Пожежна безпека в приміщеннях шкільної бібліотекиСторінка2/3
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.59 Mb.
#65158
1   2   3

1 Тут і далі ЄТС — Єдина тарифна сітка.
Бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів належать до працівників 8-10-х тарифних розрядів. Як бачимо, з урахуван­ням зазначених змін дещо збільшилися розміри їх посадових окладів, а отже заробітна плата за вказані періоди підлягає пере­рахунку.

До штатного розпису навчального закладу відповідні зміни вносять на підставі наказу, який видає керівник навчального за­кладу, посилаючись на наказ організації вищого рівня.

Оскільки йтиметься про перерахунок заробітної плати біблі­отечним працівникам навчальних закладів, зупинимося на по­рядку встановлення заробітної плати цій категорії працівників.

Порядок встановлення заробітної плати бібліотекарю навчального закладу

Робота бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів регламентується законодавчими актами двох галузей: освіти та культури. За відомчою належністю вони є працівниками освіти, а за характером діяльності — культури.

Згідно з пунктом 2 розділу 1 Інструкції про порядок обчислен­ня заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Мі­ністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102 [далі — Ін­струкція № 102) умови оплати праці керівників, спеціалістів, служ-; бовців структурних підрозділів та окремих працівників установ, і закладів і організацій освіти, для яких вони не передбачені Ін-: струкцією № 102 (культурно-освітні працівники), встановлюють-: ся згідно з умовами оплати праці таких працівників відповідних і галузей господарювання.

Отже, посадові оклади бібліотечних працівників навчальних ; закладів установляються на рівні посадових окладів бібліотека-: рів відповідної категорії закладів культури.

Визначення конкретного тарифного розряду та розміру по-: садового окладу бібліотечного працівника — компетенція керів-I ника навчального закладу (п. 7 наказу Міністерства культури І і туризму України «Про упорядкування умов оплати праці праців-: ників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня І 2005 р. № 745). Кваліфікаційні характеристики бібліотечних працівників визначено в Довіднику кваліфікаційних характеристик І професій працівників (випуск № 81, затверджений наказом Мі-; ністерства культури і мистецтв України від 14 квітня 2000 р. І № 168).

Згідно з діючим законодавством бібліотечні працівники мають право як на установлення доплати за вислугу років, так • і надбавки за особливі умови праці.

І Доплата за вислугу років проводиться цим працівникам від-; повідно до Порядку виплати доплати за вислугу років працівни-і кам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постано-: вою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку І виплати доплати за вислугу років працівникам державних ; і комунальних бібліотек» від 22 січня 2005 р. № 84, [далі — По-I рядок № 84). Цим документом визначено перелік посад працівників державних і комунальних бібліотек, які провадять культур­ну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяль­ність, і встановлюється така доплата бібліотечним працівникам публічних, спеціальних та спеціалізованих державних і кому­нальних бібліотек залежно від стажу бібліотечної роботи, визна­ченого відповідно до Порядку № 84. Бібліотека загальноосвіт-| нього навчального закладу відповідно до статті 6 Закону України і «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27 січня 1995 р. і № 32/95-ВР належить до спеціальних бібліотек, тому її працівни-| ки мають право на одержання доплати за вислугу років.

Виплачується вона щомісяця із дня прийняття на роботу за : фактично відпрацьований час за основним місцем роботи у відсотках до посадового окладу

З жовтня 2009 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліо-; тек» від ЗО вересня 2009 р. № 1073 {далі — Постанова № 1073), працівникам бібліотек запроваджена надбавка за особливі умови: праці. Ця надбавка встановлюється працівникам державних та комунальних бібліотек (публічних, спеціальних та спеціалізованих), які провадять культурну, освітню, інформаційну науково-: дослідницьку, методичну діяльність та обіймають посади, зазначені у додатку до Порядку № 84.

Надбавка за особливі умови праці надається і працівникам : бібліотек, які є структурними підрозділами навчальних закладів, ; оскільки ті належать до спеціальних бібліотек.

Надбавка за особливі умови праці є обов'язковою виплатою. : Розмір цієї виплати — фіксований, а саме — 50% посадового окладу і не залежить від рівня освіти працівника та інших надбавок і доплат, які він одержує.

Приклади розрахунків розміру заробітної плати

Розглянемо, як зміниться розмір заробітної плати бібліотекаря за умов зміни розміру посадового окладу, узявши до уваги таке: ставка заробітної плати умовного працівника за поса­дою бібліотекаря (10-й тарифний розряд) станом на


1 квітня 2011 р. становила 1138,00 грн. стаж бібліотечної роботи — 15 років.

Складові заробітної плати

Розрахунок

Сума (грн)

Підстава
На 1 квітня

2011 року
Посадовий оклад

1138,00
Наказ Міністерства культури і туризму України «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 р. №745

Надбавка за вислугу років

1138,00 х 20 %

227,60

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. №84

Складові заробітної плати

Розрахунок

Сума (грн)

Підстава

Надбавка за особливі умови роботи

1138,00x50%

569,00

Постанова Кабінету

Міністрів України відЗО вересня 2009 р. № 1073

Усього

1138,00 + 227,60 + + 569,00

1934,60На 1 липня;

2011 року2
Посадовий оклад

1156,00
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 20 червня 2011р. №595

Надбавка за вислугу років

1566,00 х 20%

231,20
Надбавка за особливі умови праці

1156,00x50%

578,00
Усього

1156,00 + 231,20 + + 578,00

1965,20
На 1 вересня 2011 року


Посадовий оклад

1167,00Надбавка за вислугу років

1167,00x20%

233,40
Надбавка за особливі умови праці

1167,00x50%

583,50
Усього

1167,00 + 233,40 + + 583,50

1983,90
2 3 урахуванням підвищення посадового окладу.

За наявності в навчальному закладі штатних одиниць посад бібліотечних працівників за завідування бібліотекою встановлюєть-і ся доплата в розмірі 5-15% посадового окладу (п. 58 Інструкції № 102).

Зазначимо, що ця доплата включає в себе плату як за бібліотечну роботу, так і за роботу з бібліотечним фондом і виплачується вона завідувачу бібліотеки.

Конкретний розмір її встановлюється керівником навчального закладу за погодженням із профспілковим комітетом (Наказ і №557].Нормативні документи

 • Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27 січня 1995 р. 32/95-ВР.

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22 січня 2005 р. № 84.

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про підвищення заробітної плати працівни­кам бібліотек» від ЗО вересня 2009 р. № 1073.

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, за­кладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11 травня 2011 р. № 524.

 • Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчис­лення заробітної плати працівників освіти» від 15 квітня 1993 р. № 102.

 • Наказ Міністерства культури і туризму України «Про упорядкування умов оплати пра­ці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 р. №745.

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про внесення змін до нака­зу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557» від 20 червня 2011 р № 595.

І вчитель, і бібліотекар в одній особі

Умови та порядок роботи за сумісництвом визначено поста новою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом і працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 [далі — Постанова № 245) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим спільним наказом І Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Мініс­терства фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43 (далі — Положєння № 43).Умови роботи за сумісництвом

Згідно з Постановою № 245 робота за сумісництвом має виконуватися у вільний від основної роботи час (п. 1), а її тривалість не може перевищувати 4 годин на день, або 20 годин на І тиждень, і повного робочого дня (8 год) у вихідний день (п. 2).Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не має перевищувати половини місячної норми робочого часу. Оскільки згідно зі статтею 50 Кодексу законів про працю України (КЗпП) тривалість робочого часу працівників не може бути більше ніж 40 годин на тиждень, тривалість роботи за сумісництвом розраховуватиметься виходячи з цієї норми.

Розмір заробітної плати сумісників не залежить від розміру і їх заробітної плати за основним місцем роботи й виплачується за і фактично відпрацьований час відповідно до посадового окладу, встановленого в штатному розписі навчального закладу за цією і посадою.

Розміри посадових окладів бібліотечних працівників на­вчальних закладів встановлюються відповідно до умов оплати праці, визначених наказом Міністерства культури і туризму Укра­їни «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 р. № 745 (дамі — Наказ № 745) та іншими нормативно-правовими актами. Станом на 1 вересня вони становлять [див. таблицю):Посади

Тарифні розряди заЄТС

Розміри посадових окладів

Бібліотекарі, бібліографи:провідні

9-12

1109; 1167; 1263,1359

І категорії

8-11

1051; 1109; 1167:1263

II категорії

8-Ю

1051; 1109;1167

Бібліотекар, бібліограф

8-9

1051;1109

Згідно з діючим законодавством бібліотечні працівники ма­ють право як на встановлення доплати за вислугу років, так і на надбавку за особливі умови праці.

Доплата за вислугу років

Доплата за вислугу років проводиться бібліотечним праців­никам відповідно до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження По­рядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22 січня 2005 р. № 84, [далі — Поря­док № 84). Виплачується така доплата щомісяця з дня прийняття працівника на роботу за фактично відпрацьований час за осно­вним місцем роботи у відсотках до посадового окладу.

У ситуації, яку ми розглядаємо, вчитель працює на посаді бібліотекаря за сумісництвом, а отже, не має права на одержання цієї доплати.Надбавка за особливі умови роботи

Із жовтня 2009 року згідно з постановою Кабінету Міністрів і України «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» від ЗО вересня 2009 р. № 1073 [далі — Постанова № 1073) і працівникам бібліотек запроваджена надбавка за особливі умови І роботи. Така надбавка встановлюється працівникам державних і та комунальних бібліотек (публічних, спеціальних та спеціалізованих), які здійснюють культурну, освітню, інформаційну, науко-I во-дослідницьку, методичну діяльність та обіймають посади, зазначені у додатку до Порядку № 84.

Ця надбавка надається і працівникам бібліотек, які є, як І у нашому випадку, структурними підрозділами навчальних закладів, оскільки належать, як було сказано вище, до спеціальних бібліотек.

Надбавка за особливі умови роботи є обов'язковою випла­тою. Розмір цієї виплати є фіксованим, а саме — 50% посадового окладу, і не залежить від рівня освіти працівника та інших надба­вок та доплат, які одержує такий працівник за основним місцем роботи.

Тобто якщо працівник за основною посадою вчителя одер­жує надбавку за вислугу років, то незалежно від цього йому має виплачуватися надбавка і за Постановою № 1073 за посадою біб­ліотекаря.

Зазначимо, що Постановою № 1073 не передбачено обме­ження щодо виплати надбавки за особливі умови праці бібліоте­карям, які працюють за сумісництвом. Таким чином, для працівників, які виконують обов'язки бібліотекаря на умовах сумісництва, надбавка за особливі умови роботи встановлюється у розмірі 50% посадового окладу за цією посадою.Приклад розрахунку

Наведемо умовний приклад розрахунку розміру заробітної плати вчителю, який працює за посадою бібліотекаря за сумісництвом, узявши до уваги, що керівником навчального закладу цьому працівнику встановлено 9-й тарифний розряд за посадою бібліотекаря.Складові заробітної плати

Вихідні дані та розрахунок

Сума (грн)

Підстава

Посадовий оклад бібліотекаря (9-й тарифний розряд)

1109і х 0,5 ставки

554,50

Наказ № 745

Надбавка за особливі умови роботи

554,50 х 50%

277,25

Постанова № 1073

Усього місячна заробітна плата за посадою бібліотекаря
831,75
1 Посадовий оклад встановлено станом на 1 вересня 2011 року.

Нормативні документи

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників дер­жавних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245.

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22 січня 2005 р. №84.

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про підвищення заробітної плати працівни­кам бібліотек» від ЗО вересня 2009 р. № 1073.

 • Спільний наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністер­ства фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43.

 • Наказ Міністерства культури і туризму України «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 р. № 745.

Назва організації вищого рівня Гриф затвердження

Назва навчального закладу

Посадова інструкція бібліотекаря навчального закладу

00.00.0000 №Місце складання

1. Загальні положення

 1. Бібліотекар навчального закладу призначається на посаду та звільняєть­ся з неї директором закладу.

 2. Бібліотекар навчального закладу підпорядковується безпосередньо ди­ректору закладу.

 3. У своїй діяльності бібліотекар навчального закладу керується розпоря­дженнями директора закладу, статутом, локальними актами та правилами вну­трішнього розпорядку навчального закладу, Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями та методичними рекомендаціями Міністерства осві­ти і науки, молоді та спорту України та Міністерства культури і туризму України, відповідних органів управління освіти, міжнародними правовими актами, Загаль­ною Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини.

2. Завдання та обов'язки

Бібліотекар навчального закладу: 1. Формує універсальний бібліотечний фонд, який відповідає змісту на­вчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям.

 2. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і до­даткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію.

 3. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації.

 4. Здійснює бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у за­безпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу конкретного закладу в за­своєнні як програмних, так і позапрограмних вимог.

 5. Розширює бібліотечно-інформаційні послуги на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. Впроваджує в роботу шкільної бібліотеки інноваційні технології.

 6. Організує свою діяльність спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.
 1. Складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній робо­ті закладу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

 2. Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків; здій­снює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.

 3. Обслуговує читачів у режимі абонементу та читального залу.
 1. Виховує в учнів інформаційну культуру — стале прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.

 2. Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує престиж освіченості та культурності виходячи як з потреб суспільства, так і з при­родних прагнень особистості.

 3. Сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, від­критої до інтелектуального і творчого розвитку.

 4. Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань се­ред учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових кон­сультацій тощо.

 5. Формує в учнів уміння та навички бібліотечного користувача, розкри­ває їм основні (модельні, базові) функції бібліотеки, пояснює права й обов'язки користувача, виховує повагу до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризує бібліотечно-бібліографічні знання.

 6. Сприяє всебічному підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчи­телів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надан­ня інформації про неї.

Спільно з учителями та громадськими організаціями проводить чи­тацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри та інші масові заходи. 1. Забезпечує бібліотечно-інформаційні особистісні потреби користувачів у культурно-дозвільній діяльності, профорієнтаційному визначенні.

 2. Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.

 3. Координує діяльність бібліотеки з громадськими організаціями, спів­працює та взаємодіє з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

 4. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допо­могою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонементу (МБА).

3. Права

Бібліотекар навчального закладу має право: 1. Визначати зміст та форми своєї діяльності.

 2. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керівником навчального закладу.

 3. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного користувачем.

 4. У межах своєї діяльності брати участь у навчально-виховному процесі в організації загальних, групових, класних, масових заходах, виставках та оглядах, передбачених планом роботи.

 5. Брати участь в управлінні закладом у порядку, визначеному його статутом.

 6. Захищати свою професійну честь і гідність усіма засобами в межах чин­ного законодавства.

 7. Ознайомлюватися зі скаргами та іншими документами, що містять оцін­ку його роботи, давати пояснення щодо змісту цих документів.

 1. У межах своєї компетенції повідомляти адміністрації навчального закла­ду про всі виявлені недоліки в діяльності закладу та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 2. Вимагати від адміністрації навчального закладу сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.
 1. Викладати окремі предмети, вести гуртки та факультативи за домовле­ністю з директором закладу та за наявності необхідної освіти.

 2. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

 3. Отримувати від адміністрації навчального закладу інформацію норма­тивно-правового й організаційного характеру, ознайомлюватися з відповідними документами.

 4. На додаткову оплату праці згідно з чинним законодавством.

 5. На щорічну відпустку в розмірі 24 робочих дні та додаткову оплачувану відпустку (до 12 робочих днів), якщо таке передбачено колективним договором.

 6. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка