Планування і проведення інтегрованих уроків в умовах навчання молодших школярів за індивідуальною формоюСкачати 229.93 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір229.93 Kb.
#13086
Тема : Планування і проведення інтегрованих уроків в умовах навчання молодших школярів за індивідуальною формою

Вихователь

Павлівської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Вітренко О. М.

Вступ

Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе в світі гри, казки, фантазії, музики, творчості. Без цього вона - засушена квітка. ( В.О. Сухомлинський )

Основа школи - це урок. Урок забирає у дитини час вільного розвитку. І саме урок повинен бути таким, що міг би схвилювати дитячі серця, збагатити особистість духовно.

Інтегровані уроки є результатом пошуку шляхів удосконалення навчально - виховного процесу в сучасній початковій школі. Програма інтеграції навчання і виховання важлива і сучасна як для теорії , так і для практики. Її актуальність зумовлена змінами у сфері науки і виробництва, новими соціальними запитами.

Одним із напрямів методичного збагачення уроків у початкових класах, як зазначає О.Савченко, є проведення їх на основі інтеграції змісту. Доцільність інтегрованих уроків випливає із завдань інтеграції знань, умінь і навичок учнів з основних наук.

Серед цих уроків більшість - це інтеграція з таких навчальних предметів, як українська мова і трудове навчання ; українська мова і образотворче мистецтво ; читання і природознавство ; читання і українська мова ; математика і природознавство та інші варіанти.

Інтеграція як мета навчання повинна дати учневі ті знання, що відбивають зв'язок окремих частин світу як системи, навчити дитину з перших кроків навчання уявляти світ як єдине ціле, в якому всі елементи взаємозалежні. Інтеграція як засіб навчання спрямована на розвиток ерудиції учнів.

Інтегровані уроки цікаві тим, що вони дають змогу творити вчителеві та учням.

Проведення інтегрованих уроків це перша сходинка, яка забезпечує міжпредметну інтеграцію як базу для поглиблення і подальшого розвитку у середній школі.РОЗДІЛ Ι

 1. Зміст та мета інтегрованих уроків, відмінність їх від традиційних уроків

Інтегрований урок об’єднує блоки знань із різних навчальних предметів, тем навколо однієї проблеми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів учня, що дає змогу пізнавати певне явище різнобічно, досягати цілісності знань. Такий урок спрямований на розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах.

Мета інтегрованих уроків :

 • Створення передумов для різнобічного розгляду певного об’єкта , поняття, явища ;

 • Формування системного мислення ;

 • Збудження уваги;

 • Формування позитивно емоційного ставлення до пізнання ;

 • Формування творчих пізнавальних здібностей учнів;

 • формування в учнів цілісного світогляду про навколишній світ, активізація їхньої пізнавальної діяльності ;

 • підвищення якості засвоєння сприйнятого матеріалу ;

 • створення творчої атмосфери в колективі учнів ;

 • виявлення здібностей учнів та їх особливостей ;

 • формування навичок самостійної роботи школярів з додатковою довідковою літературою, таблицями між предметних зв’язків, опорними схемами ;

 • підвищення інтересу учнів до матеріалу, що вивчається ;

 • ефективна реалізація розвивально - виховної функції навчання;

 • Формування особистості, здатної розв’язувати складні життєві проблеми.

Відмінність інтегрованого уроку від традиційного саме в тому, що :

 • предметом вивчення на такому уроці виступають багатопланові об’єкти, інформація про суть яких міститься в різних начальних дисциплінах ;

 • на уроках застосовується широка палітра використання між предметних зв’язків при різнобічному розгляді однопланових об’єктів ;

 • інтегрованим урокам відповідає своєрідна структура, методи, прийоми і засоби, які сприяють його організації та реалізації поставлених цілей. 1. Особливості інтегрованих уроків у класах з малою чисельністю учнів

Для інтегрування окремих навчальних предметів у школах з малою чисельністю учнів, в умовах навчання за індивідуальною формою , існують об’єктивні причини та передумови. Одна з причин - необхідність усунути перевантаження дітей, скоротити кількість навчальних годин протягом тижня .

Тому саме при плануванні , підготовці та проведенні уроків у класах з малою чисельністю учнів, а особливо при умовах індивідуального навчання доцільно використовувати інтегровані уроки, що розкривають конкретно обрані теми. При умовах індивідуального навчання значно скорочується кількість годин навчальних занять. З цього слідує значне ущільнення навчального матеріалу . І саме в такому випадку дуже доцільно проводити інтеграцію навчального матеріалу. Саме при тематичному інтегрованому плануванні є можливість надати учням повний об’єм знань, що відповідають програмам початкової школи. Враховуючи особливість індивідуального навчання, вчителю необхідно планувати уроки так, щоб максимально розкрити учням матеріал з теми, що вивчається. Тому і слід відкривати знання певної теми відразу із декількох предметів . У цьому допоможуть уроки, на яких діти працюють, пізнають, спостерігають, досліджують, відкривають, роблять висновки, оцінюють свою роботу, аналізують, порівнюють, навчаються застосовувати свої знання на практиці, у житті. Розкривати обрану тему треба поступово ускладнюючи навчальний матеріал, від простішого до складнішого, нагромаджуючи знання, вміння учня, поширюючи навчальний матеріал знаннями з різних предметів початкової школи. Одним із напрямів методичного збагачення таких уроків є проведення їх на основі інтеграції змісту, відібраного з кількох предметів і об’єднаного навколо однієї теми. Це обєднання має на меті інформаційне і емоційне збагачення сприймання, мислення і почуттів учнів завдяки залученню цікавих матеріалів відразу із декількох предметів.

Основні види діяльності, які використовуються під час побудови інтегрованих уроків, можуть підсилюватися, увиразнюватися малюванням, художньою працею, дослідницькою діяльністю, виразним читанням віршів, драматизацією, складанням діалогів, хоровим співом та елементами хореографії. Добираються такі супровідні види діяльності з огляду на дидактичні цілі та етапи уроку. Вони мають на меті викликати та підтримувати творчу реакцію дитини, досягти органічного поєднання логіко - понятійного та емоційно - образного компонентів у процесах пізнання.

Сукупність пропонованих засобів емоційного впливу на особистість дитини дає можливість вчителю глибше індивідуалізувати навчання, спираючись на природні здібності, нахили дітей, особливості сприймання, уяви, уваги, пам’яті, мислення.

Чим гірше підготовлений учень, чим менше розвинені його пізнавальні можливості, тим більшою має бути питома вага таких видів діяльності, як ігрова, предметно - практична, малювання, музика.

Реалізація ідеї створення інтегрованих уроків у школах з малою чисельністю учнів, в умовах навчання за індивідуальною формою , досить складна :По - перше, слід визначитися, яким чином методично подавати дитині цілісну картину світу. Тут слід домовитися насамперед про її межі, рівні, складові компоненти структур, оскільки ми маємо справу з фактом вікових психологічних можливостей школярів у засвоєнні тих чи тих наукових знань.

По - друге, відповідно до мети потрібно скоригувати форму подання системи наукових знань на інтегрованих уроках. Інакше кажучи, цілісну картину світу ми маємо спроектувати у систему понять і фактів, які б утримувалися в дидактично оформленому вигляді в кожному навчальному предметі і, більше того, у методичних розробках уроків з теми, що вивчається.

Перш ніж братися до складання плану інтегрованого уроку у класі з малою чисельністю учнів, що навчаються за індивідуальною формою, треба визначити коло певних синтезованих тем навчального предмета, обраного для дослідження.

Критеріями добору є :


 • найбільша значущість тем для розкриття провідних, основних ідей навчального предмета ;

 • високий ступінь узагальнення та інтеграції різнорідних знань у змісті навчальної теми.

Одним із напрямків збагачення навчання є проведення уроків на основі інтеграції змісту, дібраного з кількох предметів та об’єднаного навколо однієї теми. Такі уроки цікавіші для дітей, вони захоплюють молодших школярів, дають більші можливості для творчості. Під час інтегрованого уроку важливо чітко визначити, якою є мета цього уроку, як він сприятиме цілісності навчання, формуванню знань на якісно новому рівні.

Оскільки інтеграція - це не самоціль, а визначена система в діяльності вчителя, то повинен бути і цілком конкретний результат інтегрованого навчання : • підвищення рівня знань із предмета, що виявляється в глибині засвоюваних понять, закономірностей за рахунок їхньої багатогранної інтерпретації з використанням зведень наук, що інтегруються.

 • Зміна рівня інтелектуальної діяльності, що забезпечується завдяки розгляду навчального матеріалу з позиції провідної ідеї, установленням природних взаємозв’язків між досліджуваними проблемами.

 • Емоційний розвиток учнів, заснований на залученні музики, живопису, ліплення, літератури, тощо…

 • Підвищення пізнавального інтересу школярів, яке виявляється у бажанні активної та самостійної роботи на уроці та в позаурочний час.

 • Залучення учнів до творчої діяльності , результатом якої можуть бути їх власні вірші, малюнки, вироби, проекти, що є відображенням особистого ставлення до тих або інших явищ і процесів.

Інтегровані уроки мають забезпечити в психологічно єдиному для школяра часовому діапазоні наукове всебічне відображення того чи того предмета чи явища в суб’єктивно пізнавальну цілісність.

Введення в педагогічну практику інтегрованих уроків здійснює перебудову процесу навчання. У такий спосіб частково вирішується існуюче в предметній системі протиріччя між розрізненими предметними знаннями учнів і необхідністю їх комплексного застосування на практиці, у трудовій діяльності та житті людини. 1. Уроки мислення серед природи

Серед інтегрованих засобів навчання у початковій школі з малою чисельністю учнів у класах особливе місце можуть зайняти Уроки мислення в природі, які започаткував Василь Олександрович Сухомлинський. Він вбачав у природі вічне джерело дитячого розуму, фантазії, словесної творчості. Великий педагог прагнув, аби яскраві образи рідної землі живили свідомість дитини впродовж усіх років навчання, щоб закони мислення вперше розкривалися не перед класною дошкою, а серед луків, полів, біля річки, у шкільному садку.

Організація спостережень у процесі гри, спілкування з довкіллям, музикою, картиною, літературним твором є однією з найвагоміших проблем у методиці проведення інтегрованого уроку. Особливі труднощі становить для вчителя під час проведення уроків мислення серед природи добір способів, прийомів управління сприйманням, уявою, мисленням, словесною творчістю дітей. Недаремно саме цим питанням В. О. Сухомлинський приділяв велику увагу. Створена ним система спостережень за природними явищами має назву „ Триста сторінок „Книги природи. “ Це триста спостережень яскравих картин рідної землі, які закарбовуються в свідомості дитини під час навчання у початкових класах і в майбутньому стають добрим ґрунтом для плекання в душі дитини моральних та художньо - естетичних цінностей.

Перше завдання вчителя під час таких уроків - „ відкрити очі “ дітям, навчити їх не просто дивитися, а бачити, відчувати світ. Потрібно організувати живе споглядання, спостереження, колективне сприймання так, щоб учні відчули потребу пильно придивлятися до навколишнього, бачити поруч дивовижне і загадкове, що ховається від байдужого ока. Справжнім відкриттям стають для дітей ці спостереження.

Важливим завданням для вчителя є завдання навчити учнів фіксувати свої спостереження. Способами фіксації власних спостережень для учнів можуть бути - малюнок, аплікація, стислий запис спостереження, творчі роботи ( складена казка, вірш, тощо…)

Наочні образи, враження, здобуті під час спостережень, сприймання довкілля стають для дітей могутнім знаряддям розумового виховання. Із наочного образу думка дитини переключається на осмислення інформації про цей предмет. Система пізнавальних проблемних питань вчителя орієнтує на опанування форм і процесів мислення : виділення ознак, порівняння, виявлення причинно - наслідкових зв’язків, вміння оцінити набуті знання і застосувати їх на практиці. Школа сприймання, таким чином, стає засобом оволодіння розумовими прийомами. Важливим складником успішного уроку мислення в природі є вміння педагога через систему проблемних запитань пробудити уяву дитини як основу творчої діяльності.


 1. Планування інтегрованих уроків в класах з малою чисельністю учнів

Аналіз діючих програм для чотирирічної школи та вивчення досвіду вчителів, які застосовують уроки такого змісту, свідчать про широкі можливості для інтеграції навчального матеріалу з окремих тем. ( Додаток 1 - 2 )

Можливості для інтеграції змісту досить широкі. Щодо кількості уроків інтегрованого змісту однозначної відповіді бути не може. Це залежить від уміння вчителя провести інтегрований урок так, щоб не було перевантаження дітей враженнями, щоб він був не мозаїкою окремих картин, а саме слугував одній меті. Для цього треба завчасно проаналізувати календарне планування і відібрати ті теми з програми, які близькі за змістом або метою використання.

( Додатки 3 - 6 )

Молодші школярі мають конкретне мислення. Тому під час проведення інтегрованих уроків важливого значення може надати використання опорних таблиць. Вони можуть бути матеріалом багаторазового використання. Таку наочність можна використовувати під час уроків тематичного узагальнення або повторення. ( Додаток 7 - 10 )

Доцільний добір завдань, інтегрованих способів навчання - важливий складних успіху на уроці. Доцільно використовувати на інтегрованому уроці комплексні завдання, інтегровані види діяльності :


 • Виразне читання вірша - виконання пісні.

 • Побудова речень за мотивами прослуханого вірша.

 • Читання в особах складання діалогу з героями прочитаного твору.

 • Складання за намальованим малюнком опису чи міркування.

 • Порівняння прочитаного вірша із художньою картиною.

 • Сприймання в комплексі вірша, музики, картини ( на обрану тему ).

 • Сприймання двох картин, контрастних за настроєм прослуховування музики ( з якою картиною перегукується ця музика ).

 • Аналіз виставки дитячих малюнків після проведеної екскурсії в природу.

 • Відгадування загадок, ребусів, кросвордів. Спостереження за виражальними можливостями мовних засобів ; зіставлення тексту загадки та ілюстрації до неї.

 • Робота з прислів’ями , приказками, народними прикметами.

 • Складання тексту за змістом прислів’їв.

 • Супроводження усних висловлювань учнів хореографічними вправами.

 • Виготовлення художніх виробів та композицій ( вишивка, малюнок, аплікація ).

 • Виконання художнього малюнку за мотивами прочитаного тексту, казки.

 • Доповнення, поширення відновлення казки, вірша, оповідання.

 • Розв’язування математичних задач екологічного, природничого, валеологічного змісту.

Інтегровані уроки цікаві тим, що вони дають можливість творити учителеві та учням. Усі без винятку етапи уроку повинні бути пов’язані між собою, розповідати одну і ту саму історію, повсякчас ускладнюючи завдання. Але при цьому всі завдання мають бути різного характеру, від простішого до складнішого. І при цьому дітям їх не складно, а цікаво їх виконувати.

Підготовка до інтегрованих уроків забирає багато часу. До нього повинні бути готові учні, а, насамперед, вчитель.

По – перше, необхідне детальне підбирання матеріалу. Урок не повинен бути перенасиченим, містити в собі багато різної інформації. З такого уроку діти винесуть мало користі. А от коли все ґрунтується навколо однієї певної теми, то результативність буде високою. Молодші школярі найкраще сприймають матеріал, який подається в ігровій формі, тому доцільно використовувати ігрові ситуації, творчі, а можливо навіть фантастичні, історії. Навчальні ігри можна проводити на будь - якому етапі уроку. Навчання у формі гри допомагає учням швидше зорієнтуватись, знайти правильну відповідь. А також дає змогу відчути смак змагання, а особливо смак перемоги. Як правило, під час навчальної гри навіть сором’язливі, невпевнені у собі діти стають активними. Якщо після уроку у дітей світяться радістю очі, сяють посмішки - урок досяг своєї мети. Дуже важливо, щоб учень лишив згадку про такий урок. Тому доцільно організувати урок так, щоб в кінці учні виготовили маленький „ витвір мистецтва “. Це може бути малюнок, аплікація, об’ємний виріб із певного матеріалу, тощо.

Доцільніше використовувати інтеграцію на уроках узагальнення, на яких навчальний матеріал генералізується навколо фундаментальних знань разом із матеріалом практичної спрямованості.

До інтеграції з різних предметів є конкретні вимоги :


 • Наукові знання повинні висвітлювати багатогранність проблеми, що вивчається, її цілісність і взаємозв’язок ;

 • Відбір та інтеграція знань повинна здійснюватися на теоретичному рівні та підкорятися меті реалізації навчально - пізнавальної, соціально культурної функцій основ інтеграції знань.

Рання інтеграція на уроках у початковій школі сприяє розвитку абстрактного мислення і в подальшому запобігатиме перевантаженню, адже вже у початковій школі діти навчаються мислити системно, інтегровано завдяки інтегрованим урокам побудованих на технології пізнання відповідно до вікових можливостей дітей. Системне інтегрування знань реалізується у навчальному процесі цілеспрямовано, динамічно розвиваючи розумові здібності учнів.

Інтеграція - це школа педагогічного пошуку. За визначенням відомих педагогів, „ інтеграція є педагогічною категорією для позначення синтезуючих, інтегрованих відносин між об’єктами, явищами і процесами реальної дійсності, що знайшли своє відображення в змісті, формах і методах навчально - виховного процесу, що виконують освітню , розвивальну, виховну функції в їхній обмеженій єдності “.Додаток 1

Варіанти інтеграції навчального матеріалу

з предметів :

1 клас

Навчання грамоти :

Я і Україна
Образотворче мистецтво
МузикаМатематика :

Я і Україна
Трудове навчання
Образотворче мистецтво
Фізична культура

2 клас

Українська мова :

Читання
Образотворче мистецтво
Я і Україна
МузикаМатематика :

Я і Україна
Трудове навчання
Образотворче мистецтво
Трудове навчанняМузика :

Читання
Образотворче мистецтво
Я і Україна
Фізична культура

Додаток 2

Варіанти інтеграції навчального матеріалу

з предметів :

3 - 4 класи

Читання :

Українська мова
Образотворче мистецтво
Я і Україна
МузикаОбразотворче мистецтво :

Музика
Українська мова
Читання
Трудове навчанняМатематика :

Я і Україна
Трудове навчанняДодаток 3

Інтегровані теми з уроків :

(перший клас )

 1. Тема : Хто як зимує

Навчання грамоти ( читання ) : Дванадцять місяців. Зима.

Я і Україна : Ознаки зими.

Образотворче мистецтво : Зимовий день.


 1. Тема : Складемо казку

Розвиток мовлення : Складання казки за малюнком і запитаннями.

Образотворче мистецтво : Чарівний птах 1. Тема : Транспорт

Я і Україна : Дорога від дому до школи.

Основи здоров’я : Безпечний перехід проїзної частини дороги.

Трудове навчання : Моделювання з технічних конструкторів.


 1. Тема : Професії наших батьків

Я і Україна : Усі професії потрібні.

Трудове навчання : Виготовлення колажу „ Світ професій “.
 1. Тема : Тварини

Читання : Бесіда про свійських та диких тварин. Звуковий аналіз слів

Я і Україна : Тварини. Що дають тварини людям.

Образотворче мистецтво : Дидактична гра Кого ховає ліс .

Фізична культура : Веселі старти Хто як рухається.Додаток 4

Інтегровані теми з уроків :

(другий клас )

 1. Тема : Тварини

Урок позакласного читання : Українські народні казки про тварин.

Я і Україна : У царстві тварин.

Образотворче мистецтво : Ліплення фігури тварини.

2. Тема : Зимові свята

Розвиток мовлення : Складання казки про Діді Мороза.

Образотворче мистецтво : Виготовлення подарунка до зимових свят.


 1. Тема : Народні свята

Читання : Новорічні та різдвяні колядки та щедрівки.

Музика : Розучування новорічних та різдвяних колядок та щедрівок.
 1. Тема : Зима

Я і Україна : Зима .

Основи здоров’я : Охорона здоров’я зимою.


 1. Тема : Мамин день

Я і Україна : : Мамин день.

Читання : Все починається з мами.

Вірші : „ Все починається з мами. “ А.Костецького, „ Тільки мама “ В.Лучука.

Трудове навчання : Виготовлення вітальної листівки мамі до свята 8 Березня.Додаток 5

Інтегровані теми з уроків :

( третій клас )

 1. Тема : Мова - дивний скарб

Читання : „ Наша мова “. За Аллою Коваль, „ Мова “ В. Гринько.

Українська мова : Культура мовлення.2. Тема : Школа

Читання : „ У школі все таке знайоме “. За Аллою Коваль.

Я і Україна : Школа. Історія школи. Традиції.

Основи здоров’я : Правила безпечної поведінки у школі.3. Тема : Дитина і суспільство

Я і Україна : Шанобливе ставлення до старших.

Українська мова : Складання тексту - міркування.

4. Тема : Декоративно - ужиткове мистецтво
Я і Україна : Культура рідного краю.

Образотворче мистецтво : „ Чудові візерунки “. Оздоблення ткацьких виробів.


5. Тема : Рослини - символи України

Розвиток мовлення : Складання тексту - опису калини.

Образотворче мистецтво : Створення композиції „ Край шляху калина червона росла “.

Музика : Виконання хороводу „ Ой є в лісі калина “.Додаток 6

Інтегровані теми з уроків :

( четвертий клас )

 1. Тема : Немає другого Дніпра.

Читання : М. Гоголь „ Чудовий Дніпро .“

Я і Україна : Річки України.

Українська мова : Складання тексту - опису.

2. Тема : Символіка рідного краю

Я і Україна : Український національний одяг.

Трудове навчання : Пошиття національного одягу для ляльки.

3. Тема : Здоровий спосіб життя

Основи здоров’я : Здоровий спосіб життя. Негативний вплив шкідливих звичок на здоров’я людини.

Трудове навчання : Виготовлення рекламного колажу „ Я - за здоровий спосіб життя “
4. Тема : Правила дорожнього руху
Математика : Розв’язування задач на рух.

Основи здоров’я : Автомобіль - джерело небезпеки на дорозі.

Трудове навчання : Конструювання моделей транспорту.
5. Тема : Охорона природи

Я і Україна : Охорона природи рідного краю

Розвиток мовлення : Складання тексту - міркування „ Чому природу треба берегти ? “

Додаток 7

Приклад опорної таблиці для інтегрованої теми

Дерева нашої місцевості. Дуб. “ ( 1 клас )Додаток 9

Приклад опорної таблиці для інтегрованої теми

Калина - символ України “ ( 3 клас )

Додаток 8

Приклад опорної таблиці для інтегрованої теми

Зима “ ( 2 клас )

Додаток 10

Приклад опорної таблиці для інтегрованої теми

Немає іншого Дніпра “ ( 4 клас )

Висновок

Отже, інтегрований підхід до навчання в класах із малою чисельністю учнів дає змогу поєднати процеси навчального пізнання і діяльності дитини за допомогою вибору відповідної тематики, добору змістовного матеріалу, способів і засобів оволодіння ними.Запорука дієвості і реалізації інтегрованого навчання - це дотримання таких положень :

 • Розуміння вчителями сутності розвивально - виховних можливостей системи інтегрованого підходу до організації навчання ;

 • Відповідність тематики змісту і засобам реалізації інтегрованого підходу до організації навчання ;

 • Достатня тривалість кожного блоку навчання на інтегрованій основі з метою закріплення набутих знань та вмінь ;

 • Багаторазове повторення вивчених понять за допомогою виконання різноманітних завдань інтегрованого блоку навчання ;

 • Найоптимальніше поєднання інтегрованих засобів навчання ;

 • Уникнення зайвого нагромадження видів діяльності ;

 • Правильна постановка дидактичних цілей інтегрованого навчання ;

При дотриманні цих положень інтегрований урок повинен будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей дітей, сприяти зростанню їх самостійності і творчої активності, що в кінцевому результаті повинно зміцнити демократичні основи громадянського суспільства і прискорити його розвиток.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 229.93 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка