Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентівСкачати 60.47 Kb.
Дата конвертації23.04.2017
Розмір60.47 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Дніпропетровського

національного університету

залізничного транспорту імені

академіка В.Лазаряна


____________________О.М.Пшінько

“____”_______________2006

Ухвалено Вченою радою університету

Протокол № ______від

“_____”_____________2006р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ

у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.ЛазарянаI. Мета і задачі науково-дослідної роботи студентів.
1. Науково-дослідна робота студентів (далі НДРС) є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки і професійного виховання фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності сучасні останні досягнення науково-технічного прогресу.

Залучення до науково-дослідної роботи студентів дозволяє також використовувати їх творчий і трудовий потенціал для вирішення актуальних задач економіки країни.

2. Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів є :

- оволодіння студентами науковими методами пізнання, поглиблене і творче засвоєння програмного матеріалу;

- навчання методиці й засобам самостійного вирішення наукових і технічних задач, стилю й навичкам праці в наукових колективах , ознайомлення з методами організації їх роботи , сприяння успішному вирішенню актуальних наукових і технічних задач.
II Організація науково-дослідної роботи студентів.

3. Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу і організовується безпосередньо на кафедрах, в науково-дослідній частині університету (галузевих науково-дослідних лабораторіях, обчислювальному центрі, студентських бюро, тощо ).

Керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснюють науково-педагогічні працівники університету, а також співробітники науково-дослідної частини університету.

4. Науково-дослідна робота студентів складається із науково-дослідної роботи, яка є складовою частиною навчального процесу і науково-дослідної роботи, що виконується в позаурочний час.

5. Науково-дослідна робота студентів, яка включається в навчальний процес , передбачає:


 • виконання завдань, лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів (робіт), які містять в собі елементи наукових досліджень;

 • виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного характеру під час виробничої або навчальної практики;

 • вивчення теоретичних основ, методики, постановки, організації і виконання наукових досліджень, планування і організації наукового експерименту, обробки наукових даних.

6. Науково-дослідна робота студентів, яка виконується в позаурочний час, організується у формі:

 • робота в студентських наукових гуртках;

 • участь студентів у виконанні держбюджетної та госпдоговірної наукової тематики у наукових підрозділах університету, в роботах, які виконуються на контрактній основі, та в роботах передбачених індивідуальними планами науково-педагогічних працівників, які виконуються на кафедрах і в наукових підрозділах університету;

 • робота в студентських конструкторських, проектних, технологічних, науково-інформаційних, технічного перекладу, економічних і інших бюро (далі СКБ);

 • індивідуальна робота або робота у складі творчих колективів при виконанні наукових досліджень в рамках вітчизняних або міжнародних проектів, грантів тощо.

Студентські наукові гуртки можуть бути організовані при всіх кафедрах університету. В них студенти складають анотації та реферати з прочитаної вітчизняної і іноземної наукової та спеціальної літератури, набувають навички проведення експерименту і обробки одержаних результатів, проектують і виготовляють наочні приладдя, лабораторні установки, технічні засоби навчання, готують повідомлення і роблять доповіді на засіданнях гуртків, наукових семінарах кафедри, конференціях.

Студентів включають в число виконавців НДР, які виконуються кафедрами і галузевими науково-дослідними лабораторіями. Доручення студентам, залученим до виконання робіт, повинні передбачати елементи творчості.

Студентські бюро, які організуються в університеті, спрямовують свою діяльність на набуття студентами навиків колективної творчої і організаторської роботи, а також надають практичну допомогу кафедрам і лабораторіям університету, підприємствам, науковим організаціям у виконанні дослідницьких, проектно-конструкторських та інших робіт.

7. Тими, що беруть участь в науково-дослідній роботі, вважаються студенти, які виконують елементи самостійної наукової роботи в галузі суспільних, гуманітарних, природничих і технічних наук. Науково-дослідна робота студентів завершується обов’язковим подання звіту, повідомленням на засіданні гуртка чи на студентському науковому семінарі кафедри.

Науково-дослідні, проектно-конструкторські і творчі роботи, що виконані студентами в позаурочний час і відповідають умовам навчальних програм, можуть бути зараховані в якості відповідних лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів (робіт) і інших навчальних завдань.

8. Науково-дослідна робота студентів включається в загальні плани навчально-виховної і наукової роботи університету, факультету, кафедри.

Результати науково-дослідної роботи студентів висвітлюються в річному звіті університету, факультету, кафедри в розділі “Науково-дослідна робота студентів,” а також в університетських засобах масової інформації.

9. Загальне методичне керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснюється Міністерством освіти і науки України через Науково-методичну раду.

10. Відповідальність за організацію науково-дослідної роботи студентів в університеті покладається на ректора та проректорів з навчальної і з наукової роботи університету, які очолюють Раду з НДРС (на факультет і- декан, на кафедр і- завідувач кафедри).

Із числа штатних викладачів кожної кафедри і штатних співробітників НДЧ призначаються відповідальні за науково-дослідну роботу студентів.

11. Студенти, які ведуть науково-дослідну роботу, можуть об’єднуватись у студентське наукове товариство (СНТ) на чолі з обраною цим товариством, Радою СНТ, яка безпосередньо керується Радою з НДРС. В окремих випадках функції Ради СНТ можуть покладатись на Раду молодих вчених.

12. З метою активізації науково-дослідної роботи студентів Міністерством освіти і науки України та Радою з НДРС проводяться олімпіади, конкурси наукових робіт, конференції, виставки і інше, порядок проведення яких визначається відповідними положеннями.III. Матеріальне забезпечення науково-дослідної роботи студентів.
13. Студенти, що беруть участь у науково-дослідній роботі забезпечуються обладнанням, приладами і інструментами навчальних і наукових лабораторій, кафедр і наукових підрозділів університету за згодою керівників відповідних підрозділів.

14. Перевагу при прийомі на роботу в університет, мають студенти, які навчаються успішно. Оплата праці студентів на певних посадах в наукових підрозділах здійснюється згідно з чинним законодавством

Під час переддипломної практики студенти можуть бути прийняті на відповідні посади на повний робочий день.

15. Час, витрачений на керівництво науково-дослідною роботою студентів, враховується в індивідуальних планах науково-педагогічного складу кафедр, як час, що планується на навчально-методичну і наукову роботу.
IV. Заохочення студентів і керівників науково-дослідної роботи студентів.
16. Студенти-переможці Всеукраїнських, міських, вузівських конкурсів, олімпіад, конференцій, виставок і інше, активні учасники і організатори НДРС можуть відзначатися:

 • дипломами Міністерства освіти і науки України;

 • грамотами Міністерства освіти і науки України;

 • дипломами та грамотами Міністерства транспорту та зв’язку України, Укрзалізниці;

 • грамотами та дипломами університету;

 • грошовими преміями університету;

 • грошовими винагородами від підприємств, благодійних фондів, спонсорів тощо.

17. Студенти, що поєднують науково-дослідну роботу з успішним навчанням в університеті , можуть бути рекомендовані для установлення їм індивідуального графіка виконання навчального плану, а студенти-відмінники для представлення на іменні стипендії.

18. Студенти, які проявили здібності до науково-дослідної роботи і досягли успіхів (відзначені в конкурсах, олімпіадах тощо), мають переваги при вступі до аспірантури, продовженні освіти, стажуванні у провідних наукових центрах України та за кордоном.


V. Порядок введення в дію.
19. Це Положення вводиться в дію після схвалення Вченою Радою університету та затвердження ректором.

 1. Положення може бути доповнено чи змінено наказом по університету.

Проект Положення Узгоджено:

вносить зав.відділом НДЧ НЗ Б.Є.Боднар

Л.Я.Зіненко НЗН С.В.Мямлін

НЗУ А.С.Распопов

НДЧ А.В.КраснюкНЮ Н.П.Костюк

НА С.П.Мірошкіна
Каталог: sites -> niss -> norm doc
sites -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
sites -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
sites -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
sites -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
sites -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
sites -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
norm doc -> Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів

Скачати 60.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка