Погоджено рішенням педагогічної ради БабинецькоїСкачати 65.71 Kb.
Дата конвертації19.03.2019
Розмір65.71 Kb.
#84774
ТипПротокол

ПОГОДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради Бабинецької

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Протокол №______ від__________ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Бабинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Наказ №______ від _____________
________________ Т. О. АндрющенкоОсвітня програма

Бабинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на 2018/2019 навчальний рік
ІІ ступінь


Структура освітньої програми
ІІ ступеня

Розділ 1. Призначення школи та засіб його реалізації…………………………… 3

Розділ 2. Опис «моделі» випускника основної школи ………………………....... 4

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи ……………………………… 9

Розділ 4. Навчальний план ………………………………………………………… 10

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу …………………………… 12

Розділ 6. Показники реалізації освітньої програми ……………………………….. 15

Розділ 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми………………. 16
Розділ 1. Призначення школи та засіб його реалізації

Бабинецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є закладом загальної середньої освіти, який у відповідності до чинного законодавства здійснює освітній процес відповідно до рівнів загальноосвітніх програм трьох ступенів освіти:

І ступінь – початкова загальна освіта;

ІІ ступінь – основна загальна освіта;

ІІІ ступінь – повна загальна освіта.

Освітній заклад обслуговує територію селища Бабинці та села Буда-Бабинецька і є основним освітнім закладом на території даних населених пунктів. Призначення школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

За відсутності на території обслуговування школи клубу та будинку культури Бабинецька ЗОШ І-ІІІ ступенів частково перейняла на себе функції культурно-масового дозвілля селища і учнівської молоді зокрема. Учні школи спільно з активістами селищ беруть активну участь в організації та проведенні днів селища, загальнонаціональних та державних свят, днів пам’яті тощо. Учнівська молодь також стала організатором проведення селищних благодійних ярмарків.

Багато років поспіль Бабинці є активним учасником та переможцем спортивно-масових заходів у районі. Велика заслуга у цьому також належить школярам. Виховання здорового способу життя і впровадження здоров’язберігаючих технологій є одним із провідних напрямків діяльності закладу.

Бабинецька школа разом з громадськістю селища активно долучається до створення музею селища. Тому розвиток історичної компетентності також займає провідне місце в освітньому просторі закладу.

Активна екологічна позиція учнів, організація самоврядуванням школи генеральних прибирань селища та водойм є результатом розвитку екологічної компетенції учнів школи на уроках природознавства, основ здоров'я, біології та екології. Саме тому природничий цикл предметів був обраний учнями нашого закладу як один із профільних.

Як наслідок, у навчальний план були введені предмети і курси, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд; учням надається можливість спробувати себе в різних видах діяльності, а саме інтелектуальній, спортивній, художньо-естетичній, екологічній; надається можливість починаючи із основної школи вивчати поглиблено окремі предмети.

Таким чином, учитель, у свою чергу, отримує можливість організувати освітню діяльність шляхом інтеграції навчальної та позанавчальної діяльності, оригінально проводити освітній процес.

Все вище вказане дозволяє учням бути активними учасниками життя селища, розуміти його потреби і перспективи розвитку, долучатися до розбудови свого населеного пункту і зрештою стати відповідальним громадянином держави в цілому. Для реалізації цієї мети і служить Бабинецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Розділ 2. Опис «моделі» випускника основної школи

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів. Їх успішне засвоєння і буде складати «модель» випускника основної школи.


№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем.

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації.

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій; усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях.

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу.

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів.

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії.

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі).

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту.

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва.

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя.


Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх враховано при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі.Освітня програма ІІ ступеня відповідно до Державного стандарту визначає цілі освітнього процесу основної школи за наступними наскрізними лініями:


Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.


Розділ 4. Навчальний план

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах ІІ ступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Мовою навчання у закладі є українська, тому за основу взято навчальний план для закладів з українською мовою навчання. За бажанням батьків та з метою дотримання наступності у 9 класі вивчається російська мова як друга іноземна у вигляді курсу за вибором.

У 9-му класі з метою якісного засвоєння програмового матеріалу клас буде ділитися на групи з таких предметів як українська мова, алгебра, англійська мова (Додаток 1).

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани ІІ ступеня містять усі предмети інваріантної складової, передбачені таблицею 1 до типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

В рамках галузі «Мистецтво» у 5-7 класах викладаються окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У 8-9 класі викладається курс «Мистецтво».

Дописать про факультативи і курси

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах (Додаток 5).

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформоване з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій (Додаток 2).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Крім того, учні додатково за рахунок бюджетного фінансування мають змогу відвідувати гурток Бородянського районного ЦДЮТ «Умілі ручки», секцію футболу від Бородянської районної ДЮСШ, відвідувати тренування із сезонних видів спорту.

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

 • формування компетентностей;

 • розвитку компетентностей;

 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

 • корекції основних компетентностей;

 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

 • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

 • предмети за вибором;

 • роботу в проектах;

 • позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Освітня програма базової середньої освіти включає в себе корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами (5-А, 6-А), який буде детально розписано в індивідуальній програмі розвитку кожного учня.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Мова викладання українська.
Розділ 6. Показники реалізації освітньої програми

Рівень досягнень учнів буде вивчатись шляхом: • моніторингу досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) – проводиться згідно вимог навчальних програм та обліковується у класному журналі;

 • проведення контрольних випробувань – проводиться згідно тематично-календарного планування кожного вчителя та обліковується у класному журналі;

 • участі учнів школи у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах – проводяться згідно окремого графіку, фіксується у відповідних контрольно-аналітичних довідках та наказах;

 • складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН;

 • аналізу результатів участі учнів у ДПА – результати фіксуються у відповідних контрольно-аналітичних довідках та наказах.

Рівень професійної діяльності учителя буде вивчатись шляхом:

 • моніторингу проведених уроків та заходів – проводиться згідно окремого графіку та обліковується у книзі контролю;

 • перевірки рівня викладання окремих предметів – проводиться згідно річного плану роботи та обліковується у книзі контролю, фіксується у відповідних контрольно-аналітичних довідках та наказах;

 • вивчення професійної діяльності педагогів під час атестації – проводиться згідно річного плану роботи та обліковується у книзі контролю, фіксується у відповідних контрольно-аналітичних довідках та наказах.

Всі отримані матеріали будуть представлені та обговорені на засіданнях педагогічних рад за участю представників батьківського комітету. За результатами обговорень будуть прийняті відповідні рішення.

Розділ 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:кадрове забезпечення освітньої діяльності у школі ІІ ступеня повністю забезпечене кваліфікованими фахівцями (Додаток 3);

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності – Державний стандарт, навчальні програми (затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407), підручники, які мають гриф МОН, (для 5 класу обрані учителями та затверджені рішенням педагогічної ради від 13.02.2018, протокол № 5, вд 25.04.2018 №7 (Додаток 4);

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності – учні середньої школи навчаються за кабінетною системою;

якість проведення навчальних занять – за якісне і вчасне проведення навчальних занять учителі несуть персональну відповідальність;

За організацію системи внутрішнього забезпечення якості освіти відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи О. А. Боярчук, яка опікується: • оновленням методичної бази освітньої діяльності;

 • контролем за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробкою рекомендацій щодо їх покращення;

 • моніторингом та оптимізацією соціально-психологічного середовища закладу освіти;

 • створенням необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через участь у вебінарах, семінарах, тренінгах та післядипломну курсову підготовку.


Директор школи Т. О. Андрющенко

Додаток 2

до Освітньої програми ІІ ступеня

Бабинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Перелік варіативних модулів змістового наповнення предмета

«Фізична культура» на 2018/2019 н.р.


Клас

Модулі

5

«Гандбол», «Легка атлетика», «Корфбол», «Баскетбол», «Футбол»

6

«Гандбол», «Легка атлетика», «Корфбол», «Баскетбол», «Футбол»

7

«Гандбол», «Легка атлетика», «Баскетбол», «Футбол»

8

«Гандбол», «Легка атлетика», «Баскетбол», «Футбол»

9

«Гандбол», «Легка атлетика», «Баскетбол», «Футбол»


Директор школи Т. О. Андрющенко

Додаток 3

до Освітньої програми ІІ ступеня

Бабинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Фахове забезпечення на 2018/2019 навчальний рік
Назва предмета

Прізвище, ініціали

Категорія, звання

1.

Українська мова;

українська літератураБоярчук О. А.

Друга категорія

2.

Українська мова; українська література

Карпуніна М. О.

Спеціаліст

3.

Українська мова;

українська літератураТищенко Н. В.

Спеціаліст

4.

Зарубіжна література;

російська моваЗубок Г. Ф.

Вища категорія,

Старший учитель5.

Англійська мова


Кунділовська С. А.


Спеціаліст

6.

Англійська мова


Добижа О. О.


Спеціаліст

7.

Історія України;

всесвітня історія

правознавство


Чухліб С. Я.

Друга категорія


8.

Математика

Шкроб Н. П.

Друга категорія

9.

Математика

Терніченко Є. В.

Перша категорія

10.

Фізика

Макарчук Н. М.

Друга категорія

11.

Біологія;

природознавство

основи здоров’я


Аксьонова Н. Ю.

Друга категорія

12.

Хімія

Дзюба Л. С.

Вища категорія

13.

Географія

Вакансія

Вакансія

14.

Образотворче мистецтво;

трудове навчанняСкоков О.П.

11 тар.розряд

15.

Музичне мистецтво;

мистецтвоГніденко Ю. В.

Спеціаліст

16.

Фізична культура

Костецький П. Д.

Вища категорія

17.

Інформатика

Сікорська Х. О.

Спеціаліст

18.

Трудове навчання

Андрющенко Т. О.

Перша категоріяДиректор школи Т. О. Андрющенко

Додаток 4

до Освітньої програми ІІ ступеня

Бабинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Підручники для 5 класу, які мають гриф МОН, обрані учителями

та затверджені рішенням педагогічної ради від 13.02.2018 № 5,

від 25.04.2018 № 7


№п/п

Назва підручника

Автор

Мова підручника

Замовлено

1

Українська мова

Глазова О.П.

Укр

43

2

Українська література

Авраменко О. М.

Укр

43

3

Англійська мова 5-й рік навчання

Карпюк О.Д.

Укр-англ

43

4

Зарубіжна література

Ніколенко О.М., Конева Т.М. та ін.

Укр

43

5

Математика

Істер О. С.

Укр

43

6

Природознавство

Ярошенко О. Г.,

Бойко В. М.Укр

43

7

Основи здоров’я

Бех І.Д., Воронцова Т.В. та ін.

Укр

43

8

Вступ до історія

Гісем О. В.

Укр

43

9

Інформатика

Морзе Н. В., Вембер В.П., Барна О. В.,

Кузмінська О.Г.Укр

43Директор школи Т. О. Андрющенко
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни

Скачати 65.71 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка