"Поліпшення процедур та методика вдосконалення заходження на посадку та посадки"Скачати 126.07 Kb.
Дата конвертації11.11.2017
Розмір126.07 Kb.


MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

NATIONAL AVIATION UNIVERSITY

INSTITUTE OF AIR NAVIGATION

Air navigation Systems DepartmentPermission to defend granted

Head of the Department

V.P. Kharchenko

………………………

«…» ..……….. …2013

MASTER’S DEGREE THESIS

Improvement of procedures and techniques for approach and landing

Performer: Kolesnyk O.Yu.

Supervisor: Chynchenko Yu.V.

Consultant on chapter «Environmental protection»: Radomska M.M

Consultant on chapter «Labour precautions»: Karasiov S.I.


Standards Inspector: Larin V.Yu.

Kyiv - 2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра аеронавігаційних систем

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

_________________ Харченко В.П.

«____»______________ 2013 р.ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

ВИПУСКНИЦІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «Магістр»

Тема: “Поліпшення процедур та методика вдосконалення заходження на посадку та посадки”

Виконавець: _______________________________Колесник О.Ю.

Керівник: _________________________________Чинченко Ю.В.

Консультант з розділу «Охорона праці і надзвичайні ситуації»:___________________________________Карасьов С.І.

Консультант з розділу «Охорона навколишнього середовища»:

____________________________________________Радомська М.М.

Нормоконтролер:_____________________________Ларін В.Ю.

Київ 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙАВІАЦІЙНИЙУНІВЕРСИТЕТ
ІнститутАеронавігації

КафедраАеронавігаційнихсистемCпеціальність: 8.07010202 Обслуговуванняповітряного руху
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувачкафедри

Харченко В.П.

………………………

«…» …….. 2013 р.

ЗАВДАННЯ

на виконання дипломної роботи магістра

Колесник Олександри Юріївни
1. Тема дипломної роботи: «Поліпшення процедур та методика вдосконалення заходження на посадку та посадки» затверджена наказом ректора від "" 2013р. № 367/ст

2. Термін виконання роботи (проекту): 16.10.2012 – 2.06.2013

3. Вихідні дані до роботи: процедури та схеми заходжень на посадку, збірник аеронавігаційної інформації, Doc.9931 ICAO.

4. Зміст пояснювальної записки: процедури та схеми заходжень на посадку, дослідження безступеневого зниження, рекомендації щодо застосування поліпшених процедур та вдосконалених заходжень на посадку та посадки.

5. Перелік обов'язкового графічного (ілюстративного) матеріалу: дані пояснювальних матеріалів, рисунки результатів проведених досліджень, таблиці, формули.

6. Календарний план-графік№ пор.

Завдання

Термін

виконанняВідмітка про виконанняПідготовка та написання 1 розділу «Процедури точних та неточних заходів на посадку

16.10.12-24.12.12

виконаноПідготовка та написання 2 розділу «Методологія безперервного зниження для зменшення рівня шуму і авіаційних викидів»

25.12.12-20.01.13

виконаноПідготовка та написання 3 розділу «Чисельний алгоритм оптимізації для безперервного зниження»

21.01.13-09.03.13

виконаноПідготовка та написання 4 розділу «Рекомендації щодо застосування поліпшених процедур заходження на посадку в Україні»

21.11.12-22.11.12

виконаноПідготовка та написання 5 розділу «Охорона навколишнього середовища»

12.05.13-13.05.13

виконаноПідготовка та написання 6 розділу «Охорона праці і надзвичайні ситуації»

14.05.13-15.05.13

виконаноПідготовка презентації та доповіді

16.05.13-24.05.13

виконано

8.Консультанти з окремих розділів

Розділ

Консультант

(посада, П.І.Б.)Дата, підпис

Завдання видав

Завдання прийняв

Охорона праці і надзвичайні ситуації

Карасьов Сергій ІвановичОхорона навколишнього середовища

Радомська МаргаритаМирославівна9. Дата видачі завдання: «10 » жовтня 2012 р.

Керівник дипломної роботи ___________________ Чинченко Ю.В.

(підпис керівника) (П.І.Б.)

Завдання прийняв до виконання __________________Колесник О.Ю.

(підпис випускника) (П.І.Б.)

NATIONALAVIATIONUNIVERSITY


Institute of Aeronavigation

Aeronavigation Systems Department

Specialty: 8.07010202«Air Traffic Control»
APPROVED BY

Head of the Department

V.P. Kharchenko
………………………

«…» …………… 2013Graduate Student’s Degree Thesis Assignment

Kolesnyk Oleksandra
1. The Thesis topic: « Improvement of procedures and techniques for approach and landing» approved by the Rector’s order of 1 February 2013 № 204/st.

2. The Thesis to be completed between 16.10.2012 – 24.05.2013.

3. Initial data to the thesis (project): Doc.9931, AIP Ukraine.

4. The content of the explanatory note (the list of problems to be considered):. Non-precision and precision approaches operational procedures, a dynamic continuous descent approach methodology for low noise and emissions, a fast numerical optimization algorithm for aircraft continuous descent approach, Recommendations concerning optimized procedures and techniques for improvement of approach and landing implementation in Ukraine.

5. The list of mandatory graphic (illustrated) materials: 35 figures of explanatory material, 3 figures of results of performed research modeling, 6 tables, 11 formulas.

6. Calendar timetable

Completion stages of Degree Thesis

Stage completion dates

Remarks

1.

Preparation of chapter 1: «Non-precision and precision approaches operational procedures»

16.10.12-24.12.12

complete

2.

Preparation of chapter 2: « A dynamic continuous descent approach methodology for low noise and emissions»

25.12.12-20.01.13

complete

3.

Preparation of chapter 3: «A fast numerical optimization algorithm for aircraft continuous descent approach»

21.01.13-09.03.13

complete

4.

Preparation of chapter 4: «Recommendations concerning optimized procedures and techniques for improvement of approach and landing implementation in Ukraine»

21.11.12-22.11.12

complete

5.

Preparation of chapter 5: «Environmental protection»

12.05.13-13.05.13

complete

6.

Preparation of chapter 6: «Labour precautions»

14.05.13-15.05.13

complete

7.

Preparation of report and graphic materials

16.05.13-24.05.13

complete

8.Advisers on individual sections of the Project (Thesis)

Section

Consultant

Date,signature

Task given

Task completed

Labour precaution

Karasiov S.IEnvironmental protection

Radomska M.M.Supervisorof graduate work __________________________ Chynchenko Yu.V.

(supervisor`s signature) (name, surname)

The task is obtained for fulfillment by__________________ Kolesnyk O.Yu.

(student`s signature) (name, surname)РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до дипломної роботи «Поліпшення процедур та методика вдосконалення заходження на посадку та посадки»: 110 сторінок, 16 рисунків, 0 таблиць, 24 використаних джерела.

Мета дипломної роботи – покращення процедур та методика вдосконалення заходження на посадку та посадки для міжнародного аеропорту «Донецьк»

Засоби досягнення – аналіз існуючих процедур заходження на посадку, розробки рекомендацій реалізації кращих міжнародних практик в Україні.

Об’єкт удосконалення – міжнародний аеропорт «Донецьк».

Предмет удосконалення – вдосконалення заходжень на посадку.

Прогнозовані припущення щодо розвитку обєкта дослідження –

Зі зростанням об’ємів перевезень, спостерігається перевантаженість аеропортів та пов’язані з цим екологічні наслідки стають вже лімітуючим фактором в деяких аеропортах. Багато міжнародних і великих аеропортів працюють на своїй максимальній пропускній спроможності на все більш і більш тривалі періоди дня. Ця ситуація, як очікується, стане ще більш поширенішою в майбутньому. Ось чому поліпшення процедур та методика вдосконалення заходження на посадку та посадки має велике значення.


ЗАХОДЖЕННЯ НА ПОСАДКУ, ПОСАДКА, АЛГОРИТМ, МЕТОДИКА, ПРОЦЕДУРИ, ЗНИЖЕННЯ.ABSTRACT
Explanatory note to a graduate work “Improvement of procedures and techniques for approach and landing”:116 pages, 36 figures,3 tables, 12 references.

The aim of graduate workimprovement of procedures and techniques for approach and landing in Donetsk international airport.

Means of improvement – analysis of existing approach procedures techniques for approach and landing, to develop recommendations of implementation best international practices in Ukraine.

The object of improvement – Donetsk international airport.

The subject of improvement – Improvement of approach procedures.

Projection according the research object - As traffic grows steadily, airport congestion and environmental impacts become a mounting problem and already a limiting factor at some airports. Many of the international hubs and major airports are operating at their maximum throughput for longer and longer periods of the day, and some have already reached their operating limits as prеscribed by physical as well as political and environmental constraints. This situation is expected to become more widespread and future traffic distribution patterns are likely to generate congestion at airports that currently do not experience capacity problems.

APPROACH, LANDING, ALGORITHM, METHODS, TECHNIQUE, PROCEDURES, DESCENT.LIST OF REMARKS

CONTENT

 1. Non-precision and precision approaches operational procedures

  1. Types of approach

  2. The essence of the concept standard terminal arrival route

  3. Evolution of approach procedures

  4. The development of non-ILS approaches methods and procedures

  5. Modern approach procedures and need for transition to them

  6. Conclusions to chapter 1

 2. A dynamic continuous descent approach methodology for low noise and emission

2.1. Continuous descent approaches

2.2. Dynamic continuous descent approach

2.3. Optimization function formulation

2.4. Multiple aircraft scenario

2.5. Results and analysis of concerned methodology

2.6. Conclusion to the chapter 2

3. A fast numerical optimization algorithm for aircraft continuous descent approach

3.1. Today continuous descent operations, it`s advantages and design

3.2. Continuous descent trajectory with optimum arrival time controllability

3.3. Concept of Arrival Time Controllability

3.4. Proposed continuous vertical descent profile

3. 5. Need of CDO implementation in Ukraine

3.6. Conclusion to chapter 3

4. Recommendations concerning optimized procedures and techniques for improvement of approach and landing implementation in Ukraine

4.1. Significant deficiencies of continuous descent operation

4.2. Improvement of procedures and techniques for approach and landing in Donetsk international airport

4.3. Conclusion to chapter 4

5. Environment protection

5.1.The context of aviation еmissions problem

5.2. Calculating carbon dioxide emissions

5.3. Applying a metric for aviation emissions

5.4. Atmospheric chemistry of aviation emissions

5.5. Conclusions to chapter 5

6. Labour precaution

6.1. Organization of workplace of ATCO

6.2. Method of grounding of the equipment

6.3. Industrial lighting

6.4. Fire safety

6.5. Conclusion to chapter 6

Conclusions

List of references
LIST OF ACRONYMS, TERMS
АТС - air traffic control;

ATM - air traffic management

ATS - air traffic services

CNS - communications, navigation and surveillance

LLZ - Localizer

DME - Distance measuring equipment

MDA/H - Minimum Decision Altitude/Height

CFIT - Controlled flight into terrainSTAR - Standard Terminal Arrival Route

LNAV- Lateral navigation

VNAV - Vertical navigation

FMS - Flight Management System

MCDU - Multifunction Control and Display Unit

PA - Precision Approaches

NPA - Non-Precision Approaches

NDB - on-directional (radio) beacon

VOR - VHF omnidirectional radio range

RVR - Runway visual range

ILS - instrument landing system

GPS - global positioning system

IRS - inertial reference system

MAP - missed approach pointINTRODUCTION

As traffic grows steadily, airport congestion and environmental impacts become a mounting problem and already a limiting factor at some airports. Many of the international hubs and major airports are operating at their maximum throughput for longer and longer periods of the day, and some have already reached their operating limits as prеscribed by physical as well as political and environmental constraints. This situation is expected to become more widespread and future traffic distribution patterns are likely to generate congestion at airports that currently do not experience capacity problems.

The objective of the diploma work is the improvement of procedures and techniques for approach and landing in Donetsk international airport

Tasks:


 • To analyze current methods for improvement of procedures and techniques for approach and landing;

 • to elaborate principles and practical aspects of Dual/Displaced threshold operations implementation in Donetsk International airport;

 • to define general recommendations about usage of Dual/Displaced threshold operations in Ukraine.

Human roles are also an important issue, which contributes to the implementation of the overall concept. Considering this, the achievement of those goals will depend not only on the procedure itself, but also on the systems, pilot and controller, which intervene when a procedure is implemented. Thus, the validation process should consider how each of these elements contributes to the obtaining of these benefits in the ATM environment.

Arrival management tools needed to be adapted to support the controllers in effectively supporting the new approach procedures developed in optimised procedures and techniques for improvement of approach and landing. The adaptations allow for handling the specific vertical profiles, routing and related navigation, speed and power settings, traffic segregation, interacting with departures and non-fixed wing aircraft, all weather operations, and differing levels of equipage. In addition, because optimised procedures are expected to introduce a wider variety of trajectories in the landing phases, a significant change in the controller working methods will be necessary.Results of the given research were considered at the Scientific-Technical conference “Development problems of global communication, navigation, surveillance system and air traffic management CNS/ATM ”.


LIST OF REFERENCES

 1. Dinges, Eric," Continuous Descent Approach (CDA)

 2. Capability Demonstration,” CDA Workshop: NASA Ames

 3. Research Center, Moffett Field, CA, June 2007.

 4. Dinges, Eric, “Determining the Environmental Benefits of

 5. Implementing Continuous Descent Approach Procedures,”

 6. 7th USA/Europe Air Traffic Management R&D Seminar:

 7. Barcelona, Spain, 2007.

 8. Dijkstra, Ferdinand, “Assessing Predictability for Tailored

 9. Arrivals,” Boeing Tailored Arrivals Symposium: Seattle,

 10. WA, March 2007.

 11. Coppenbarger, Rich, “Oceanic Tailored Arrivals," Boeing

 12. Tailored Arrivals Symposium: Seattle, WA, March 2007.

 13. Van Boven M. Development of noise abatement approach procedures. 10th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, Manchester, UK, AIAA-2004-2810.

 14. G. Donohue and W. Laska, “United States and European Airport Capacity Assessment using the GMU Macroscopic Capacity Model (MCM),” in Proc. 3rd USA/Europe ATM R&D Seminar, Napoli, Italy, June 2000.

 15. Eurocontrol, “Performance Review Report for 2006,” Eurocontrol, Brussels, Belgium, Tech. Rep. PRR2006, 2007.

 16. J. Penner, Aviation and the Global Atmosphere. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): Cambridge Univ Press, 1999.

 17. D. Black, J. Black, T. Issarayangyun, and S. Samuels, “Aircraft noise exposure and resident’s stress and hypertension: A public health perspective for airport environmental management,” Journal of Air Transport Management, vol. 13, no. 5, pp. 264–276, 2007.

 18. A. Warren, K. Tong, B. Manage, and W. Seattle, “Development of continuous descent approach concepts for noise abatement,” in Proc. 21st AIAA/IEEE Digital Avionics Systems Conference, vol. 1, 2002.

 19. A. Melrose, “Basic continuous descent approach,” Airports and Environmental Management, EATM, 2004.

 20. F. Wubben and J. Busink, “Environmental benefits of continuous descent approaches at Schiphol Airport compared with conventional approach procedures,” National Aerospace Laboratory NLR, no. NLR-TP-2000- 275, 2000.

 21. J. Clarke, N. Ho, L. Ren, J. Brown, K. Elmer, K. Tong, and J. Wat, “Continuous descent approach: Design and flight test for Louisville International Airport,” Journal of Aircraft, vol. 41, no. 5, pp. 1054– 1066, 2004.

 22. Eurocontrol, “Single European Sky ATM Research Programme: SESAR,” www.eurocontrol.int.sesar/public/subsitehomepage/homepage.html accessed 13/07/2010, 2005.

 23. “Concept of operations for the next generation air transportation system ver 2.0,” Joint Planning and Development Office, Washington, D.C., 2007.

 24. H. Reynolds, T. Reynolds, and R. Hansman, “Human Factors Implications of Continuous Descent Approach Procedures for Noise Abatement in Air Traffic Control,” in Proc. 6th USA/Europe Air Traffic Management R&D Seminar, Baltimore, MD, June, 2005.

 25. S. Alam, H. Abbass, and M. Barlow, “Air traffic operations and management simulator ATOMS,” IEEE Transactions on Intelligent Transportation System, vol. 9, no. 2, pp. 209–225, 2008.

 26. P. Upham, J. Maughan, and D. Raper, Towards Sustainable Aviation. Earthscan, 2003.

 27. U. Schumann, “Aircraft emissions,” Encyclopedia of Global Environmental Change, pp. 178–186, 2002.

 28. “Continous Descent Approach: Implementation Guidance Information,” Environmental Unit, Eurocontrol, Brussels, Belgium, 2007.

 29. ICAO, Manual of Air Traffic Services Data Link Applications, doc 9694- an/955 ed., ICAO, Montreal, Canada, 2007.

 30. C. Spence, Ed., FAA Aeronautical Information Manual/Federal Aviation Regulation. McGraw-Hill, 2003.

 31. “User manual for base of aircrfat data (BADA),” Eurocontrol Experiment Center, Bretigny, France, Tech. Rep. Rev No:3.6, 2004.

 32. S. Pietrzko and R. F. Hofmann, “Mathematical modelling of aircraft noise based on identified directivity patterns,” in Porc. 2nd AIAA/CEAS Areoaoustics Conference, no. AIAA96–1768, PA, USA, June 1996.

 33. R. Fink, “Airframe Noise Predection Method,” Federal Aviation Administration, USA, Washington, DC, Tech. Rep. FAA-RD-77-29, 1997.

 34. ICAO, “ICAO Engine Exhaust Emissions Databank,” Montreal, Tech. Rep. Doc 9646-AN/943, 1995.

 35. D. DuBois and G. Paynter, “Fuel Flow Method 2 for estimating aircraft emissions,” Society of Automotive Engineers Paper, pp. 01–1987, 2006.

 36. Sutkus, D. J. and Baughcum, S. L. and DuBois, D. P., “Commercial Aircraft Emission Scenario for 2020: Database Development and Analysis,” Tech. Rep. NASA/CR-2003-212331, 2003.

 37. Norman, P. D. and Lister, D. H. and Lecht, M. and Madden, P. and Plaisance, C. and Renger, K., “Development of the technical basis for a New Emissions Parameter covering the whole Aircraft operation: NEPAIR,” Tech. Rep., 2003.

 38. E. Zitzler, L. Thiele, M. Laumanns, C. M. Fonseca, and V. G. da Fonseca, “Performance assessment of multiobjective optimizers: An analysis and review,” IEEE Trans. on Evolutionary Computation, vol. 7, no. 2, pp. 174–188, 2003.

 39. H. Abbass, “The self-adaptive pareto differential evolution algorithm,” in Congress on Evolutionary Computation (CEC2002), vol. 1, 2002, pp.831–836.

 40. Air Services Australia, Designated Airsapce Handbook, Air Services Australia, Canberra, Australia, Nov 2004.

 41. A. Wennerberg and M. Gibellini, “Time Based Separation: CDG REAL-TIME SIMULATION RESULTS,” EUROCONTROL Experimental Centre, Bretigny, France, Tech. Rep. EEC Note No. 17/06, 2006.

Каталог: main -> study -> abstracts
abstracts -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту укра ї ни Національний авіаційни й університет Кафедра аеронавігаційних систем допустити до захисту завідувач кафедри В. П. Харченко " " 2013 р. Дипломна робота
abstracts -> Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі
abstracts -> Дипломна робота (пояснювальна записка) Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель Виконавець: Жежель М. С
abstracts -> На виконання дипломного проекту студента Садового Павла Геннадійовича Тема проекту: «Супутникова система посадки контроль цілісності джерел далекомірних вимірів глобальної навігаційної системи»
abstracts -> Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі
abstracts -> Розв’язання потенційно конфліктних ситуацій у повітряному русі при тренажерній підготовці
abstracts -> Дипломна робота (пояснювальна записка) Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель Виконавець: Жежель М. С
abstracts -> Система самоорганізації руху повітряних кораблів за концепцією


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка