Планування навчального процесу з англійської мовиДата конвертації20.11.2018
Розмір68.5 Kb.
#65576
ІІІ курс

Практичне заняття № 7-бТема: "Планування навчального процесу з англійської мови"
Мета: Набути знань та оволодіти конструктивно-планувальними вміннями для скла­дання тематичних планів і планів-конспектів окремих уроків англійської мови з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів і характеру серед­нього навчального закладу.
Завдання:

 • Ознайомтеся з цілями, змістом і принципами навчання англійської мови у початковій, основній та старшій школах.

 • Вивчіть термінологію з проблеми.

 • Навчіться:

 • робити методичний аналіз підручників і навчальних матеріалів, необхідних для проведення уроків англійської мови;

 • визначати цикл, тобто систему уроків, що забезпечує формування мовлен­нєвих навичок та вмінь стосовно певної теми на основі відповідного мовного і мовленнєвого матеріалу;

 • визначати практичні, освітню, розвиваючу і виховну цілі окремого уроку; підбирати раціональні прийоми для досягнення поставлених цілей;

 • визначати типи вправ і послідовність їх виконання відповідно до етапів оволо­діння мовленнєвими навичками та вміннями з урахуванням труднощів засвоєння навчального матеріалу і рівня підготовленості учнів;

 • намічати об'єкти контролю мовленнєвих навичок і вмінь учнів;

 • складати плани-конспекти окремих уроків на різних ступенях вивчення англійської мови з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.


Зміст теми

Система планування навчального процесу з англійської мови у школах різного ступеня: початковій, основній, старшій. Умови, що забезпечують успішність плану­вання. Призначення, суть і структура календарного, тематичного і поурочного планів.

Лінгвістичний, психологічний і методологічний компоненти змісту навчання англій­ської мови на різних ступенях.

Структура і зміст підручників англійської мови для 2-12 класів. Принципи розпо­ділу навчального матеріалу в кожному підручнику. Співвідношення вправ у складі одного циклу/параграфа для формування мовної та мовленнєвої компетенції учнів. Комунікативна спрямованість поданих у підручнику вправ. Наявність інформації країнознавчого характеру, ілюстративних та довідкових матеріалів.

Поурочне планування. План-конспект уроку. Практичні, освітня, виховна і розвива­юча цілі уроку. Структура уроку. Організаційні форми і прийоми. Засоби навчання. Типові форми уроків англійської мови для кожного ступеня.
Базова термінологія


введення нового матеріалу

види навчальної діяльності

виставлення оцінок
вікова група

домашнє завдання

драматизація

етапи уроку

зміст роботи на уроці

календарно-тематичний план

мета виховна

мета освітня

мета практична

мовленнєва зарядка

оснащення уроку

підсумки уроку

план уроку

план-конспект уроку

повторення лексики

повторення матеріалу

попереднє планування

початок уроку

пояснення домашнього завдання

проводити урок

робота біля дошки

робота з підручником

робота з фонограмою

розігрування діалогу по ролях

розмовна практика

розробка навчальних завдань

самостійна робота

скласти план уроку

схематичний план уроку

тема уроку

фонетична зарядка

школа початкова

школа основна

школа старшаpresentation/ introduction of material

activities

evaluation techniques/ evaluating pupils' achievements

age group

homework

dramatizing

stages of the lesson

lesson content/ the content of the lesson

unit plan

educational aim

cultural aim

practical/communicative aim/objective warming up (activity)

equipment/ teaching aids/accessories lesson summary

lesson plan

notes of the lesson/ lesson notes

revising vocabulary

revision/recycling

pre-planning, formal/ informal planning


beginning of the lesson
setting homework
conduct a lesson
blackboard activity
textbook activity
tape activity
acting out a dialogue
communicative conversation /practice
task construction
independent work/ seatwork
compile a lesson plan
outline of the lesson/ class/ period
topic/ subject of the lesson
phonetic drill
primary school
lower secondary
upper secondary

Підтема 1
Планування уроків англійської мови в початковій школі (2-4 класи)
Питання для опрацювання


 1. Система планування курсу навчання англійської мови у школі.

  • Конспект лекції,

  • Методика ... 2002. - С.232-238, С. 236-237.

  • Карпенко О.В. Англійська мова, 5 клас. Плани-конспекти уроків. - Харків, Веста: Видавництво "Ранок", 2002. - С.4-29.

  • Роман С.В., Чекаль ГС., Коломинова O.O. Wonderland. Teacher's Book. - Киев, "Ленвит", 2000. - С. 194-201.

Опрацювавши вказану літературу, визначте:

 • умови, що забезпечують успішність планування навчального процесу з англійської мови у школі;

 • призначення, зміст і структуру календарного, тематичного й поурочного планів;

 • послідовні дії, які включає підготовча робота вчителя до уроку англійської мови;

 • суть та можливі формулювання цілей уроку англійської мови (практичної, освітньої, розвиваючої, виховної).

2. Цілі, зміст, особливості навчального процесу з англійської мови в початковій школі.

 • Конспект лекції.

 • Методика ... 2002. - С.223-224.

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова. 2-12 класи // К.: Шкільний світ, 2001. - С. 6-11.

 • Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях: Пособие для учителей и студентов пед.вузов. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2000. - С. 23-79.

Опрацюйте вказану літературу і визначте:

 • вікові особливості молодших школярів (6-9 років);

 • мету і зміст навчання англійської мови в початковій школі;

 • динаміку розвитку видів мовленнєвої діяльності з 2-го по 4-ий класи;

 • рівень мовленнєвої компетенції молодших школярів з англійської мови на кінець 4-го класу.

3. Аналіз структури і змісту основних підручників англійської мови для початкової школи.

 • Плахотник В.М., Полонська Т.К. English 1: Підручник для 1 класу. - Видав­ництво "Перун", 2002.

 • Плахотник В.М. English 2: Підручник для 2-го класу. - Видавництво "Перун", 2002.

 • Плахотник В.М., Полонська Т.К. English 2: Підручник для 2-го класу. - Видавництво "Перун", 2002.

 • Плахотник В.М., Полонська Т.К, English 3: Підручник для 3-го класу. -
  Видавництво "Перун", 2002.

 • Полонська Т.К. English 4: Підручник для 4-го класу. - Видавництво "Перун", 2002.

Ознайомтеся з основними підручниками і посібниками англійської мови для початкової школи, проаналізуйте специфіку кожного з них за критеріями:

 • принципи розподілу та дозування навчального матеріалу у підручнику;

 • співвідношення вправ у складі одного циклу/ параграфа для навчання різних аспектів мови та видів мовленнєвої діяльності;

 • комунікативна спрямованість поданих у підручнику вправ;

 • обсяг інформації країнознавчого характеру;

 • обсяг ілюстративного матеріалу та його дидактичне навантаження;

 • урахування вікових особливостей молодших школярів;

 • наявність словників та інших довідкових матеріалів.

4. Особливості уроків англійської мови в початковій школі.

 • Конспект лекції.

 • Методика ... 2002. - С.224-226.

 • Паршикова Е.А. О некоторых особенностях организации коммуникативно-игрового обучения иностранному языку в начальной школе в условиях "кризиса 7 лет"// Іноземні мови. - 2000. - № 4. - С. 38-43.

 • Бігич О.Б. Ігрові вправи для навчання техніки читання та письма першоклас­ників з використанням ілюстративної наочності//Іноземні мови.- 1998. -№ 4. - С. 48-49.

 • Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях: Пособие для учителей и студентов пед.вузов. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2000. - С. 80-90.

 • Роман С.В. Планирование урока в начальных классах// Іноземні мови. -
  1998.-№ 4.-С. 46-47.

 • Gerngross G., Puchta H. Teaching foreign languages in primary schools//Іноземні мови. - 2001. - № 4. - С.48.

Опрацювавши вказану літературу, визначте:

 • основні навчальні задачі уроку англійської мови в початковій школі;

 • типову форму уроків англійської мови в початковій школі;

 • навчальні прийоми та засоби, характерні для уроку англійської мови в початковій школі.


Практичні завдання

Ознайомтесь із запропонованим планом-конспектом уроку англійської мови у 3 класі за темою "Wild Animals" і виконайте такі завдання: • визначте тип уроку та його цілеспрямованість;

 • встановіть відповідність змісту уроку визначеним цілям;

 • назвіть етапи уроку, обґрунтуйте їх послідовність і взаємозв'язок;

 • підтвердіть відповідність запропонованих вправ практичним цілям уроку;

 • прокоментуйте прийоми активізації роботи учнів на уроці та доцільність запропонованих засобів навчання;

 • доведіть, що матеріал та організаційна діяльність учнів на уроці відповідають віковим характеристикам учнів початкової школи;

 • розіграйте окремі фрагменти цього плану-конспекту на практичному занятті з методики.

 1. Упорядкуйте в певній послідовності фрагменти плану-конспекту уроку англійської мови у 2 класі за темами "Family. Christmas": доберіть до кожного з етапів уроку, позначених у схематичному плані цифрами (1,2,3...), відповідні фрагменти, що позначені великими літерами (А, Б, В ...). Порівняйте упорядкований вами план з ключем.

 2. Розробіть власний план-конспект уроку англійської мови у 2 або 3 класі за одним із чинних підручників англійської мови. Підготуйтеся до захисту вашого плану-конспекту.

Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка