Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частинаСкачати 121.82 Kb.
Дата конвертації18.10.2016
Розмір121.82 Kb.
ТипПоложення
Затверджую

Ректор Миколаївського національного

університету імені В.О. Сухомлинського

В.Д. Будак ______________________

«___» _____________________ 2011р.

 

 Положення

про аспірантуру Миколаївського національного

університету імені В.О. Сухомлинського

 

1. Загальна частина

 

1.1.Це положення регламентує діяльність університету у галузі підготовки наукових кадрів.1.2.Аспірантура є формою підготовки наукових кадрів (кандидатів наук). Її діяльність узгоджується законодавством України, Конституції України, закону України про «Вищу освіту» (від 01.07.2014 р. № 1556-VII), «Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309.

1.3.   Відкриття і закриття аспірантури здійснює Вчена рада МНУ імені В.О. Сухомлинського, контроль за її діяльністю виконує проректор з наукової роботи.

1.4.   Напрями підготовки кандидатів наук з переліком відповідних спеціальностей, за поданням кафедр та рад Інститутів і факультетів розглядаються Вченою радою і затверджуються ректором МНУ імені В.О. Сухомлинського з наступним поданням у Міністерство освіти і науки України.

1.5.   Підготовка в аспірантурі здійснюється за двома формами навчання: з відривом від виробництва і без відриву від виробництва.

1.6.   Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва – чотирьох років. До терміну навчання в аспірантурі не включається період хвороби (тривалістю понад один місяць), перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутністю з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада університету оцінює обставини, що унеможливлювали роботу над дисертацією і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі (але не більше одного року).

        Взаємозобов’язання аспіранта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням та університету визначаються в типовій угоді.

1.7.   Аспірантура вважається успішно завершеною за умови виконання аспірантом дисертаційного дослідження, схвалення дисертації кафедрою та подання її на розгляд спеціалізованої ради.

Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з аспірантури з дня захисту дисертації.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.

 

2. Правила прийому до аспірантури

 

2.1.   Університет подає у засоби масової інформації оголошення про конкурсний прийом до аспірантури не пізніше ніж за три місяці до початку прийому із зазначенням наукових спеціальностей, терміну подання (один місяць), умов прийому та переліку необхідних документів.2.2.   До аспірантури МНУ ім. В.О. Сухомлинського на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію  магістра.

2.3.   Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора такі документи:

         – заяву;

         – особовий листок з обліку кадрів;

         – список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.

         – медичну довідку про стан здоров’я за формою 286-У;

         – копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації  магістра;

         – посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

         – копію паспорта.

Паспорт і диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

2.4.   Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під головуванням ректора МНУ імені В.О. Сухомлинського. Члени приймальної комісії, кількість яких не може перевищувати трьох осіб з кожної спеціальності, призначаються ректором МНУ імені В.О. Сухомлинського із числа завідувачів профільних кафедр, а також фахівців, які будуть залучені до керівництва роботою аспірантів.

2.5.   Приймальна комісія вирішує про допуск до вступу в аспірантуру, про що вступникові сповіщається не пізніше ніж за тиждень після подання ним документів. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін усіх або вищезазначених документів або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

2.6.   Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності з української мови, філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням Вченої ради МНУ імені В.О. Сухомлинського у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

2.7.   Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості трьох осіб, які призначаються ректором МНУ імені В.О. Сухомлинського і до складу яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної комісії з наукової спеціальності включаються і передбачувані наукові керівники.

2.8.   Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились, із розрахунку 10 днів на кожний іспит. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються. До відпустки не включається час проїзду від місця роботи вступника до місця знаходження аспірантури і назад. Витрати на проїзд та проживання несе вступник. Документом, який засвідчує право вступника до аспірантури на додаткову оплачувану відпустку є повідомлення приймальної комісії за підписом ректора МНУ імені В.О. Сухомлинського про допуск вступника до складання вступних іспитів.

2.9.   На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою відповідного вищого навчального закладу (факультету), які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора МНУ імені В.О. Сухомлинського.

Рішення про прийом до аспірантури або відмова в прийомі повідомляється вступникові у п’ятиденний термін після прийняття рішення приймальною комісією.

 

3. Організація навчання

 

3.1    Кожному аспірантові ухвалою Вченої ради та наказом ректора призначається науковий керівник з числа докторів (кандидатів) наук. Науковий керівник консультує аспіранта з наукової проблематики, контролює виконання ним затвердженого індивідуального плану та несе відповідальність за якісне виконання дисертаційної роботи. Кількість аспірантів, прикріплених до одного наукового керівника, визначається за його згодою, ректором і не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (для кандидатів наук – 3). Оплата праці наукових керівників проводиться з розрахунку 50 годин на рік на одного аспіранта.3.2.   Тема дисертації та індивідуальний план роботи над нею розглядається кафедрою і затверджується ухвалою Вченої ради.

3.3.   Аспірант працює за індивідуальним планом, періодично звітує про його виконання на засіданнях кафедри й атестується науковим керівником.

3.4.   Для проведення наукових досліджень за обраною темою аспіранти можуть бути відряджені як до наукових центрів і провідних вищих навчальних закладів України, так і закордонних.

3.5.   Аспіранти користуються щорічно канікулами тривалістю два місяці, які включаються до загального терміну навчання.

3.6.   Аспіранти мають право на роботу за сумісництвом у відповідності до діючого законодавства.

3.7.   Аспірант, який не виконує у встановлений термін індивідуального плану, відраховується з аспірантури наказом ректора. Аспірант може бути відрахований з аспірантури за порушення Статуту МНУ імені В.О. Сухомлинського, цього Положення, правил внутрішнього розпорядку МНУ імені В.О. Сухомлинського, а також за протиправні дії.

 

4. Права та обов’язки аспіранта

 4.1.   Аспірант має право:

–            користуватися навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою МНУ імені В.О. Сухомлинського;

–            отримати всі види наукової інформації і наукове консультування;

–            брати участь у науковій діяльності кафедри;

–            переривання навчання з поважних причин із подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються Вченою радою університету;

–            отримати державну стипендію встановленого розміру;

–            участь у виборах до органів самоврядування МНУ імені В.О. Сухомлинського;

–            безпечні й нешкідливі умови навчання і праці;

–            працевлаштування згідно з типовою угодою у разі зарахування на навчання за державним замовленням;

–            покладання на аспірантів обов’язків, не пов’язаних із підготовкою дисертації, забороняється;

–            термін навчання в аспірантурі зараховується до науково-педагогічного стажу;

–            забезпечення впорядкованим житлом – у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням – на час навчання за умови оплати вартості користування житлом самим аспірантом;

4.2.   Аспірант за час навчання в аспірантурі зобов’язаний:

–            дотримуватися вимог законодавства України, моральних та етичних норм поведінки;

–            ґрунтовно оволодіти знаннями, формувати практичні навички, професійну майстерність та культурний рівень;

–            опанувати методологію проведення наукових досліджень;

–            виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією. Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає складання кандидатських іспитів зі спеціальності, іноземної мови та філософії, а у разі необхідності додаткового іспиту, визначеного рішенням спеціалізованої Вченої ради закладу, установи, де передбачається захист дисертації;

–            звітувати про виконання дисертації на засіданні профільної кафедри МНУ імені В.О. Сухомлинського;

–            у встановлений термін захистити дисертацію або подати її на розгляд спеціалізованої Вченої ради;

–            дотримуватися Статуту й Правил внутрішнього розпорядку МНУ імені В.О. Сухомлинського.

4.3.   Суперечки, що можуть виникати між аспірантами і МНУ імені В.О. Сухомлинського, вирішуються у відповідності зі Статутом МНУ імені В.О. Сухомлинського та чинним законодавством.

 

 

5. Здобувачі наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою 

Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою (далі – здобувачі), можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Здобувачі прикріплюються до вищих навчальних закладів, наукових установ, що мають аспірантуру з відповідних спеціальностей, з метою підготовки і захисту кандидатської дисертації, а також для поглибленого теоретичного вивчення спеціальних дисциплін, вивчення іноземної мови та філософії, складання кандидатських іспитів на термін до 5 років. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, правом прикріплення до вищих навчальних закладів, наукових установ як здобувачів не користуються. Особи, які повністю використали термін прикріплення як здобувачі, правом повторного прикріплення не користуються.

Для прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає на ім’я його керівника заяву, до якої додається список опублікованих наукових праць і винаходів та копія диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Для прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи з метою складання кандидатських іспитів здобувач подає на ім’я його керівника тільки заяву та витяг з рішенням Вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи, де виконується дисертаційна робота.

Керівник вищого навчального закладу, наукової установи на підставі письмового висновку передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди із здобувачем та висновків відповідної кафедри, відділу, лабораторії видає наказ про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника. Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук або за рішенням Вченої ради, як виняток, кандидати наук. Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, включаючи аспірантів і докторів. У разі прикріплення здобувача тільки для складання кандидатських іспитів науковий керівник не призначається.

Здобувачі протягом місяця після прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи подають на кафедру, у відділ, лабораторію на затвердження погоджений з науковим керівником індивідуальний план роботи. Теми дисертацій здобувачів після погодження на кафедрі, у відділі, лабораторії затверджуються Вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи.

Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи, щорічно звітують на засіданні кафедри, відділу, лабораторії, атестуються науковими керівниками.

Організацію, облік і контроль за роботою здобувачів над дисертацією здійснює відділ аспірантури вищого навчального закладу, наукової установи, до яких вони прикріплені. Здобувачі, які не виконують індивідуального плану роботи без поважних причин на підставі висновків атестації і наукового керівника і висновків кафедри, відділу, лабораторії підлягають відрахуванню.

Відповідно до індивідуального плану роботи здобувачі користуються необхідним обладнанням, лабораторіями, бібліотеками тощо за місцем прикріплення.

Здобувачі складають за місцем прикріплення кандидатські іспити з наукової спеціальності, іноземної мови та філософії, а також за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи інші іспити та заліки з урахуванням профілю підготовки. Якщо вищий навчальний заклад, наукова установа не має права приймання кандидатських іспитів з окремих дисциплін (іноземної мови, філософії), за клопотанням керівництва цих навчальних закладів, наукових установ здобувачам дозволяється складати кандидатські іспити в інших вищих навчальних закладах та наукових установах, що мають у своєму складі відповідні комісії з приймання кандидатських іспитів.

Здобувачі, які склали кандидатські іспити і виконали індивідуальний план роботи, допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача.

Здобувачу, який успішно поєднує виробничу або педагогічну діяльність з науковою роботою, може надаватися творча відпустка згідно з законодавством України.Для надання допомоги здобувачам, які навчаються за спеціальними курсами і готуються до складання кандидатських іспитів, а також спеціалістам, які вступають до аспірантури при вищих навчальних закладах, наукових установах, можуть створюватися групи підготовки із залученням до проведення занять у них науково-педагогічних і наукових працівників. Витрати, пов’язані з функціонуванням груп підготовки для здобувачів сторонніх організацій, проводяться за рахунок коштів здобувачів або організацій, де вони працюють.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор

Скачати 121.82 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка