Плани семінарських занять з дисципліни Теорія держави та права


Тема. Право в системі соціально-політичних явищ, цінностей та матеріальних відносинСторінка2/5
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5
Тема. Право в системі соціально-політичних явищ, цінностей та матеріальних відносин
1. Право, суспільство та матеріальні суспільні відносини.

2. Право як відносно самостійне явище суспільного життя та його вплив на політику й економіку.

3. Спільні та відмінні риси між правом і політикою.

4. Право і демократія. Взаємодія і співвідношення між правом, державою та громадянським суспільством. 1. Сутність і головні принципи правової політики.

 2. Право як ефективний стабілізатор політичного життя.


Завдання для самостійної роботи:


 1. Зробіть порівняння у формі таблиці таких двох явищ як правовий нігілізм та правовий ідеалізм.

 2. Проаналізувавши підхід Арістотеля до питання співвідношення права і політики, спробуйте висловити свою думку з цього приводу


Теми рефератів:


  • Суперечні питання визначення права.

  • Соціальна цінність об'єктивного права


Рекомендована література до теми:

 1. Бабкіна О.В., Волинка К.Г. Теорія держави та права у схемах і визначеннях. К. МАУП. -2004. – 144 с.

 2. Венгеров А.Б. Теория государства и права: В 2-х частях. - М., 1996. – 424 с.

 3. Головченко В. Взаємодія права із іншими соціальними регуляторами //Юридичний вісник України.-1998.-№9.

 4. Гончарук О.В. Дихотомія права: право публічне та право приватне: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01)/ Ін-т законодавства ВР України. - Київ, 2006.- 20с.

 5. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 270 с.

 6. Загальна теорія держави та права / За ред. Кельман М.С., Мурашин О.Г. – Л., 2003 р. –584 с.

 7. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009. – 320 с

 8. Пендюра М.М. Теорія держави і права: Посібник для підготовки до іспитів. – К.: ТЕКСТ, 2008. – 192 с. (Серія «Студент ХХІ століття»)

 9. Скакун О.Ф. Теория государства и права. (энциклопедический курс) – Х. Эспада. – 2005. – 840 с.

 10. Теорія держави та права: Навчальний посібник // Мін. Освіти і науки України С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкова. – Київ: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с.

 11. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. // С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // 2-ге вид. випр. та доповнене. – К: Поливода А.В., 2006. – 174 с.Семінарське занятя №3

Тема. Правосвідомість, правове виховання та правова культура: поняття та взаємодія
1. Поняття, структура та види правосвідомості.

2. Функції правосвідомості.

3. Правове виховання: поняття, форми, методи.

4. Поняття та загальна характеристика правової культури


Завдання для самостійної роботи:

1. Проаналізувавши сутність принципу «соціалістичної правосвідомості», спробуйте визначити роль політико-правової ідеології як підґрунтя для багатьох соціальних перетворень в історії людства.2. Проаналізуйте значимість права як могутнього «силового» інструмента, що так чи інакше сприймає цінності й досягнення культури, гуманітарні ідеали та моральні критерії.

Теми рефератів:

 • Види нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів внутрішніх справ.

 • Межі дії нормативно-правових актів. Дія нормативно-правових актів в часі, просторі та по колу осіб.


Рекомендована література до теми:

 1. Антонович М. Правова культура українського народу в сфері прав людини: історичний розвиток і сучасний стан // Право України. – 2003. - № 12. – С.75.

 2. Бабенко А.Н. Правовая социализация как процесс освоения правовых ценностей // Государство и право. – 2005. - № 2. – С.104.

 3. Білий П. Про правову культуру працівників органів внутрішніх справ // Право України. – 1997. - № 10. – С.40.

 4. Васькович Й.Правосвідомість та її вплив на ментальність українського народу // Право України. – 1998. - № 6. – С.108.

 5. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 270 с.

 6. Литвиненко А. Право та культура: теорія і практика // Право України. – 1997. - № 6. – С.92.

 7. Макушев П.С. Професійна правова свідомість і правова культура в діяльності дільничних інспекторів міліції // Науковий вісник НАВСУ. – К. – 2003. - № 4. – С.240.

 8. Менюк О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура // Право України. – 2001. - № 4. – С.21.

 9. Пендюра М.М. Теорія держави і права: Посібник для підготовки до іспитів. – К.: ТЕКСТ, 2008. – 192 с. (Серія «Студент ХХІ століття»)

 10. Сербін Р.А Правова культура та правосвідомість: поняття, структура та демократичний зміст: навчально-методичний посібник для студентів і слухачів ІЗДН з курсу ТДП. – Київ, 2005. – 52с.

 11. Сливка С.С. “Правова культура співробітників ОВС” . – Львів, 1991.

 12. Сливка С.С. Професійна культура юриста (теоретично-методологічний аспект). – Львів: Світ, 2000. – 336 с.

 13. Цимбалюк М Функції правової свідомості та їх онтологічна інтерпретація // Право України. – 2006. - № 11. – С.35.


Семінарське занятя №4

Тема. Норми права в системі соціальних норм: поняття, види та структура

 1. Поняття та ознаки норми права.

 2. Класифікація норм права за певними критеріями

 3. Гіпотеза, диспозиція та санкція як складові структури норми права — правила поведінки.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Проаналізуйте співвіднесеність прогалин у праві зі структурою норм права — правил поведінки.

 2. У нормативних актах України знайдіть і випишіть різні види правових норм і їхні елементи

Теми рефератів:

  • Співвідношення соціальних і правових норм в регулюванні суспільних відносин.

  • Характеристика правових презумпцій, правових аксіом та правових фікцій


Рекомендована література до теми:

 1. Бабаев В.К. Теория государства и права. – М., 2004. – 587 с.

 2. Ведєрнікова Ю.А., Грекул В.С. Теорія держави та права. Навчальний посібник.-Київ. – ЦНЛ, 2005.-224 с.

 3. Горбунова Л.М. Підзаконні нормативно-правові акти: організаційно-правові питання забезпечення законності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.07)/ КНЕУ.- Київ, 2005.- 21с.

 4. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 270 с.

 5. Загальна теорія держави та права / За ред. Кельман М.С., Мурашин О.Г. – К. Кондор, 2006. – 477 с.

 6. Кінаш Б.С. Конституція в системі права: теоретико-правові аспекти її реалізації // Науковий вісник НАВСУ. – 2004. - № 3. – С.225-232.

 7. Коваль О.А. Принципи процесуального права та їх втілення в законодавчій регламентації діяльності міліції України: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01)/ КНУВС.- Київ

 8. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009. – 320 с

 9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: Юрисконсульт, 2006. – 356 с.

 10. Матвєєва Л.Г. Юридична природа та місце офіційних інтерпретаційних актів у правовій системі України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01)/ НУВС.- Харків, 2005.- 20с.

 11. Пендюра М.М. Теорія держави і права: Посібник для підготовки до іспитів. – К.: ТЕКСТ, 2008. – 192 с. (Серія «Студент ХХІ століття»)

 12. Солоненко О.М. Юридична сутність правових актів // Науковий вісник НАВСУ. – 2004. - № 2. – С.28-33.

 13. Теорія держави та права: Навчальний посібник // Мін. Освіти і науки України С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкова. – Київ: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с.

 14. Томашевська М.О. Корпоративні акти в системі джерел права України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01)/ Ін-т зак-ва ВР України. - К., 2005.- 19сСемінарське занятя №5

Тема. Форми реалізації норм права: поняття та види

1. Поняття та види реалізації норм права.

2. Необхідність виникнення особливої форми реалізації норм права — правозастосування. Ознаки правозастосування.

3. Прогалини в праві та шляхи їх усунення і подолання.4. Юридичні колізії та способи їх розв’язання.
Завдання для самостійної роботи:

 1. Визначить поняття і форми реалізації норм права.

 2. Що розуміється під формою реалізації – дотримання?

 3. Що є особливого в такій формі реалізації як застосування?

 4. Назвіть види суб’єктів, що мають право здійснювати правореалізаційну політику.

 5. В чому виражаються форми реалізації в професійній діяльності співробітників міліції?


Теми рефератів:

 • Форми безпосередньої реалізації норм права.

 • Загальна характеристика правозастосовчої діяльності та причини її виникнення.

 • Використання права особи як одна з форм реалізації норм права.

 • Виконання обов’язків як одна з форм реалізації норм права.


Рекомендована література до теми:

 1. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 270 с.

 2. Загальна теорія держави та права / За ред. Кельман М.С., Мурашин О.Г. – К. Кондор, 2006. – 477 с.

 3. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009. – 320 с

 4. Проблеми культури професійної мови фахівця: теорія та практика: Матеріали V всеукр. наук.-метод. конференції 25-26.01.2005 р./ МВС України. Донецький юрид. ін-т МВС при Донецькому нац. ун-ті. - Донецьк, 2005.- 211с.

 5. Скакун О.Ф. Теория государства и права. (энциклопедический курс) – Х. Эспада. – 2005. –840 с.

 6. Сюр Н.В. Правова інтеграція України до Європейського Союзу: теоретико-правове дослідження: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01)/ КНУВС.- К., 2006.- 20с.

 7. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.М. Марченко. - М.: Зерцало, 1997.-475 с.

 8. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв, О.Л. Слісаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 176 с.

 9. Теорія держави і права: Підручник/ С.Л.Лисенков, А.М.Колодій, О.Д.Тихомиров, В.С.Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.

 10. Теорія держави та права: Посібник для підготовки до іспитів. // С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // 2-ге вид. випр. та доповнене. – К: Поливода А.В., 2006. – 174 с.Семінарське занятя №6

Тема. . Застосування права як особлива форма його реалізації

1. Правозастосовча діяльность: поняття та види.2. Поняття та види юридичної практики.

3. Стадії процесу застосування норм права та їх загальна харак­теристика.

4. Акти застосування норм права: поняття, особливості, види.
Завдання для самостійної роботи:


 1. Які види правозастосовчих актів Ви знаєте? Дайте їх класифікацію і характеристику.

 2. Охарактеризуйте вимоги до правозастосовчої діяльності.

 3. В яких галузях не припускається аналогія права та аналогія закону. Що є винятком і чому?

 4. Яка структура правозастосовчого акту? Наведіть приклади таких актів.


Теми рефератів:

 1. Особливості правозастосовчої діяльності та причини його виникнення.

 2. Правозастосовча діяльність як організаційно-владна діяльність органів держави.

 3. Встановлення об’єктивної істини у справі як стадія правозастосовчого процесу.Рекомендована література до теми:

 1. Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних реформ // Право України. – 2003. - № 9. – С. 24

 2. Голосніченко І. Прогалини у правовому регулюванні порушення провадження в справі про адміністративне правопорушення // Право України. - 2003. - № 7. – С. 73

 3. Гуржій Т. Місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосування // Право України. - 2006. - № 4. – С.29

 4. Зубар В. Проблемні питання застосування кримінально-процесуального законодавства // Право України. - 2003. - № 11. – С.85

 5. Кінаш Я. Трансформація відповідальності у праві – реалізація принципу справедливості при застосуванні мір державного примусу // Право України. – 2004 .- № 3. – С. 103

 6. Ковальчук А. Правові колізії в законодавчому забезпеченні кредитної діяльності // Право України. – 2003. - № 5.- С .62

 7. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009. – 320 с

 8. Коталейчук С.П. Колізії в законодавстві: засоби їх виявлення та шляхи подолання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - № 2. – С. 78

 9. Кротюк В., Заруденко Л. Проблеми застосування примусових заходів щодо розміщених на рахунках коштів // Право України. - 2005. - № 1. – С.48

 10. Ластовецький А. Колізії у законодавстві про оподаткування. // Право України. – 2003.- № 7.- С.42

 11. Майданник О. Правозастосовчий процес реалізації українським парламентом контрольної функції // Право України. - 2005. - № 5. – С. 39

 12. Осауленко О., Бриль К. Особливості окремих правозастосовчих актів, які приймаються на підставі норм кримінально-виконавчого права // Право України. - 2006. - № 4. – С.92

 13. Осауленко О., Пунько О. Зміцнення законності у правозастосовному процесі // Право України. - 2004. - № 12. – С.61


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОперевірки ДО ЗМІСТОВОГО модуля 2


 1. Назвіть основні передумови виникнення права.

 2. Розкрийте основні етапи формування права.

 3. Назвіть особливості кожного історичного типу права.

 4. Як на Вашу думку пов’язані між собою такі поняття як сутність та зміст права?

 5. Що Ви знаєте про загально-соціальні та спеціально-юридичні функції права?

 6. Які Ви знаєте види права?

 7. Що означає термін "праворозуміння"?

 8. Що розуміється під правом? Чи можливо дати однозначну відповідь на це питання?

 9. Яке взаємовідношення права з економікою, політикою, культурою?

 10. Що таке формальна визначеність права?

 11. Що означає нормативність права?

 12. Що розуміється під принципами права?

 13. Назвіть основні форми права.

 14. Що розуміють під системою права?

 15. Назвіть структурні елементи системи права.

 16. Які основні галузі системи права Ви можете виділити?

 17. Чи формуються нові галузі права в сучасних умовах реформування української державності і правової системи?

 18. Що таке правовий інститут? Які види правових інститутів Ви можете назвати?

 19. Дайте визначення публічного і приватного права. Яке їхнє системне співвідношення.

 20. Дайте визначення предмета і метода правового регулювання.

 21. Що розуміють під "правовою системою"? Які її елементи?

 22. Як співвідносяться поняття "система права" і "правова система"?

 23. Що означає поняття "система законодавства"?

 24. Ознаки норм права, що відрізняють їх від інших соціальних норм.

 25. В чому полягають особливості правоутворення публічного i приватного, об’єктивного i суб’єктивного права.

 26. Що таке нормативно-правовий акт?

 27. В чому сутність активної та пасивної форми реалізації норм права?

 28. Чому застосування – це особлива форма реалізації норм права?

 29. В чому відмінність правозастосовчих актів від нормативно-правових?

 30. Що таке тлумачення норм права?

 31. Які Ви знаєте види тлумачення за обсягом?

 32. В чому полягає значення тлумачення в діяльності ОВС?

 33. Яку структуру мають правовідносини?

 34. Що таке суб’єктивне право?

 35. Які структурні елементи юридичного обов’язку Ви знаєте?ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3

ДЕРЖАВА І СУСПІЛЬСТВО
Семінарське заняття №1

Тема. Держава і громадянське суспільство
1. Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура.

2. Співвідношення держави і громадянського суспільства: їх дуалізм.

3. Права людини як юридична основа громадянського суспільства. Класифікація прав людини. Покоління прав людини.

4. Співвідношення особи, держави і суспільства. Правовий статус особи і громадянина.

5. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні.
Завдання для самостійної роботи:


 1. різні підходи до визначення горамадянського суспільства.

 2. Перерахуйте принципи формування громадянського суспільства.

 3. Розкрийте основні напрями взаємодії держави та громадянського суспільства..

Теми рефератів.

Права людини як юридична основа громадянського суспільства

Проблеми формування громадянського суспільства в Україні
Рекомендована літературп до теми


 1. Андріанов В.М. Правова держава і принцип розподілу влад //Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників ОВС.-К.,1995. /Ю2 Ф56/.

 2. Бідей О. Основні форми реалізації правової політики // Право України – К., 2006. - №7. с.42-46.

 3. Білинський А. Держава і суспільство. Партнерство заради стабільності. //Віче.-1995.-№12(2).

 4. Богуцький П. Поняття правової держави та методологічний підхід до проблеми її формування.//Право України.-1996.-№4.

 5. Вазіляк А.А. Правова і соціальна держава: від ідеї до реалізації // Вісник луган. академії внут. справ МВС – Луганськ, 2005. – ч.4 – с.16-21.

 6. Коваль О.А. Поняття і ознаки соціальної держави як суспільно-політичного ідеалу сучасності // Законодавство України – 2005. - №12. – с. 3-9.

 7. Копєйчиков В.В. та інші. Теорія держави і права. Учбовий посібник. - К., 1995. /ХО Т338/.

 8. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: Юрисконсульт, 2006. – 356 с.

 9. Малковський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість // Право України – К., 2005. №7, с.25-30.

 10. Малярчук В.А. Громадянське суспільство у пострадянських державах: передумови подолання ”демократичного дефіциту”// Держава і право. –К., 2005. – вип.28. – с.624-630.

 11. Пендюра М.М. Теорія держави і права: Посібник для підготовки до іспитів. – К.: ТЕКСТ, 2008. – 192 с. (Серія «Студент ХХІ століття»)

 12. Савельєв В. Концепція правової держави В.В. Копєйчикова // Підприємництво, держава та право. – 2005. - №5. – с. 14-16.

 13. Теорія держави та права: Навчальний посібник // Мін. Освіти і науки України С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкова. – Київ: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с.Семінарське заняття №2

Тема. . Правова держава
1. Ідеї правової держави та історія їх розвитку.

2. Основні ознаки або принципи правової держави.

3. Сутність правової держави.

5. Проблеми формування правової держави в Україні.


Завдання для самостійної роботи:


 1. У чому сутність держави перехідного періоду?

 2. Визначте основні етапи становлення держави.

 3. Що мається на увазі під типологією держави?

 4. У чому полягає співвідношення державної і політичної влади?

 5. У чому полягає сутність суверенітету держави та які його види?


Теми рефератів.

Державний суверенітет.

Україна –правова держава?

Рекомендована літературп до теми


 1. Андріанов В.М. Правова держава і принцип розподілу влад //Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників ОВС.-К.,1995. /Ю2 Ф56/.

 2. Бідей О. Основні форми реалізації правової політики // Право України – К., 2006. - №7. с.42-46.

 3. Білинський А. Держава і суспільство. Партнерство заради стабільності. //Віче.-1995.-№12(2).

 4. Богуцький П. Поняття правової держави та методологічний підхід до проблеми її формування.//Право України.-1996.-№4.

 5. Вазіляк А.А. Правова і соціальна держава: від ідеї до реалізації // Вісник луган. академії внут. справ МВС – Луганськ, 2005. – ч.4 – с.16-21.

 6. Коваль О.А. Поняття і ознаки соціальної держави як суспільно-політичного ідеалу сучасності // Законодавство України – 2005. - №12. – с. 3-9.

 7. Копєйчиков В.В. та інші. Теорія держави і права. Учбовий посібник. - К., 1995. /ХО Т338/.

 8. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: Юрисконсульт, 2006. – 356 с.

 9. Малковський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість // Право України – К., 2005. №7, с.25-30.

 10. Малярчук В.А. Громадянське суспільство у пострадянських державах: передумови подолання ”демократичного дефіциту”// Держава і право. –К., 2005. – вип.28. – с.624-630.

 11. Пендюра М.М. Теорія держави і права: Посібник для підготовки до іспитів. – К.: ТЕКСТ, 2008. – 192 с. (Серія «Студент ХХІ століття»)

 12. Савельєв В. Концепція правової держави В.В. Копєйчикова // Підприємництво, держава та право. – 2005. - №5. – с. 14-16.

 13. Теорія держави та права: Навчальний посібник // Мін. Освіти і науки України С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкова. – Київ: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с.


Семінарське заняття №3

Тема. Політична система держави і суспільства
1. Поняття, суть, структура і визначення політичної системи.

2. Соціальна цінність і призначення політичної системи.

3. Основні суб’єкти політичної системи: їх статус і повноваження.

4. Місце і роль політичних партій, рухів і громадянських організацій у політичній системі.

5. Місце і роль Церкви і релігійних конфесій у політичній системі.

Завдання для самостійної роботи:


 1. У конспекті зазначити деталізовану схему політичної системи Української держави. Кожен елемент охарактеризувати.

 2. Схематично у конспектах показати різницю між видами суверенітету.Теми рефератів.

  • Аспекти взаємодії органів державної влади з іншими суб'єктами політичної системи.

  • Характеристика політичної системи України на сучасному етапі.


Рекомендована літературп до теми

 1. Андріанов В.М. Правова держава і принцип розподілу влад //Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників ОВС.-К.,1995. /Ю2 Ф56/.

 2. Бідей О. Основні форми реалізації правової політики // Право України – К., 2006. - №7. с.42-46.

 3. Білинський А. Держава і суспільство. Партнерство заради стабільності. //Віче.-1995.-№12(2).

 4. Богуцький П. Поняття правової держави та методологічний підхід до проблеми її формування.//Право України.-1996.-№4.

 5. Вазіляк А.А. Правова і соціальна держава: від ідеї до реалізації // Вісник луган. академії внут. справ МВС – Луганськ, 2005. – ч.4 – с.16-21.

 6. Коваль О.А. Поняття і ознаки соціальної держави як суспільно-політичного ідеалу сучасності // Законодавство України – 2005. - №12. – с. 3-9.

 7. Копєйчиков В.В. та інші. Теорія держави і права. Учбовий посібник. - К., 1995. /ХО Т338/.

 8. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: Юрисконсульт, 2006. – 356 с.

 9. Малковський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість // Право України – К., 2005. №7, с.25-30.

 10. Малярчук В.А. Громадянське суспільство у пострадянських державах: передумови подолання ”демократичного дефіциту”// Держава і право. –К., 2005. – вип.28. – с.624-630.

 11. Пендюра М.М. Теорія держави і права: Посібник для підготовки до іспитів. – К.: ТЕКСТ, 2008. – 192 с. (Серія «Студент ХХІ століття»)

 12. Савельєв В. Концепція правової держави В.В. Копєйчикова // Підприємництво, держава та право. – 2005. - №5. – с. 14-16.

 13. Теорія держави та права: Навчальний посібник // Мін. Освіти і науки України С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкова. – Київ: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с.

Семінарське заняття №4


Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> political science and law
political science and law -> Рекомендована література Базова
political science and law -> Тема сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів інтеграція як невід’ємна ознака розвитку та функціонування людських спільнот: сутність та передумови
political science and law -> Рішення щодо створення закладу освіти. Ліцензування та акредитація. Їх організація та проведення у навчальному закладі
political science and law -> Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять
political science and law -> Тема поняття, предмет, метод та система адміністративного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України
political science and law -> Правові основи діяльності вищої школи плани семінарських занять та самостійних робіт
political science and law -> Денна та заочна форми навчання Соціально-гуманітарний факультет
political science and law -> Тема. Загальна характеристика господарського права. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності
political science and law -> Перші державні утворення на території України
political science and law -> Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка