Плани семінарських занять з дисципліни Теорія держави та праваСторінка1/5
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.76 Mb.
  1   2   3   4   5
Бердянський державний педагогічний університет

Кафедра політології та правознавства

Плани семінарських занять з дисципліни
Теорія держави та права
напрям підготовки ______________0304 Право ________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність __________________ 6.030401 Правознавство _____

(шифр і назва спеціальності)

Факультет _________ Соціально-гуманітарний___________

(назва інституту, факультету, відділення)ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

«ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ»
Семінарське заняття №1
Тема 1. Теорія держави і права: її предмет, методи пізнання та місце в системі юридичних наук.

 1. Предмет і структура теорії держави та права.

 2. Методи загальнотеоретичного наукового пізнання державно-правових явищ.

 3. Функції теорії держави і права.


Завдання для самостійної роботи.
1.Знайдіть в офіційних джерелах різні види нормативних актів. Випишіть їхню назву, час прийняття й набрання чинності.

2. Складіть класифікацію на основі загальноправового класифікатора галузей законодавства.
Теми рефератів:

  • Характеристика основних методів, що використовуються в ході наукового дослідження.

  • Теоретичні знання та їх роль у здійсненні юридичної практичної діяльності.


Рекомендована література до теми:

 1. Бідей О. Основні форми реалізації правової політики // Право України – К., 2006. - №7. с.42-46.

 2. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Тематичний словник термінів та визначень з курсу теорії держави та права. –К.,1995 /ХО Г961/ф. ч/3.

 3. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 270 с.

 4. Карпунов В.М. Теорія держави та права // Навчальний посібник для ВНЗ МВС // Луганська академія внутрішніх справ Вид.2-ге. – Луганськ, 2005. – 206 с.

 5. Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований.- М.:”Мысль”.-1986. /ХО К36/ ф,ч/3

 6. Клочков В.В. Диалектика как методология изучения теории государства и права: риторические проблемы и теории // Философия права, 2005 – №2. – с.18-23.

 7. Коростей В. Якою бути національній теорії держави і права // Право України.- 2001.- № 7.- С.23.

 8. Котюк В.С. Загальна теорія держави та права: Навчальний посібник Рекомендовано мін-вом освіти і науки України; К: Атіка, 2005. – 591.

 9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: Юрисконсульт, 2006. – 356 с.

 10. Пендюра М.М. Теорія держави і права: Посібник для підготовки до іспитів. – К.: ТЕКСТ, 2008. – 192 с. (Серія «Студент ХХІ століття»)

 11. Селіванов В. До проблеми розроблення концепції розвитку вітчизняної юридичної науки // Право України.- 2000.- №7.- С. 11.

 12. Тацій В. Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку // Вісник Академії правових наук України.- 2003.- №2-3.- С.5.

 13. Теорія держави та права: Навчальний посібник // Мін. Освіти і науки України С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкова. – Київ: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с.

 14. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. // С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // 2-ге вид. випр. та доповнене. – К: Поливода А.В., 2006. – 174 с.


Семінарське заняття №2
Тема . Держава: її походження та поняття.

 1. Організація соціальної влади у первісному суспільстві.

 2. Характеристика теорій походження держави і права: теологічної, патріархальної, договірної, психологічної, органічної, соціально-економічної, насильства та інших.

 3. Поняття та ознаки держави.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Охарактеризуйте виникнення суспільства як закономірний історичний процес.

 2. Дайте визначення суспільної влади. Перелічить її різновиди.

 3. Дайте коротку характеристику кожної з основних теорій походження держави. Аргументуйте всі «за» і «проти», властиві кожній теорії з погляду сучасного підходу.


Теми рефератів.

  • Держава як закономірний результат розвитку соціальної організації.

  • Загальне та особливе у виникненні держави.


Рекомендована література до теми:


 1. Карпунов В.М. Теорія держави та права // Навчальний посібник для ВНЗ МВС // Луганська академія внутрішніх справ Вид.2-ге. – Луганськ, 2005. – 206 с.

 2. Копєйчиков В.В. та інші. Теорія держави і права. Учбовий посібник. - К., 1995. /ХО Т338/.

 3. Котюк В.С. Загальна теорія держави та права: Навчальний посібник Рекомендовано мін-вом освіти і науки України; К: Атіка, 2005. – 591.

 4. Лейст О.Э. Сущность и исторические типы права// Вестник МГУ.-Сер. П. Право. –1992. - №1.

 5. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: Юрисконсульт, 2006. – 356 с.

 6. Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2007. – 336 с.

 7. Теорія держави та права: Навчальний посібник // Мін. Освіти і науки України С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкова. – Київ: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с.

 8. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. // С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // 2-ге вид. випр. та доповнене. – К: Поливода А.В., 2006. – 174 с.

 9. Чушенко В. Проблеми формування соціально-організованого суспільства в Україні // Право України. – К., 2005. - №4. – с.104-107.Семінарське заняття №3

Тема 3. Сутність та типи держави. Правова, соціальна держава як гарант здійснення та захисту прав людини.
1. Класове та загальнолюдське в сутності держави.

2. Формаційний та цивілізаційний підходи до розуміння сутності держави.

3. Основні сучасні концепції розуміння сутності держави.

4. Правова соціальна держава як гарант здійснення захисту прав людини — загальнолюдський соціально-політичний ідеал.

5. Співвідношення держави, суспільства й особи.

6. Правовий статус особи: поняття, структура, принципи.Завдання для самостійної роботи :

 1. Назвіть і охарактеризуйте основні ознаки держави. Зверніть увагу на особливості публічної влади (державної).

 2. Дайте визначення й характеристику зовнішнім та внутрішнім функціям держави.

Складіть тести (не менше 30) з теми «Сутність та ознаки держави».
Теми рефератів:

 1. Теорії походження держави.

 2. Держава та особа.


Рекомендована література до теми.

 1. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 270 с.

 2. Карпунов В.М. Теорія держави та права // Навчальний посібник для ВНЗ МВС // Луганська академія внутрішніх справ Вид.2-ге. – Луганськ, 2005. – 206 с.

 3. Клочков В.В. Диалектика как методология изучения теории государства и права: риторические проблемы и теории // Философия права, 2005 – №2. – с.18-23.

 4. Копєйчиков В.В. та інші. Теорія держави і права. Учбовий посібник. - К., 1995. /ХО Т338/.

 5. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009. – 320 с

 6. Котюк В.С. Загальна теорія держави та права: Навчальний посібник Рекомендовано мін-вом освіти і науки України; К: Атіка, 2005. – 591.

 7. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: Юрисконсульт, 2006. – 356 с.

 8. Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2007. – 336 с.

 9. Теорія держави та права: Навчальний посібник // Мін. Освіти і науки України С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкова. – Київ: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с.

 10. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. // С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // 2-ге вид. випр. та доповнене. – К: Поливода А.В., 2006. – 174 с.

 11. Чушенко В. Проблеми формування соціально-організованого суспільства в Україні // Право України. – К., 2005. - №4. – с.104-107.Семінарське заняття №4

Тема 4. Місце держави в політичній системі суспільства.

 1. Поняття, структура політичної системи суспільства та її основні суб’єкти.

 2. Поняття народовладдя, його ознаки та причини виникнення.

 3. Представницька та безпосередня форми демократії.

 4. Місце держави в політичній системі, її взаємодія з політичними партіями та іншими суб’єктами політичної системи в процесі реалізації політичної влади.


Завдання для самостійної роботи:


 1. Складіть таблицю «Співвідношення політичної та державної влади».

 2. Визначити механізм формування зворотного зв’язку між народом та дер­жавною владою в процесі здійснення влади політичної

Теми рефератів.
  • Політична влада та її значення в процесі становлення правової, соціальної держави.

  • Політичні партії як суб’єкти політичної влади.

  • Співвідношення понять «політична влада» та «політичні відносини».

  • Вибори як безпосередня форма народовладдя та фор­ма народного державотворення.

Рекомендована література до теми. 1. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 270 с.

 2. Добродумов П. Про реформу політичної системи України // Право України.- 2003.- № 5.- С.19.

 3. Закон України ”Про політичні партії в Україні” (за станом на 01.02.05): Офіційне видання ВР України. – К., Парламентське видання, 2005. – 20 с.

 4. Колпаков А. Проблеми змін в політичній системі України: Право України.- 2003.- № 4. - С.5.

 5. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009. – 320 с

 6. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: Юрисконсульт, 2006. – 356 с.

 7. Поляков С.В. Нормы морали и права в политике // Вопросы совершенствования нормативного регулирования деятельности ОВД. – Уфа, 1991. /Х621 В748/.

 8. Примуш М. Політичні партії та виборчий процес // Право України.- 2001.- № 3. -С.24.

 9. Примуш М. Правова регламентація ідеологічних та організаційних засад політичних партій // Право України.- 2000.- №11.- С.25.

 10. Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму // Право України.- 2001.- №3.- С.24.

 11. Теорія держави та права: Навчальний посібник // Мін. Освіти і науки України С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкова. – Київ: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с.

 12. Француз А.Й. Поняття демократичної політичної системи: співвідношення нормативного, інституційного та процедурного підходів у сучасній політико-правовій науці //Держава і право – К., 2005. – Вип. 27. – с.186-193.


Семінарське заняття №5

Тема: Форми держави

 1. Поняття й елементи форми держави.

 2. Форми державного правління: поняття і види.

 3. Форми державного устрою: поняття і види.

 4. Державний режим: поняття і види.

Завдання для самостійної роботи:
 1. Проаналізуйте відмінність демократичного державно-право­вого режиму від антидемократичного. Обґрунтуйте свою відповідь, використовуючи найкращі надбання вітчизняної та світової політико-правової думки.

 2. Які особливості елементів форми держави – Україна Вам відомі. Схематично зробіть порівняння за елементами форми держави такі країни світу: Україна – Польща; Україна – Франція; Україна – Російська Федерація.

Теми рефератів.
  • Особливості монархічної форми правління.

  • Особливості та різновиди республіканської форми правління в сучасному світі.

  • Особливості федеративного устрою окремих держав.

  • Різновиди демократичного державного режиму.

Рекомендована література до теми: 1. Бостан С. Конституційне реформування державного правління: досвід республіки Хорватія // Право України. – 2004. - № 12. – С.16.

 2. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 270 с.

 3. Ковлер А.И. Исторические формы демократии: проблемы политико правовой теории. - М.:Наука, 1990.

 4. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009. – 320 с

 5. Кудрявцев Ю.А. Политические режимы: критерии классификации и основные виды // Известия вузов. Правоведение. – 2002. - № 1. – С.195

 6. Линецький С. Методологічні засади осмислення місця і ролі державного режиму в структурі державного ладу України // Право України. – 2000. - № 6. – С.19.

 7. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: Юрисконсульт, 2006. – 356 с.

 8. Пендюра М.М. Теорія держави і права: Посібник для підготовки до іспитів. – К.: ТЕКСТ, 2008. – 192 с. (Серія «Студент ХХІ століття»)

 9. Петров В.С. Сущность, содержание и формы государства. – М: Наука. – 1971. /ХО П 30//.ф.ч/з.

 10. Погорілко В.Ф. Конституційні основи державного ладу України // Правова держава. – 1996. - № 7. – С.3.

 11. Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму // Право України.- 2001.-№ 5. -С.12.

 12. Сухонос В. Форма державно-територіального устрою: термінологія і класифікація постіндустріальної епохи // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 1. – С.65.

 13. Тацій В., Тодика Ю. Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні // Право України.- 2001.- №6.- С. 3.

 14. Телешун С. Поняття державного устрою в Україні: проблеми теорії і практики //Право України. – 2000. - № 6. – С.14.


Семінарське заняття №6
Тема . Держава: її мета, механізм та функції

 1. Поняття механізму держави.

 2. Структура державного апарату.

 3. Поняття державної служби.

 4. Поняття функцій держави та їх класифікація.

Завдання для самостійної роботи: 1. Проаналізуйте відмінні риси між органами державної влади й органами місцевого самоврядування, враховуючи те, що через органи місцевого самоврядування, як і через органи державної влади, народ також реалізує своє право на здійснення представницької демократії. Обґрунтуйте свою відповідь.

 2. Схематично у конспектах викласти систему центральних органів виконавчої влади України.

Теми рефератів.  • Забезпечення реалізації прав і свобод громадян – одна із основних функцій правової держави.

  • Співвідношення функцій держави та функцій органів держави.

  • Співвідношення форми і механізму держави.

  • Актуальні напрямки перебудови і подальшого формування державного механізму в Україні.

  • Місце і роль міліції (поліції) у механізмі Української держави.

Рекомендована література до теми:
 1. Васильев А.С., Иванов В.В., Корчевная Л.А., Миколенко А.И., Ромашкин С.В. Судебные и правоохранительные органы Украины.- Х.: Одиссей, 2006.- 304 с.

 2. Ведєрніков Ю.А., Грекул В.С., Папірна А.В. Теорія держави та права. — Дніпропетровськ, 2005. — 176с.

 3. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 270 с.

 4. Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному механізмі України // Право України.- 2002.- №12.- С.23.

 5. Декларація про державний суверенітет України. /Х620 Д285/.

 6. Закон України «Про адвокатуру» //Голос України від 29.01.1993. /Х621 Н832/.

 7. Закон України «Про війська внутрішньої та конвойної охорони.» // Голос України від 24.04.92.

 8. Закон України «Про Конституційний Суд України» // Голос України від 02.07.92. або Вісник ВРУ. - 1996. - №49 /Х621 Н832/.

 9. Копейчиков В.В. Механизм государства в советской федерации. –М. :Юрид. лит.-1973. /Х620 К65/.

 10. Кулага Е. Органи внутрішніх справ України в системі поділу державної влади // Право України.- 2004.- №9.- С.23.

 11. Наливайко Л. До питання про визначення поняття “механізм Української держави” // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- №10.- С.92.

 12. Пелих Н. Державний апарат в умовах сьогодення // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- №8.- С.78.

 13. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко.- К.: Юрінком Інтер, 2006.- 688с.

 14. Шаповал В. Феномен державного органу (органи держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти // Право України.- 2003.- №8. - С.25.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОперевірки ДО ЗМІСТОВОГО модуля 1


 1. В чому полягають відмінності предмету правознавства та предмету ТДП?

 2. Чим відрізняються предмет та об’єкт дослідження?

 3. Як Ви розумієте сутність методу історизму?

 4. Що означає використання системно-функціонального методу дослідження?

 5. Розкрийте роль теоретико-юридичних знань для виконання повноважень слідчого (оперативного працівника, адвоката, прокурора).

 6. Що таке суспільство?

 7. Яке місце займає держава в сучасному суспільстві?

 8. Що таке соціальне регулювання?

 9. Що означає суверенітет державної влади?

 10. Чи можна говорити про наявність апарату примусу та апарату управління як ознаки держави?

 11. В чому особливості виникнення державності у слов’янських народів

 12. Чи може політична партія впливати на державу як на суб’єкта політичної системи?

 13. Як може відбуватися співробітництво між державою та політичною партією?

 14. Що означає політичний плюралізм?

 15. Який термін ширший за обсягом – державна влада чи політична влада?

 16. Яким Ви бачите політичне майбутнє України?

 17. З яких елементів складається поняття “форма держави”?

 18. Як Ви розумієте поняття і види форм правління?

 19. Як Ви розумієте поняття “державний устрій”?

 20. Як Ви розумієте поняття та ознаки унітарної держави?

 21. Як Ви розумієте поняття та види державно-правових режимів?

 22. Як Ви розумієте поняття функцій держави?

 23. У чому полягає зміст основних і неосновних функцій держави?

 24. Як Ви розумієте поняття і зміст постійних і тимчасових функцій держави?

 25. У чому полягає поняття і зміст внутрішніх і зовнішніх функцій держави?

 26. Які є форми і методи здійснення державних функцій?

 27. Як Ви розумієте роль і завдання ОВС у здійсненні функцій держави?

 28. Що Ви розумієте під поняттям "механізм держави"?

 29. Чим різняться державні підприємства та державні установи?

 30. Які риси притаманні органу держави?

 31. Як Ви розумієте загальне поняття "державний апарат"?

 32. Яка структура державного апарату України?

 33. Що розуміється під теорією "розподілу влад"?

 34. Визначте місце ОВС у механізмі Української держави.ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА
Семінарське заняття №1

Тема. Право: його поняття, сутність, функції та принципи
1. Сутність права та його складна, багатогранна природа.

2. Причини виникнення юридичного, формально визначеного права.

3. Право як складний соціальний феномен та основні підходи до праворозуміння.

4. Соціальна цінність юридичного права та його ознаки.

5. Функції права: поняття та види.

6. Принципи права: поняття та види.


Завдання для самостійної роботи:


 1. Розкрийте типологію права.

 2. Дайте поняття і розкрийте сутність кожного з типів права.

 3. Окресліть етапи формування права з їх характеристикою

 4. В чому полягає цінність права як історичного явища?

 5. Які функції виконує право у суспільстві?


Теми рефератів:


  • Характеристика основних історичних типів права.

  • Співвідношення права з іншими соціальними явищами.

  • Сутність права як певної міри свободи.

  • Загально-соціальні та спеціально-юридичні функції права.


Рекомендована література до теми:

 1. Вишневский А.Ф., Горбаток Н.А. Общая теория государства и права. - М., 2004. – 586 с.

 2. Гегель Г.В. Философия права. - М.:Мысль. - 1990. /Х1 Г277/ ф, ч/3.

 3. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 270 с.

 4. Загальна теорія держави та права / За ред. Кельман М.С., Мурашин О.Г. – Л., 2003 р. –584 с.

 5. Загальна теорія держави та права / За редакцією академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В.В. Копєйчикова.-К.:Юрінком, 1997.-320 с.

 6. Колодій А.М. Принципи права України.- К.,1998.-208 с.

 7. Костицький В. Право як цілісність // Право України.- 2002. - № 2. - С.8.

 8. Кот Т.А. О соотношении справедливости и права в учениях древнегреческих мыслителей // Вестник Белорусского Ун-та; Сер. 3. - 1991. - №1. /Я5 Б437/.

 9. Лейст О.Є. Три концепції права. "Советское государство и право". - 1991. - № 12. - С.3-11.

 10. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: Юрисконсульт, 2006. – 356 с.

 11. Мірошниченко М. Право: терміно-поняття, поняття, категорія // Право України.- 2006. - № 3.- С.29.

 12. Нерсесянц В.С. Право и закон: их различие и соотношение. "Вопросы философии" – 1988 - № 5.

 13. Рабінович П. Природне право: діалектика приватного й публічного // Право України.- 2004.- №9.- С.61.

 14. Сабо Имре. Основы теории права. - М., 1974.

 15. Селіванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і правотворення в Україні // Право України.- 2006. - № 4. - С.21.

 16. Селіванов В. Нетотожність права і закону (методологічний аспект) // Право України.- 2005. - № 5. - С.7.

 17. Слюсаренко О.Л. Теорія держави і права: Навчально-методичний посібник. – К., 2005. – 164 с.

 18. Тихомиров О.Д. Філософія простору і географія права: міфи чи реальність юридичної компаративістики? // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 1. – С. 49–60.


Семінарське заняття №2


Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> political science and law
political science and law -> Рекомендована література Базова
political science and law -> Тема сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів інтеграція як невід’ємна ознака розвитку та функціонування людських спільнот: сутність та передумови
political science and law -> Рішення щодо створення закладу освіти. Ліцензування та акредитація. Їх організація та проведення у навчальному закладі
political science and law -> Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять
political science and law -> Тема поняття, предмет, метод та система адміністративного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України
political science and law -> Правові основи діяльності вищої школи плани семінарських занять та самостійних робіт
political science and law -> Денна та заочна форми навчання Соціально-гуманітарний факультет
political science and law -> Тема. Загальна характеристика господарського права. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності
political science and law -> Перші державні утворення на території України
political science and law -> Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка