Пожежна безпека в приміщеннях шкільної бібліотекиСторінка3/3
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.59 Mb.
#65158
1   2   3

4. Відповідальність

Бібліотекар навчального закладу несе відповідальність: 1. За організацію роботи бібліотеки та бібліотечних процесів.

 2. За облік, зберігання і використання всіх одиниць бібліотечного фонду відповідно до чинного законодавства.

 3. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією (у межах, визначених чинним законо­давством України про працю).

 4. За санітарний стан приміщення бібліотеки та збереження обладнання й меблів.

 5. За своєчасне складання встановленої звітної документації.

 6. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності (у ме­жах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законо­давством України).

 7. За завдання матеріальної шкоди (у межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України).

 8. За неналежне виконання вимог, визначених статутом та правилами вну­трішнього розпорядку навчального закладу (у межах, визначених чинним адміні­стративним законодавством України).

5. Бібліотекар навчального закладу повинен знати

 1. Основи бібліотечної справи, бібліографії, інформаційної роботи.

 2. Методичні матеріали з бібліографії та інформатики.

 3. Книжковий фонд і довідково-бібліографічний апарат бібліотеки.

 4. Передовий досвід бібліографічної та інформаційної роботи вітчизняних та світових бібліотек.

 5. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 6. Правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 7. Вимоги чинного законодавства.

 8. Державну мову.

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Бібліотекар навчального закладу повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту без вимог до стажу роботи. 1. Бібліотекар II категорії повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією бібліотекаря — не мен­ше ніж один рік.

 2. Бібліотекар / категорії повинен мати повну вищу освіту відповідного наряму підготовки (спеціаліст, магістр): спеціаліста — стаж роботи за професією бібліотекаря II категорії — не менше ніж два роки, для магістра — без вимог до стажу роботи.

 3. Провідний бібліотекар повинен мати повну вищу освіту відповідного на­пряму підготовки (спеціаліст, магістр). Стаж роботи за професією бібліотекаря І категорії — не менше ніж два роки.

7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою, професією

7.1. Бібліотекар навчального закладу взаємодіє з: • адміністрацією навчального закладу;

 • педагогами, учнями, їх батьками;

 • органами управління освітою;

 • громадськими організаціями, позашкільними навчально-виховними закладами;

 • освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і ві­домств.

Назва посади керівника

структурного підрозділу Особистий підпис Ініціал(и), прізвищеВізи

З інструкцією ознайомлений(а)


Особистий підпис Ініціал(и), прізвище

Дата


Сторінка «Шкільна бібліотека»

на сайті школи

Відповідати вимогам часу — це втілювати інновації, застосо­вувати на практиці досягнення бібліотечної галузі, використову­вати стратегічне планування та проектну роботу, гнучко присто­совуватися до вимог освітніх стандартів.

Сьогодні основною характеристикою шкільних бібліотек міста Харкова стало розмаїття джерел інформації, доступ до яких вони можуть надати. Комп'ютеризація, 100-відсоткове підклю­чення до мережі Інтернет, наявність сторінок «Шкільна бібліоте­ка» на сайтах навчальних закладів і персональна електронна пошта створили реальні умови для трансформації шкільних бі­бліотек у сучасні бібліотечно-інформаційні центри.Навіщо потрібна веб-сторінка «Шкільна бібліотека»?

Бібліотека — одна з ключових складових навчального закла­ду. Адже саме їй відведено роль центру накопичення та система­тизування інформації, необхідної для організації якісного на­вчального процесу та виховання компетентної особистості.

Сьогодні всі навчальні заклади міста Харкова мають свої офі­ційні сайти, однією з веб-сторінок яких є сторінка «Шкільна бі­бліотека» (або «Бібліотека», «Наша бібліотека»]. Це стало новим зручним інструментом взаємодії шкільної бібліотеки з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Основні вимоги до оформлення веб-сторінки

Зміст

Хоча кожний бібліотекар навчального закладу самостійно і створює свою веб-сторінку, є ціла низка вимог щодо її наповнення й оформлення. Насамперед це стосується основних розділів веб-сторінки. Ми пропонуємо у цій роботі відштовхуватися від основних функцій шкільної бібліотеки, якими є: • освітня;

 • виховна;

 • інформаційна;

 • культурно-дозвільна;

 • організаційна;

 • формування інформаційної культури особистості.

Виходячи з цього пропонуємо такі обов'язкові розділи:

Новини — відображається інформація про заходи, що прово­дить шкільна бібліотека (розділ потребує постійного оновлення).

Наша бібліотека — історія бібліотеки; режим роботи; пра­вила користування бібліотекою; права та обов'язки читачів; основні завдання бібліотеки; послуги, що надаються бібліоте­кою тощо.

Корисні посилання.

Читання та творчість читачів.

Інформаційні матеріали.

Контактна інформація — (прізвище, ім'я, по батькові бібліотекаря, поштова адреса, телефон, e-mail).

Розділи веб-сторінки поділяються на рубрики, єдині вимоги до наповнюваності яких є такими: 1. Заявлена рубрика має відповідати основним функціям шкільної бібліотеки.

 2. Інформація, що розміщується на веб-сторінці, має бути акту альною, практичною і цікавою для широкого кола читачів.
 1. Матеріали мають бути актуальними для відповідного пе­ріоду шкільного життя і постійно поновлюватися.

 2. У розміщених на веб-сторінці текстових матеріалах не по­винно бути орфографічних, граматичних, стилістичних, пунктуаційних помилок.

Шкільна бібліотека — досить динамічна інституція. її фонди постійно поповнюються періодичними виданнями, новими і книжками та електронними навчальними продуктами. Підключення до мережі Інтернет дає можливість бути в курсі всіх книжкових новинок, ознайомлюватися зі змінами в освітньому законодавстві, користуватися цікавими та корисними інтернет-ресурсами тощо.

Тому для формування веб-сторінки «Шкільна бібліотека» ми і рекомендуємо використовувати корисні посилання на он-лайн ; довідники, енциклопедії, сайти як для учнів, так і для вчителів.

Крім того, за нашим досвідом, цікавими для користувачів і є рубрики для батьків («Сторінка для батьків» або «Абетка для батьків»), про письменників-ювілярів, анонси нових надходжень тощо.

Для поліпшення роботи шкільної бібліотеки та визначення : запитів користувачів необхідно періодично проводити моніторингові дослідження (наприклад, відвідування бібліотеки, видавання книг тощо), результати яких також розміщувати на веб-сторінці.


Ураховуючи, що користувачами веб-сторінки є всі учасники навчально-виховного процесу, рекомендуємо проводити усілякі он-лайн конкурси та вікторини з обов'язковим визначенням пе­реможців. Це приверне увагу більшої кількості користувачів.

Дизайн та технологічне оснащення веб-сторінки

Звичайно, художній смак у кожного бібліотекаря свій, проте не варто забувати, що веб-сторінка «Шкільна бібліотека» має ви­конувати своє основне призначення — залучати користувачів до і інформації. Тому при оформленні сторінки слід акцентувати увагу на візуальну зручність сприйняття інформації користувачем, і Його не повинні відволікати зайві значки та малюнки, що не несуть корисної інформації. Для цього необхідно розробити єдиний і стиль подачі матеріалів (розмір та вид шрифту), ілюстрацій. 06рати спокійну кольорову гаму.

Веб-сторінка має бути зручною у користуванні. Тому варто І продумати навігатор рубрик та піктограми, що будуть використовуватися на ній. За наявності можна розмістити логотип бібліотеки.

Обов'язково веб-сторінка має бути оснащена інтерактивними формами взаємодії з користувачами (гостьові книги, відповіді і на запитання, віртуальна довідкова служба тощо). Крім традиційних контактів — поштова та електронні адреси, телефони, дуже цікавим і корисним є форум, на якому можна організовувати ; обговорення подій, нових книжок, опитування тощо.

Звісно, що на всі посилання та заявлені ресурси користувачі повинні мати вільний доступ. Бажано також оснастити веб-сторінку програмою реєстрації кількості відвідувань.

Контроль за функціонуванням веб-сторінок шкільних бібліотек

Активна робота шкільної бібліотеки — потужний чинник І у формуванні компетентної особистості. Тому на постійному І контролі як у адміністрації навчального закладу, так і в районних та міських навчально-методичних педагогічних центрах : (НМПЦ) стоїть питання функціонування та розвитку шкільної бібліотеки.Електронна картка веб-сторінки «Шкільна бібліотека»

Не можна управляти процесом, якщо не знаєш поточного стану справ. З метою відстеження рівня наповнюваності та змісту веб-сторінок шкільних бібліотек на кожну з них заведено і електронну картку, де аналізується інформаційна наповнюваність, зміст розділів та рубрик веб-сторінки «Шкільна бібліотека» конкретного навчального закладу, а також фіксуються зауваження та надаються рекомендації, які надсилаються електронною поштою до навчальних закладів. Про усунення зауважень та : виконання рекомендацій бібліотекар інформує методиста з бібліотечних фондів. Картки зберігаються у методиста з бібліо течних фондів у друкованому та електронному варіантах. Фрагмент електронної картки подано нижче.


Картка веб-сторінки «Шкільна бібліотека»

[фрагмент]Дата заповнення: 27.05.2011

Навчальний заклад: Харківський ліцей мистецтв № 133 http://lyceuml33.klasna.com/site/library.html Тимченко Анна Федорівна, бібліотекар

Відзначити підрозділи:

«Формування культури читання», «Моніторингові дослідження», «План роботи шкільної бі­бліотеки», «Для вас, учні!», «Література рідного краю», «Віртуальна книжкова поличка», «Про­грамні твори», «Шкільному бібліотекарю», «Творчість читачів».

Зауваження: підрозділ «Організація роботи шкільної бібліотеки»: повторення матеріалу («Для вчителів-предметників»). Підрозділ «Новини» не оновлюється. Немає результатів акції «Живи, книго!».

Рекомендації: подати матеріал про організацію роботи шкільної бібліотеки, а також історію шкільної бібліотеки для друку в журналі «Шкільна бібліотека» або «Шкільна бібліотека +»; об'єднати матеріали «бібліотечної кухні»; створити підрозділ «Медіатека»; «Електронні ре­сурси бібліотеки» — включити до розділу «Медіатека». «Програмні твори» — вказати, для якого класу.

Про зміни та доповнення, що вносяться на веб-сторінку, бібліотекар інформує методиста з бібліотечних фондів, а той заносить зміни до електронної картки, вказуючи останню дату і запису.Оцінювання рівня змістовного наповнювання веб-сторінки «Шкільна бліотека»

Будь-яка інновація заслуговує на увагу лише тоді, коли перебуває в процесі постійного розвитку. Для визначення напряму : подальшого розвитку необхідно дати оцінку тому, що вже зроблено і працює. З метою об'єктивного оцінювання роботи веб-сторінок «Шкільна бібліотека» була проведена така підготовча


робота:

1. Створена експертна група, до складу якої увійшли методисти та спеціалісти НМПЦ міста Харкова, сім провідних бібліотекарів міста та методисти з бібліотечних фондів ра йонних управлінь освіти.

2. Розроблені критерії, за якими оцінювалася веб-сторінка сайту.

Критерії, вага та вагомість параметрів, що оцінювалися, ви значались методом Делфі. В основу визначення критеріїв оцінювання матеріалів, розміщених на веб-сторінках «Шкільна бібліотека», як розповідалося вище, покладено функції, що виконує

шкільна бібліотека як соціальний інститут. На основі цих крите­ріїв творчою групою була розроблена кваліметрична модель ви­значення рівня змістовного наповнення та оформлення сторінки «Шкільна бібліотека» на сайті навчального закладу, форму якої, а також інструкцію з її використання, можна знайти на диску. Параметрами оцінювання стали такі позиції:


 1. Зміст сторінки

 1. Продуктивність та результативність діяльності шкільної бібліотеки. Актуальність заявлених матеріалів

 1. Дизайн

 2. Інноваційність діяльності шкільної бібліотеки

 3. Технологічність та інтерактивність веб-сторінки «ШБ»

 4. Інформативність заявлених матеріалів

Кожному бібліотекарю та представнику адміністрації було за­пропоновано заповнити протокол відповідної форми, який потім передавався методисту з бібліотечних фондів району, який мав ви­значити рівень змістовного наповнення та оформлення веб-: сторінки кожного навчального закладу району, користуючись кваліметричною моделлю, та внести оцінки до зведеної узагальнюючої-таблиці, форму якої див. на диску.

Результати такого оцінювання дають можливість проаналізувати рівень змістового наповнення кожного параметра окремо («Інноваційність», «Інформативність», інші) або веб-сторінки j «Шкільна бібліотека» конкретного навчального закладу в цілому, веб-сторінок навчальних закладів району міста, що дає мож-: ливість визначити подальший напрям розвитку шкільної бібліотеки.

Як поставити на облік

подарункові надходженняСтворюємо комісію

Відповідно до пункту 1.24 Інструкції з бухгалтерського облі­ку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої нака­зом Державного казначейства України від 17 липня 2000 р. № 64 : [далі — Інструкція № 64), необоротні активи, отримані безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керівника навчального закладу, до складу якої обов'язково має входити працівник бухгалтерії та І представник установи вищого рівня.

Комісія (у складі не менше ніж 3 особи) має розглянути кожний документ (книгу, брошуру, художній альбом тощо], отриманий у подарунок, та встановити його ціну. Для цього можна ознайомитися з ринковою ціною на такі документи, переглянути букіністичні каталоги, прайс-листи окремих видавництв або ж подивитися вартість аналогічних документів, які є у шкільному і бібліотечному фонді.

Визначаємо ціну документа

За рекомендаціями Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.О. Сухомлинського ціну документа доцільно визначати за його собівартістю. Так, ціна книжкового блоку визначається шляхом : оцінювання кожної сторінки книжкового блоку з урахуванням виду ; паперу (крейдяного, офсетного, типографського, газетного].

Ціна обкладинки також визначається за її собівартістю:
> брошурна оправа — коштує 5% ціни книжкового блоку;

> картонна оправа — 10% ціни книжкового блоку;

> оправа з ледерину, коленкору, тканини — 20% ціни книжкового блоку.

Якщо видання має на оправі припресовку з фольги (золоте чи срібне тиснення), то ціна документа збільшується на 10% вар­тості обкладинки.

Якщо документ належить до формату А5 (половина форма­ту А4], то визначена ціна документа зменшується на 50%.

Якщо формат більший ніж А4, то визначена ціна збільшуєть­ся на 20%.

Одна сторінка ілюстрованої вкладки коштує 20% ціни книж­кового блоку.

Якщо ілюстрації у документі не виділені в окрему вкладку, то ціна документа збільшується на 20% вартості книжкового блоку.Складаємо Акт про прийняття документів

Після оцінювання документів комісія складає Акт про при­йняття до бібліотеки документів у дар {далі — Акт) у двох при­мірниках. В Акті зазначаються назва, кількість і вартість отрима­них документів. Приклад заповнення Акта див. нижче.

Зверніть увагу, що відповідно до змін до Інструкції № 64, вне­сених наказом Державного казначейства України «Про затвер­дження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних
активів бюджетних установ» від 2 вересня 2010 р. № 312, облік не­
оборотних активів ведеться у повних гривнях без копійок (п. 1.20).

При отриманні документів, що були у користуванні (наприклад, книги з приватних бібліотек), в Акті має бути вказаний відсотки зносу
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор

загальноосвітнього навчального

закладу № 46

Петренко Петренко В.І.

19 квітня 2011 р.

АКТ № 7 про прийняття до бібліотеки школи документів у дар

Цей акт складено 18 квітня 2011 року комісією у складі: голова комісії Зеньковець Л.С., заст. директора

з адміністративно-господарських питань, члени комісії:

Селезньова І.М. бухгалтер централізованої бухгалтерії Управління освіти Солом'янської райдержадміністрації м. Києва;

Алінкова М.І. бібліотекар загальноосвітнього навчального закладу № 46

про прийняття до бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу № 46 документів, отри­маних від батьківського комітету 9-А класу в дар у кількості 3-х примірників на суму 400 грн. 00 коп. (чотириста грн. 00 коп.), записаних до книги сумарного обліку 18 квітня 2011 р. під № 1134,1135,1136 і внесених до інвентарної книги з №235 по №237.

Перелік документів додається.

Голова комісії Зеньковець Л.С. Зеньковець

Члени комісії:

Селезньова І.М. Селезньова

Алінкова М.І. Алінкова
Додаток

до Акта про прийняття

до бібліотеки школи документів у дар

від 18 квітня 2011 р. № 7

Перелік документів,

отриманих бібліотекою школи

від батьківського комітету 9-А класу в дар

з/п

Автор та назва видання

Цін

а

К-сть примір­ників

Сума
Інвен­тарний номер

Примітки

грн

коп

грн

коп

1.

Джером Д. Селінджер. «Над прірвою у житі»

150

00

1

150

00

235

-

2.

Довідник школяра

100

00

1

100

00

236

-

3.

Енциклопедія юного математика

150

00

1

150

00

237

-

Дані Акта відображаються в бухгалтерському обліку.

Індивідуальний та сумарний облік подарункових видань здій­снюється на загальних засадах. Як правило, облік подарункових видань ведеться окремо від обліку книжкового фонду, придбаного навчальним закладом за рахунок бюджетних асигнувань.Нормативні документи

 • Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції з бухгалтер­ського обліку необоротних активів бюджетних установ» від 17 липня 2000 р. № 64.

 • Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Змін до Інструкції з бух­галтерського обліку необоротних активів бюджетних установ» від 2 вересня 2010 р. №312.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка