Плани семінарських занять з дисципліни Теорія держави та права


Рекомендована література до темиСторінка4/5
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.76 Mb.
#12198
1   2   3   4   5

Рекомендована література до теми.


 1. Закон України «Про міліцію». - Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - №4.

 2. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» - Відомості Верховної Ради України.-1992.-№22.

 3. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю.» - Голос України - 06.08.93.

 4. Кельман М.С., Ординський В.Л., Штенгрет М.Й. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття, принципи, основні засади): Навч. посіб. – Львів:ЛІВС, 2003. – 180 с.

 5. Конституція України. – Київ, 1993.

 6. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009. – 320 с

 7. Пендюра М.М. Теорія держави і права: Посібник для підготовки до іспитів. – К.: ТЕКСТ, 2008. – 192 с. (Серія «Студент ХХІ століття»)

 8. Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затверджено постановою КМУ від 4 жовтня 2006 р. N 1383

 9. Слюсаренко О.Л. Теорія держави і права: Навчально-методичний посібник. – К, 2005. – 164 с.

 10. Цвік В.М. Теорія держави і права. – Х., 2002. – 386 с.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОперевірки ДО змістового модуля 4


 1. В чому полягає механізм здійснення правової поведінки?

 2. Які Ви можете назвати елементи механізму правової поведінки?

 3. Які можна виділити причини і умови скоєння правопорушення?

 4. В чому полягає роль ОВС по попередженню правопорушень?

 5. Чи правильне твердження про те, що юридична відповідальність як вид соціальної відповідальності?

 6. Які Ви знаєте види юридичної відповідальності?

 7. Співвідношення суспільного порядку і правопорядку.

 8. Зміст поняття "режим законності"?

 9. Розуміння поняття верховенства права.

 10. Співвідношення законності і доцільності.

 11. Поняття єдності законності.

 12. Законність і демократія, законність і культура.

 13. Поняття гарантії законності.

 14. В чому полягає роль зміцнення державної дисципліни в діяльності державних органів.

 15. Які Ви знаєте функції правосвідомості?

 16. Правова ідеологія і правова психологія. Який зв’язок між ними?

 17. Співвідношення понять правова держава і правова культура.

 18. Зміст правової культури індивіда.

 19. Правове регулювання як функція права.

 20. Які Ви можете назвати фактори забезпечення ефективності правового регулювання?

 21. Особливості правового регулювання за участю працівників ОВС.

 22. Які існують сфери і межі правового регулювання.

 23. Співвідношення правового регулювання з іншими видами регулювання

 24. Юридичні установи та їх роль в правовій системі країни.

 25. В чому полягає зв’язок законодавства з юридичною практикою.

 26. Який вплив правової ідеології на систему права?

 27. Які існують функції юридичної практики.

 28. Значення порівняльного законодавства для розвитку національних правових систем.

 29. Інститути і інші органи Європейського союзу.

 30. Особливості правових систем різних країн.

 31. Поняття і структура правоохоронної діяльності.

 32. Місце і роль правоохоронних органів в системі апарату держави.

 33. Нормативна база правоохоронної діяльності.

 34. Суб’єкти правоохоронної діяльності.

 35. Функції правоохоронних органів.

 36. Зміст суб’єктивного права і юридичного обов’язку.

 37. Поняття громадянства. Характеристика його структурних елементів.

 38. Поняття гарантій прав і свобод громадян.

 39. Роль держави в забезпеченні прав і свобод громадян.Рекомендована література

Базова

Нормативні джерела


 1. Конституція України від 28 червня 1996 року. //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

 2. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. - № 4. – Ст.20

 3. Закон України вiд 25.03.1992 № 2229-XII «Про Службу безпеки України» (zakon.rada.gov.ua)

 4. Закон України вiд 16.05.2008  № 279-VI «Про Кабінет Міністрів України» (zakon.rada.gov.ua)

 5. Закон України Про державну службу» від 16.12.1993 року (zakon.rada.gov.ua)

 6. Закон України вiд 05.11.1991 № 1789-XII «Про прокуратуру» (zakon.rada.gov.ua)

 7. Закон України «Про адвокатуру» //Голос України від 29.01.1993.

 8. Закон України «Про війська внутрішньої та конвойної охорони» // Голос України від 24.04.92. (Президент України; Указ вiд 25.05.2007  № 474/2007 Про приведення системи управління внутрішніми військами у відповідність із Конституцією України)

 9. Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення вiд 04.10.2006 № 1383 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»

 10. Указ Президента № 1284/98 «Про першочергові заходи з проведення в Україні адміністративної реформи» (Постанова ВРУ №2067-ІІІ від 02.11.2000 року);

 11. Президент України; Указ, Концепція вiд 05.01.2005  № 1/2005 «Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу» (zakon.rada.gov.ua)

 12. Кабінет Міністрів України;  Постанова, План вiд 18.03.2002 № 346 Про стан виконання Законів України «Про боротьбу з корупцією» та «Про державну службу" (zakon.rada.gov.ua)


Підручники, навчальні посібники, практикуми


 1. Балинська О.М., Гарасимів Т.З. Проблеми теорії держави і права: навч.-метод. посіб. / Львівський держ. ун- т внутрішніх справ. – Л.: ЛьвДУВС, 2008. – 320 c.

 2. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник / А.Б. Венгеров. - 6-е изд., стереотип., учеб. - М.: Омега-Л, 2009. – 608 с.

 3. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: навч. посібник / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. – 270 с.

 4. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша. – К.: Видавець Паливода А.В., 2007. – 296 с. – (Бібліотека студента).

 5. Зайчук О.В., Заєць А.П., Журавський В.С., Копиленко О.Л., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О.В. Зайчук (ред.), Н.М. Оніщенко (ред.). – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 688c.

 6. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття): Навчальний посібник. – К., 2006. – 127 с.

 7. Копиленко О.Л., Зайчук О.В., Заєць А.П., Журавський В.С., Оніщенко Н.М., Бобровник С.В. Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч. посіб. / МОН України. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 c.

 8. Коталейчук С.П. Теорія держави та права: навч. посібник для підготовки до держ. іспитів. – К.: КНТ, 2009. – 320 с.

 9. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. – К.: КНТ, 2006. – 355 с.

 10. Малько А.В. Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях :Учебное пособие /А. В. Малько; Институт государства и права РАН. Саратовский филиал. - Учеб. изд. -М.: Проспект, 2009. -140 с.

 11. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник /Л.А. Морозова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2009. - 477 с.

 12. Ортинський В.Л., Грищук В.К., Мацько М.А., Буряк В.Я., Грищук О.В., Долинська М.С. Основи держави і права України: підручник. – К.: Знання, 2008. – 583с.

 13. Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. для студентів ВНЗ / Київський національний університет внутрішніх справ. – К.: Істина, 2007. – 336 с.

 14. Пендюра М.М. Теорія держави і права: посіб. для підгот. до іспитів / Київський національний ун-т внутрішніх справ – К.: ТЕКСТ, 2008. – 188с.

 15. Рассказов Л.П. Теория государства и права: Учебник для студентов вузов /Л.П. Рассказов. -2-е изд., учеб. - М.: Риор, 2009. – 463 с.

 16. Самофалов Л.П., Старостюк А.В., Кононець Т.Л., Шилінгов В.С., Чернецька О.В. Теорія держави і права для підготовки до іспиту: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.С. Шилінгов (заг.ред.). – К.: КНТ, 2008. – 228c.

 17. Середа Г.П., Стеценко С.Г. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник у визначенях та схемах. – К.: КНТ, 2009. – 184 с.

 18. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підруч. – Х.: Еспада, 2006. – 776 с.

 19. Теория государства и права /Авт. кол.: В.С. Афанасьев, В.К. Бабаев, В.М. Баранов и др.; Под ред. А.Г. Хабибулина, В.В. Лазарева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД «Форум»; Инфра – М, 2009. – 620 с.

 20. Теория государства и права: Учебник для вузов / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института государства и права РАН; Саратовская государственная академия права. - М.:Норма, 2009. - 384 с.

 21. Теория государства и права: Учебник / Н.И. Летушева, М.В. Летушева. - 5-е изд., стереотип., учеб. - М.: Издательский центр "Академия", 2009. - 208 с.

 22. Теорія держави та права: Посіб. для підгот. до екзаменів / С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша.– К.: Вид. Паливода А.В., 2006.– 176 с.


Допоміжна

 1. www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-2/07mvvovs.pdf Правові основи забезпечення дисципліни та законності в ОВС: В.В. Марков. – Харківський національний університет внутрішніх справ. (Форум права, 2007, № 2, с.139-145)

 2. Авер'янов А.Б. Проблеми організації виконавчої влади // Правова держава. - 1996. - № 7. - С.20.

 3. Аврутин Ю.Е. Государство и право. Теория и практика: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» (030501). – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2007. – 479 с. – (Высшее профессиональное образование. Юриспруденция).

 4. Агешин Ю.А. К вопросу о противоречии между нормами права и морали. // Правоведение. - 1971. - №2.

 5. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на права і свободи громадян: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / О.В. Синьов; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2001. — 20 с.

 6. Адміністративно-правовий захист міліцією прав громадян у сфері громадського порядку: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / О.І. Ульянов; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 18 с.

 7. Адміністративно-правові відносини в діяльності органів прокуратури України: загальнотеоретичні аспекти: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / В.В. Шуба; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2007. — 20 с.

 8. Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / О.І. Харитонова; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — 36 с.

 9. Алексеев С.С. К вопросу об общем понятии права. "Государство и право". -1993.- №6 - С.128-133.

 10. Алексеев С.С. Теория права. – М. - 1994. - С.51-71.

 11. Алексеев С.С. Государство и право: Учебное пособие: Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности "Юриспруденция" / С.С. Алексеев. - учеб. изд. -М.: Проспект; ТК Велби, 2008. − 152 с.

 12. Алексєєнко І.Г. Загальнотеоретичні аспекти тлумачення конституції та законів органами конституційної юстиції // Вісник Запорізького інституту внутрішніх справ. – 2000. - № 4.

 13. Бабаев В.К. Теория государства и права. - М., 2004. - 587 с.

 14. Бабкіна О.В., Волинка К.Г. Теорія держави та права у схемах і визначеннях. К. МАУП. -2004. - 144 с.

 15. Багірова І. Застосування законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди: проблемні питання // Право України. – 2006. - № 5. – С.89-91.

 16. Балинська О.М. Правосвідомість як регулятор правомірної поведінки і визначник професіоналізму працівників ОВС та цивілізованості суспільства // Вісник / Львівський ін-т внутрішніх справ. – Львів, 2004. – № 1. – С. 465-472.

 17. Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение.-Томск, 1988 /ХО Б 25/.ф.

 18. Барський В.Р. Нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування в Україні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук (12.00.02)/ Одеська нац. юрид. акад. - Одеса, 2006.- 18с.

 19. Безродній С.Ф. та інші. Світова класична думка про державу та право: Навч. посіб. - К.: "Юрінком Інтер", 1999. - 397 с.

 20. Бережний О. Правова природа і галузева належність преюдицій // Право України. –2002. - № 2.

 21. Бержель Ш.-Л. Общая теория права / Под общ. Ред. В.И.Даниленко. Пер. с фран. – М.:NOTA BENE, 2000 – 567с.

 22. Бернам Уильям. Правовая система США / В.А.Власихин (науч.ред.), А.В. Александров (пер.с англ.). – 3. вып. – М.: РИО „Новая юстиція”, 2006. – 1212 с. /Шифр у НБУВ: ВА680978/.

 23. Бехруз Хашматулла. Введение в сравнительное правоведение. – О.: 2002. – 328 с.

 24. Бехруз Хашматулла. Исламские традиции права. - О., 2006. - 293 с.

 25. Бідей О. Основні форми реалізації правової політики // Право України - К., 2006. - №7. с.42-46.

 26. Білий П. Про правову культуру працівників органів внутрішніх справ // Право України . – 1997. - №10. – С.40.

 27. Білий П.М., Барангов С.О. Аспекти правової культури у сфері застосування правових норм // Вісник Одеського ун-та внутр. справ. – 2000. - № 1.

 28. Білоус А.О. Політико-правові системи: Світ і Україна. - К., 1997. - 200 с.

 29. Бобровник С.В. Правове регулювання суспільних відносин та реалізація права // Правова держава. – Вип. 7 – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1996. – С. 103 – 108.

 30. Бобылев А.И. Механизм правового воздействия на общественные отношения // Государство и право. – 1999. - № 5.

 31. Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцевого самоврядування: поняття, суть та форми (види) // Право України.- 2005.- № 1.- С.21-26.

 32. Бородін В.В. “Воспитание и культура молодых сотрудников милиции". Институт государства и права . – К. ,1989.

 33. Бостан С.К. Конституційне реформування державного правління: досвід республіки Хорватія // Право України. - 2004. - № 12

 34. Бугаєць О.Є. Правовідносини як елемент механізму правового регулювання // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. – № 4. – С. 77 – 88.

 35. Вазіляк А.А. Правова і соціальна держава: від ідеї до реалізації // Вісник луган. академії внут. справ МВС - Луганськ, 2005. - ч.4 – с.6-21.

 36. Васецький В.Ю. Доктрина прав людини в романо-германській правовій системі: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01) / КНУВС. - К., 2006. -20 с.

 37. Василюк Б., Ломоносова О. Застосування аналогії в цивільному процесі // Право України. – 2002. - № 3.

 38. Васькович Й. Правосвідомість та її вплив на ментальність українського народу // Право України. – 1998. - № 6. – С.108

 39. Ведєрніков Ю.А., Грекул В.С., Папірна А.В. Теорія держави та права. - Дніпропетровськ, 2005. – 176с.

 40. Ведєрніков Юрій Анатолійович, Грекул Володимир Семенович. Теорія держави і права: Навч. посіб. для підгот. до держ. іспиту / МВС України; Юридична академія — Д., 2002. — 120с.

 41. Великанова М.М., Великанов О.Ю., Половко І.В. Теорія держави та права: Навч.-метод. посібник / Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2006. — 164с.

 42. Венгеров А.Б. Теория государства и права / 5-е изд., стер. – М.: Омега-Л., 2008. – 608 с.

 43. Венгеров А.Б. Теория государства и права.: Учебник. - М.: Омега-Л., 2005 г. - 321с.

 44. Венгеров А.Б. Теория государства и права: В 2-х частях. - М., 1996. - 424 с.

 45. Витченко А.М. Метод правового регулирования социалистических общественных отношений. Под редакцией доктора юридич. наук М.И.Байтина. – Саратов, 1974. – 161 с.

 46. Витченко А.М. Механизм правового регулирования социалистических общественных отношений, его понятие и структура // Вопросы теории государства и права. Сборник статей под ред. доцента М.И. Байтина. Вып. 1. Саратов. – 1968. – С. 65 – 92.

 47. Вишневский А.Ф., Горбаток Н.А. Общая теория государства и права. - М, 2004. - 586 с.

 48. Вітокіна Ю. Форми та методи адміністративно-правової діяльності у сфері соціального захисту населення // Підприємництво, господарство і право. - 2007.- №5.- С.79.

 49. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права в діяльності Верховної Ради України // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 13. – К., 2002.

 50. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. - К., 2001.

 51. Вовраженцева К.П. Правові системи України та Республіки Бєларусь: сучасні процеси правового розвитку: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2008. – 20 с. /Шифр у НБУВ: РА356117/.

 52. Вопленко Н.Н. Общая теория реализации права и правоприменительная деятельность следователя // Проблемы применения правовых норм на предварительном следствии. - Волгоград, 1982. ч/з.

 53. Вступ до теорії правових систем / За заг. ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко: Монографія. – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2006. – 432 с.

 54. Гайворонський В. Виключне право Українського народу визначати конституційний лад у державі // Право України. - 2003.- № 12.

 55. Галаган И.А., Василенко А.В. К проблемам теории правоприменительных отношений // Государство и право. – 1999. - № 8.

 56. Гелей С.Д. Політико-правові системи світу: навчальний посібник. – К.: Знання – 2006. – С. 669.

 57. Генезіс і розвиток правових норм в галузі фізичної культури і здорового способу життя українського народу: від звичаєвого права до законодавства початку XX ст.: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / Л.Д. Вострокнутов; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с.

 58. Гончарук О.В. Дихотомія права: право публічне та право приватне: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01)/ Ін-т законодавства ВР України. - Київ, 2006.- 20с.

 59. Горова О.Б. Місце міжнародних стандартів прав людини в правовій системі України: Збірник наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – Спец. Випуск. - К., 2005. – С.257-263.

 60. Гранат Н.Л. и др. Толкование норм права в правоприменительной деятельности ОВД. - М., 1981. /Х621 Г770/.- ст. 4-20, 28-38.

 61. Гриньова В.М., Новікова М.М. Державне регулювання економіки. – Х.: „ІНЖЕК”, 2004. – 756 с.

 62. Громадянство: набуття та припинення / Л.Рубач, М.Мілорава, В.Коцюба – К.: Видавець Фурса С.Я. – 2006

 63. Гурджі Ю.О. Гарантії прав особи: функціональна характеристика // Держава і право – К. – Вип. 36 – 2007. – С.440-447

 64. Гуржій Т. Місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосування // Право України. – 2006. - № 4. – С.29-31.

 65. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Словник термінів і визначень. - К. - 1997.

 66. Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти / МВС України. КНУВС. – К.: Знання, 2005. – 375 с.

 67. Давид Рене, Жоффре-Спинози Камилла. Основные правовые системы современности / В.А.Туманов (пер.с фр.). – М.: Международные отношения, 2003. – 399с.

 68. Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному механізмі України // Право України.- 2002.- №12.- С.23.

 69. Демиденко В.О. Конституційно-правова відповідальність: позитивний та ретроспективний аспекти // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 1. – С. 61.

 70. Демічева В.В. Правова культура та правосвідомість: взаємозв’язок та взаємовплив // Держава і право: Зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип. 28: Юридичні і політичні науки. – С. 119-125.

 71. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности.- Л., 1983.

 72. Дисциплінарна відповідальність прокурорів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 [Електронний ресурс] / А.В. Пшонка; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2006. — 22 с.

 73. Дідич Т.О. Нормопроектування: теоретико-правовий аспект: Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.01)/ Ін-т законодавства ВР України. - Київ, 2006.- 18с.

 74. Дмитрієнко І.В. Українська правова культура як критерій якісного стану українського суспільства // Держава і право: Зб. наук. пр. – К., 2007. – Вип. 35: Юридичні і політичні науки. – С. 63-71.

 75. Добродумов П. Про реформу політичної системи України // Право України. - 2003.- № 5.- С.19.

 76. Доценко О.Л. Історія мови українського справочинства: Посібник/ МВС України. НАВСУ.- К., 2005.- 142с.

 77. Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування органів державної виконавчої влади // Право України. - 2001.- № 10.- С.20.

 78. Дубинин Н.П. Генетика, поведение, ответственность.- М., 1989. /Х628, 3Д. 79/. ст. 179-211

 79. Дудин А.П. Диалектика правоотношений. - Саратов, 1983. /ХО/.

 80. Дутка Г.І. Закон в системі нормативно-правових актів України. Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.01). - Київ, 2003.- 19с.

 81. Дьоміна О.С. Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01 / НАН України. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2007. – 20 с.

 82. Евпатов В.И. Международное общество и правопорядок.-К., 1990.

 83. Жаровська І. Відкритість та доступність діяльності органів державної влади як складова концепції правової держави // Підприємництво, господарство і право. - 2007.- №6.- С.126.

 84. Завальний А. М. Юридичні факти в сфері здійснення правоохоронної діяльності: Автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.01 / КНУВС. – К., 2007. – 20 с.

 85. Завальнюк В.В. Поняття методологічного принципу історизму. Актуальні проблеми держави і права.- Одеса, 2001.- Вип. 11.- С.30.

 86. Загальна декларація прав людини (zakon.rada.gov.ua, google.com.ua);

 87. Загальна теорія держави і права / За ред.. М.В.Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002. – 427 с.

 88. Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): навч. посіб. / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 с.

 89. Загальна теорія держави та права / За ред. Кельман М.С., Мурашин О.Г. - Л., 2003 р. - 584 с.

 90. Загальна теорія держави та права / За ред. Савчук П.С., Самойленко Ю.П. - К., 2001.- 324 с.

 91. Задирака Н.Ю. Теоретико-правові питання законотворчості: Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.01)/ Інститут законодавства ВР України. - Київ, 2005.- 16с.

 92. Заєць А.П. Право і закон як вихідні категорії правової системи // Правова система України: теорія і практика. – К, 1993. – С.10 – 15, 43 – 46, 55 – 56.

 93. Зайчук О., Оніщенко Н. Середовище права та формування правових систем сучасності // Право України. – 2003. – № 12. – С. 37 – 40.

 94. Закон України "Про політичні партії в Україні" (станом на 01.02.05): Офіційне видання ВР України. - К., Парламентське видання, 2005. – 20 с.

 95. Закон України «Про війська внутрішньої та конвойної охорони» // Голос України від 24.04.92.

 96. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 року

 97. Закон України «Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» від 22.02.2006 року № 3460-ІV (zakon.rada.gov.ua)

 98. Закон України «Про Конституційний Суд України» // Вісник ВРУ. - 1996. - №49 /Х621 Н832/.

 99. Закон України «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради. – 1991. – N 4. – ст. 20.

 100. Законність у контексті профілактики правопорушень в службовій діяльності міліції України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / О.В. Ряшко; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 20 с.

 101. Законотворчість. Вип.2. Конституційні засади законотворчої діяльності/ Укр. школа законотворчості ін-ту законодавства ВР України. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).- К., 2005.- 161с- (Б-ка Української школи законотворчості).

 102. Захарчук С. Співвідношення права та моралі: історико-теоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право. - 2007.- №4.- С.133.

 103. Захист прав і свобод громадян у провадженні в справах про адміністративні правопорушення та їх забезпечення в діяльності міліції: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / С.М. Тараненко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2000. — 20 с.

 104. Іванюк Р.В. Право, мораль, правосвідомість: сутнісні характеристики взаємодії // Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти: Матеріали ХІІІ іст.-прав. конф. 20-22 трав. 2005 р., м. Чернівці. – Чернівці, 2005. – С. 297-302.

 105. Ідея правової держави: Теоретично-правова модель і практична реалізація. -К., 2004.-386 с.

 106. Імідж працівника міліції як чинник розвитку правосвідомості громадян: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 [Електронний ресурс] / І.В. Воробйова; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 19 с.

 107. Іншин М.І. Сутність та поняття механізму правового регулювання управлінської діяльності ОВС України // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 3. – С. 128 – 131.

 108. Історія вчень про право і державу: Хрестоматія. - X., 2005. - 910 с.

 109. Кагадій М.І. Юридична практика в правовій системі України: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01)/ МВС України. КНУВС- Київ

 110. Кагадій М. Поняття та елементи правової системи // Право України. – 2004. – № 12. – С. 32 – 36.

 111. Кагадій М.І.. Юридична практика в правовій системі України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2005. – 16 с. /Шифр у НБУВ: РА341278/.

 112. національних правових системах континентального права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / М.С. Кельман; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2001. — 19 с.

 113. Кельман М.С., Ортинський В.Л., Штангрет М.Й. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття, принципи, основні засади): Навчальний посібник. – Львів: ЛІВС, 2003. – 180 с.

 114. Кикоть Г.В. Юридичні факти в системі правовідносин: Автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.01 / НАН України. Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького. – К., 2006. – 19 с.

 115. Ківенко Н.В. та ін. Девіантна поведінка: сучасна парадигма. – Ірпінь: Академія Державної податкової служби України, 2002. – 240 с.

 116. Кінаш Б.С. Конституція в системі права: теоретико-правові аспекти реалізації // Науковий вісник НАВСУ. - 2004. - № 3. - С.225-232.

 117. Коваль О.А. Принципи процесуального права та їх втілення в законодавчій регламентації діяльності міліції України: Дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01)/ КНУВС- Київ

 118. Коли честь в забутті. Звернення колегії МВС України до особового складу органів внутрішніх справ України. - "Іменем закону " від 29 вересня 1995р.

 119. Колодій А.М. Принципи права України. - К., 1998.-208 с.

 120. Колодій А.М., Копєйчиков В.В. та інші. Теорія держави і права. Навчальний посібник. - К., 1995. /ХО ТЗ38/

 121. Комаров С.А. Общая теория государства и права. – СПб., 2004. – 476 с.

 122. Кондратьєв Р. Соціальна держава в теоретико-правових і філософських

 123. Конституційна-правова відповідальність в системі видів юридичної відповідальності: теоретико-правовий аспект: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / А.О. Червяцова; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 20 с.

 124. Конституція України від 28 червня 1996 року. //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

 125. Копейчиков В.В. Механизм государства в советской федерации. –М. :Юрид. лит.-1973. /Х620 К65/.

 126. Копєйчиков В.В. та інші. Теорія держави і права. Учбовий посібник. - К., 1995./ХОТ338/.

 127. Коржанський М. Право. Наука. Закон // Право України. - 2004. - № 11. - С.103.

 128. Коростей В. Про функції права // Право України.- 2004.- №9.- С.124.

 129. Косаняк В. Механізм фінансово-правового регулювання: поняття, стадії і елементи // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 39. – С. 251 – 264.

 130. Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя // Право України. – 2000. - № 6.

 131. Костицький В. Екологічна функція держави та економіко-правовий механізм охорони довкілля // Право України. - 2004.- № 1. - С. 147.

 132. Костицький В. Право як цілісність // Право України. - 2002. - № 2. - С.8.

 133. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика: Автореф. дис.... док. юрид. наук (12.00.01)/ НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - Київ, 2005.- 32с.

 134. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: навчально-методичний комплекс (за кредитно-модульною системою) - К.: Атака, 2008

 135. Луць Л.А. Методологія порівняльного правознавства //Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. - Львів, 1997. - С.29-34.

 136. Луць М.А. Європейські міждержавні правові аспекти та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичний аспект). - К., 2003.-324 с.

 137. Луць Л.А. Типологізація сучасних правових систем світу: [відкрита лекція] / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького; Офіс координатора програм Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні; Львівський національний ун-т ім. І.Я.Франка; Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського; Київський ун-т права НАН України; Українська асоціація порівняльного правознавства; Міжнародний громадський фонд "Діалог" ; Міжнародний науковий журнал "Порівняльно-правові дослідження". – К. ; Сімф: Логос, 2007. – 22 с.

 138. Лясновська Н. Про культуру правотворчої діяльності. / Право України. - № 5-6. - 1994.-С. 38-39.

 139. Майданник О. Правозастосовчий процес реалізації українським парламентом контрольної функції // Право України. – 2005. - № 5. – С.39-41.

 140. Макаренко Л.О. Правова культура як один із визначальних чинників реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні // Вісник Запорізький нац. ун-т. Юридичні науки. – Запоріжжя, 2006. – № 2. – С. 7-14.

 141. Малковський І. Демократична, соціальна, правова держава і громадянське суспільство: єдність та обумовленість // Право України - К., 2005. №7, с.25-30.

 142. Малько А.В. Механизм правового регулирования // Правоведение. – 1996. – № 3 (214). – С. 54 – 62.

 143. Малярчук В.А. Громадянське суспільство у пострадянських державах: передумови подолання "демократичного дефіциту"// Держава і право. - К., 2005. - вип.28. - с.624-630.

 144. Мармазов В. Про телеологічне (цільове) тлумачення Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод // Право України. – 2004. - № 1. – С.26-31.

 145. Марченко М.К. Правовые системы современного мира: учебное пособие – М.: Зерцало – 2008. – С.521.

 146. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. – М., 2005 г.- 265 с.

 147. Марченко М.Н. Теория государства и права.: Учебник. – М.: Проспект. – 2005 г. – 321 с.

 148. Меленко С.Г. Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01): - К., 2002.- 19с.

 149. Мелех Л.В. Правова культура правозастосувача як фактор зміцнення законності – мета побудови правової держави / Л.В. Мелех // Науковий вісник / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. Сер. Юридична. – Львів, 2007. – Вип. 1. – С. 338-347.

 150. Мельник З.П. Критерії диференціації правових систем сучасності // Актуальні питання реформування правової системи України. – Т. 1. – Луцьк, 2006. – С. 55 – 57. /Шифр у ЦБ КНУВС: Х;А431/.

 151. Менюк О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура // Право України. – 2001. – № 4. – С. 21-23, 29.

 152. Мідзяновська В. Судовий прецедент: структура, види// Право України. - 2006. – N6. - С. 119-124.

 153. Міжнародна поліцейська енциклопедія: Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика: В 10 т. / Національна академія внутрішніх справ України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Академія правових наук України; Академія підготовки керівних кадрів поліції Федеративної Республіки Німеччини; Академія управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації / Юрій Іванович Римаренко (відп.ред.) — К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2003. — Т. 1 : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології. — 1231с.

 154. Міма І.В. Релігійні норми в системі джерел права // Часопис Київського університету права. - 2007. - N3. - С. 29-34

 155. Мірошниченко М. Право: терміно-поняття, поняття, категорія // Право України.- 2006. - № 3.- С.29.

 156. Мірошниченко М.І. Генезис національних правових систем: теоретико-методологічний аспект: монографія / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – К. : Університет "Україна", 2007. – 271 c. /Шифр у НБУВ: ВА692633/.

 157. Морозов А.С. Правова культура як професійна якість майбутнього працівника міліції // Херсонський держ. пед. ун-т. Зб. наук. пр. Пед науки. – Херсон, 1998. – Вип. 5. – С. 178-181.

 158. Мотиль І.І. Становлення та розвиток внутрішніх функцій Української держави: Автореф. дис. …

 159. Наливайко Л. До питання про визначення поняття "механізм Української держави" // Підприємництво, господарство і право. - 2005.- №10.- С.92.

 160. Недбайло П.Е. Ввведение в общую теорию государства и права. - К. - 1971.

 161. Нерсесянц В.С. Право и закон: их различие и соотношение. "Вопросы философии" - 1988 - № 5.

 162. Обризан Н. Роль держави в здійсненні функції захисту // Право України. - 2004.- № 8. - С.86.

 163. Овчаренко І.М. Закони у системі джерел (форм) права та їх класифікація: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01). – Х., 2004. – 19 с.

 164. Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности.- К., 1985.

 165. Омельчук І. Правосвідомість молоді в сфері прав і свобод людини // Вісник / Львівський ун-т. Сер: Юридична. – Львів, 2004. – Вип. 39. – С. 48-58.

 166. Оніщенко Н.М. Плюралізм сучасного праворозуміння та визначень національних правових систем // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 36. – К.: Ін-т держави та права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 3 – 8.

 167. Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2002. – 131 с. /Шифр у НБУВ: ВА623762/.

 168. Операнский В.И. Социальная ответственность личности: сущность и особенности формирования. - М., 1987.

 169. Опришко В. Актуальні проблеми парламентської реформи // Право України.- 2001.- № 8.- С.21.

 170. Організаційно-правові засади діяльності суб'єктів виконавчого провадження: Автореф. дис... канд. юрид.

 171. вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 2. – С. 79-85.

 172. Осауленко А.О. Процесуальне доказування як стадія юридичної відповідальності // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 18-20.

 173. Осауленко А.О. Санкція і юридична відповідальність у публічному праві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 4. – С. 140-144.

 174. Осауленко А.О. Юридична відповідальність та державний примус: аспекти співвідношення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 5. – С. 20-25.

 175. Осауленко А.О. Юридична відповідальність як інститут матеріального права // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 81-84.

 176. Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. для студентів ВНЗ / Київський національний університет внутрішніх справ. – К.: Істина, 2007. – 336 с.

 177. Осипов М.Ю. Правовое регулирование как динамическая система // Права и политика. – 2006. – № 11. – С. 17 – 32.

 178. Панкевич О.З. Проблеми соціальної держави: дискусія триває // Право України. К., 2005 - №12.

 179. Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02

 180. С.78.

 181. Пендюра М.М. Теорія держави і права: Посібник для підготовки до іспитів. – К.: ТЕКСТ, 2008. – 192 с.

 182. Пендюра М.М., Українчук О.В. Соціальна сфера і національна безпека України: сучасні аспекти проблеми // Науковий журнал “Право і суспільство” – 2007. - № 1. – С.31-36.

 183. Петров В.С. Сущность, содержание и формы государства. - М.:Наука. - 1971. /ХО П 30/.ф. ч/з.

 184. Пиголкин А.С. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юрайт. – 2005 г.- 437 с.

 185. Плющ І.С. Доктрина і практика українського парламентаризму: на ґрунті історичного прецеденту // Право України. - 2001. - № 1. - С.3.

 186. Погребняк С.П. Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення. Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.01). – Х., 2001.- 19с.

 187. Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження): Монографія / За ред. О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. – К.: „Видавництво „Фенікс”, 2007. – 430 с.

 188. Х., 2004. — 19 с.

 189. Правовий статус службовця органів внутрішніх справ: проблеми загальної теорії: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / П.І. Павленко; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с.

 190. Правовий статус юридичних осіб, заснованих державою: Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Л.В. Винар; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 20 с.

 191. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток / В.С.Журавський, О.В.Зайчук, О.Л.Копиленко, Н.М.Оніщенко; За заг. ред. В.С.Журавського. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 296 с. /Шифр у НБУВ:

 192. 12.00.08 [Електронний ресурс] / І.І. Чугуников; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2001. — 23 с.

 193. Принцип законності в правозастосувальній діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] / І.Л. Невзоров; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с.

 194. Притика Д. Зміцнення законності та протидія проявам злочинності в економічній сфері // Право України. – 1999. - №5. – С.14.

 195. Проблеми культури професійної мови фахівця: теорія та практика: Матеріали V всеукр. наук.-метод. конференції 25-26.01.2005 р./ МВС України. Донецький юрид. ін-т МВС при Донецькому нац. ун-ті. - Донецьк, 2005.-211с.

 196. Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Н.В. Варламова, В.В. Лазарев, В.В. Лаптева и др.; В.С. Нерсесянц (общ. ред.). – М.: Норма, 2006. – ХIV, 813 с. – (Учебник для вузов).

 197. Проблемы теории государства и права: Учеб. пособие для студ. вузов обучающихся по спец. «Юриспруденция» / М.Н. Марченко, О.Э. Лейст, В.Д. Попков и др.; М.Н. Марченко (ред.). – М.: Юристь, 2005. –

 198. канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 20с. — 20с.

 199. Психологічні засади профілактики делінквентності неповнолітніх: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 19.00.06 [Електронний ресурс] / Р.І. Благута; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с.

 200. Рабінович П. Природне право: діалектика приватного і публічного // Право України. - 2004. - № 9. - С. 40-43.

 201. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2004. – 464 с.

 202. Рабінович С.П. Права людини у природно-правовій думці католицької церкви (за матеріалами соціальної

 203. Решетник Л. Правові проблеми юридичної відповідальності в галузі екології // Право України. – 2003. - №8. – С.81.

 204. Рибалкін А.О. Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01). – Х., 2005. – 19 с.

 205. Сабо Имре. Основы теории права. - М., 1974.

 206. Саидов А.Х. Введение в сравнительное правоведение. – М., 1988. – 144 с.

 207. Северенюк В.М. Механізм правового регулювання в мусульманському праві: навчальний посібник – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ” – 2007.

 208. Селіванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і правотворення в Україні// Право України.- 2006.- № 4.- С.21-28.

 209. Селіванов В. Нетотожність права і закону (методологічний аспект) // Право України.- 2005. - № 5. - С.7.

 210. Селіванов В. Ціннісно-правовий вимір вітчизняного державного управління // Право України.- 2004.- №4.- С.30.

 211. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.

 212. Скрипнюк О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму // Право України. - 2001.- №3.- С.24.

 213. Сливка С.С. Природне та надприродне право: У 3-х ч. - К., 2005.

 214. Сливка С.С. Професійна культура юриста (теоретично-методологічний аспект). – Львів: Світ, 2000. – 336 с.

 215. Слюсаренко О.Л. Теорія держави і права: Навчально-методичний посібник. – К., 2005. – 164 с.

 216. Собкова В. Місце судового прецеденту серед інших джерел права в англосаксонській правовій системі //

 217. — 20 с.

 218. Спасов Б. Закон и его толкование. - М., 1986.

 219. Справедливість та законність як принципи державно-правового регулювання: Автореф. дис... канд. наук держ. управління: 25.00.02 [Електронний ресурс] / С.В. Околіта; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2000. — 18 с.

 220. Старобор О. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні // Право України – 2007. - №4. – С.30-32.

 221. Старцев О. Актуальні проблеми юридичної відповідальності посадових осіб у сфері управлінської діяльності // Право України. – 2000. - № 11. – С. 115.

 222. юрид. наук: 12.00.01 / Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2006. — 18с.

 223. Суровська Л.І. Правова культура працівників правоохоронних органів: поняття, чинники та проблем и формування / Л.І. Суровська, А.В. Швецова / Актуальні проблем сучасної науки в дослідженнях молодих вчених. – Сімферополь, 2006. – Вип. 9. – С. 50-55.

 224. Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование // Государство и право. – 1997. - № 6.

 225. Сухонос В. Форма державно-територіального устрою: термінологія і класифікація постіндустріальної епохи // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 1. - С.65.

 226. Сырых В.М. Теория государства и права.: Учебник. – М.: Юстицинформ. – 2005 г. – 245 с.

 227. Сюр Н.В. Правова інтеграція України до Європейського Союзу: теоретико-правове дослідження: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01)/ КНУВС- К., 2006.- 20с.

 228. держава. – Вип. 14. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 45 – 55.

 229. Тарахонич Т.І. Правове регулювання: теоретичні аспекти // Правова держава. – Вип. 12 – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001 – С. 76 – 81.

 230. Теория государства и права: [Учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. «Юриспруденция»] / [Алексеев С.С., Архипов С.И., Игнатенко Г.В. и др.; Отв. ред.: В.М. Корельский, В.Д. Перевалов]. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2003. – ХХ, 595 с.

 231. Теорія держави і права. Академічний курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Зайчук [та ін.]; відп. ред. О. В. Зайчук ; М-во освiти i науки України. - К.: Юрiнком Iнтер, 2006. - 688 с.

 232. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв, О.Л. Слюсаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 176 с.

 233. Теорія держави та права: Навчальний посібник // Мін. Освіти і науки України С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкова. - Київ: Юрінком Інтер, 2005. - 447 с.

 234. Теорія держави та права: Навчальний посібник В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. Князьова, І.Я. Тодоров. - Київ: Знання, 2005. - 327 с.

 235. наук. пр. — К. - 2005. — Вип.27. — С.12–19.

 236. Тихомиров А.Д. Юридическая компаративистика: философские, теоретические и методологические проблеми. – К., 2005. – 336 с. /Шифр у ЦБ КНУВС: Х99;Т462/.

 237. Тихомиров О.Д. Методологія юридичної компаративістики: проблеми філософського осмислення / О. Тихомиров // Право України. — 2006. — N 2. — С. 32-34.

 238. Тихомиров О.Д. Юридична компаративістика як сучасний етап розвитку порівняльного правознавства / О. Тихомиров // Право України. — 2006. — N 5. — С. 34-36.

 239. Ткаченко В.Д. Порівняльне правознавство: Підруч. для студ. юр. спец, вищих навч. закл. - X., 2003. - 274 с.

 240. Толкачев К.Б., Хабибулин А.Г. Особенности обеспечения реализации личных прав граждан в основных областях деятельности органов внутренних дел.// Вопросы совершенствования нормативного регулирования деятельности органов внутренних дел. –Уфа.,1991. – С.104-111.

 241. Томашевська М.О. Корпоративні акти в системі джерел права України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.01)/ Ін-т зак-ва ВР України. - К., 2005.- 19с

 242. Трагнюк О. Тлумачення норм міжнародних договорів національним судом // Право України. - 2003. - № 3.

 243. Угрюмова Г. Загальна характеристика дисциплінарної відповідальності і дисциплінарного проступку за українським трудовим правом // Право України.- 2005. - №5.- С. 78.

 244. Удосконалення законності в державному управлінні України: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 [Електронний ресурс] / В.М. Соловйов; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с.

 245. Указ Президента № 1284/98 «Про першочергові заходи з проведення в Україні адміністративної реформи» (Постанова ВРУ №2067-ІІІ від 02.11.2000 року);

 246. Філик Н.В. Державно-правові засади громадянського суспільства: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01

 247. Хаустова М.Г. Правосвідомість у структурі правової системи // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. пр. – Донецьк, 2005. – № 1. – С. 68-79.

 248. Харків. – 2004. - № 1 (36). – С.13-24.

 249. Цвік М.В. Теорія держави і права. – Х., 2002. – 386 с.

 250. Цимбалюк М.М. Формування правосвідомості громадян у процесі розбудови громадянського суспільства: Автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2004. – 15 с.

 251. Червяцова А.О. Конституційна-правова відповідальність в системі видів юридичної відповідальності: теоретико-правовий аспект: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2004. — 20с.

 252. Чернецька О.В. Правові системи сучасності. - Ірпінь, 2003. - 102 с.

 253. Якубенко В.М. Принципи соціальної держави: стан і перспективи їх реалізації в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2005. — 21с.Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> political science and law
political science and law -> Рекомендована література Базова
political science and law -> Тема сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів інтеграція як невід’ємна ознака розвитку та функціонування людських спільнот: сутність та передумови
political science and law -> Рішення щодо створення закладу освіти. Ліцензування та акредитація. Їх організація та проведення у навчальному закладі
political science and law -> Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять
political science and law -> Тема поняття, предмет, метод та система адміністративного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України
political science and law -> Правові основи діяльності вищої школи плани семінарських занять та самостійних робіт
political science and law -> Денна та заочна форми навчання Соціально-гуманітарний факультет
political science and law -> Тема. Загальна характеристика господарського права. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності
political science and law -> Перші державні утворення на території України
political science and law -> Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка