План розвитку школиСторінка8/8
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Очікувані результати:

- покращення умов навчання дітей шляхом зміцнення матеріально-технічної

бази школи;

- збереження здоров’я дітей;

- зростання якості навчально-виховної діяльності;

- дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці.ДОДАТОК

ОЦІННИЙ ЛИСТ № 1
Управлінська діяльність


 • Виконання законів України «Про освіту»; «Про загальну серед­ню освіту», інструкцій з обліку дітей і підлітків шкільного віку тощо, реалізація навчального процесу та виконання навчальних програм;

 • укомплектування закладу педагогічними кадрами, розстановка їх згідно з фаховою компетентністю;

 • складання річного й перспективного планів роботи з урахуван­ням освітніх потреб учнів та їхніх батьків;

 • ефективність прийнятих управлінських рішень;

 • стимулювання творчого потенціалу вчителя;

 • середній стаж роботи на адміністративних посадах у школі директора й завучів;

 • наявність у школі локальної комп'ютерної мережі + або - , кількість засобів оргтехніки, використовуваної в управлінні;

 • відсоток виконання у школі рішень педради;

 • відсоток виконання у школі заходів річного плану;

 • оцінка за 5-бальною шкалою задоволеності вчителів системою управління у школі, взаєминами по вертикалі;

 • кількість реалізованих у школі програм, проектів, що представляють контур управління розвитком її освітньої системи;

 • кількість нормативних документів, що регламентують управління школою й освітнім процесом (включаючи накази, положення, правила, пам'ятки, посадові інструкції й т. п.);

 • кількість громадських органів та організацій, що функціонують у школі й беруть участь в управлінні;

 • кількість форм облікової, звітної й іншої документації, що використовується у внутрішньошкільному управлінському процесі;

 • кількість виданих у минулому навчальному році наказів директора школи, які стосуються питань освітнього процессу.

ОЦІННИЙ ЛИСТ № 2

Матеріально-технічне забезпечення.

 • Кількість одиниць збереження навчальної літератури у шкільній бібліотеці:

з них: поповнення фонду за останні три календарних роки;

кількість одиниць збереження художньої літератури у шкільній бібліотеці;з них: поповнення фонду за останні три календарних роки;

 • кількість повних навчально-методичних комплектів із предметів навчання;

 • кількість посадкових місць у навчальних класах і кабінетах;

 • загальна площа навчальних класів і кабінетів;

 • загальна площа закритих спортивно-гімнастичних залів;

 • відсоток забезпеченості навчального процесу ТСО;

 • відсоток забезпеченості навчального процесу спортивним інвентарем, приладами й наочним обладнанням;

 • відсоток забезпеченості навчального процесу видатковими матеріалами, реактивами;

 • річний обсяг отриманих школою позабюджетних засобів (за підсумками минулого календарного року);

 • річний обсяг отриманих школою бюджетних засобів, крім засобів, що виділені на заробітну плату (за підсумками минулого календарного року)

 • із загального обсягу засобів, витрачено на придбання технічних засобів для використання в навчальному процесі (комп'ютери, телевізори, магнітофони, відеомагнітофони, діапроектори тощо);

 • загальна площа приміщень для проведення виховної, культурно-масової й дозвільної роботи у школі (актові зали, студії, рекреації, ігрові кімнати)

 • кількість обладнаних у школі відкритих спортивних площадок (та їх загальна площа);

 • кількість одиниць працюючої у школі комп'ютерної техніки (системні блоки/монітори/принтери/модеми/сканери);

 • кількість одиниць працюючої у школі копіювально-розмножувальної техніки та засобів комунікації (ксерокси/різографи/факси/електронна пошта).

ОЦІННИЙ ЛИСТ № 3

Професійна майстерність

 • кількість учителів першої та вищої категорії у школі;

 • кількість учителів у складі педагогічного колективу, які мають учені ступені та звання, професійні відзнаки й нагороди;

 • кількість учителів, які мають педагогічний стаж 10 років і більше;

 • кількість учителів, які мають вищу освіту, у тому числі педагогічну ;

 • кількість представників педагогічного колективу, які пройшли в минулому навчальному році професійну перепідготовку, у тому числі плановий показник ;

 • кількість учителів, які підвищили в минулому навчальному році кваліфікаційну категорію, у тому числі плановий показник;

 • кількість учителів, які приймають участь у дослідно-експериментальній роботі, упровадженні й освоєнні інновацій;

 • кількість учителів, які використовують в освітньому процесі авторські програми, методики, технології, курси (у тому числі скоректовані навчальні програми);

 • кількість педагогів школи, які є працівниками ВНЗ;

 • кількість працюючих у школі творчих груп учителів;

 • середній вік учителів школи;

 • кількість учителів, які прийняли участь у професійних конкурсах, у тому числі тих, хто став переможцями, лауреатами;

 • кількість публікацій у наукових виданнях, підготовлених представниками школи (усього/у тому числі, обсяг в авторських аркушах);

 • підготовлено й затверджено в минулому навчальному році авторських, експериментальних, скоректованих навчальних программ;

 • кількість учителів школи, які стали в минулому навчальному році членами різних профільних академій, творчих спілок;

 • кількість учителів школи, які керують творчими, спортивними колективами учнів, які стали в минулому навчальному році лауреатами, дипломантами різних конкурсів, змагань;

ОЦІННИЙ ЛИСТ № 4

Успішність навчання

 • Вивчення рівня навчальних досягнень учнів з базових дисци­плін;

 • аналіз сформованості в учнів умінь самостійно здобувати і ви­користовувати навчальну інформацію;

 • аналіз якості здачі учнями ДПА;

 • визначення рейтингу участі в олімпіадах, конкурсах різних рів­нів тощо;

 • вивчення мотивації навчання;

 • діагностика інтелектуальних здібностей учнів;

результативність участі школярів у роботі факультативів, спец­курсів, гуртків тощо.
ОЦІННИЙ ЛИСТ № 5

Виховна робота. Психологічний стан та збережена робота

Збереження та зміцнення здоров'я: фізичного, психічного, розу­мового, духовного; • стан забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі;

 • вивчення рівня міжособистісної комунікації;

 • надання соціальної підтримки дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям вразливих категорій сімей;

 • стан медичного обслуговування та харчування учнів;

 • організація відпочинку та оздоровлення;

 • дотримання виконання безпеки життєдіяльності навчально-виховного процесу;

 • зв’язок із батьками та громадськістю.


ОЦІННИЙ ЛИСТ № 6

Досягнення школи. Рівень її впливу на суспільство, інші освітні системи

 • Кількість конкурсів, у яких брала участь школа, у тому числі стала переможцем і призером;

 • кількість випускників школи, які вступили до технікумів, коледжів (усього/у тому числі на бюджетні відділення);

 • кількість проведених школою в минулому навчальному році акцій, шефських заходів у селі;

 • кількість програм, проектів районних, регіональних, у реалізації яких у минулому навчальному році брала участь школа;

 • кількість семінарів, проведених школою в минулому навчальному році для представників інших шкіл району;

 • кількість укладених школою та реалізованих у минулому навчальному році договорів про співробітництво та взаємодопомогу;

 • кількість жителів, родин села, охоплених шефською допомогою школи.

ОЦІННИЙ ЛИСТ № 7

Соціальна ефективність діяльності школи та її ланок

 • середня оцінка задоволеності школою, її роботою, якістю освіти учнями старших класів (умовна 5-бальна шкала);

 • середня оцінка задоволеності школою, її роботою, якістю освіти, що забезпечується вчителями (умовна 5-бальна шкала);

 • середня оцінка задоволеності школою, її роботою, якістю освіти, що забезпечується батьками (умовна 5-бальна шкала);

 • кількість скарг, поданих в органи управління освіти, контрольні органи, суди, прокуратуру, громадські організації з приводу недоглядів і неправомірних дій адміністрації школи;

 • кількість конфліктів і трудових суперечок, зафіксованих у школі протягом минулого навчального року;

 • кількість звільнень учителів протягом минулого навчального року (усього/у тому числі з ініціативи адміністрації);

 • відсоток учителів, які мали протягом минулого навчального року заохочення;

 • кількість учителів, представлених протягом минулого навчального року до звань, нагород, премій;

 • кількість випускників школи, на яких у школі є відомості про успішність їхньої діяльності після випуску;

 • кількість освітніх установ, з якими школа має договори, стійкі зв'язки, підтримує партнерські відносини;

 • кількість акцій, заходів, проведених школою з метою підвищення довіри до неї, інформування громадськості про її місію, освітню політику;

 • кількість опитувань учителів, учнів, батьків із питань поліпшення діяльності школи, задоволеності її роботою (усього опитувань/у тому числі кількість респондентів).


Атестація педагогічних працівників


ПІП

Рік останньої атестації

2017

2018

2019

2020

2021

Носенко Н.В.

2015


*
Лук’яненко Н.Й.

2013
*


Балагура О.М.

2013
*


Родак А.В.

2015


*
Стрижак Н.М.

2014*Шугай С.О.

2016

*

Гаврилко М.І.

2015


*
Гриценко Р.Б.

2013
*


Корж В.В.

2015


*
Чирвон Л.Ф.

2016

*

Шакун С.В.

2015


*
Щіпка Ю.П.

2014*Щіпка О.І.

2016

*

Довженко І.І.Пустовгар В.М.

2015


*

Курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників

ПІП

Рік останніх курсів

2017

2018

2019

2020

2021

Носенко Н.В.

2015*Лук’яненко Н.Й.

2016

*

Балагура О.М.

2012

*

Родак А.В.

2015


*
Стрижак Н.М.

2013
*


Шугай С.О.

2016

*

Гаврилко М.І.

2014*Гриценко Р.Б.

2013

*

Корж В.В.

2014*Чирвон Л.Ф.

2015


*
Шакун С.В.

2015


*
Щіпка Ю.П.

2013
*


Щіпка О.І.

2015

*

Довженко І.І.Пустовгар В.М.

2016

*Вивчення стану викладання предметів, моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів


Предмети

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-

2020

2021-2022


Початкові класи:
Українська мова
П
Н
Читання
П
Н
МатематикаПОснови здоров’я

Н

НД

Н

П
Фізична культура

П

Н

НД

П
Я і Україна
Н
П
Трудове навчання

П

Українська мова та література


П

Н

Світова літератураП

Н
Іноземна мова
МатематикаП

Н
Історія
Н


Трудове навчання

П

Основи здоров’я

Н

НД

Н

П


Фізика
П

НХіміяНБіологія


П
Географія

П

МузикаПФізична культура

П

Н

НД

П
НД – нарада при директорові

Н – наказ

П – педрада
Циклограма контролю за позакласною роботою


Питання, що вивчається

2017-2018

2018-2019

2019-

2020

2021-2022


Реалізація основних орієнтирів виховання

НД

Н

П

НД

Роль учкому в шкільному учнівському самоврядуванні

П
Н
Робота дитячих організацій

НД
П
Організація правового виховання

П

НД

Н

П

Профорієнтаційна робота

Н

П

НД

Н

Робота з правопорушниками

П

НД

Н

П

Впровадження здоров’язберігаючих технологій

Н

П

НД

Н

Система роботи з батьками
П
План розвитку право виховної роботи із виховання культури демократії учнів на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій


Питання, що вивчається

Що-

річно

2017-2018

2018-2019

2019-

2020

2021-2022


1. Поглиблено вивчати історію України та всесвітню історію у 5-7 класах

*

2. Проводити нестандартні уроки, конференції, рольові ігри, диспути, зустрічі за круглим столом, заліки, правові подорожі.

*

3. Проводити правові та історичні турніри та конкурси („Ерудитів”, „Знавців Конституції”)

*

4. Продовжити проведення тижнів історії та права, тижнів Пам’яті, днів та тижнів профілактики правопорушень.

*

5. Організувати роботу гуртка виховання культури демократії «Юний правознавець»

*Каталог: Budget
Budget -> Тепло і світло у вашому домі
Budget -> План розвитку
Budget -> Розділ 8 облік власного капіталу основні терміни І поняття
Budget -> «Становлення та розвиток бюджетної системи України»
Budget -> Веприцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Героя радянського союзу с. Т. Васюти гадяцької районної ради полтавської області
Budget -> Бюджет проекту
Budget -> Перспективний план розвитку
Budget -> Конкурс «Громадський бюджет 2018»
Budget -> Бланк-заява проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету на 20 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка