Положення про організацію освітнього процесу в національному університеті «одеська юридична академія» Одеса 2015Сторінка1/9
Дата конвертації23.04.2017
Розмір0.64 Mb.
#17275
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Проект

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ”

Затверджено

Вченою радою НУ “ОЮА”

“___” _____ 2015 р., протокол № __
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Одеса - 2015

У положенні наведено мету, принципи і форми організації освітнього процесу, його планування, формування графіку освітнього процесу, форми навчання, навчальний час студента і науково-педагогічного працівника, науково-методичне забезпечення освітнього процесу.

Укладачі:

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ”

Про введення в дію Положення про організацію освітнього процесу в НУ “ОЮА”


Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 01 липня 2014 р., з метою якісної та ефективної організації освітнього процесу в Національному університеті “Одеська юридична академія” та на виконання рішення вченої ради університету (протокол № __ від ___ ________ 2015 р.)
НАКАЗУЮ:
Увести в дію Положення про організацію освітнього процесу в НУ “ОЮА” (далі – Положення) з 1 березня 2015 року.

Деканам факультетів, директорам навчально-наукових інститутів, директорам коледжів і завідувачам кафедр довести зміст Положення до відома науково-педагогічних (педагогічних) працівників університету для неухильного виконання.

Контроль за виконанням наказу покласти на віце-президента, першого проректора, проректора з навчальної роботи Аракеляна М.Р.

Перший віце-президент, ректор В.В. Завальнюк


ЗМІСТ

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 6

РОЗДІЛ II. ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НАВЧАННЯ) 7

РОЗДІЛ III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 9

РОЗДІЛ IV. ФОРМИ НАВЧАННЯ 13

РОЗДІЛ V. ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 15

РОЗДІЛ VI. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 17

6.1. Навчальний план 17

6.2. Робочий навчальний план 18

6.3. Порядок вибору студентами для вивчення вибіркових навчальних дисциплін 18

6.4. Індивідуальний навчальний план студента (ІНПС) 19

РОЗДІЛ VII. РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 22

РОЗДІЛ VIII. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 23

8.1. Свобода Університету у визначенні форм освітнього процесу 23

8.2. Навчальні заняття 23

8.2.1. Лекція 23

8.2.2. Семінарське заняття 23

8.2.3. Практичне заняття 24

8.2.4. Лабораторне заняття 24

8.2.5. Індивідуальне заняття 25

8.2.6. Консультація 25

8.2.7. Індивідуальне завдання 25

8.3. Самостійна робота студента 27

8.4. Практична підготовка здобувачів вищої освіти 28

8.5. Контрольні заходи 28

8.6. Атестація здобувачів вищої освіти 31

8.7. Повторне вивчення дисциплін. 34

8.8. Поновлення студентів. 35

8.9. Переведення студентів. 36

РОЗДІЛ IX. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ (ТРАНСФЕР КРЕДИТІВ) 38

РОЗДІЛ X. НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ОСОБИ, ЯКА НАВЧАЄТЬСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ 40

РОЗДІЛ XI. РОБОЧИЙ ЧАС НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 43

РОЗДІЛ XII. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 45

РОЗДІЛ XIII. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 46

13.1 Політика університету та процедури забезпечення якості. 46

13.2 Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм. 46

13.3 Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. 46

13.4. Оцінювання осіб, які навчаються в університеті. 47

13.5. Навчальні ресурси та підтримка осіб, які навчаються в університеті. 47

13.6. Інформаційні ресурси. 47

РОЗДІЛ XIV. ПРИКІНЦЕВІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 48


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті “Одеська юридична академія” (далі – Положення) є локальним нормативним актом, що регламентує організацію та здійснення освітнього процесу в Національному університеті “Одеська юридична академія” (далі – Університеті).

  2. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, Статуту Університету та інших нормативно-правових актів.

  3. Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Освітній процес в Університеті здійснюється за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (далі – ЄКТС) – системою трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.

  1. Ключовими документами ЄКТС є: «Аплікаційна форма студента», «Угода про навчання», «Угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість», «Академічна довідка», «Додаток до диплома європейського зразка».

  2. Мета освітнього процесу в Університеті полягає у реалізації особистісного потенціалу людини, розвитку її творчих (креативних) здібностей, задоволенні потреб особи і суспільства у підготовці компетентних фахівців, конкурентоздатних на національному та міжнародному ринках праці1. У процесі досягнення вказаної мети особи, які навчаються в Університеті, здобувають вищу освіту як сукупності систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти

  3. Освітній процес базується на принципах академічної свободи та автономії університету, гуманізму, науковості, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь- яких політичних партій, громадських і релігійних організацій.

  4. Мовою викладання в Університеті є державна мова. Викладання навчальних дисциплін іншою мовою можливе, якщо це передбачено освітньою програмою.

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності Університет має право приймати рішення щодо викладання однієї, декількох дисциплін, освітньої програми англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни (дисциплін) державною мовою.

  1. Освітній процес організовується з урахуванням наявного науково- педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази Університету, з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, академічної та професійної мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки. 1. Каталог: downloads
  downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
  downloads -> Уроках «Художньої культури»
  downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
  downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
  downloads -> Образотворче мистецтво
  downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
  downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
  downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
  downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка