Планування фінансової діяльності компанії: організація та основні формиСторінка1/26
Дата конвертації13.04.2017
Розмір4.2 Mb.
#15406
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26Д И П Л О М Н А Р О Б О Т А

на тему: «Планування фінансової діяльності компанії: організація та основні форми»


Зміст

стор.


Вступ 7

Розділ 1 10

Теоретичні основи поточного планування фінансової діяльності підприємства 10

1.1. Сутність поточного планування фінансової діяльності підприємства 10

1.2. Характеристика основних видів поточних фінансових планів підприємства 26

1.3. Новітні технології поточного фінансового планування (бюджетування) 32

Розділ 2 38

Аналіз існуючої практики планування фінансової діяльності та оцінка її ефективності в 38

ТОВ «Світс Ленд» 38

2.1. Загальні характеристики діяльності ТОВ "Світс Ленд". 38

2.2. Аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Світс Ленд». Оцінка фінансового становища ТОВ "Світс Ленд". 45

2.3. Характеристика системи планів, що розробляються в ТОВ «Світс Ленд». Виявлення проблем та задач у фінансовому плануванні (бюджетуванні) підприємства. 63

Розділ 3 68

Шляхи підвищення ефективності поточного планування фінансової діяльності ТОВ «Світс Ленд» 68

3.1. Передумови впровадження бюджетування в практичну діяльність ТОВ «Світс Ленд» 68

Розробка фінансового плану та системи бюджетів ТОВ «Світс Ленд» на 2012 р. 74

Впровадження системи фінансового планування на ТОВ "Світс Ленд", стимулювання виконання фінансового плану. 90

Висновки та пропозиції 97

Список використаної літератури 102

Коди 106


Контрольна сума 106

БАЛАНС 106

Усього за розділом І 106

Усього за розділом II 107

IIІ. Витрати майбутніх періодів 107

Усього за розділом І 107

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 107

Усього за розділом ІІ 107

IV. Поточні зобов’язання 107

КОДИ 108


Контрольна сума 108

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 108

Коди 110

Контрольна сума 110

БАЛАНС 110

Усього за розділом І 110

Усього за розділом II 111

IIІ. Витрати майбутніх періодів 111

Усього за розділом І 111

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 111

Усього за розділом ІІ 111

IV. Поточні зобов’язання 111

КОДИ 112

Контрольна сума 112

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 112

Коди 114


Контрольна сума 114

БАЛАНС (прогнозний) 114

Усього за розділом І 114

Усього за розділом II 115

IIІ. Витрати майбутніх періодів 115

Усього за розділом І 115

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 115

Усього за розділом ІІ 115

IV. Поточні зобов’язання 115

КОДИ 116


Контрольна сума 116

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (прогнозний) 116РЕФЕРАТ
Дипломна робота містить 128 сторінок, 21 таблицю, 5 рисунків, список літератури з 43 найменувань, 17 додатків.

Дипломна робота на тему:

«Планування фінансової діяльності компанії:

організація та основні форми»

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з ефективністю здійснення планування фінансової діяльності ТОВ «Світс Ленд».

Обктом дослідження виступає товариство з обмеженою відповідальністю «Світс Ленд», що здійснює імпорт, просування та продаж на український ринок кондитерської продукції.

Мета дипломної роботи полягає у розробці на основі аналізу існуючої практики планування фінансової діяльності фінансового плану на наступний період діяльності для діючого підприємства, та теоретичного і практичного обгрунтування впровадження системи фінансового планування на цьому підприємстві.

Завданням роботи є:

1. З’ясувати сутність поточного планування фінансової діяльності підприємства.

2. Охарактеризувати основні види поточних фінансових планів підприємства.

3. Висвітлити новітні технології поточного фінансового планування (бюджетування).

4. Дати характеристику системи планів, що розробляються в ТОВ «Світс Ленд».

5. Провести аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Світс Ленд».

6. Дати оцінку фінансового становища ТОВ «Світс Ленд».

7. Визначити передумови впровадження бюджетування в практичну діяльність ТОВ “Світс Ленд”.

8. Розробити фінансовий план ТОВ «Світс Ленд» на 2012 р.

9. Визначити заходи стимулювання виконання фінансового плану ТОВ «Світс Ленд».

За результатами дослідження розроблені поточний (план доходів та витрат підприємства, план руху грошових коштів, балансовий план) та операційні фінансови плани (бюджети та платіжні календарі) ТОВ «Світс Ленд» на 2012 р.

Одержані результати можуть бути використані та впроваджені на будь-якому малому або середньому підприємстві у торговельній (невиробничій) сфері діяльності.

Рік виконання дипломної роботи - 2011 р.

Рік захисту роботи – 2012 р.Вступ

Фінансове планування – об’єктивно необхідний процес у господарській діяльності підприємницьких структур. Воно дає змогу визначити кінцеві результати виробництва продукції, реалізації товарів, виконання робіт або надання послуг за відповідних затрат фінансових, трудових і матеріальних ресурсів.

За своєю суттю фінансове планування в підприємницьких структурах – це сукупність методів і засобів визначення джерел одержання фінансових ресурсів і напрямків їхнього використання для забезпечення господарської діяльності. У процесі фінансового планування розв’язується низка завдань, до яких належать:


 • забезпечення фінансовими ресурсами виробничої, торговельної та інвестиційної діяльності;

 • розробка й обґрунтування раціональних фінансових взаємозв’язків між суб’єктами підприємництва, бюджетною системою, банками, іншими фінансовими інститутами;

 • встановлення та реалізація резервів збільшення прибутку за рахунок ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

У фінансовому плануванні виділяються важливі його складові, а саме стратегічне, поточне та оперативне планування фінансової діяльності. Кожна з цих складових має свій період і свої форми реалізації його результатів.

В умовах сучасної економіки України особливе значення має поточне планування фінансової діяльності підприємства, тобто в межах одного року, оскільки дає змогу визначити на майбутній період усі джерела фінансування розвитку підприємства, сформувати структуру його доходів і витрат, забезпечити постійну платоспроможність підприємства, визначити структуру його активів і капіталу на кінець планованого періоду за реалістичним сценарієм.

Отже, вищенаведене визначає актуальність теми дипломної роботи, яка має назву: “Планування фінансової діяльності компанії: організація та основні форми”.

Виходячи з цього, метою дослідження дипломної роботи є на основі аналізу існуючої практики планування фінансової діяльності розробити фінансовий план на наступний період діяльності для діючого підприємства.Об’єктом дослідження дипломної роботи є товариство з обмеженою відповідальністю «Світс Ленд» (далі – ТОВ «Світс Ленд»), що здійснює імпорт, просування та продаж на український ринок кондитерської продукції.

Предметом дослідження дипломної роботи є сукупність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з ефективністю здійснення планування фінансової діяльності ТОВ «Світс Ленд».

Відповідно до мети дослідження в роботі були поставленні наступні завдання:

1. З’ясувати сутність поточного планування фінансової діяльності підприємства.

2. Охарактеризувати основні види поточних фінансових планів підприємства.

3. Висвітлити новітні технології поточного фінансового планування (бюджетування).

4. Дати характеристику системи планів, що розробляються в ТОВ «Світс Ленд».

5. Провести аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Світс Ленд».

6. Дати оцінку фінансового становища ТОВ «Світс Ленд».

7. Визначити передумови впровадження бюджетування в практичну діяльність ТОВ “Світс Ленд”.

8. Розробити фінансовий план ТОВ «Світс Ленд» на 2012 р.

9. Визначити заходи стимулювання виконання фінансового плану ТОВ «Світс Ленд».

Відповідно до завдань дипломної роботи побудована її структура, яка складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури і додатків.

В дипломній роботі застосовано такі методи: порівняння, системний, балансовий, стратегічного й комплексного аналізу ефективності діяльності, графічні та табличні засоби відображення аналітичних даних.

Інформаційною основою дослідження дипломної роботи є законодавчо-нормативна база, яка регламентує діяльність підприємств, різноманітні навчальні посібники, підручники, монографії, статті економістів з періодичних видань з теорії та практики фінансового планування на підприємствах, дані про діяльність ТОВ «Світс Ленд» в 2009-2011 рр. (де дані за 2011 р. – прогнозні показники з врахуванням реальних показників за перші два квартала).

Розділ 1

Теоретичні основи поточного планування фінансової діяльності підприємства


1.1. Сутність поточного планування фінансової діяльності підприємства

Особливістю сучасного перехідного періоду розвитку економіки є те, що механізм ринкового регулювання суспільного виробництва перебуває в стадії зародження. Вітчизняні підприємства опинилися в складному становищі, лишившись наодинці із невизначеним зовнішнім середовищем, непередбачуваною поведінкою інших суб’єктів ринкових відносин.

Саме тому сучасні умови господарювання спонукають вітчизняні підприємства до максимального розширення прогнозування та фінансового планування, подальшого удосконалення методології й методики розроблення як прогнозів, так і планів. Відомо, чим вищий рівень фінансового планування, тим ефективнішим є управління фінансовою діяльністю підприємств. Фінансовий план визначає конкретну мету й передбачає детальний фінансовий розвиток об’єкта, що досліджується. У плані фіксуються шляхи й засоби фінансового розвитку підприємств відповідно до поставлених завдань та прийнятих управлінських рішень.

Зупинимося на визначенні фінансового планування вченими-економістами. Місце й роль фінансового планування у діяльності підприємств можна чітко визначити лише тоді, коли матимемо теоретичне обґрунтування його необхідності.

Фінансове планування на рівні суб’єктів господарювання, на думку О.М. Бандурки, М.Я. Коробова, П.І. Орлова та К.Я. Петрової – “це процес планування надходжень і використання фінансових ресурсів, встановлення оптимальних співвідношень у розподілі доходів підприємств” [15, с. 73].

У наведеному визначенні чітко окреслено дії підприємства щодо фінансових ресурсів. У трактуванні О.Д. Василика “за своєю суттю фінансове планування в підприємницьких структурах – це сукупність методів і засобів визначення джерел одержання фінансових ресурсів і напрямків їхнього використання для забезпечення господарської діяльності” [15, с. 74].

Розглядаючи це визначення, слід зауважити, що процес фінансового планування повинен втілювати мету маркетингової діяльності промислового підприємства. Такої думки щодо визначення фінансового планування дотримується А.М. Поддєрьогін, який вважає, що “фінансове планування – це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді” [41, с. 329].

Але тут автор не уточнює, на якому етапі фінансового планування доцільно враховувати виробничі та маркетингові показники діяльності промислового підприємства. Відповіддю може бути тлумачення поняття “стратегічне фінансове планування” А.В. Чупісом. Він зазначає, що під стратегічним фінансовим плануванням розуміють управлінський процес утворення та підтримання фінансової відповідності між цілями підприємства, його потенційними можливостями і можливостями у сфері маркетингу [15, с. 74].

Таке тлумачення поняття фінансового планування зводиться до стратегії розвитку промислового підприємства, а, як наслідок, виступає процесом забезпечення джерелами фінансування виробничої й маркетингової діяльності, на яку і звертав увагу у своїй праці професор А.М. Поддєрьогін.

Вироблення управлінських фінансових рішень, оцінка та вибір найефективніших варіантів, форм і засобів їх втілення повинно відбуватися не лише на основі планування розвитку економіки підприємства в цілому, а й встановлювати розрахунковий механізм ключових фінансових параметрів.

Враховуючи, що у складі загального планування розвитку економіки підприємства істотна роль належить фінансовому плануванню, необхідність залучення розрахункового фінансового апарату очевидна. Підтверджує цю думку поняття фінансового планування у трактуванні О.С. Філімоненка: “фінансове планування – це процес розрахунку надходження видів фінансових ресурсів (прибутку, амортизації та інших) і їх розподілу на покриття відповідних витрат за різноманітними видами діяльності підприємства в запланованому періоді”. Цілком очевидним є те, що без фінансового планування не може бути досягнутий той рівень управління економікою промислового підприємства, що забезпечує підвищення її ефективності, успіх на ринку, розширення матеріальної бази, успішне розв’язання соціальних питань і матеріальне стимулювання робітників. Саме такий підхід враховано при визначенні фінансового планування В.П. Савчуком. Автор звертає увагу на те, що – “це управління процесом утворення, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів на підприємстві, яке реалізується в деталізованих фінансових планах” [15, с. 75].

Отже, завершальною фазою фінансового планування є прийняття управлінських рішень в умовах, коли реальне виконання планів не відповідає бажаному стану. Відомо, що від якості розроблення, прийняття та впровадження управлінських рішень залежить ефективність використання ресурсів підприємства взагалі та фінансових зокрема. Саме за результатами рішень відбувається процес порівняння, аналізу та оцінки запланованих показників і досягнутих фінансових результатів діяльності.

Враховуючи вищевикладене, доцільно дати таке визначення фінансового планування: це науковий процес обґрунтування на певний період руху фінансових ресурсів підприємства і відповідних фінансових відносин. При цьому об’єктом планування виступає фінансова діяльність підприємства. Для формування й використання різноманітних фондів грошових коштів визначається рух ресурсів, фінансові відносини, які опосередковують їх, і нові вартісні пропорції.

В умовах адміністративно-командної економіки на підприємствах також здійснювалось планування. Але воно було пов’язане з визначенням завдань галузевих міністерств, було громіздким, його важко було застосувати на практиці. У ринковій економіці планування на підприємстві носить внутрішньофірмовий характер, тобто відсутні елементи директивності.

Основна мета фінансового планування – забезпечення оптимальних можливостей для успішної господарської діяльності, одержання необхідних для цього коштів і в кінцевому підсумку досягнення прибутковості підприємства [27, с. 755].

В умовах ринку зростає значущість фінансового планування на мікрорівні, оскільки кожний крок підприємств пов’язаний з ризиком, приносить доходи або втрати і має бути попередньо розрахований, обґрунтований у різних варіантах, перш ніж буде прийнято рішення. Фінансовий стан суб’єкта господарювання, його нормальне функціонування, кінцеві результати, а значить і уникнення банкрутства, залежать від наявності грошових коштів.

Головне призначення фінансового планування – це розрахунок потреби у грошових коштах, обсягу і структури витрат, визначення ефективності кожної господарської та фінансової операції і підсумків усієї роботи суб’єкта. За допомогою фінансового планування прогнозуються доходи, їх раціональний розподіл з урахуванням інтересів кожного учасника відтворювального процесу та кінцевих результатів. Для цього обґрунтовуються фінансові завдання, показники, що характеризують рух фінансових ресурсів на різних стадіях їхнього кругообороту, розробляються фінансові баланси.

Фінансове планування дає можливість розглянути та порівняти можливі альтернативні варіанти фінансової стратегії підприємства та забезпечити на цій базі досягнення підприємством сталих ринкових позицій та фінансового становища [27, с. 755].

За допомогою фінансового планування досягається взаємокоординація різних напрямків діяльності підприємства з точки зору потреби у фінансових ресурсах та їх наявності. Це забезпечує вибір пріоритетних напрямків розвитку підприємства на основі узгодження різних цілей та можливих шляхів їх досягнення.

Фінансове планування дозволяє зіставити різні варіанти управління фінансами підприємства та об’єктивно вибрати найкращий варіант розвитку підприємства та його фінансового забезпечення.

В процесі фінансового планування оцінюється реальність запланованих перспектив розвитку підприємства та ефективність управлінських рішень з будь-яких питань його діяльності, які пропонується здійснити у майбутньому.

Планування пов’язане, з одного боку, із запобіганням помилкових дій у галузі фінансів, з іншого – зі зменшенням числа невикористаних можливостей. Таким чином, фінансове планування являє собою процес розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників по забезпеченню розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності його фінансової діяльності в майбутньому періоді [27, с. 754].

Основні завдання фінансового планування діяльності підприємства в умовах ринку такі:


 • забезпечення необхідними фінансовими ресурсами виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності;

 • визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінка ступеня раціонального його використання;

 • виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення прибутку за рахунок економного використання грошових коштів;

 • встановлення раціональних фінансових відносин з бюджетом, банками та іншими підприємствами;

 • дотримання інтересів акціонерів та інших інвесторів;

 • контроль за фінансовим станом, платоспроможністю та кредитоспроможністю підприємства.

Розробка фінансового плану є логічним завершенням процесу планування діяльності підприємства в цілому, і дає можливість оцінити кінцеві результати його господарювання в плановому періоді [27, с. 755].

Результати розробки фінансового плану необхідні керівництву підприємства для узагальнення інформації стосовно джерел та часу надходження грошових коштів, обсягів та напрямків їх використання, відповідності потреби в коштах та їх наявності, фінансового становища підприємства, яке можна очікувати впродовж та наприкінці планованого періоду.

Інвестор підприємства на підставі інформації фінансового плану може оцінити рівень платоспроможності підприємства, можливість своєчасного та повного виконання ним взятих на себе зобов’язань, зробити необхідні висновки стосовно ефективності використання залучених коштів: ризикованості та ефективності прийняття інвестиційних проектів.

Інформація фінансового плану зацікавить і власника підприємства. За її допомогою він зможе оцінити рівень та розмір дивідендів, які можна очікувати від діяльності цього підприємства, темпи приросту його реальних активів, розміри зростання ринкової вартості підприємства та його акцій.

На всіх етапах історичного розвитку та рівнях управління фінансове планування відзначалося загальними ознаками, які дозволяють виділити його з єдиної системи планування. До них належать особливі об’єкти, сфери планування, мета і характер планування, форма основних показників [23, с. 127]:


 • об’єктом фінансового планування завжди виступає фінансова діяльність підприємства, на яку справляє істотний вплив рух фінансових відносин і вартісних пропорцій;

 • сфера його діяльності охоплює в основному перерозподільчі процеси, які здійснюються за допомогою фінансів при утворенні, розподілі та використанні фондів грошових коштів;

 • фінансове планування звернене до вартісної сторони відтворення, його основна мета полягає в обґрунтуванні фінансових можливостей забезпечення майбутніх проектів та їхньої ефективності;

 • фінансові показники, завдання, плани завжди розраховуються у вартісній формі, носять синтетичний характер, базуються на виробничих показниках, але не виступають їх пасивним вираженням. У процесі обґрунтування фінансових завдань здійснюється не просто перерахунок натуральних даних у вартісні, а визначається ефективність майбутніх витрат, вибір раціональних форм мобілізації доходів, їх розподіл, виходячи з доцільності та кінцевих результатів.

Ринкова економіка вимагає від підприємницьких структур якісно нового планування, бо за всі негативні наслідки і прорахунки розроблюваних планів відповідальність несуть самі підприємства.

Держава виступає центральним інститутом, який здійснює управління суспільством та охорону його економічної й соціальної структури. Одна з основних функцій держави – створення правової основи для регулювання її економічної системи. Державними регуляторами виступають нормативні й законодавчі акти, що приймаються державними органами влади. Саме таким чином ринкова економіка регулюється. Регулювання ринкових відносин може здійснюватися різними способами: 1. шляхом встановлення регламентуючих правил;

 2. через детальну організацію функціонування ринку (товарні, фондові, валютні та ф’ючерсні біржі, інвестиційні інститути тощо);

 3. шляхом встановлення жорсткого державного контролю (регулювання валютного ринку та контроль за його діяльністю, а також за діяльністю ринку капіталів і діями монополістів і т. ін.).

Місце фінансового планування в ринковій економіці визначається тим, що планування – це одна з функцій управління, тому фінансове планування – функція управління фінансами. Функція планування охоплює весь комплекс заходів для опрацювання планових завдань та їх планомірного і цілеспрямованого втілення в життя.

Однак поряд з факторами, які вимагають широкого застосування фінансового планування у сучасних економічних умовах, діють також фактори, що обмежують його використання підприємствами України. До них належать [23, с. 128]: • високий ступінь невизначеності на українському ринку, пов’язаний з глобальними змінами у всіх сферах суспільного життя;

 • відсутність ефективної нормативно-правової бази у сфері внутрішньовиробничого фінансового планування;

 • обмежені фінансові можливості підприємств для здійснення серйозних фінансових розробок у галузі планування.

Для здійснення ефективного фінансового планування більші можливості мають великі підприємства, оскільки у них достатньо фінансових засобів для залучення висококваліфікованих спеціалістів, які забезпечують проведення широкомасштабної планової роботи в галузі фінансів.

На малих підприємствах, як правило, для цього не вистачає грошових коштів, хоча потреба у фінансовому плануванні саме для таких структур гостріша, ніж для великих підприємств. Вони частіше потребують залучення позикових коштів для забезпечення своєї господарської діяльності. Крім цього, зовнішнє середовище справляє значний вплив на їхню діяльність і важче піддається контролю.

Організація фінансового планування, яка відповідає об’єктивним вимогам, передбачає більш усвідомлене врахування його основних принципів.

В умовах переходу до ринкових відносин змінюється механізм та методи їх реалізації залежно від рівня розвитку виробничих сил, науки й багатьох інших факторів.

Методологія фінансового планування базується на таких найважливіших принципах [42, с. 87]:

принцип об’єктивної необхідності використання фінансового планування для початкової стадії управління фінансами підприємства. Це означає, що даний процес необхідний, стає обов’язковим як найважливіший інструмент і спосіб визначення фінансових можливостей підприємства, прогнозування раціональних вартісних пропорцій, відносин, відповідно й руху грошових ресурсів для виконання накреслених програм, завдань;

принцип ефективності, який відображає якісну сторону даного процесу та орієнтує його на досягнення позитивних фінансових результатів за окремими операціями від діяльності кожного підрозділу підприємства, на досягнення бажаного економічного і соціального ефекту;

принцип комплексності та єдності мети, який передбачає узгодження виробничих і фінансових ресурсів, планів на різних рівнях управління підприємством. При цьому потрібне поєднання загальнодержавних, колективних та особистих економічних інтересів учасників відтворення. Тільки за дотримання цього принципу у поєднанні з іншими можливе визначення ефективної, розумної фінансової політики підприємства;

принцип науковості, який підсумовує основні риси планування, забезпечує реальність, ефективність запланованих завдань.

Поняття науковості широке і включає обґрунтованість планових завдань з урахуванням суспільних та особистих потреб, закономірностей розвитку суспільства, тенденцій у русі грошових коштів підприємства, об’єктивної оцінки економічної та соціальної ситуації, а також наявності ресурсів, координації фінансових завдань у часі та просторі. Наукова обґрунтованість фінансових планів підприємств означає не тільки їх реальність, але й передбачає вибір кращих рішень з урахуванням довгострокових вигод. Це в свою чергу залежить від прогресивних методів обґрунтування джерел і способів фінансування накреслених заходів, раціонального розподілу ресурсів, оптимізації вартісних пропорцій і фінансових взаємовідносин, які стимулюють прогресивні процеси. Тому доцільно використовувати багатоваріантні розрахунки з усіх завдань, які забезпечать вибір найкращого рішення з точки зору впливу фінансових стимулів, оптимізації рівня витрат, максимізації доходів, прибутку.

Значення фінансового планування для підприємства полягає в тому, що воно:


 • втілює вироблені стратегічні цілі у форму конкретних фінансових показників;

 • надає можливості визначення життєздатності фінансових проектів;

 • слугує інструментом одержання зовнішнього фінансування.

Безумовно, процес фінансового планування повинен повністю забезпечувати підприємство інформацією щодо його розвитку. Його перебіг не може відбуватися без визначення сукупної потреби підприємства у фінансових ресурсах. Обсяги фінансових ресурсів повинні забезпечити фінансування розширення виробництва, виконання фінансово-кредитних зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами. Водночас слід враховувати обсяги фінансування, спрямовані на розв’язання соціальних завдань і матеріальне стимулювання працівників підприємства. До переваг фінансового планування можна віднести його можливості запобігати наднормативним і надплановим витратам товарно-матеріальних цінностей і фінансових ресурсів як щодо окремих проведених заходів, так і щодо підприємства в цілому.

Фінансове планування на підприємстві являє собою складний процес і включає такі етапи (рис. 1.1).На першому етапі аналізують фінансові показники діяльності підприємства за попередній період. Використовують дані фінансової документації: бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів. Основна увага приділяється таким показникам, як обсяг реалізації, витрати, прибуток. Проведений аналіз дозволяє оцінити фінансові результати діяльності підприємства і визначити проблеми, що стоять перед ним.

На другому етапі проводять розробку фінансової стратегії та фінансової політики за основними напрямами фінансової діяльності підприємства, складають основні прогнозні документи, які стосуються фінансових планів.

На третьому етапі уточнюють і конкретизують основні показники прогнозних фінансових документів за допомогою складання поточних фінансових планів.

Четвертий етап передбачає ув’язування показників фінансових планів з виробничими, комерційними, інвестиційними та іншими планами і програмами, що розробляються підприємством.

На п’ятому етапі здійснюють оперативне фінансове планування, яке визначає розробку поточної виробничої, комерційної та фінансової діяльності підприємства і впливає на кінцеві фінансові результати його діяльності у цілому.

Процес фінансового планування на підприємстві завершується аналізом і контролем за виконанням фінансових планів. Тобто шостій етап полягає у визначенні фактичних кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства, порівнянні їх із запланованими показниками, виявленні причин відхилень від планових показників, у розробці заходів щодо усунення негативних явищ.

Фінансове планування на підприємстві базується на використанні трьох основних його систем [35, с. 39]:

1) прогнозування фінансової діяльності;

2) поточне планування фінансової діяльності;

3) оперативне планування фінансової діяльності.

Кожній з цих систем фінансового планування притаманний певний період і свої форми реалізації його результатів (табл. 1.1.)

Слід зазначити, що всі системи фінансового планування знаходяться у взаємозв’язку і реалізуються у певній послідовності. Первісним вихідним етапом планування є прогнозування основних напрямків і цільових параметрів фінансової діяльності шляхом розробки загальної фінансової стратегії підприємства, яка покликана визначати задачі і параметри поточного фінансового планування. У свою чергу, поточне фінансове планування створює основу для розробки і доведення до безпосередніх виконавців оперативних бюджетів за всіма основними аспектами фінансової діяльності підприємства.

Таблиця 1.1

Системи фінансового планування і форми реалізації його результатів на підприємстві [23, с. 131]Системи фінансового планування

Форми реалізації результатів фінансового планування

Період планування

1. Прогнозування (стратегічне планування) фінансової діяльності

Розробка загальної фінансової стратегії і фінансової політики за основними напрямками фінансової діяльності підприємства

до 3-х років

2. Поточне планування фінансової діяльності

Розробка поточних фінансових планів за окремими аспектами фінансової діяльності

1 рік

3. Оперативне планування фінансової діяльності (бюджетування)

Розробка і доведення до виконавців бюджетів, платіжних календарів і інших форм оперативних планових завдань за всіма основними питаннями фінансової діяльності

місяць, квартал


Система поточного планування фінансової діяльності базується на розробленій фінансовій стратегії і фінансовій політиці за окремими аспектами фінансової діяльності. Це планування полягає в розробці конкретних видів поточних фінансових планів, що дозволяють визначити на майбутній період усі джерела фінансування розвитку підприємства, сформувати структуру його доходів і витрат, забезпечити постійну платоспроможність підприємства, визначити структуру його активів і капіталу на кінець планованого періоду [23, с. 134].

Поточні плани фінансової діяльності розробляються на майбутній рік з розбивкою по кварталах.Вихідними передумовами для розробки поточних фінансових планів підприємства є:

 • фінансова стратегія підприємства і цільові стратегічні нормативи за основними напрямками фінансової діяльності на майбутній період.

Фінансова стратегія підприємства являє собою систему довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства, обумовлених його фінансовою ідеологією, і найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення. Будучи частиною загальної стратегії економічного розвитку підприємства фінансова стратегія носить стосовно неї підлеглий характер і повинний бути погоджений з її цілями і напрямками. Разом з тим фінансова стратегія сама впливає на формування загальної стратегії економічного розвитку підприємства. Це пов’язано з тим, що основна мета загальної стратегії – забезпечення високих темпів економічного розвитку і підвищення конкурентної позиції підприємства. Мета загальної стратегії пов’язана з тенденціями розвитку відповідного товарного ринку (споживчого чи факторів виробництва). Якщо тенденції розвитку товарного і фінансового ринків не збігаються, може виникнути ситуація, коли мети загальної стратегії розвитку підприємства не можуть бути реалізовані в зв’язку з фінансовими обмеженнями. У цьому випадку фінансова стратегія вносить визначені корективи в загальну стратегію розвитку підприємства;

 • фінансова політика за окремими аспектами фінансової діяльності підприємства.

Фінансова політика являє собою форму реалізації фінансової ідеології і фінансової стратегії підприємства в розрізі найбільш важливих аспектів фінансової діяльності на окремих етапах її здійснення. На відміну від фінансової стратегії в цілому, фінансова політика формується лише за конкретними напрямками фінансової діяльності підприємства, що вимагає забезпечення найбільш ефективного управління для досягнення головної стратегічної мети цієї діяльності;

 • планові обсяги виробництва і реалізації продукції (товарів, послуг) й інші економічні показники операційної діяльності підприємства;

 • система розроблених на підприємстві норм і нормативів витрат окремих ресурсів;

 • діюча система ставок податкових платежів;

 • діюча система норм амортизаційних відрахувань;

 • середні ставки кредитного і депозитного відсотків на фінансовому ринку;

 • результати фінансового аналізу за попередній період.

Слід зазначити, що з поточним фінансовим плануванням тісно пов’язане оперативне планування фінансової діяльності підприємства.

Система оперативного планування фінансової діяльності полягає в розробці комплексу короткострокових планових завдань щодо фінансового забезпечення основних напрямків господарської діяльності підприємства. Головною формою такого планового фінансового завдання є бюджет [35, с. 43].

Бюджет являє собою оперативний фінансовий план короткострокового періоду, що розроблюється переважно в рамках до одного року (як правило, в рамках майбутнього кварталу або місяця), який відображає витрати і надходження фінансових ресурсів у процесі здійснення конкретних видів господарської діяльності.

Він деталізує показники поточних фінансових планів і є головним плановим документом, що доводиться до “центрів відповідальності” усіх типів.

Розробка планових бюджетів на підприємстві характеризується терміном “бюджетування” і спрямована на вирішення двох основних задач:

а) визначення обсягу і складу витрат, пов’язаних з діяльністю окремих структурних одиниць і підрозділів підприємства;

б) забезпечення покриття цих витрат фінансовими ресурсами з різних джерел.

Процес бюджетування має безупинний чи ковзний характер. Виходячи з планових фінансових показників, встановлених на рік в процесі поточного фінансового планування, заздалегідь (до настання планового періоду) розробляється система квартальних бюджетів (на майбутній квартал), а в рамках квартальних бюджетів – система місячних бюджетів (на кожний майбутній місяць).

Таким чином, процес такого ковзного бюджетування гарантує безперервність функціонування системи оперативного планування фінансової діяльності підприємства, закладає міцну основу для здійснення постійного контролю результатів цієї діяльності.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка