорового способу життя

2017-2022

Вчитель фізкультури

Спільна робота з профспілковим комітетом по організації санітарно-курортного оздоровлення вчителів та літнього відпочинку дітей працівників школи

Формування здорової особистості

2017-2022
Спільна робота школи, сільської ради по залученню бюджетних та спонсорських коштів для організації пришкільного дитячого оздоровчого табору з денним перебуванням дітей

100% оздоровлення учнів 1-4 класів та пільгового контингенту школи

2017-2022

Директор

Створення на базі школи гуртків, секцій спортивно-оздоровчого спрямування

 1. Впровадження в навчально-виховний процес сучасних профілактичних методик та програм, спрямованих на збереження здоров’я, організацію дозвілля та активного відпочинку.
2017-2022

Директор, вчитель фізкультури

 1. Стимулювання необхідності отримання знань про здоров’я; збільшення контактів школи з медичними, оздоровчими закладами.

Впровадження у навчально-виховний процес комплексного підходу

2017-2022

Заступник директора з НВР

Співпраця школи з батьками: родинні свята, змагання між родинами.

Використання потенціалу сім’ї як основного середовища передачі дитині чинників способу життя та загальнолюдських культурних цінностей

2017-2022

Директор, вчитель фізкультури, класні керівники


Заходи і критерії оцінювання результатів реалізації плану розвитку закладу
Програма оцінювання якості освіти
Впровадження в управління загальноосвітнім на­вчальним закладом сучасних технологій моніторингу якості освіти дозволяє підвищити результативність діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Для цього необхідно розробити програму моніторингових досліджень якості освіти на рівні навчального закладу. Таку програму ми розробили і затвердили на спільному засіданні ради школи та педагогічної ради.

Мета моніторингових досліджень:1. Діагностична:

 • Діагностувати стан навчально-виховного процесу.

 • Створити атмосферу зацікавленості, довіри та спільної творчості.

2. Мотиваційна:

 • Формувати в учнів відповідальне ставлення до оволодіння системою знань, умінь і навичок та вміння самостійно здобувати потрібні знання впродовж усього життя.

 • Підвищити відповідальність педагогів за якість знань учнів.

Забезпечити вивчення та впровадження сучасних освітніх технологій, їх елементів, активних форм і ме­тодів навчання у повсякденну практику викладання навчальних предметів.

3. Розвивальна:

 • Готувати особистість із високим рівнем комуні­кативної компетентності, яка здатна вільно вислов­лювати свої думки та почуття як в усній, так і в пись­мовій формі щодо різних аспектів суспільного життя та в різних галузях знань.

 • Розвивати потреби комунікативно-діяльнісної спрямованості.

4. Виховна:

• Забезпечити єдність урочної та позаурочної діяль­ності через мережу факультативів, гуртків, секцій, ін­дивідуальних завдань, спрямованих на мобілізацію за­гальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання кожного учасника навчально-виховного процесу.

Проведення моніторингових досліджень здійсню­вати за такими етапами:

1етап — підготовчий, який передбачає детальне ознайомлення з концептуальними засадами, змістом та технологічним інструментарієм моніторингу, усві­домлення його мети, визначення суб'єктів та об'єктів дослідження, постановку завдань перед усіма його учасниками, встановлення термінів проведення.

2етап — практичний, під час якого цілеспрямо­вано проводяться моніторингові процедури (спосте­реження, анкетування, співбесіди, тестування, опи­тування, відвідування навчальних занять, виховних заходів, здійснення аналізу, перевірки учнівських зо­шитів, дидактико-методичного забезпечення педаго­гічного процесу, шкільної документації тощо) з метою одержання потрібної інформації.

3етап — аналітичний, змістом діяльності якого є аналіз, систематизація та узагальнення одержаної ін­формації, вироблення, рекомендацій (стратегій змін) щодо розвитку досліджуваних об'єктів.

Напрями


 • Управлінська діяльність.

 • Матеріально-технічне забезпечення

 • Професійна майстерність.

 • Успішність навчання.

 • Виховна робота. Психологічний стан та збереження здоров'я.

 • Досягнення школи.

 • Соціальна ефективність діяльності школи.

Вибрана методика є методикою експрес-оцінки. Зорієнтована на кількісні показники. Слабка сторона – збіднює уявлення про якість освіти. Але методика проста, не потребує великих затрат часу. Моніторинг проводиться за оцінними листами.

IV. Очікувані результати

Очікувальні результати виконання плану розвитку школи

на 2017-2022 рік
Прогнозується досягти таких результатів:

- зросте рівень загальної культури учасників навчально-виховного процесу

на 3-4%;

- зросте кількість учнів свідомо зайнятих суспільно-корисною діяльністю

на 5-6%;

- зросте якість математичних знань учнів до 3%;

- збільшиться кількість учнів – переможців олімпіад і просвітницьких конкурсів

на 3-5%;


- зросте кількість батьків – активних учасників шкільного життя на 5%;

- зменшиться кількість педагогічно занедбаних дітей на 5%;

- збережеться мережа класів на рівні 9, контингент учнів – не менше 60

чоловік;


- зменшиться рівень захворюваності дітей на 3%;

- зросте рівень матеріально-технічного забезпечення школи на 5-10%.Очікувані результати:


 • I.  Кадри.

1. Створення умов для творчої роботи і для зростання професійної майстерності вчителів через курсову  перепідготовку та самоосвіту.

2. Удосконалення системи заохочення творчо та активно працюючих співробітників.

3. Створення комфортних здоров’язберігаючих умов для підвищення професійної майстерності, через забезпечення оптимального навантаження, вдосконалення методичної роботи, створення психологічних комфортних умов, формування нового професійного мислення.


 • II.  Матеріально – технічна база.

1. Удосконалення якості системи освіти через забезпечення кабінетів наочними, роздатковими, дидактичними матеріалами, мультимедійними проекторами, комп’ютерами, телевізорами і DVD.

2.  Періодичне оновлення сайту школи.

3. Обладнання сучасними засобами навчання кабінетів.

4. Створення ефективного навчально-виховного середовища на території школи (ігровий майданчик, географічний майданчик). • III. Формування фізично здорової особистості.

1.  Зміцнення фізичного, психологічного і духовного здоров’я учнів.

2. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів школи з організації роботи, пов’язаної з оздоровленням учнів.

3.  Удосконалення організації харчування учнів.

5.  Координування дії школи і сім’ї в організації різних форм роботи з пропаганди здорового способу життя, формування стереотипів поведінки, сприяючих збереженню і зміцненню здоров’я. • IV. Оптимальна організація навчально – виховного процесу.

1.  Удосконалення навчальних планів і програм з предметів.

2. Здійснення цілісної системи розвитку демократичної самосвідомості учнів. • V.  Розвиток творчих здібностей учнів.

1. Залучення учнів до творчих конкурсів, олімпіад, участі в МАН, змаганнях, інтелектуальних марафонах, виставках поза стінами школи.

2.  Моделювання навчально-виховного процесу як системи, що допомагає саморозвитку, самовизначенню особистості.

3.  Публікація творчих робіт вчителів і учнів в методичних виданнях і в місцевій пресі.


 • VI. Розвиток шкільного самоврядування учнів.

1.  Моделювання культури демократії учнівського самоврядування на основі використання інформаційно-комунікауційних технологій.

2.  Виявлення реальних потреб учнів, трансформація цих потреб в зміст діяльності.

3.  Визначення організаційної структури  учнівського колективу, покликаної реалізувати виявлені потреби й інтереси учнів.

4.  Організація діяльності органів учнівського самоврядування.5.  Підбиття підсумків роботи, аналіз її результатів.

V. Додатки
Каталог: Budget
Budget -> Тепло і світло у вашому домі
Budget -> План розвитку
Budget -> Розділ 8 облік власного капіталу основні терміни І поняття
Budget -> «Становлення та розвиток бюджетної системи України»
Budget -> Веприцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Героя радянського союзу с. Т. Васюти гадяцької районної ради полтавської області
Budget -> Бюджет проекту
Budget -> Перспективний план розвитку
Budget -> Конкурс «Громадський бюджет 2018»
Budget -> Бланк-заява проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету на 20 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка