«Політична економія»Скачати 274.14 Kb.
Дата конвертації22.01.2017
Розмір274.14 Kb.
#8592
ТипПротокол


«Політична економія»


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»

київський коледж нерухомості
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 2012 р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ»


Київ – 2012

ПЕРЕДМОВА

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ РОЗРОБЛЕНО

цикловою комісією обліково-економічних дисциплін Київського коледжу нерухомостіРОЗРОБНИК

Г.І. Невєдомова, к.е.н., викладач Київського коледжу

нерухомостіРЕЦЕНЗЕНТ

А. З. Марченко к. е. н. доцент, завідувач кафедри маркетингу, економіки та фінансів Київського університету туризму, економіки та права
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспортУкраїни та Університету “КРОК”
РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО Цикловою комісією обліково-економічних дисциплін КИЇВСЬКОГО КОЛЕДЖУ НЕРУХОМОСТІ

Протокол №
від

«_____»____________2012р.

Голова комісії
Т.М.Червінська


РЕКОМЕНДОВАНО ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ КИЇВСЬКОГО КОЛЕДЖУ НЕРУХОМОСТІ

Протокол №
від

«_____»___________2012 р.

Директор
В.В.Дзюбко


ЗМІСТСфера застосуванняОпис дисципліниНавчальна програма дисципліни

3.1.

Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2.

Зміст навчальної дисципліни

4.

Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1.

Тематичний план дисципліни

4.2.

Плани лекцій та практичних занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3.

Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4.

Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів

5.

Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1.

Схема нарахування балів з дисципліни

5.2.

Умови нарахування балів

5.3.

Критерії підсумкового контролю

6.

Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

7.

Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

8.
9.

Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни цикловою комісією – розробником

Додатки: - конспект лекцій;

- наочні матеріали;

- робочий зошит для виконання практичних робіт 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна за програмами підготовки молодших спеціалістів.

Навчальна дисципліна “Політична економія” вивчається згідно навчальних планів підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями:
Галузь знань

Спеціальності

Шифр

Найменування

Код

Назва

0305

Економіка і підприємництво

5.03050701

Маркетингова діяльність

5.03050801

Фінанси і кредит

5.03050802

Оціночна діяльність
 1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

1.

Шифр дисципліни (ідентифікатор)

6ФН

2

Тип дисципліни

обов’язкова

3

Попередні умови

попереднє вивчення «Вступ до фаху» та забезпечує вивчення «Економіка підприємства», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» та ін..

4

Триместр

4

5

Кредити ECTS

5,0

6

Заняття з викладачем

82 годин

7

Форми підсумкового контролю

екзамен

8

Методи проведення

лекції, практичні ( семінарські ) заняття, самостійна робота студентів

9

Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Політична економія” студенти повинні:

знати

 • сутність економічних явищ та процесів; економічний зміст відносин власності; розподілу, обміну та споживання матеріальних і духовних благ у суспільстві; суперечностей господарського розвитку, економічних потреб та інтересів;

 • механізм дії використання економічних законів на мікро- і макрорівнях;

 • зміст основних понять, категорій, законів ринкової економіки;

 • механізм функціонування різних форм господарювання, особливостей розподілу отриманих ними доходів, системи оподаткування.

уміти :

 • володіти методами наукового пізнання економічних процесів;

 • понятійно-категоріальним апаратом економічної науки;

 • аналізувати економічні явища і процеси;

 • приймати практичні рішення щодо господарських проблем;

 • орієнтуватись у питаннях економічної політики в Україні в період ринкової трансформації;

 • пов’язати отримані теоретичні знання з реальною дійсністю;

 • застосовувати їх на практиці;

 • користуватись монографічною, періодичною літературою при підготовці до семінарів, написання рефератів, курсової роботи.
10

Зміст дисципліни

Предмет і метод політичної економії. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси. Економічна система суспільства. Форми організації суспільного виробництва. Гроші. Ринок: сутність, функції та умови формування. Класифікація ринків. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу. Домогосподарства. Підприємство і підприємництво. Капітал і наймана праця. Підприємництво в аграрній сфері. Держава та її економічні функції. Форми суспільного продукту в процесі відтворення. Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження. Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх державне регулювання. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи. Економічна система сучасного капіталізму. Соціалістична економічна система. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Світове господарство. Міжнародні економічні відносини. Економічні аспекти глобальних проблем.

11

Література

 1. Красота О.В. Політична економія. Економічна теорія: Навч.-метод. Посібник. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008.- 103 с.

 2. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О.Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с..

 3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича.- К.: Знання-Прес, 2007.- 719 с.

 4. Радіонова І.Ф.Макроекономіка: Навчальний посібник.-К.: Університет економіки та права «КРОК».- 2004. – 72 с.

 5. Радіонова І.Ф.Макроекономіка: теорія та політика: Підручник. – К.: Таксон, 2004. – 348 с.

 6. Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2 : навч. посіб./І.Ф. Радіонова, Т.В.Бурлай, Є.В.Алімпієв. – Київ-Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 424 с.

 7. Ткаченко Н.О. Політична економія. Економічна теорія (Практикум): Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів економічних спеціальностей коледжу. – К.: Університет економіки і права «КРОК», 2009.- 230 с.

 8. Ткаченко Н.О. Політична економія. Економічна теорія: Навчально - методичний посібник для студентів економічних спеціальностей коледжу.-К.: Університет економіки та права «КРОК», 2009.– 355 с.

12

Мова

українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Анотація нормативної дисципліни «Політична економія» для усіх спеціальностей затверджена Заступником Міністра освіти і науки України 23 квітня 2009 року складі Тимчасової освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 0305 – Економіка і підприємництво.

Навчальна програма дисципліни «Політична економія» розглянута та схвалена цикловою комісію обліково-економічних дисциплін Київського коледжу нерухомості від «_____»________________ 20__ р., протокол № _____.
3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

«Політична економія» є базовою дисципліною навчального плану підготовки фахівців. Їі предмет – це виробничі відносини в їх єдності та взаємодії з організаційно-економічними відносинами та продуктивними силами. Політекономія досліджує закони, які керують виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ, та розробляє методологічні основи механізму їх використання суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей.

Метою вивчення дисципліни є – комплексне вивчення економічних відносин як форми суспільного виробництва, грунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів щодо задоволення людських проблем, які невпинно зростають.

Завдання дисципліни «Політична економія» є науково обгрунтувати загальні основи економічного життя суспільства; розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва; з’ясувати механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми в процесі господарської діяльності; визначити істотні риси основних соціально-економічних систем та напрямки їх еволюції; роль політекономії у розробці шляхів формування соціально-орієнтованої економічної системи суспільства.

Предмет дисципліни: досліджує всю систему економічних відносин в різних суспільних формаціях в їх єдності і взаємодії з продуктивними силами. В результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати: сутність економічних явищ та процесів; економічний зміст відносин власності; розподілу, обміну та споживання матеріальних і духовних благ у суспільстві; суперечностей господарського розвитку, економічних потреб та інтересів; механізм дії використання економічних законів на мікро- і макрорівнях; зміст основних понять, категорій, законів ринкової економіки; механізм функціонування різних форм господарювання, особливостей розподілу отриманих ними доходів, системи оподаткування. Уміти: володіти методами наукового пізнання економічних процесів; понятійно-категоріальним апаратом економічної науки; аналізувати економічні явища і процеси; приймати практичні рішення щодо господарських проблем; орієнтуватись у питаннях економічної політики в Україні в період ринкової трансформації; пов’язати отримані теоретичні знання з реальною дійсністю; застосовувати їх на практиці; користуватись монографічною, періодичною літературою при підготовці до семінарів, написання рефератів, курсової роботи.
Міждисциплінарні зв’язки

Вивчення дисципліни “Політична економія” передбачає лекційні та семінарські заняття, самостійну роботу студентів з наступним контролем з боку викладача. На лекціях передбачено: розкриття основних теоретичних проблем курсу; показ застосування основних понять і категорій політичної економії в конкретній практиці їх використання. Семінарськими заняттями передбачається закріплення і поглиблення знань студентів з основних проблем курсу через розгляд конкретних практичних задач; розгляд тестів. Студент повинен відвідувати аудиторні заняття, самостійно опрацьовувати матеріали лекційних та практичних занять, вивчати рекомендовану нормативну літературу та рекомендовані навчальні посібники.


3.2 Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Предмет і метод політичної економії

Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. Розвиток економічної думки в Україні. Предмет політичної економії. Тлумачення предмета політичної економії різними школами. Економічна теорія і політична економія: проблеми взаємозв’язку .Економічні закони і категорії. Система економічних законів. Позитивна і нормативна політична економія .Метод політичної економії. Загальні методи наукового пізнання та їх використання Функції політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук. Політична економія, економічна політика та практика.


Розділ І. Загальні засади економічного розвитку

Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси

Виробничі можливості суспільства і потреби. Виробництво і його основні фактори. Межа виробничих можливостей. Продукт виробництва. Обмеженість ресурсів. Необхідний і додатковий продукт .Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація. Безмежність потреб. Закон зростання потреб. Корисність продукту. Об’єктивна і суб’єктивна корисність продукту. Гранична корисність продукту. Економічний інтерес, його об’єкт, функція. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв’язку. Єдність і суперечності в системі інтересів Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства.Тема 3. Економічна система суспільства

Економічна система: її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Критерії розвитку продуктивних сил. Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи. Структура економічних відносин. Соціально-економічні відносини. Організаційно-економічні і техніко-економічні відносини. Типи та еволюція економічних систем. Формаційний і загально-цивілізаційний підходи до типізації суспільства.Тема 4. Відносини власності

Власність як економічна категорія. Теорії власності. Привласнення і віджучення. Структура власності та її історичні типи, види і форми. Суб’єкти власності: їх еволюція. Об’єкти власності. Розвиток об’єктів власності. Юридична форма власності. Права власності .Власність на засоби виробництва та її вплив на способи поєднання чинників виробництва. Тенденції в розвитку відносин власності в Україні та у світі.


Тема 5. Форми організації суспільного виробництва

Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Суть і риси натурального господарства та його історичні межі. Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини виникнення товарного виробництва, його суть, ознаки і роль у розвитку суспільства. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності. Товар та його властивості. Суперечності товару. Вартість і ціна: альтернативні теорії. Функціонування товарного господарства та його закони.Тема 6. Гроші

Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть грошей. Функції грошей. Альтернативні теорії грошей. Грошовий обіг та його закони. Визначення грошової маси, необхідної для обслуговування товарного обігу. Сталість грошового обігу. Грошові реформи, гроші, ціна та інфляція. Рівновага грошової та товарної мас. Еволюція грошей. Сучасна грошова система.


Розділ 2. Загальні основи ринку


Тема 7. Ринок: сутність, функції, структура та умови формування

Інституціональні основи ринкової економіки. Ринкові відносини, іх суб’єкти і об’єкти. Визначення ринку: альтернативні теорії. Функції ринку. Умови формування і розвитку ринку. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна: механізм формування і функції. Конкуренція та її сутність. Функції та форми конкуренції. Конкуренція і монополія. Конкуренція і моделі ринків. Особливості ринкових відносин в Україні.Тема 8. Класифікація ринків

Принципи класифікації ринків Ринок предметів споживання і послуг, його функції та соціально-економічне значення. Ринок засобів виробництва. Загальні проблеми формування цін на ресурси. Ринок праці та розподіл трудових ресурсів. Ринок капіталу та його складові. Ринок нерухомості та його особливості. Оренда та орендна плата. Проблеми формування ринків праці, землі та капіталів в Україні.Тема 9. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу

Поняття та основні риси інфраструктури ринку. Позичковий капітал і відсоток. Банки, їх роль та функції. Центральні і комерційні банки. Фінансово-кредитні установи. Сутність кредиту та його форми. Відсоток та його економічна природа Банківський прибуток. Капітал у сфері торгівлі. Витрати обігу. Роздрібна та оптова торгівля. Товарні біржі. Торговельний прибуток. Фондова біржа. Цінні папери. Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів.


Розділ 3. Суб’єкти ринкової економіки

Тема 10. Домогосподарства

Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин. Сектор домогосподарств. Домогосподарства як постачальники ресурсів. Доходи домогосподарства. Витрати домогосподарства. Розподіл доходів на особисте споживання, податки і заощадження. Витрати на споживання. Місце домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і доходів.


Тема 11. Підприємство і підприємництво


Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Цілі та функції підприємства. Види та форми підприємств. Суть підприємництва і умови його існування. Види та функції підприємництва. Капітал підприємства. Кругообіг капіталу і його стадії. Функціональні форми капіталу. Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал. Зношення основного капіталу. Амортизація. Витрати виробництва. Суть витрат виробництва. Види витрат. Собівартість продукції її види та структура. Витрати виробництва, вартість товару і його ціна. Альтернативні підходи Прибуток як економічна категорія. Теорії прибутку. Норма прибутку і фактори, що на неї впливають.

Тема 12. Капітал і наймана праця


Первісне нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в Україні. Перетворення грошей у капітал. Загальна форма руху капіталу Капітал як економічна категорія. Альтернативні теорії капіталу. Капітал і праця. Трудові відносини: сутність і структура. Наймана праця. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти. Винагорода за працю. Заробітна плата: сутність, форми, системи. Теорії заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Продукт праці та заробітна плата. Мінімальна заробітна плата та її критерії.

Тема 13. Підприємництво в аграрній сфері.

Аграрне виробництво – особлива сфера вкладання капіталу і праці. Відносини власності в сільському господарстві. Форми господарювання в сільському господарстві та їх особливості. Фермерські господарства. Колективні і державні господарства. Особливості концентрації і централізації виробництва і капіталу в сільському господарстві. Агропромисловий комплекс (АПК).Рентні відносини. Земельна рента та її форми. Абсолютна, диференціальна і монопольна рента. Орендна плата. Ціна землі. Ринок земельних ресурсів в Україні і ціна землі. Ціна на сільськогосподарську продукцію. Державна підтримка сільського господарства.


Тема 14. Держава та її економічні функції


Держава як суб’єкт економічних відносин. Державний сектор в економіці. Держава як товаровиробник .Економічні функції держави. Захист конкуренції та антимонопольна політика. Перерозподіл ресурсів. Забезпечення правової бази.

Розподіл ресурсів і суспільні блага. Форми і методи державного регулювання економіки. Роль держави в кругообігу продукту, ресурсів і доходу. Трансформація економічних функцій держави в Україні.


Розділ 4. Економічне зростання і соціально-економічний прогрес

Тема 15. Форми суспільного продукту в процесі відтворення.

Сутність економічного відтворення та його основні елементи. Види економічного відтворення: просте і розширене. Відтворення всіх елементів економічної системи. Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту. методологічні аспекти системи національних рахунків. Валовий внутрішній продукт, його сутність і відтворювальна структура. Чистий національний продукт і національний дохід. Концепції національного доходу. Продуктивність суспільної праці та її роль у відтворювальному процесі. Тіньовий сектор в економічному відтворенні. Масштаби і особливості тіньової економіки в Україні. Національне багатство і його структура. Природне багатство. Проблеми розширеного відтворення багатства і шляхи розв’язання екологічних проблем..Тема 16. Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження.

Розподільні відносини та їх місце у відтворювальному процесі. Сутність розподілу національного доходу. Об’єктивні основи формування доходів населення. Диференціація доходів населення. Проблеми багатих і бідних. Межа бідності: абсолютна і відносна. Проблеми бідних і багатих в Україні. Необхідність перерозподілу національного доходу і доходів населення. Податки і соціальні витрати. Роль державного бюджету в перерозподілі національного доходу. Споживання і заощадження. Доходи населення і споживання. Схильність до споживання і заощадження. Необхідність державного регулювання розподілу доходів. Прожитковий мінімум і соціальний захист населення.Тема 17. Економічне зростання і його чинники.

Економічні цикли.

Економічне зростання та економічний розвиток. Типи економічного зростання. Нагромадження та його норма. Заощадження та інвестиції. Роль інвестицій в економічному зростанні. Матеріальні фактори економічного зростання. Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні. Теорії і моделі економічного зростання. Економічне зростання та економічні цикли. Види циклів. Фази економічного циклу. Економічні кризи та їх причини. Теорії циклів: дискусійні проблеми. Особливості розвитку економіки в Україні.


Тема 18. Зайнятість, відтворення робочої сили

та їх державне регулювання.

Зайнятість: сутність і форми. Теорії зайнятості. Повна зайнятість, виробничий потенціал і ефективність виробництва. Зайнятість та відтворення сукупної робочої сили. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Причини неповної зайнятості. Види і форми безробіття. Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової економіки. Державне регулювання зайнятості та його методи. Чинники розширеного відтворення робочої сили. Роль держави у регулюванні зайнятості та відтворенні робочої сили. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.Тема 19. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва

Господарський механізм, його суть і елементи. Особливості господарського механізму ринкової економіки. Форми і методи державного регулювання ринкової економіки. Планування і програмування. Фінансова система і фінансова політика в державі. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси. Фіскальна політика. Способи збалансування державного бюджету. Фіскальні методи регулювання виробництва. Механізм грошово-кредитного регулювання. Вплив грошово-кредитної політики на рівень суспільного виробництва. Необхідність удосконалення механізму господарювання в Україні.Розділ 5. Формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем

Тема 20. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи

Економічна система капіталізму вільної конкуренції: суть і основні ознаки. Об’єктивні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталістичної системи. Роль ринку в регулюванні економіки капіталізму. Економічна система монополістичного капіталізму. Концентрація і централізація виробництва та капіталу. Виникнення монополій та їх форми. Фінансово-монополістичний капітал і його сутність. Фінансово-монополістичні групи. Фінансова олігархія. Державно-монополістична стадія еволюції капіталістичної економічної системи.Тема 21. Економічна система сучасного капіталізму

Сутність і ознаки змішаної економічної системи. Приватний, акціонерний і державний сектори економіки. Межі ринку. Державне регулювання економіки. Сучасні методи державного регулювання змішаної економіки. Розподіл державою національного доходу і ресурсів. Межі державного втручання в регулювання економічного відтворення. Роль держави в регулюванні цін. Регулювання заробітної плати. Профспілки і ринок праці. заробітна плата та її динаміка. Монополії та олігополії в умовах регульованого капіталізму. Соціально-економічний прогрес та історичні перспективи економічної системи змішаного капіталізму.


Тема 22. Соціалістична економічна система та її еволюція


Теорія і практика економічної системи соціалізму. Соціалізм і адміністративно-командна економіка. Механізм функціонування соціалістичної адміністративно-командної економіки: директивне планування і централізоване управління. Державна власність та її межі. Теорія і практика товарно-грошових відносин за адміністративно-командної системи соціалізму. Планове ціноутворення. Суперечності одержавленої економічної системи та її загострення. Загальна криза і розпад світової системи соціалізму.

Тема 23. Закономірності та особливості розвитку перехідних економік

Зміст перехідної економіки: загальне і особливе. Об’єктивні чинники перехідного стану. Риси і типи перехідної економіки. Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються. Економічний устрій в умовах переходу до соціально орієнтованої економічної системи. Формування інституційних та економічних умов переходу до нової системи господарювання. Суперечності перехідної економіки. Роздержавлення і приватизація власності. Форми власності. Становлення і розвиток підприємництва. Змішана економіка і соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах. Структура змішаної економіки. Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури .Особливості ринкової трансформації економіки України.


Розділ 6. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Тема 24. Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин

Світове господарство: його суть та структура. Розвинуті країни ринкової економіки. Країни, що розвиваються. Країни з перехідною економікою. Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини. Міжнародна торгівля. та її економічні основи. Міжнародні товарні ринки. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та не митні засоби регулювання зовнішньої торгівлі. Сутність і форми міжнародного руху капіталів, його масштаби, динаміка та географія. Прямі та портфельні інвестиції. Міжнародні кредити .Міжнародні валютно-фінансові відносини. Міжнародна валютна система, валютні ринки і валютний курс. Конвертованість валюти. Платіжний баланс та його регулювання. Міжнародні валютно-фінансові організації. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.Тема 25. Економічні аспекти глобальних проблем

Причини виникнення та суть глобальних проблем. Економічне зростання та глобальні проблеми. Основні глобальні проблеми сучасності. Класифікація глобальних проблем. Роззброєння та його роль у вирішенні глобальних проблем, Екологічна криза та форми її прояву. Паливно-енергетична та сировинна проблеми. Проблеми економічної відсталості окремих країн. Міжнародне співробітництво в розв’язання глобальних проблем та розвитку світового господарства.

4.4. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, ІНШИХ МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Основна література

 1. Базилевич В.Д. Базилевич К.С., Баластрик Л.О Макроекономіка: Підручник для студ. вищих навч. закладів. – К.: Знання, 2007. – 368 с.

 2. Білецька Л.В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник / Л.В. Білецька. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

 3. Гальчинський А.С., Основи економічних знань: Навчальний посібник / А.С.Гальчинський , П.С.Єщенко , Ю.І.Палкін. - К.: Вища школа, 2007.- 365

 4. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: Навчальний посібник / Дзюбик С.Д., Ривак О.С. – К.: Знання, 2006. – 481 с.

 5. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій / Задоя А.О. – К. Знання, 2000. – 211 с.

 6. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. – М.: Пргресс, 1978.- 494 с.

 7. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы, политика: В 2 т.: Пер. с англ. – М.: Республика, 1996. – 785 с.

 8. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3 т.: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993.- 451 с.

 9. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 687 с.

 10. Основи економічної теорії: Підручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко,Г.Н Климко та ін./ За ред. А.А Чухна. – К.: Вища шк.,2001.- 704 с.

 11. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О.Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 532 с.

 12. Політична економія: Навч.-метод. Посібник для сам ост вивч. Дисципліни / За ред.. д-ра екон. наук, проф.. К.Т. Кривенка.- К.:КНЕУ, 2003. – 128 с.

 13. Політична економія: Підручник / За за.ред. Ю.В. Ніколаєнка – К.: ЦУЛ, 2003. – 287 с.

 14. Політична економія: Навч. посіб. / Г.А. Оганян, В.О. Паламарчук, А.П. Румянцев та ін.; За ред. Г.А. Оганяна. – К.: МАУП, 2003. – 520 с.

 15. Політична економія: Навчальний посібник / За аг. Ред.. О.С.Степури. – К.: Кондор, 2006. – 408 с.

 16. Радіонова І.Ф. Загальна економіка: Підручник. / Радіонова І.Ф. – К.: АПН, 2000. – 205 с.

 17. Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика: Підручник. / Радіонова І.Ф.т – К.: Таксон, 1996. – 237 с.

 18. Радіонова І.Ф.Макроекономіка: Навчальний посібник. / Радіонова І.Ф. – К.: Університет економіки та права «КРОК», – 2004. – 72 с.

 19. Радіонова І.Ф.Макроекономіка: теорія та політика: Підручник. / Радіонова І.Ф. – К.: Таксон, 2004. – 348 с.

 20. Радіонова І.Ф. Макроекономіка –2: навч. посібник / І.Ф.Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв. Київ – Каменець-Подільський: Аксіома. – 2010.–424 с.

 21. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. // Антология экономической классики. – М.: Эконов ключ. – 1993. – С. 79-396

 22. Ткаченко Н.О. Політична економія. Економічна теорія (Практикум): Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів економічних спеціальностей коледжу. – К.: Університет економіки і права «КРОК», 2009.- 230 с.

 23. Ткаченко Н.О. Політична економія. Економічна теорія: Навчально методичний посібник для студентів економічних спеціальностей коледжу. / Ткаченко Н.О. – К.: Університет економіки та права «КРОК». – 2009 – 355 с.

 24. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання-Прес. 2007. – 719 с.


Додаткова література

 1. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с.

 2. Бальцерович Л. Свобода і розвиток: Економія вільного ринку. Пер. з пол. - Львів: Незалежний культурологічний журнал «і», 2000. - 334 с.

 3. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2000. - 384 с.

 4. Бункина М. К. Монетаризм. - М.: АО «ДИС», 1994. - 80 с.

 5. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник / С. М. Чистов, А. С.Никифоров, Т. Ф.Куценко та ін. - К.: КНЕУ, 2000. – 364 с.

 6. Історія економічної думки України: Навчальний посібник для економічних вузів та факультетів. - К.: Либідь, 1993. -272 с.

 7. Красота О.В. Політична економія. Економічна теорія: Навчально-методичний посібник.- К.:- Університет економіки та права «КРОК», 2008.

 8. Курс экономики: Учебник для вузов. / Под ред. Б. А. Райзберга. - М.: ИНФРА, 2000. –716 .

 9. Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник. - К.: Знання, 1998. -169 с.

 10. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник. - 2-ге вид., стер -К.: Знання, 2001.-215 с.

 11. Маркс К. Капітал. Т. 1 // Маркс К., Енгельс Ф. - Твори. – Т. 23.

 12. Маркс К. Капітал. Т.2 // Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. – Т. 24.

 13. Маркс К. Капітал. Т. 3 // Маркс К., Енгельс Ф. - Твори. – Т. 25. – Ч. 1,2.

 14. Общая теория денег и кредита: Учебник для вузов / Под ред. Е. Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 359 с.

 15. Сливоцький А. Міграція капіталу / Пер. з англ. - К.: Пульсари, 2001. - 296

 16. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2000. – 324 с.

 17. Туган-Барановский М.И. Основы политической экономии.- М.: РОССПЭН, 1998.

 18. Туган-Барановський М.І. Політична економія: Курс популярний.- К.: наук. Думка, 1994.

 19. Тхоржевський Р. Й. Нариси історії грошей в Україні (з давніх часів до сучасності): Навчальний посібник. - Тернопіль: Вид-во Карп'юка, 1999. -238 с.

 20. Українська економічна думка: Хрестоматія / Упоряд., наук. ред. пер., авт. вступ, розд. і біогр. довід. С. М. Злупко. -К.: Знання, 1998. - 448 с.

 21. Філіпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2000. – 174 с.

 22. Чухно А.А. Цивилизационный и формационный подходы и их роль в экономической теории и общественной практике // Экономика Украины.- 2001.- №6.- с.39-47.Підпис розробника: _________________
Каталог: media -> library -> category -> knmzd
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій підприємства»
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками
knmzd -> «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах»
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни «культурологія»
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права Київ Мета та завдання навчальної дисципліни
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економічної психології спеціальність 03010201 «Психологія»
knmzd -> Робоча програма навчальної дисципліни 8-н міжнародний менеджмент напрям підготовки або спеціальність 8

Скачати 274.14 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка