Положення про аспірантуру та докторантуру Херсон 2011 Укладачі: д с. г н, професор В. В. Базалій; д с. г н, професор В. Г. Пелих; к с. г н, професор П. Н. Лазер; д е. н професор Н. С. ТанклевськаДата конвертації23.03.2017
Розмір0.64 Mb.
#13860
ТипПоложенняМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДВНЗ “ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
ПОЛОЖЕННЯ

про аспірантуру та докторантуру


Херсон 2011

Укладачі: д.с.-г. н, професор В.В.Базалій;

д.с.-г. н, професор В.Г.Пелих;

к.с.-г. н, професор П.Н.Лазер;

д.е. н професор Н.С.Танклевська;

к.с.-г.н., доцент І.О.Балабанова
Розглянуто і рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
___ від "_____" ____________ 20 року

Віддруковано редакційно-видавничим центром «Колос» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

вул. Р.Люксембург, 23, м. Херсон, 73006

тел. 41-44-32

ЗМІСТ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

2. ПРИЙОМ ТА ВІДРАХУВАННЯ З АСПІРАНТУРИ 5

ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ 6

Вимоги до написання рефератів 7

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 10

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСПІРАНТА 12

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ 12

Документи для складання кандидатських іспитів: 13

Кандидатські іспити з філософії 14

Кандидатські іспити з іноземної мови 14

6. ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ 15

7. ЗДОБУВАЧІ 17

Додаток 1 20

Додаток 2 22

Додаток 3 24


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»

від ___ ___________ 2011 року № ___

ПОЛОЖЕННЯ

про підготовку науково-педагогічних

і наукових кадрів ДВНЗ «ХДАУ»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Аспірантура ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» є структурним підрозділом, який здійснює свою діяльність з метою організації підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

1.1. Відділ аспірантури у своїй діяльності керується вимогами законів України „Про освіту”, ”Про вищу освіту”, Положенням „Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів” (Постанова Кабінету Міністрів України № 309 від 01.03.1999 р. із змінами), інших нормативно-інструктивних документів, рішень, наказів МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (МОНмолодьспорту) з питань підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів, наказів ректора, рішень вченої ради, розпоряджень проректора з наукової роботи.

1.2 Відкриття і закриття аспірантури і докторантури здійснює МОН молодьспорту, а в наукових установах Національної академії наук - її Президія.

У такому ж порядку подається клопотання про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі або докторантурі.1.3. Напрями підготовки кандидатів наук з переліком відповідних спеціальностей за поданням кафедр і рад факультетів розглядаються Вченою радою університету та затверджуються ректором ДВНЗ «ХДАУ» з подальшим поданням у МОН молодьспорту.

1.4. Навчання в аспірантурі відбувається з відривом від виробництва та без відриву від виробництва.

1.5. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – 3 роки, а без відриву - 4 роки. Періоди, коли аспірант не має можливості працювати над дисертацією з поважних причин, передбачених законодавством, не включаються до терміну навчання. Вчена рада ДВНЗ «ХДАУ» оцінює також інші обставини, що унеможливлюють роботу над дисертацією і визначає, чи можна рекомендувати продовжити на певний час термін навчання в аспірантурі (проте не більше, ніж на рік). Рішення з цього питання приймає ректор.

1.6. Аспірантура вважається успішно завершеною за умови виконання аспірантом дисертаційного дослідження, схвалення дисертації кафедрою та подання її на розгляд відповідної спеціалізованої ради.

1.7. Підготовка кандидатів наук у ДВНЗ «ХДАУ» здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України - за державним замовленням;

 • коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту.

1.8. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • - міжнародних договорів України;

 • - загальнодержавних програм;

 • - договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами.

1.9. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури за державним замовленням.

1.10. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється за позадержавним замовленням, визначається ректором ДВНЗ «ХДАУ» за поданням кафедр, узгодженим з проректором з наукової роботи.

2. ПРИЙОМ ТА ВІДРАХУВАННЯ З АСПІРАНТУРИ


2.1. Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом. Не пізніше, ніж за 3 місяці до початку навчання оголошується про прийом на вакантні місця із зазначенням спеціальностей, терміну прийому і переліку документів, необхідних до подання.

2.2. До аспірантури ДВНЗ «ХДАУ» приймаються громадяни України, особи без громадянства, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра, володіють державною мовою.

Громадяни інших держав можуть бути зараховані до аспірантури на підставі угод, укладених з ДВНЗ «ХДАУ», або відповідно до міждержавних і міжурядових угод. Умови вступу до аспірантури іноземних громадян регулюються Правилами прийому та навчання іноземних громадян у ДВНЗ «ХДАУ».2.3. Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора ДВНЗ «ХДАУ»:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією;

3) автобіографію;

4) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра; особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома;

5) список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які їх не мають, подають науковий реферат з обраної наукової спеціальності;

6) характеристику-рекомендацію до аспірантури з місця навчання або роботи;

7) посвідчення про складання кандидатських іспитів (при наявності);

8) медичну довідку про стан здоров’я за формою №286-у;

9) довідку з місця праці із зазначенням розміру посадового окладу;

10) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

11) паспорт і диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.


2.4. Для проведення вступних іспитів до аспірантури створюється комісії під головуванням ректора. Члени приймальної комісії, кількість яких не може перевищувати 3-х осіб з кожної спеціальності, призначаються ректором з числа провідних учених.

2.5. Приймальна комісія виносить рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника. Приймальна комісія може відмовити вступнику в допуску до вступних іспитів у зв’язку з неподанням усіх або окремих документів, що вказані в п.2.3. цього Положення, або подання їх після встановленого терміну.

2.6. Вступники до аспірантури складають іспити зі спеціальності, філософії та однієї із іноземних мов (англійська, німецька, іспанська, італійська, французька) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради ДВНЗ «ХДАУ» у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.

ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

Прийом вступних іспитів відповідно до вимог чинного законодавства, нормативних документів МОНмолодьспорту. Головна мета вступного іспиту (співбесіди) – це виявлення знань та умінь застосовувати їх у науковому дослідженні.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Особи, що вступають до аспірантури (з відривом і без відриву від виробництва), складають вступні іспити:

- зі спеціальності

- з філософії

- з однієї з іноземних мов на вибір – англійської, німецької або французької (в обсязі навчальної програми для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затвердженої МОНмолодьспорту).

Вимоги до написання рефератів


Складання вступного іспиту передбачає попереднє написання та подання реферату (статей) за обраною темою, як правило, пов’язаною з профілем наукових інтересів вступника.

На реферат слід подати письмову рецензію передбачуваного наукового керівника.

Реферат є самостійною письмовою науковою роботою, яку виконує вступник, коли готується складати вступний іспит.

Тему реферату обирає вступник сам (за погодженням із передбачуваним науковим керівником). Тема реферату має висвітлювати найважливіші проблеми, пов'язані з обраною науковою спеціальністю або планованою темою дисертаційної роботи вступника. Зміст реферату має бути погоджений з передбачуваним науковим керівником.

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної наукової проблеми, сучасної літератури, а також засвідчує володіння навиками логічного аналізу й узагальнення матеріалу, його системного викладу.

Реферат показує, чи автор обізнаний у фахових питаннях, чи здатний систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати ідеї та положення для методологічного аналізу проблематики, у якій планує спеціалізуватися вступник. Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без назви джерел літературних текстів не допускається.

Реферат обов'язково повинен мати титульну сторінку, на якій розміщуються такі реквізити: тема реферату, відомості про автора, місце й рік виконання реферату. Структурними елементами реферату є план, вступ, виклад змісту теми (як правило, 3 параграфи та підпараграфи), висновок, а також список основної літератури.

План містить всі перелічені вище структурні елементи реферату з вказаними сторінками. Основний зміст реферату поділений на параграфи чи розділи. Заголовки плану дублюються в тексті реферату.

Вступ - важливий змістовий елемент реферату. Форма його довільна, але в ньому обов'язково мають бути висвітлені такі питання: обґрунтування вибору теми, оцінка її з погляду актуальності та важливості, визначення її місця в науковій проблематиці, оцінка рівня і характеру розробки теми, зміст проблематики, яку автор вбачає в цій темі, формулювання мети й завдань дослідження в рефераті.

Основний зміст теми автор має самостійно виконати – теоретичним та емпіричним дослідженням відповідно до проблеми, заявленої у назві реферату, узагальненням існуючої економічної літератури або методологічною розробкою економічної проблеми з вказівкою на її застосування у сфері наукових інтересів автора реферату.

У висновку слід дати коротке резюме того, що викладено в основній частині реферату, висновки, які зроблені відповідно до поставлених завдань, або посилання на методологічне застосування опрацьованого у рефераті матеріалу. Автор реферату повинен також вказати на ту частину змісту реферату, яка є його особистим доробком.

Список використаної літератури повинен вказувати на вивчені автором праці, за якими може відбутись обговорення стосовно змісту реферату. Цей список має містити як фундаментальні наукові праці, так і останні публікації з обраної теми, наявні у вітчизняній та зарубіжній літературі. Використана література обов'язково має знайти своє відображення в рефераті (через аналіз та пряме цитування).Загалом текст реферату має бути обсягом 24–30 сторінок машинописного тексту через 1,5 інтервали. Він може бути виконаний у текстовому процесорі Microsoft Word 97-2003, при цьому використовуються такі параметри: гарнітура Times New Roman, кегль -14, інтервал – 1,5 (на сторінці – 28–30 рядків), обсяг – 28–30 сторінок. Реферат має бути зброшурований. До відділу аспірантури подається перший примірник з підписом автора. Реферат повинен відповідати вимогам наукової публікації, має бути вичитаний, акуратно оформлений із застосуванням наукового апарату текстового викладу (правильно складений бібліографічний опис літератури згідно з останніми вимогами, звірені цитати).

Вступники подають реферат до відділу аспірантури разом з документами для вступу до аспірантури.

Особам, які допущені до вступних іспитів до аспірантури (з відривом і без відриву від виробництва), для підготовки та складання вступних іспитів надають раз на рік додаткову оплачувану відпустку за основним місцем праці (з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит) (п. 38 "Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів”, затвердженого постановою КМУ від 01.03.99 №309 зі змінами). Право на додаткову оплачувану відпустку надається на підставі сповіщення приймальної комісії вищого навчального закладу, наукової установи про допуск до складання вступних іспитів.

2.7. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, що призначаються ректором ДВНЗ «ХДАУ». До складу комісій входять кваліфіковані спеціалісти (доктори і кандидати наук) зі спеціальності, з якої вступає кандидат до аспірантури. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть входити кандидати наук, доценти і висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

{ Пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 254

( 254-2010-п ) від 02.03.2010, N 642 ( 642-2010-п ) від

28.07.2010 }2.8. На підставі результатів конкурсних іспитів приймальна комісія виносить рішення щодо кожного вступника. При рівності конкурсних балів переважне право при зарахуванні мають особи:

 • рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою ДВНЗ «ХДАУ» або вченою радою іншого вищого навчального закладу;

 • рекомендовані кафедрою, радою факультету ДВНЗ «ХДАУ»;

 • мають публікації у фахових та інших виданнях;

 • повністю або частково склали кандидатські іспити;

 • є переможцями чи призерами Всеукраїнських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів студентських науково-дослідних робіт;

 • мають затверджену тему кандидатської дисертації.

2.9. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора ДВНЗ «ХДАУ». Рішення про прийом до аспірантури або відмова в прийомі повідомляється вступникові у п’ятиденний термін після прийняття рішення приймальною комісією.

2.10. Здобувачі наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою, прикріплюються до відповідних кафедр ДВНЗ «ХДАУ» на термін до 3 років. Здобувачі вивчають необхідні дисципліни, складають кандидатські іспити.

2.11. Особи, які повністю використали термін прикріплення як здобувачі, правом повторного прикріплення не користуються.

2.12. Для прикріплення до вищого навчального закладу з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає такі документи:

1) заяву, підписану науковим керівником;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) автобіографію;

4) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра; особи, які здобули відповідну освіту за кордоном подають копію нострифікованого диплома;

5) список опублікованих наукових праць. Здобувачі, які їх не мають подають науковий реферат з обраної наукової спеціальності;

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (при наявності);

7) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;

8) паспорт та диплом про вищу освіту подаються здобувачем особисто.

2.13. Для прикріплення до вищого навчального закладу з метою складання кандидатських іспитів здобувач подає на ім'я ректора заяву та витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу, де виконується дисертаційна робота. У разі прикріплення здобувача тільки для складання кандидатських іспитів науковий керівник не призначається.

2.14. Ректор ДВНЗ «ХДАУ» на підставі письмового висновку передбачуваного наукового керівника, за результатами співбесіди із здобувачем, висновків (витяг з протоколу) відповідної кафедри видає наказ про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника.

2.15. Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидати наук. Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, включаючи аспірантів і докторантів.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні впродовж календарного року.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали кілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури, і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.


Аспірант або докторант може бути відрахованим з аспірантури або докторантури


 1. за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, наукової установи,

 2. за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, передбачених пунктом 19 цього Положення.

Рішення про відрахування аспіранта або докторанта приймає Вчена рада університету. На підставі рішення Вченої ради аспірант або докторант відраховується з аспірантури або докторантури наказом керівника університету.

Аспірант або докторант, який був зарахований до аспірантури або докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ


3.1. Кожному аспірантові ухвалою Вченої ради університету та наказом ректора ДВНЗ «ХДАУ» призначається науковий керівник з числа докторів (кандидатів) наук. Науковий керівник консультує аспіранта з наукової проблематики, контролює виконання ним затвердженого індивідуального плану та несе відповідальність за якісне виконання дисертаційної роботи. Кількість аспірантів, прикріплених до одного наукового керівника, визначається за його згодою, ректором і не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (для кандидатів наук - 3). Оплата праці наукових керівників здійснюється з розрахунку 50 годин на рік на одного аспіранта.

3.2. Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення на відповідної кафедрі затверджується ухвалою вченої ради ДВНЗ «ХДАУ» не пізніше тримісячного терміну після зарахування вступника до аспірантури.

3.3. Аспірант працює за індивідуальним планом, звітує про його виконання на засіданнях кафедри не менше ніж два рази на рік і щорічно атестується науковим керівником, атестаційною комісією.

3.4. Для проведення наукових досліджень за обраною темою аспіранти можуть бути відряджені до наукових центрів, провідних вищих навчальних закладів України.

3.5. Аспірант, який не виконує у встановлений термін індивідуального плану, за поданням кафедри відраховується з аспірантури наказом ректора. Аспірант може бути відрахований з аспірантури за порушення Статуту ДВНЗ «ХДАУ», цього Положення, а також за протиправні дії.

3.6. Керівники організацій зобов'язані звільнити з роботи осіб, зарахованих до аспірантури з відривом від виробництва, в необхідний для навчання термін. Підставою для звільнення з роботи є копія наказу про зарахування особи до аспірантури.

3.7. Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури з відривом від виробництва, стипендія призначається з дня їх зарахування, а тим, які навчаються в аспірантурі за контрактом, відповідно до умов контракту.

3.8. Здобувачі протягом місяця після прикріплення до вищого навчального закладу подають до розгляду на засіданні кафедри тему дисертаційного дослідження та індивідуальний план роботи. Тема дисертації здобувача після погодження на кафедрі затверджуються вченою радою ДВНЗ «ХДАУ».

3.9. Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи, щорічно звітують на засіданні кафедри й атестуються науковими керівниками.

3.10. Організацію, облік і контроль за роботою здобувачів над дисертацією здійснює відділ аспірантури ДВНЗ «ХДАУ». Здобувачі, які не виконують індивідуального плану роботи без поважних причин, на підставі висновків атестації наукового керівника і висновків кафедри підлягають відрахуванню.

3.11. На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСПІРАНТА


4.1. Аспірант має право:

 • користуватися навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою ДВНЗ «ХДАУ»;

 • отримувати всі види наукової інформації і наукове консультування;

 • брати участь у науковій діяльності кафедри;

 • переривати навчання в аспірантурі з поважних причин з подальшим поновленням;

 • отримувати державну стипендію встановленого розміру;

 • призначення в установленому порядку іменних стипендій та ін.

 • обирати і бути обраним в органи самоврядування ДВНЗ «ХДАУ»;

 • на безпечні та нешкідливі умови праці;

 • на забезпечення впорядкованим житлом на термін навчання у випадку, якщо аспірант іногородній та за умови оплати вартості користування житлом самим аспірантом;

 • користуватися щорічно канікулами тривалістю два місяці;

 • на роботу за сумісництвом у відповідності до діючого законодавства.

4.2. Аспірант за час навчання в аспірантурі зобов’язаний:

-  дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;

- оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

- опанувати методологію проведення наукових досліджень;

- виконати індивідуальний план роботи над дисертацією;

- скласти відповідні кандидатські іспити з урахуванням профілю підготовки;

- звітувати про хід виконання дисертаційних досліджень на засіданнях кафедри;

- завершити роботу над дисертацією і подати її до захисту до спеціалізованої ради;

- дотримуватися Статуту ДВНЗ «ХДАУ», цього Положення і Правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ «ХДАУ».

4.3. Суперечки, що можуть виникати між аспірантами і ДВНЗ «ХДАУ», вирішуються відповідно до Статуту ДВНЗ «ХДАУ» та чинного законодавства.

4.4. Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою, а аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням, - згідно з контрактом.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ


5.1. Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності. Складання кандидатських іспитів здобувачами є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук. Кандидатські іспити складаються з іноземної мови, філософії та спеціальності.

5.2. Аспірант або здобувач, який має вищу освіту зі спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі науки за переліком спеціальностей наукових працівників.

5.3. Прийом кандидатських іспитів у аспірантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, та співробітників університету безкоштовно. Аспіранти, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням і здобувачі інших установ складають кандидатські іспити на комерційній основі.

5.4. Кандидатський іспит зі спеціальності складається за умови затвердженої вченою радою теми дисертації.

Кандидатські іспити зі спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, і додаткової програми, що розробляється відповідним відділом і затверджується Вченою радою університету.

Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов’язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

5.5. Допуск здобувачів до складання кандидатських іспитів здійснюється за наказом ректора (заступника керівника) ДВНЗ «ХДАУ» не пізніше, ніж за місяць до його проведення.

У разі подання здобувачем до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією.

У разі неявки здобувача на іспит з поважних причин він може бути допущений до складання кандидатського іспиту протягом поточної сесії.
5.6. Кандидатські іспити приймаються два рази на рік у формі сесій:


Періоди сесії

Прийом документів

Проведення кандидатських іспитів

Весняна

«01» по «25» травня

«01» по «30» червня

Осіння

«01» по «25» жовтня

«01» по «30» листопада

Документи для складання кандидатських іспитів:


 1. Заява на ім’я ректора.

 2. Витяг з рішення вченої ради університету або іншого ВНЗ про затвердження теми.

 3. Особовий листок з обліку кадрів (завірений).

 4. Клопотання організації про здачу кандидатських іспитів.

 5. Копія диплома, додатку до диплома (завірена).

 6. Для здобувачів, які не є працівниками університету та аспірантам, які навчаються на комерційних засадах, квитанцію про оплату кандидатських іспитів.

 7. Реферати з іноземної мови, філософії, затверджену програму вченою радою університету (для складання іспиту зі спеціальності).

 8. Паспорт і диплом про закінчення ВНЗ подаються особисто здобувачем.

Після складання кожного кандидатського іспиту видається посвідчення встановленої форми (яке знаходиться на офіційному сайті університету у розділі аспірантура та докторантура «посвідчення»). За місцем складання останнього кандидатського іспиту ці посвідчення замінюються на єдине посвідчення.


Кандидатські іспити з філософії


Кандидатські іспити з філософії складаються у вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації, які мають самостійні кафедри філософії або суспільних наук (за наявності в штаті не менше одного доктора філософських наук); (Абзац перший пункту 71 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 960 від 14.06.2000, N 1124 від 27.08.2004 )

Кандидатські іспити з філософії приймаються за типовими програмами, затвердженими МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Кандидатські іспити з іноземної мови


Кандидатський іспит з іноземної мови складаються в ДВНЗ «Херсонському державному аграрному університеті» на кафедрі іноземних мов.

Кандидатські іспити з іноземної мови приймаються за типовими програмами, затвердженими МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ.Комісії з прийому кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначаються ректором університету у складі голови комісії (проректора, декана факультету денної форми навчання) і не менше двох членів з числа кваліфікованих спеціалістів - докторів і кандидатів наук.

До складу комісії з прийому кандидатських іспитів зі спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій - кандидатом наук з цієї спеціальності.

До складу комісії з прийому кандидатського іспиту з іноземної мови повинно входити не менше двох викладачів кафедри іноземних мов, а також викладач спеціальної кафедри або науковий співробітник, який має науковий ступінь зі спеціальності здобувача наукового ступеня кандидата наук і вільно володіє відповідною іноземною мовою.

До складу комісії з прийому кандидатського іспиту з філософії повинно входити не менше двох фахівців, один з яких має бути доктором філософських наук, а другий - кандидатом філософських наук.

На кандидатських іспитах можуть бути присутні члени відповідної спеціалізованої вченої ради університету, ректор, проректори, представники МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ, Вищої атестаційної комісії, Національної академії наук, міністерств, інших органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

Кандидатські іспити, за рішенням приймальної комісії проводяться з використанням екзаменаційних білетів. Для підготовки до відповіді використовуються екзаменаційні листки, які зберігаються після іспиту протягом року.

Вимоги допуску для складання кандидатського іспиту
Для складання кандидатського іспиту з іноземної мови необхідно отримати допуск.

До складання кандидатського іспиту допускають аспіранти та по шукачі, що мають відповідний рівень підготовки, склали заліковий тест на кафедрі іноземної мови та підготували реферат з проблеми наукового дослідження. Реферат складається з україномовного огляду наукових робіт, прочитаних іноземною мовою, словника (100 термінів даної галузі наук) та повідомлення про наукове дослідження, викладеного іноземною мовою в обсязі двох машинописних сторінок.

Звітними документами про складання кандидатського іспиту є реферат і протокол з результатами іспиту.

Загальна оцінка виводиться на підставі результатів іспиту та оцінки з реферат.Для складання кандидатського іспиту з філософії необхідно отримати допуск. Допуск видається після закінчення курсів з філософії й оформлення реферату (20-25 с.), що торкається філософських проблем обраного здобувачем наукового дослідження. Реферат виконується українською мовою за вимогами, поданим вище. Допуск засвідчується підписом голови приймальної комісії на рефераті.

Рівень знань здобувача оцінюється за чотирибальною системою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".


6. ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ


(постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999р. №309 Київ)

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові та прикладні наукові дослідження.

Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років, крім умов, передбачених у пунктах 19 та 20 цього Положення.

Кафедра, відділ, лабораторія в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури.

Вчена рада вищого навчального закладу, наукової установи в місячний термін розглядає висновки кафедри, відділу, лабораторії, факультету щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури.

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом керівника вищого навчального закладу, наукової установи.

Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації за місцем його підготовки може призначатися з числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів - докторів наук - науковий консультант, який несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне виконання докторантом дисертації. Науковими консультантами можуть призначатися також провідні вчені - доктори наук сторонніх організацій.

Кількість докторантів, прикріплених до одного наукового консультанта, визначається за його згодою керівником вищого навчального закладу, наукової установи й не повинна перевищувати 3 осіб одночасно, включаючи докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.

На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 академічних годин на одного докторанта.

31. Щороку докторанти подають до вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи після попереднього обговорення на кафедрі, у відділі, лабораторії звіт про виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі. Результати атестації затверджуються керівником вищого навчального закладу, наукової установи.

Умови прийому до докторантури

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки й опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові та прикладні наукові дослідження. Віковий ценз вступників – до 45 років.

Навчання в докторантурі ДВНЗ «Херсонського аграрного університету» здійснюється з відривом від виробництва.

Термін навчання – 3 роки.

Прийом документів здійснюється до «____» _________ 20 р; зарахування – з «_____» ___________ 20 р. щорічно.


Кандидати до докторантури подають на розгляд вченої ради університету такі документи:

1) заява на ім’я ректора університету;

2) особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;

3) копія диплому кандидата наук (засвідчена за місцем роботи);

4) розгорнутий план докторської дисертації;

5) список наукових праць, у т.ч. кількість опублікованих після захисту кандидатської дисертації (12) та одноосібних (3);

6) висновок 3 - х докторів наук (фахівців з даної галузі) за темою докторського дослідження, яке повинно бути виконане не менше ніж на 70%;

7) витяги з протоколу засідання кафедри, вченої ради факультету.


Кафедра в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді вступників до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури.

Вчена рада ДВНЗ «ХДАУ» в місячний термін розглядає висновки кафедри, щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури.

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора університету.

Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації за місцем його підготовки може призначатися науковий консультант з числа висококваліфікованих науково- педагогічних і наукових кадрів – докторів наук, який несе особисту відповідальність за якісне та своєчасне виконання докторантом дисертації. Науковим консультантами можуть призначатися також провідні вчені – доктори наук сторонніх організацій (на безоплатній основі).

На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 академічних годин на одного докторанта.

Щороку докторанти подають до вченої ради університету після попереднього обговорення на кафедрі, раді відповідного факультету та ректораті звіт про виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі.

Результати атестації затверджуються ректором університету.

Докторант може бути відрахованим з докторантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

Особи, які раніше пройшли повний курс підготовки в докторантурі, а також відраховані з неї, права на повторний вступ до докторантури не мають.
7. ЗДОБУВАЧІ


(наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою)


 1. Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

 2. Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою (далі - здобувачі), можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Іноземці та особи без громадянства можуть бути здобувачами на підставі: міжнародних договорів України; загальнодержавних програм; договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

 3. Здобувачі прикріплюються до вищих навчальних закладів, наукових установ, що мають аспірантуру з відповідних спеціальностей, з метою підготовки і захисту кандидатської дисертації, а також для поглибленого теоретичного вивчення спеціальних дисциплін, вивчення іноземної мови та філософії, складання кандидатських іспитів на термін до 5 років.

{ Абзац перший пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 254 ( 254-2010-п ) від 02.03.2010, N 642 ( 642-2010-п ) від 28.07.2010 }

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, правом прикріплення до вищих навчальних закладів, наукових установ як здобувачі не користуються.

Особи, які повністю використали термін прикріплення як здобувачі, правом повторного прикріплення не користуються.


 1. Для прикріплення до вищого навчального закладу, з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає на ім'я ректора заяву, до якої додається список опублікованих наукових праць і винаходів та копія диплома про вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Для прикріплення до вищого навчального закладу, з метою складання кандидатських іспитів здобувач подає на ім'я ректора тільки заяву та витяг з рішення Вченої ради університету, наукової установи, де виконується дисертаційна робота.
 1. Ректор університету на підставі письмового висновку передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди із здобувачем та висновків відповідної кафедри, відділу, лабораторії видає наказ про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника.

Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук або за рішенням Вченої ради університету, як виняток, кандидати наук.

Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, включаючи аспірантів і докторантів.

У разі прикріплення здобувача тільки для складання кандидатських іспитів науковий керівник не призначається.


 1. Здобувачі протягом місяця після прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи подають на кафедру у відділ, лабораторію на затвердження погоджений з науковим керівником індивідуальний план роботи. Теми дисертацій здобувачів після погодження на кафедрі, у відділі, лабораторії затверджуються вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи.

 2. Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи, щорічно звітують на засіданні кафедри, відділу, лабораторії і атестуються науковими керівниками.
 1. Організацію, облік і контроль за роботою здобувачів над дисертацією здійснює відділ аспірантури вищого навчального закладу, наукової установи, до яких вони прикріплені.

Здобувачі, які не виконують індивідуального плану роботи без поважних причин, передбачених у пунктах 19 та 20 цього Положення, на підставі висновків атестації наукового керівника і висновків кафедри, відділу, лабораторії підлягають відрахуванню.

 1. Відповідно до індивідуального плану роботи здобувачі користуються необхідним обладнанням, лабораторіями, бібліотеками тощо за місцем прикріплення.

 2. Здобувачі складають за місцем прикріплення кандидатські іспити з наукової спеціальності, іноземної мови та філософії, а також за рішенням вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи інші іспити та заліки з урахуванням профілю підготовки.

{ Абзац перший пункту 53 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 254 ( 254-2010-п ) від 02.03.2010, N 642 ( 642-2010-п ) від 28.07.2010 }

Здобувачі, які склали кандидатські іспити і виконали індивідуальний план роботи, допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. 1. На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача.

 2. Здобувачу, який успішно поєднує виробничу або педагогічну діяльність з науковою роботою, може надаватися творча відпустка згідно з законодавством України.
 1. Для надання допомоги здобувачам, які навчаються за спеціальними курсами і готуються до складання кандидатських іспитів, а також спеціалістам, які вступають до аспірантури при вищих навчальних закладах, наукових установах, можуть створюватися групи підготовки із залученням до проведення занять у них науково-педагогічних і наукових працівників.

Витрати, пов'язані з функціонуванням груп підготовки для здобувачів сторонніх організацій, проводяться за рахунок коштів здобувачів або організацій, де вони працюють.

Додаток 1


ТИПОВА УГОДА
про підготовку аспіранта (докторанта) за

рахунок державного замовлення


№___ «____» ______________20 р.

_______________ДВНЗ_ «Херсонський державний аграрний університет»_______(найменування установи, де проводитиметься підготовка аспіранта (докторанта),

___________ Міністерство аграрної політики та продовольства України___________її підпорядкованість

в особі ректора __Базалія Валерія Васильовича , з одного боку ,___________________(прізвище, ім’я по батькові)

та аспіранта (докторанта)________________________________________________________(прізвище, ім’я по батькові)

наукова спеціальність ____________________________________________________________

з другого боку, уклали угоду про таке:

Вищий навчальний заклад (наукова установа) зобов’язується забезпечити:______


 1. якісну наукову підготовку аспіранта (докторанта) згідно з програмою та індивідуальним планом;

 2. наукове керівництво (консультування);

 3. виплату відповідно до законодавства державної стипендії;

 4. місцем у гуртожитку на період навчання в аспірантурі (перебування в докторантурі)

за рахунок коштів аспіранта (докторанта). У разі розірвання контракту право на проживання в гуртожитку припиняється:

Аспірант ( докторант) зобов’язується:

1) дотримуватися всіх умов Положення про підготовку науково – педагогічних та наукових кадрів;

2) оволодіти науковими знаннями, практичними навичками, професійною

майстерністю згідно з обраною спеціальністю;

3) виконати індивідуальний план роботи;

4) звітувати про хід написання дисертації та індивідуального плану; 1. своєчасно подавати відділу аспірантури (докторантури) індивідуальний план роботи, результати атестації та інші необхідні документи;

 2. відпрацювати не менше трьох років у _____ДВНЗ_ «Херсонському_________

_________________державному аграрному університеті»_______________________

(вищому навчальному закладі, науковій установі, які направляли

__________________________________________________________________________________аспіранта (докторанта) на навчання за рахунок державного замовлення )

Додаткова угода: Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, наукової установи, за вчинення протиправних дій, а також невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

Рішення про відрахування аспіранта приймає вчена рада ВНЗ, наукової установи. На підставі рішення вченої ради аспірант відраховується з аспірантури наказом керівника вищого навчального закладу.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.

Інші умови:


 1. зміни і доповнення до цієї угоди вносяться шляхом підписання додаткових угод;

 2. дія угоди припиняється за згодою сторін (оформляється протоколом);

 3. усі спори що виникають між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

Угода набирає чинності з моменту підписання і діє до

«______» ____________ 20 р.

Угоду складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної сторони і мають однакову юридичну силу.

Адреси сторін:

вищий навчальний заклад ___73006, м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 23_________(поштовий індекс, адреса, номер телефону)

__________________________________________________________________________________

аспірант (докторант )_____________________________________________________________

(місце постійного проживання, адреса, номер телефону)

__________________________________________________________________________________

паспорт __________________________________________________________________________

(серія, номер. ким і коли виданий)

__________________________________________________________________________________

МП.

Аспірант


(докторант)______________

Керівник _________________ (підпис)(підпис)
Головний бухгалтер____________________

(підпис)

«______» ____________ 20 р.


Примітка. До угоди можуть бути внесені й інші зобов’язання сторін.

Додаток 2МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан ____________ факультету, доктор с.-г. наук, професор

____________ ____________(підпис) (ПІБ)

“___” _____________ 2011р.ЗВІТ

за півріччя 2011 року
на тему:
“_________________________________________

________________________________________

________________________________”

Науковий керівник:

доктор с.-г. наук, професор
____________ ____________

(підпис) (ПІБ)

Аспірант:
____________ ____________

(підпис) (ПІБ)


Херсон – 20 р.
Обговорено і схвалено на засіданні відповідної кафедри

(протокол № ___ від «____» __________ 20 року).

Завідувач кафедри, доктор с.-г. наук, професор

Обговорено і схвалено на засіданні Вченої ради відповідного факультету (протокол № ___ від «____» __________ 20 року).


Голова Вченої ради

______________ факультету,

доктор с.-г. наук, професор ____________ ____________

(підпис) (ПІБ)


Додаток 3В И Т Я Г

«____» від «____» ___________ 20 рокузасідання Вченої ради ___________________ факультету

ПРИСУТНІ – члени вченої ради факультету___________________________

__________________________________________________________________-__________________________________________________________________СЛУХАЛИ: Звіт аспіранта _________________________________________

(ПІБ)

за перше півріччя 20 року на тему_________________________________

«_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ » (звіт додається).

УХВАЛИЛИ: Звіт аспіранта ________________________________________

(ПІБ)


за перше півріччя 20 року затвердити.

Голова Вченої ради, ___________


Секретар Вченої ради ___________
В И Т Я Г З ПРОТОКОЛУ № «____»

від «____» ___________ 20 рокузасідання кафедри _________________________

ПРИСУТНІ – викладачі кафедри__________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
СЛУХАЛИ: Звіт аспіранта кафедри _______________________________________

______________________________________________________________________

(ПІБ)

за перше півріччя 20 року на тему______________________________ «___________________________________________________________________», науковий керівник –______________________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)(звіт додається).

УХВАЛИЛИ: Звіт аспіранта кафедри ______________________________________

______________________________________________________________________

(ПІБ)

за перше півріччя (друге) 20 року затвердити.

Зав. кафедрою ___________


Секретар ___________
Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка