Плани семінарських занять з дисципліни Теорія держави та права


Тема. Сучасні концепції державиСторінка3/5
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.76 Mb.
#12198
1   2   3   4   5
Тема. Сучасні концепції держави
1. Концепції держави, що базуються на ліберальному підході до визначення ролі держави в соціально-економічній сфері життя суспільства (концепція "держави-нічного сторожа").

2. Концепції держави, що базуються на етатистському підході до визначення ролі держави в соціально-економічній сфері життя суспільства (концепція держави "загального благоденства", концепція соціалістичної держави, концепція соціальної держави).

3. Концепції держави, що базуються на демократичних засадах формування складу вищих органів влади (концепція плюралістичної демократії).

4. Концепції держави, що базуються на елітарних засадах формування складу вищих органів влади

5. Авторитарні (тоталітарні) концепції держави.

Завдання для самостійної роботи:


 1. В чому полягає сутність концепції соціальної держави?

 2. Визначить основні ознаки правової держави. Які шляхи формування правової держави в Україні?

 3. В чому сутність концепції інституціоналізму?

 4. За допомогою тексту Конституції України визначити ті елементи тексту, що узгоджуються з основними засадами доктрини природного права.


Теми рефератів.

Концепція політичних еліт

Концепція технократичної держави
Рекомендована літературп до теми


 1. Антологія української юридичної думки: в 10 томах. – К., 2002.

 2. Ідея правової держави: Теоретично-правова модель і практична реалізація. – К., 2004. – 386 с.

 3. Історія вчень про право і державу: Хрестоматія. – Х., 2005. – 910 с.

 4. Лебеденко О.М. Анархізм в Україні (кін. ХІХ – поч.. ХХ ст.). – К., 1994. – 77 с.

 5. Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2007. – 336 с.

 6. Рабінович С.П. Права людини у природно-правовій думці католицької церкви (за матеріалами соціальної доктрини католицизму). – Львів, 2004. – 198 с.

 7. Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кін. ХІХ – поч.. ХХ ст.). – К., 2004. – 358 с.

 8. Тихомиров А.Д. Юридическая компаративистика: философские, теоретические и методологические проблемы. – К.: Знання, 2005. – 334 с.

Семінарське заняття №5

Тема. Поняття, суть, основні форми демократії та демократичних типів держави

1. Поняття і соціальна цінність демократії.

2. Суть і основне призначення демократії.

3. Форми і види демократії: безпосередні і представницькі форми демократії.

4. Демократія як міра свободи і відповідальності.

5. Демократичні форми і методи управління державою і суспільством.6. Основні тенденції розвитку демократії в Україні та інших країнах.
Завдання для самостійної роботи:


 1. Взаємозв’язок політичного режиму з іншими елементами форми держави.

 2. Перспективи розвитку демократії в Україні.


Теми рефератів.


 • Демократичний режим.

 • Антидемократичний режим.

Рекомендована літературп до теми

 1. Антонович М. Правова культура українського народу в сфері прав людини: історичний розвиток і сучасний стан // Право України. – 2003. - № 12. – С.75.

 2. Білий П. Про правову культуру працівників органів внутрішніх справ // Право України. – 1997. - № 10. – С.40.

 3. Васькович Й.Правосвідомість та її вплив на ментальність українського народу // Право України. – 1998. - № 6. – С.108.

 4. Литвиненко А. Право та культура: теорія і практика // Право України. – 1997. - № 6. – С.92.

 5. Менюк О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура // Право України. – 2001. - № 4. – С.21.

 6. Осика І. Правова культура в економічному житті суспільства // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 6. – С.118.

 7. Осика І. Правова культура законодавця та критерії оцінки правових норм, що видаються // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 5. – С.83.

 8. Певцова Е.А. Правовое воспитание как средство формирования правовой культуры // Современное право. – 2003. - № 8. – С.44.

 9. Проблеми підготовки юристів в умовах правової держави. Науково-методичний збірник. – К.,1992. /Х П781/

 10. Сербін Р.А Правова культура та правосвідомість: поняття, структура та демократичний зміст: Навчально-методичний посібник для студентів і слухачів ІЗДН з курсу ТДП. – Київ, 2005. – 52с.

 11. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.Семінарське заняття №6

Тема. Правова система: поняття, характеристика елементів

 1. Поняття правової системи та її співвідношення з системою права.

 2. Характеристика статичних та динамічних елементів правової системи.

 3. Місце юридичної практики в правовій системі: поняття, структура, види.


Завдання для самостійної роботи:


 1. Що є статичними елементами правової системи країни? Охарактеризуйте їх.

 2. Визначити значення порівняльного правознавства для підготовки фахівців-юристів та працівників правоохоронних органів.

 3. Які комплексні фактори покладені в основу групування правових систем? Дайте їх характеристику.

 4. Що розуміється під юридичною практикою як одного з елементів правової системи?

 5. Охарактеризуйте особливості системи законодавства Української держави, Російської Федерації, республіки Німеччина.

 6. На підставі аналізу актів конституційного права сформулювати основні засади (принципи, ідеї, доктрини, концепції) правової ідеології сучасного українського суспільства

Теми рефератів.


  • Правові системи світу. Їх типологія та характеристика.

  • Правова система України та перспективи її розвитку.

  • Місце правової культури як одного з елементів національної правової системи.


Рекомендована літературп до теми

 1. Луць М.А. Європейські міждержавні правові аспекти та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичний аспект). – К., 2003. – 324 с.

 2. Луць Л.А. Методологія порівняльного правознавства //Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 1997. – С.29-34.

 3. Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні. – К., 2002. – 131 с.

 4. Панасюк В.В. Право европейское и внутригосударственное: практические аспекты функционирования двух правовых порядков // Юрист. – 1998. – № 5. – С.55-60.

 5. Погорілко В., Малишко М. Правова система України – стан та перспективи розвитку // Право України – № 9-10. – 1998. – С.10-12.

 6. Скакун О.Ф. Правова система України на правовій карті світу. – Х., 2004. – 96 с.

 7. Тихомиров А.Д. Юридическая компаративистика: философские, теоретические и методологические проблемы. – К.: Знання, 2005. – 334 с.

 8. Ткаченко В.Д. Порівняльне правознавство: Підруч. для студ. юр. спец. вищих навч. закл. – Х., 2003. – 274 с.

 9. Хаустова М.Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.01) / КНУВС. – Х., 2005. – 19 с.

 10. Чернецька О.В. Правові системи сучасності. – Ірпінь, 2003. – 102 с.ЗАВДАННЯ ДЛЯ самоперевірки змістового модуля 3
1. Охарактеризуйте порівняльне правознавство і визначіть типологію правових систем.

2. Охарактеризуйте романо-германську правову сім’ю.

3. Англосаксонська правова сім’я: історія виникнення, структура та джерела

4. Соціалістична правова сім’я.

5. Мусульманська правова сім’я.

6. Сім’я традиційного права.

7. Значення порівняльного правознавства для підготовки юристів.

8. Назвіть основні причини різноманіття концепцій про державу в сучасному державно-правовому мисленні.

9. Дайте характеристику держави в доктринах соціологічного спрямування.

10. Покажіть місце і роль держави в юридични теоріях.

11. Розкрийте сутність та взаємодію анархізму, етатизму і держави.

12. Назвіть основні сучасні концепції право розуміння.

13. Джерела права в соціологічній та психологічних концепціях.

14. Поняття позитивізму та нормативізму.

15. Види природних прав.

16. Охарактеризуйте інтегративну теорію права.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4

ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОЯВ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ
Семінарське заняття №1

Тема. Поняття, види і структура правовідносин

 1. Поняття, основні ознаки і визначення правовідносин.

 2. Види (класифікація) правовідносин за різними критеріями.

 3. Структура правовідносин:

а) суб’єкти правовідносин і їх правові властивості, правосуб’єктність фізичної і юридичної особи.

б) поняття і види об’єктів правовідносин.в) зміст правовідносин.

 1. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Наведіть класифікацію правовідносин та дайте розширену характеристику із прикладами.

 2. Наведіть класифікацію об’єктів правовідносин.

 3. Наведіть приклади учасників правовідносин за участю ОВС.


Теми рефератів.

  • Класифікація юридичних фактів.

  • Особливості правовідносин за участю органів внутрішніх справ.


Рекомендована література до теми.


 1. Ведерніков Ю.А., Грекул В.С. Теорія держави та права. – К., Центр навчальної літератури, 2005. – 223 с.

 2. Давидов Р., Данилюк Ю. Питання теорії конституційних правовідносин // Право України. 2006. - №1. – С.16.

 3. Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права. // Право України. – 2003. - № 7. – С. 29

 4. Кикоть Г. Юридичні факти у механізмі правового регулювання: проблеми теорії // Право України. - 2005 .- № 7. – С. 109.

 5. Коржанський М., Коржанська О. Цінність суспільних відносин // Право України. - 2006. - № 12. – С. 20.

 6. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009. – 320 с

 7. Кравцова Т. Правова характеристика відносин, що виникають в сфері державного регулювання господарської діяльності // Право України. - 2004. - № 6. – С. 31.

 8. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави та права. Навчальний посібник. – Київ: Юрисконсульт, 2006. – 356 с.

 9. Павлик Л. Розвиток правових відносин та міжнародної правової допомоги //Право України. 2005. - № 5. – С.129

 10. Рабінович П.М. Основи загальної теорії держави та права.-К.,1994. – 267 с.

 11. Скакун О.Ф. Теорія держави і права . – Харків : Консул, 2005. – 656с.

 12. Спаський А.С. Теоретико-методологічні засади дослідження правовідносин за участю органів внутрішніх справ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - № 2. – С. 43

 13. Сташків Б. Суб’єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення // Право України. - 2003. - № 2. – С. 39 Теорія держави і права.

 14. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред.. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К., Юрінком Інтер, 2006. – 688 с

 15. Теорія держави і права: Підручник/ С.Л.Лисенков, А.М.Колодій, О.Д.Тихомиров, В.С.Ковальський; За ред. С.Л.Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.

 16. Чутчєва О. Громадяни як суб’єкти соціально забезпечувальних правовідносин : теорія і практика // Право України. - 2003. - № 7. – С. 65

Семінарське заняття №2

Тема. Поняття і гарантії законності і правопорядку


 1. Законність: поняття, основні ознаки і визначення.

 2. Правопорядок: поняття, основні ознаки, суть та визначення.

 3. Співвідношення режиму правозаконності і правопорядку.

 4. Загальносоціальні гарантії забезпечення правозаконності і правопорядку.

 5. Юридичні гарантії правозаконності і правопорядку в Україні.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Як ще можна розглядати категорію «законність» окрім правового режиму? Дайте пояснення.

 2. Які види дисципліни Вам відомі? Дайте їх характеристику.

 3. Що розуміється під громадським порядком?

Охарактеризуйте роль міліції у справі зміцнення законності та правопорядку.

Теми рефератів.


 • Законність і демократія.

 • Роль органів внутрішніх справ у зміцненні правопорядку.


Рекомендована література до теми.

 1. Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності // Право України. – 2004. - № 2. – С.3.

 2. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 270 с.

 3. Кельман М.С., Ординський В.Л., Штенгрет М.Й. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття, принципи, основні засади): Навч. посіб. – Львів:ЛІВС, 2003. – 180 с.

 4. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009. – 320 с

 5. Крижанівський А. Правопорядок як феномен правової реальності // Юридический вестник. – 2004. - № 1. – С. 69.

 6. Пендюра М.М. Теорія держави і права: Посібник для підготовки до іспитів. – К.: ТЕКСТ, 2008. – 192 с. (Серія «Студент ХХІ століття»)

 7. Притика Д. Зміцнення законності та протидія проявам злочинності в економічній сфері // Право України. – 1999. - № 5. – С.14.

 8. Слюсаренко О.Л. Теорія держави і права: Навчально-методичний посібник. – К, 2005. – 164 с.Семінарське заняття №3

Тема. Поняття і види правомірної поведінки, правопорушень і юридичної відповідальності.


 1. Поняття і види правомірної поведінки.

 2. Соціальна природа і причини правопорушень та шляхи їх усунення.

 3. Поняття, основні ознаки і визначення юридичної відповідальності.

 4. Підстави, цілі, функції і принципи юридичної відповідальності.

 5. Презумпція невинуватості як гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина


Завдання для самостійної роботи:

 1. Розкрийте соціальну природу правової поведінки.

 2. Охарактеризуйте ознаки правопорушення.

 3. Які елементи складають об’єктивну сторону правопорушення. Дайте їх поняття.

 4. З якого віку може нести юридичну відповідальність фізична особа? В кримінальному праві? В адміністративному праві?


Теми рефератів.

  • Правосвідомість в житті людини.

  • Професійна правосвідомість і культура в діяльності працівників правоохоронних органів.

  • Форми і методи правового виховання співробітників органів внутрішніх справ.


Рекомендована література до теми.

 1. Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи: теоретичні аспекти // Право України. - 2006. - № 1. – С.50

 2. Ботанов О.В., Тихомиров О. Д. Правомірна поведінка // Юридична енциклопедія. – К., 2003. – Т.5.- С. 46

 3. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 270 с.

 4. Капітанська С.А. Правомірна бездіяльність як форма правової поведінки / Автореф.дис… канд.юр.наук ( 12.00.01) / НАВСУ. – Київ. – 2005. – 15 с.

 5. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009. – 320 с

 6. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение, норма и патология.- М., 1992.

 7. Нікітін А. Вплив аномії на нормативну поведінку суспільства // Право України. – 2003.- № 9 С.44

 8. Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности.- К., 1985.

Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2007. – 336 


Семінарське заняття №4

Тема. Тлумачення норм права

 1. Поняття, принципи і значення тлумачення норм права.

 2. Види тлумачення норм права.

 3. Способи тлумачення норм права.

 4. Акти тлумачення норм права.

 5. Тлумачення Конституції і законів України Конституційним Судом України.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Процес тлумачення складається з двох елементів:

  1. А) ………………………… Б) ……………………….

 2. В чому полягає сутність тлумачення норм права?

 3. Які види неофіційного тлумачення Вам відомі? Охарактеризуйте їх.

 4. Висвітліть соціально-політичне значення тлумачення.

Охарактеризуйте тлумачення за обсягом. Наведіть приклади розширеного тлумачення у конспекті.

Теми рефератів.

 • Тлумачення Конституції України Конституційним Судом.

 • Характеристика неофіційного тлумачення.


Рекомендована література до теми.


 1. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 270 с.

 2. Капліна О. Поширювальне тлумачення і аналогія кримінально-процесуального закону: проблеми розмежування // Вісник Академії правових наук України. Харків. – 2004. - № 4( 39). – С.152

 3. Капліна О. Буквальне тлумачення норм кримінально процесуального права // Вісник Академії правових наук України. Харків. – 2005. - № 1( 40). – С.150

 4. Капліна О. Особливості тлумачення норм кримінально-процесуального права // Право України .- 2005. - № 3. – С. 114

 5. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009. – 320 с

 6. Павленко Р. Тлумачення та використання превентивної термінології у кримінології // Право України. - 2005. - № 6. – С.71

 7. Пономаренко В., Брусник О. Тлумачення деяких аспектів сучасного процесуального законодавства // Право України. – 2003. - № 12. – С. 73

 8. Радзівон С. Проблеми юридичного тлумачення термінів «адміністративний огляд» і « адміністративний обшук» // Право України. - 2005. - № 3. – С.9

 9. Словник термінів і визначень з курсу “Загальна теорія держави і права,” – К., 1995 . - с.52-54 / ХО С482/

 10. Спасибо – Фатєєва І. Доктринальне тлумачення // Вісник Академії правових наук України. Харків. – 2005. - № 1( 40). – С.14

 11. Трагнюк О. Тлумачення норм міжнародних договорів національним судом // Право України. – 2003. - № 3. - С. 19

 12. Чулінда Л.І. Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно-правових актів /Автореф. дис….канд.юр.наук. (12.00.01) / НАВСУ.- Київ. – 2003. 17 с.Семінарське заняття №5

Тема. Державна дисципліна, законність та правопорядок.

  1. Державна дисципліна: поняття і форми виявлення (трудова, планова, фінансова, виробнича і т.п. дисципліна).

  2. Поняття законності і її зміст.

  3. Принципи законності. Нормативно-правова основа законності. Гарантії законності.

  4. Законність як конституційний принцип організації і діяльності ОВС. Роль ОВС у охороні і зміцненні законності і правопорядку.


Завдання для самостійної роботи:


 1. Що розуміється під законом?

 2. Як ще можна розглядати категорію «законність» окрім правового режиму? Дайте пояснення.

 3. Які види дисципліни Вам відомі? Дайте їх характеристику.

 4. Що розуміється під громадським порядком?

 5. Охарактеризуйте роль міліції у справі зміцнення законності та правопорядку.


Теми рефератів.

 • Законність і демократія.

 • Роль органів внутрішніх справ у зміцненні правопорядку.


Рекомендована література до теми.

 1. Гавриленко Д.А. Правовое государство и дисциплина. – Минск, 1991.

 2. Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності // Право України. – 2004. - № 2. – С.3.

 3. Евдокимова Е.Г., Романов Р.А. Правовой режим законности: теория и история// Известия вузов. Правоведение. – 2001. - № 5. – С. 161.

 4. Евпатов В.И. Международное общество и правопорядок. – К., 1990.

 5. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009. – 320 с

 6. Пендюра М.М. Теорія держави і права: Посібник для підготовки до іспитів. – К.: ТЕКСТ, 2008. – 192 с. (Серія «Студент ХХІ століття»)

 7. Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджено постановою КМУ від 4 жовтня 2006 р. N 1383

 8. Слюсаренко О.Л. Теорія держави і права: Навчально-методичний посібник. – К, 2005. – 164 с.Семінарське заняття №6

Тема. Правовий статус особи і роль ОВС в його забезпеченні.

   1. Людина, особа, громадянин. Поняття і основні елементи правового статусу особи.

   2. Діяльність органів внутрішніх справ як елемент системи гарантій здійснення прав, свобод і обов'язків громадян.

   3. Основні напрямки діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню здійснення прав, свобод і обов’язків громадян.

   4. Підстави і межі втручання працівників органів внутрішніх справ в процес здійснення громадянами їх прав, свобод і обов’язків.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Назвіть елементи правового статусу особи та охарактеризуйте їх.

 2. До особистих прав-гарантій відносяться? Перерахуйте та дайте їхню характеристику.

 3. Охарактеризувати у письмовій формі зміст соціальних та правових гарантій здійснення професійної діяльності працівниками міліції.


Теми рефератів.

  • Правовий статус особи-міліціонера: законодавчі прогалини.

  • ОВС в механізмі гарантій прав людини і громадянина.

  • Право як міра свободи і відповідальності особи.

  • Межі втручання співробітниками міліції в особисте життя людини та громадянина.


Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> political science and law
political science and law -> Рекомендована література Базова
political science and law -> Тема сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів інтеграція як невід’ємна ознака розвитку та функціонування людських спільнот: сутність та передумови
political science and law -> Рішення щодо створення закладу освіти. Ліцензування та акредитація. Їх організація та проведення у навчальному закладі
political science and law -> Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять
political science and law -> Тема поняття, предмет, метод та система адміністративного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України
political science and law -> Правові основи діяльності вищої школи плани семінарських занять та самостійних робіт
political science and law -> Денна та заочна форми навчання Соціально-гуманітарний факультет
political science and law -> Тема. Загальна характеристика господарського права. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності
political science and law -> Перші державні утворення на території України
political science and law -> Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка