Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року №309Сторінка10/12
Дата конвертації09.11.2017
Розмір3.94 Mb.
#31494
ТипПоложення
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Теорія та історія культури


культурологія, історичні, філософські, мистецтвознавство
26.00.02

Світова культура і міжнародні культурні зв’язки


культурологія
26.00.04

Українська культура


культурологія, мистецтвознавство
26.00.05

Музеєзнавство. Пам’яткознавство


культурологія, історичні, мистецтвознавство
26.00.06

Прикладна культурологія. Культурні практики


культурологія

27

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
27.00.01

Теорія та історія соціальних комунікацій


соціальні комунікації
27.00.02

Документознавство, архівознавство


соціальні комунікації, історичні
27.00.03

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

соціальні комунікації, історичні
27.00.04

Теорія та історія журналістики


соціальні комунікації
27.00.05

Теорія та історія видавничої справи та редагування


соціальні комунікації
27.00.06

Прикладні соціально-комунікаційні технології


соціальні комунікації
27.00.07

Соціальна інформатика


соціальні комунікації

Директор Департаменту

роботи з персоналом

та керівними кадрами


І.А. Некрасса
Директор Департаменту

атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.09. 2011 № 1058

м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10.10.2011 за № 1167/19905

Деякі питання експертних рад з питань

проведення експертизи дисертаційних

робіт Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України


Відповідно до підпункту 26 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 410, та пункту 29 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

Перелік експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2. Установити, що експертні ради, утворені Вищою атестаційною комісією України, припиняють свою діяльність з дня набрання чинності цим наказом.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Вищої атестаційної комісії України від 23.03.2010 № 170 «Про затвердження Положення про експертну раду Вищої атестаційної комісії України» (зі змінами).

4. Директору департаменту атестації кадрів (В. Д. Бондаренку) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Є. М. Суліму.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Д. В. Табачник


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ


Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

14.09.2011 № 1058

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10.10.2011 за № 1167/19905
Положення

про експертну раду з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
1. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі – експертна рада) є дорадчим органом МОНмолодьспорту, що утворюється для проведення експертизи дисертацій з метою здійснення контролю за їх науковим рівнем, науковою та практичною цінністю, роботою спеціалізованих вчених рад та дотриманням єдиних вимог до здобувачів наукових ступенів.

2. Експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОНмолодьспорту, у тому числі цим Положенням.

3. Експертні ради утворюються МОНмолодьспортом за галузями науки або за групами спеціальностей.

Експертні ради формуються МОНмолодьспортом з провідних учених певної галузі науки, які мають досвід з підготовки здобувачів наукових ступенів та беруть участь у процесі атестації наукових кадрів, за пропозиціями національних академій наук, центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівня акредитації та наукові установи, а також вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівня акредитації та наукових установ, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту.

4. Вищий навчальний заклад ІІІ–ІV рівня акредитації, наукова установа, наукового працівника якої введено до складу експертної ради, забезпечує його участь в засіданнях експертної ради.

5. Експертна рада утворюється у складі голови експертної ради, його заступника (заступників), вченого секретаря та членів експертної ради - експертів, які є докторами наук, крім вченого секретаря ради, який може бути кандидатом наук.

Персональний та кількісний склад експертної ради затверджується МОНмолодьспортом.

Голова та вчений секретар експертної ради відповідають за зберігання дисертацій, атестаційних справ та клопотань, переданих на розгляд експертної ради, вчасний їх розгляд, ведуть облік роботи експертів.

Вчений секретар експертної ради веде протокол засідання експертної ради.

6. Голова експертної ради і його заступник (заступники) не можуть бути працівниками одного і того самого вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівня акредитації, наукової установи чи їх відокремлених підрозділів.

Член експертної ради не може бути головою спеціалізованої вченої ради і входити до складу двох чи більше експертних рад.

7. Головним завданням експертної ради є участь у:

проведенні експертизи захищених дисертацій;

розгляді документів атестаційних справ;

розгляді питань щодо присудження наукових ступенів.

8. Експертна рада відповідно до покладених на неї завдань бере участь у:

1) проведенні експертизи захищених дисертацій, якщо:

дисертація містить таємну інформацію;

дисертація надійшла до МОНмолодьспорту у порядку переатестації;

здобувач наукового ступеня кандидата наук не має повної вищої освіти в галузі, з якої підготовлено дисертацію;

здобувач наукового ступеня за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) не є науковим або науково-педагогічним працівником, за винятком випадків, коли тема дисертації відповідає напряму професійної діяльності;

2) розгляді документів атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, дисертації яких розглядаються експертною радою;

3) розгляді питань щодо:

формування переліку наукових спеціальностей;

підготовки паспортів наукових спеціальностей;

внесення друкованих та електронних наукових видань до переліку наукових фахових видань України, публікації в яких зараховуються до числа основних публікацій за темою дисертації;

визначення спеціалізованих вчених рад для додаткового розгляду та проведення переатестації вчених, яким присуджено наукові ступені в інших державах, та нострифікації дипломів про наукові ступені, виданих в інших державах.

9. Експертна рада має право:

одержувати в установленому порядку від спеціалізованої вченої ради додаткові документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

запрошувати на свої засідання та заслуховувати здобувачів, керівників спеціалізованих вчених рад, офіційних опонентів, наукових керівників і наукових консультантів;

вносити пропозиції МОНмолодьспорту щодо залучення до роботи докторів наук – фахівців з відповідних спеціальностей.

10. Засідання експертної ради проводить її голова, а за його відсутності – один з його заступників. Засідання експертної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше як половина її складу.

Засідання проводиться за умови обов’язкової присутності представників МОНмолодьспорту, які беруть участь у засіданні експертної ради без права голосу.

Засідання експертної ради проводиться відповідно до графіка, затвердженого МОНмолодьспортом.

11. Для розгляду дисертації та документів атестаційної справи, що надходять до експертної ради, голова експертної ради (за його відсутності – заступник) за узгодженням з МОНмолодьспортом призначає експерта (експертів).

Експертами не можуть призначатися:

співавтори наукових праць здобувача;

працівники одного й того самого підрозділу однієї установи (кафедри, сектора, лабораторії, відділу тощо);

близькі особи здобувача;

члени спеціалізованої вченої ради, в якій розглядалася дисертація здобувача;

офіційні опоненти здобувача;

науковий консультант (керівник) здобувача.

Експерти отримують дисертацію, її електронну копію та атестаційну справу на засіданні експертної ради або у робочому порядку.

12. Експерт:

аналізує якість підготовки документів атестаційної справи (відгуки офіційних опонентів, відгуки на автореферат, висновок спеціалізованої вченої ради, публікації);

визначає глибину обговорення дисертації під час захисту;

аналізує якість підготовки дисертаційної роботи та автореферату щодо відповідності змісту роботи вимогам до кваліфікаційних наукових праць рівня кандидата чи доктора наук, відповідності паспорту наукової спеціальності, за якою захищено дисертацію, а також на наявність текстових запозичень;

оцінює наукову та практичну цінність дисертації, а також ступінь новизни отриманих результатів, достовірність її висновків та рекомендацій.

За результатами експертизи експерт готує проект атестаційного висновку.

Якщо атестаційний висновок експертної ради позитивний, то експертна рада вносить МОНмолодьспорту пропозиції щодо затвердження рішення спеціалізованої вченої ради і видачі диплома про науковий ступінь.

Якщо встановлено, що експертизу дисертації у спеціалізованій вченій раді проведено неякісно, висновок зазначеної ради недостатньо аргументований, то експертна рада вносить МОНмолодьспорту пропозиції щодо скасування рішення спеціалізованої вченої ради і відмови у видачі диплома про науковий ступінь.

У разі потреби експертна рада вносить МОНмолодьспорту пропозиції щодо запрошення на засідання експертної ради здобувача, наукового керівника (консультанта), голову спеціалізованої вченої ради, в якій проведено захист дисертації, чи надсилання дисертації та атестаційної справи здобувача наукового ступеня для додаткового розгляду, а також проведення повторної експертизи.

13. При розгляді докторської дисертації експерти зобов'язані визначити, якою мірою в ній використані матеріали кандидатської дисертації здобувача, які можуть використовуватися лише в оглядовій частині докторської дисертації.

14. Експертиза докторських дисертацій, виконаних за двома спеціальностями, проводиться за кожною з них.

15. В обговоренні дисертації і в голосуванні не можуть брати участь члени експертної ради, які є офіційними опонентами, а також науковий керівник (консультант) і співавтори здобувача.

16. Атестаційні висновки експертної ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів. За пропозицією хоча б одного з членів експертної ради проводиться таємне голосування.

17. Голова експертної ради, його заступники і вчений секретар не можуть бути офіційними опонентами.

Призначення члена експертної ради офіційним опонентом можливе лише за виняткових обставин з дозволу МОНмолодьспорту.

18. Протокол, атестаційні висновки встановленого зразка, підписані головуючим на засіданні, експертом і вченим секретарем експертної ради, протягом п’яти днів після засідання передаються до МОНмолодьспорту для затвердження.

19. Строк розгляду в експертній раді не повинен перевищувати:

дисертації та атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук - трьох місяців;

дисертації та атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук - двох місяців;

питань щодо переліку та паспортів наукових спеціальностей, наукових фахових видань та інших питань процесу атестації наукових кадрів - одного місяця.

20. Інформація, пов'язана з розглядом дисертацій та атестаційних справ, розголошенню не підлягає.

У разі порушення цієї вимоги, неякісної експертизи дисертацій та атестаційних справ, порушень Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423, та цього Положення МОНмолодьспорт може прийняти рішення про виведення експерта зі складу експертної ради.
Директор

Департаменту атестації кадрів В. Бондаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ


Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

14.09.2011 № 1058


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10.10.2011 за № 1168/19906
Перелік

експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Експертні ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з:

агрономії та лісового господарства;

архітектури, будівництва та геодезії;

біологічних наук;

геологічних та географічних наук;

електротехніки, енергетики, електроніки та радіотехніки;

зоотехнії та ветеринарної медицини;

інформатики, кібернетики та приладобудування;

історичних наук;

клінічної медицини (внутрішні хвороби);

клінічної медицини (хірургічні хвороби);

культурологій та мистецтвознавства;

математики і механіки;

машинознавства та машинобудування;

медико-біологічних та фармацевтичних наук;

національної безпеки та спеціальних проблем оборони та оборонно-промислового комплексу (таємно);

педагогічних, психологічних наук, фізичного виховання та спорту;

питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку (економічні науки);

проблем секторального розвитку та підприємництва;

профілактичної медицини;

розробки корисних копалин та металургії;

технологій та проблем транспортного комплексу;

технологій харчової, легкої та хімічної промисловості;

фізики та астрономії;

філологічних наук та з соціальних комунікацій;

філософських, політичних та соціологічних наук;

хімічних наук;

юридичних наук;

з державного управління.


Директор

Департаменту атестації кадрів В. Бондаренко


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.09. 2011 № 1059

м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10.10.2011 за № 1169/19907


Деякі питання присудження

наукових ступенів

і присвоєння вчених звань
Відповідно до підпунктів 26 і 28 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 410, пункту 2 Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1149, та пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

Положення про спеціалізовану вчену раду.

2. Установити, що спеціалізовані вчені ради, утворені Вищою атестаційною комісію України, діють до закінчення строку своїх повноважень.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Вищої атестаційної комісії України згідно з переліком, що додається.

4. Директору департаменту атестації кадрів (В. Д. Бондаренку) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Є. М. Суліму.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр Д. В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України
14.09.2011 № 1059


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10.10.2011 за № 1169/19907

Положення

про атестаційну колегію

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
1. Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі – атестаційна колегія) є дорадчим органом МОНмолодьспорту, що утворюється з метою виконання повноважень щодо підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, покладених на МОНмолодьспорт.

2. Атестаційна колегія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, МОНмолодьспорту, а також цим Положенням.

3. Основним завданням атестаційної колегії є участь у:

забезпеченні функціонування системи підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

прийнятті рішень щодо діяльності аспірантури, ад'юнктури, докторантури у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації, закладах післядипломної освіти III – IV рівня акредитації, наукових установах (за винятком наукових установ Національної академії наук України);

формуванні мережі спеціалізованих вчених рад;

затвердженні рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук і кандидата наук;

присвоєнні вчених звань старшого наукового співробітника, доцента і професора науковим і науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти III – IV рівня акредитації та наукових установ.

4. Атестаційна колегія відповідно до покладених на неї завдань бере участь у:

1) прийнятті рішень щодо:

відкриття, перереєстрації та закриття аспірантури, ад’юнктури та докторантури у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації, науково-дослідних (науково-технічних) установах, крім установ, підпорядкованих Національній академії наук України;

утворення спеціалізованих вчених рад у вищих навчальних закладах III– IV рівня акредитації, наукових установах, у тому числі для проведення разових захистів, а також щодо зміни профілю спеціалізованої вченої ради та змін у її складі;

проведення додаткової експертизи атестаційних справ здобувачів вчених звань шляхом надсилання атестаційної справи до науково-методичної комісії, положення про яку затверджено МОНмолодьспортом;

розгляду дисертацій, які розглянуті експертною радою з порушенням встановленої процедури або щодо яких до МОНмолодьспорту надійшла додаткова інформація, яка не була врахована експертною радою, шляхом повернення до експертної ради для повторного розгляду або надсилання на додатковий розгляд до однієї зі спеціалізованих вчених рад або провідним ученим, фахівцям з відповідного наукового напряму;

присвоєння вчених звань старшого наукового співробітника, доцента і професора науковим і науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III – IV рівня акредитації та наукових установ на підставі розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань;

утворення апеляційних комісій щодо присудження наукових ступенів чи присвоєння вчених звань або їх позбавлення;

2) затвердженні рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів, у тому числі щодо переатестації вчених, яким присуджено наукові ступені в інших державах, та нострифікації дипломів про наукові ступені, виданих в інших державах, або скасувує такі рішення;

3) проведенні переатестації вчених, яким присвоєно вчені звання в інших державах, і нострифікації атестатів про присвоєння вчених звань, виданих в інших державах;

4) позбавленні наукових ступенів і вчених звань в установленому МОНмолодьспортом порядку;

5) розгляді питань щодо затвердження:

типових програм кандидатських іспитів;

переліку наукових спеціальностей;

паспортів наукових спеціальностей;

переліку наукових фахових видань України (друкованих та електронних) та механізму визнання фаховими наукових праць, опублікованих у наукових виданнях інших держав.

5. Атестаційна колегія має право:

одержувати в установленому порядку від вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти III – IV рівня акредитації, наукових установ інформацію, документи, матеріали і статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

заслуховувати на своїх засіданнях керівників вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації, закладів післядипломної освіти III – IV рівня акредитації, наукових установ, спеціалізованих вчених рад, а також здобувачів наукових ступенів і вчених звань.

6. Атестаційна колегія утворюється у складі Голови атестаційної колегії, його заступника, двох учених секретарів та членів колегії.

Головою атестаційної колегії є Міністр освіти і науки, молоді та спорту України.

Заступника Голови атестаційної колегії призначає Голова атестаційної колегії з числа членів колегії.

Ученими секретарями атестаційної колегії є керівники відповідних структурних підрозділів МОНмолодьспорту.

Членами атестаційної колегії є керівники та провідні вчені вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III – IV рівня акредитації, наукових установ та представники національних академій наук.

Персональний склад атестаційної колегії затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

7. Формою роботи атестаційної колегії є засідання, які проводяться за рішенням Голови атестаційної колегії.

8. Засідання атестаційної колегії проводить її Голова, а за його відсутності – заступник Голови.

Засідання атестаційної колегії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

9. Рішення атестаційної колегії приймається відкритим голосуванням або таємно – на вимогу третини членів атестаційної колегії і вважається прийнятим, якщо за нього проголосували дві третини присутніх на засіданні членів атестаційної колегії.

Рішення атестаційної колегії оформляється протоколом, що підписується головуючим на засіданні та ученими секретарями. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Рішення атестаційної колегії затверджується наказом МОНмолодьспорту України.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ


Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

14.09.2011 № 1059

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

10.10.2011 за № 1170/19908
Положення

про спеціалізовану вчену раду
І. Загальні положення
1.1. Спеціалізована вчена рада (далі - рада) утворюється МОНмолодьспортом у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації та наукових установах (далі - вищі навчальні заклади, наукові установи), що проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження, мають достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, за клопотанням центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади та наукові установи, національних академій наук, а також вищих навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту.

МОНмолодьспорт приймає до розгляду клопотання про утворення спеціалізованих вчених рад з наданням права присудження наукових ступенів лише в одній галузі науки, крім випадків, коли у клопотанні зазначені наукові спеціальності, за якими передбачено присудження наукових ступенів у кількох галузях науки.

1.2. У клопотанні про утворення ради зазначаються:

а) статус ради: рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі – докторська рада) чи кандидата наук (далі – кандидатська рада);

б) профіль ради (перелік спеціальностей і галузі науки, з якої рада має право проводити захист дисертацій);

в) потреба у створенні та доцільність функціонування ради в даному вищому навчальному закладі, науковій установі;

г) наявність докторантури при утворенні докторської ради або аспірантури при утворенні кандидатської ради;

ґ) наявність належних умов для роботи ради.

До клопотання додаються відомості про членів ради за формою, наведеною в додатку 1 до Положення.

Створюючи раду, МОНмолодьспорт установлює її статус, профіль, строк дії та затверджує її персональний склад.

1.3. Докторські ради можуть приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

1.4. Зміну профілю ради та призначення голови ради здійснює МОНмолодьспорт у порядку, передбаченому абзацом першим пункту 1 розділу І цього Положення. Зміну складу ради МОНмолодьспорт проводить за клопотанням керівника вищого навчального закладу чи наукової установи, в якій утворено раду.

У цьому випадку до клопотання додаються відомості про нових членів ради за формою, наведеною в додатку 1 до Положення.

1.5. Зі спеціальності, яка не входить до профілю ради, за відсутності в Україні ради з правом захисту за цією спеціальністю проводиться разовий захист дисертації за рішенням МОНмолодьспорту.

Голова ради разом з клопотанням про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту надсилає до МОНмолодьспорту пропозиції щодо додаткового введення до складу ради докторів наук – фахівців за спеціальністю дисертації та відомості про них за формою, наведеною в додатку 1 до Положення.

Для проведення разового захисту докторської (кандидатської) дисертації до складу ради додатково вводяться з правом голосу доктори наук з таким розрахунком, щоб загальна кількість присутніх на разовому захисті докторів наук з даної спеціальності була не меншою чотирьох осіб. Присутність докторів наук на засіданні ради обов’язкова.

У клопотанні про утворення спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту повинна бути обґрунтована доцільність розгляду дисертації саме в цій раді. До звернення додається один примірник автореферату, підготовлений за допомогою комп’ютерної техніки.

Якщо докторська дисертація виконана за двома спеціальностями, то дисертація за кожною спеціальністю повинна містити проведені автором дослідження, у яких отримано нові науково обґрунтовані результати в певній галузі науки, які в сукупності розв’язують важливу наукову або науково-прикладну проблеми і які раніше не захищалися. Зазначені спеціальності повинні належати одній галузі науки.

1.6. Кандидатська дисертація по­дається до захисту лише за однією спеціальністю.

1.7. Рада має право звертатися до вищого навчального закладу чи наукової установи, в якій виконувалась робота, для отримання додаткових матеріалів, необхідних для повного, всебічного й об’єктивного розгляду дисертації та прийняття обґрунтованого рішення.

1.8. Робота ради має відкритий характер. Про її засідання інформується наукова громадськість. Обмеження щодо присутності на захисті дисертації будь-яких осіб не допускаються.

Здобувач має право ознайомитися з усіма матеріалами ради щодо захисту його дисертації, а також одержати кваліфіковану допомогу від голови ради, його заступника, вченого секретаря ради з усіх питань, пов’язаних із захистом дисертації.

1.9. У разі порушення радою вимог нормативно-правових актів з питань присудження наукового ступеня доктора чи кандидата наук МОНмолодьспорт скасовує прийняте радою рішення і може вжити до неї заходи в межах своєї компетенції, у тому числі до зупинення діяльності цієї ради.
ІІ. Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради
2.1. Персональний склад ради формується з працівників наукових установ, вищих навчальних закладів, що проводять наукові дослідження. Членами ради можуть бути вчені, які активно проводять наукову роботу у відповідній галузі науки, а також іноземні фахівці з відповідної спеціальності у разі недостатньої кількості в Україні фахівців з цієї спеціальності та на підставі міжнародних угод і домовленостей.

Член ради повинен мати науковий ступінь з однієї із спеціальностей, за якими раді надано право присудження наукових ступенів. Введення до складу ради фахівців з інших спеціальностей має бути обґрунтованим.

Член ради, у якого спеціальність у дипломі про науковий ступінь відповідає одній із спеціальностей за профілем ради, за рішенням МОНмолодьспорту може представляти в цій раді другу спеціальність за умови наявності в них опублікованих за останні п'ять років наукових статей, монографій з цієї спеціальності.

У разі відсутності в країні докторів наук з відповідної спеціальності МОНмолодьспорт приймає рішення про утворення ради шляхом залучення фахівців, які мають наукові статті, монографії з даної спеціальності.

2.2. Рада формується таким чином, щоб в її складі кількість штатних працівників наукової установи, вищого навчального закладу, в якому вона утворюється, становила дві третини від загальної кількості фахівців (з округленням до цілого числа в бік збільшення) з кожної спеціальності, за якою рада приймає дисертації до захисту.

Серед докторів наук, які входять до складу кандидатської ради, дві третини мають бути штатними працівниками наукової установи, вищого навчального закладу, в якому утворюється рада.

У разі відсутності в країні наукової установи, вищого навчального закладу з достатньою кількістю штатних працівників - докторів наук з окремих спеціальностей МОНмолодьспорт приймає рішення про утворення ради шляхом залучення фахівців, які не є штатними фахівцями наукової установи, вищого навчального закладу.

2.3. Членами докторських рад можуть бути тільки доктори наук. Ученим секретарем ради може бути кандидат наук.

2.4. Членами кандидатських рад можуть бути доктори та кандидати наук, при цьому кількість докторів наук повинна бути не менше ніж половина складу ради.

2.5. Склад докторської ради становить не менше шести докторів наук із кожної спеціальності за профілем ради, з них дві третини – доктори наук із даної спеціальності, які активно поводять наукову роботу і мають публікації у відповідній галузі науки, решта - фахівці, які мають наукові статті, монографії з даної спеціальності, опубліковані за останні п'ять років.

2.6. Склад кандидатської ради становить не менше п'яти фахівців з кожної спеціальності за профілем ради, серед них - не менше чотирьох докторів наук, з них дві третини – доктори наук з даної спеціальності, які активно проводять наукову роботу і мають публікації у відповідній галузі науки, решта – фахівці, які мають наукові статті, монографії з даної спеціальності, опубліковані за останні п'ять років.

2.7. Для введення фахівця до складу ради потрібна його письмова згода. Фахівець може входити до складу не більш як двох рад.

2.8. Рада формується у складі 15 – 25 осіб з рівномірним представництвом фахівців з кожної спеціальності.

2.9. Головою ради та заступником голови ради призначаються провідні вчені, доктори наук (із спеціальностей, за якими раді надано право присудження наукових ступенів), які є штатними працівниками наукової установи, вищого навчального закладу, в якому утворена рада.

Ученим секретарем ради призначається доктор або кандидат наук - фахівець за профілем ради, який є штатним працівником наукової установи, вищого навчального закладу, в якому утворена рада.

2.10. Члени ради, які пропустили протягом року більше половини її засідань, виводяться із складу ради за клопотанням керівника вищого навчального закладу чи наукової установи, в якій утворено раду.


ІІІ. Попередній розгляд дисертації у спеціалізованій ученій раді
3.1. Рада приймає дисертацію для попереднього розгляду за наявності документів, визначених у переліку (додаток 2), і доручає комісії (не менше трьох осіб) з членів ради (фахівцям за профілем дисертації) подати висновок про науковий рівень дисертації, відповідність її профілю ради, про кількість і обсяг публікацій та про повноту опублікованих матеріалів дисертації, а також пропозиції щодо призначення офіційних опонентів, у тому числі іноземних фахівців з відповідної спеціальності, і на випадок разового захисту щодо поповнення ради науковцями відповідного профілю та щодо розсилання автореферату дисертації.

Рада приймає до розгляду докторську дисертацію не раніше ніж через два місяці, а кандидатську - не раніше ніж через місяць з дня розсилання виготовлювачами обов'язкових примірників видань, в яких опубліковано праці здобувача, що відображають основні результати дисертації.

3.2. Розглядаючи докторську дисертацію, комісія ради визначає, якою мірою в ній використані матеріали і висновки кандидатської дисертації здобувача.

Наукові положення і результати, які виносилися на захист у кандидатській дисертації, не можуть повторно виноситися на захист здобувачем наукового ступеня доктора наук у його докторській дисертації. Ці положення і результати можуть бути наведені лише в оглядовій частині докторської дисертації. Докторську дисертацію не може захищати здобувач, який не має наукового ступеня кандидата наук.

Комісія може залучати до підготовки проекту висновку фахівців кафедр, лабораторій та інших структурних підрозділів даної організації чи інших наукових установ. Комісія визначає фахові семінари для апробації дисертації.

3.3. У разі позитивного висновку комісії рада приймає рішення про прийняття дисертації до захисту.

Рішення ради про прийняття дисертації до захисту вважається позитивним, якщо за нього в результаті відкритого голосування висловились більш як половина присутніх на засіданні членів ради.

3.4. У разі негативного висновку комісії рада не приймає дисертацію до захисту і видає здобувачеві витяг з протоколу засідання ради з мотивуванням відмови у прийнятті дисертації до захисту та повертає всі подані матеріали.

За бажанням здобувача рада повинна прийняти до захисту дисертацію, якщо вона відповідає профілю ради.

3.5. Попередній розгляд дисертацій у раді не повинен тривати понад два місяці для кандидатської і три місяці для докторської дисертації з дня подання документів.

3.6. Рада приймає дисертацію до захисту та призначає офіційних опонентів, затверджує додатковий список установ і організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати, дозволяє друкувати автореферат і за потреби порушує клопотання перед МОНмолодьспортом про додаткове введення в установленому порядку до складу ради науковців відповідного профілю.

Про прийняття дисертації до захисту рада надсилає до МОНмолодьспорту повідомлення, в якому зазначаються відомості про наукового керівника та призначених офіційних опонентів.

Повідомлення про захист докторських і кандидатських дисертацій публікуються в офіційному друкованому виданні МОНмолодьспорту.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора чи кандидата наук проводиться не раніше ніж через місяць після опублікування такого повідомлення.

Якщо з об'єктивних причин засідання ради у призначений день не може відбутися, то рада має право призначити нову дату захисту дисертації, але не раніше ніж через місяць після опублікування повідомлення, поінформувавши про це МОНмолодьспорт, установи та організації, яким було розіслано автореферат.

3.7. Автореферат із зазначенням адреси, дати і часу захисту розсилають не пізніше ніж за місяць до захисту за переліком установ і організацій, до яких обов’язково надсилаються автореферати дисертацій, затвердженим МОНмолодьспортом в установленому порядку, і за додатковим списком, затвердженим радою, який включає ради, наукові установи, вищі навчальні заклади за профілем дисертації та відомих фахівців у даній галузі науки.

Виправлення в дисертації недоліків, виявлених радою після того, як дисертацію було прийнято до захисту, та в авторефераті після його розсилання заборонено.

3.8. Офіційний опонент на основі вивчення дисертації та праць, опублікованих за темою дисертації, подає до ради відгук, у якому визначаються ступінь актуальності обраної теми, обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, повнота їх викладу в опублікованих працях, а також робить висновок про відповідність дисертації вимогам Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423 (далі – Порядок).

Офіційний опонент відповідає за об'єктивність і якість підготовленого ним відгуку. Рада має право повернути офіційному опонентові для доопрацювання відгук, якщо він не відповідає вказаним вимогам, або замінити офіційного опонента.

Копії письмових відгуків офіційних опонентів рада видає здобувачеві не пізніше ніж за десять днів до захисту дисертації.

3.9. Прилюдний захист дисертації відбувається на засіданні спеціалізованої вченої ради, яке вважається правоможним, якщо в його проведенні взяли участь не менш як дві третини її складу, а також за умови обов'язкової участі не менш як чотирьох докторів наук з кожної спеціальності докторської дисертації і не менш як трьох докторів наук зі спеціальності кандидатської дисертації.

За бажанням здобувача рада зобов'язана призначити захист дисертації і за наявності негативних відгуків. Якщо наявні два негативні відгуки від офіційних опонентів, то захист дисертації не проводиться і рада приймає рішення про зняття її з розгляду.

Про зняття дисертації з розгляду рада повідомляє МОНмолодьспорт і надсилає до Міністерства автореферат дисертації разом з копіями відгуків офіційних опонентів.

Здобувачеві рада повертає документи за переліком документів, які повертаються здобувачу, за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення (за винятком одного примірника дисертації, який зберігається в раді протягом десяти років).


ІV. Засідання спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації
4.1. Рада проводить не більш як 12 засідань на рік. У разі потреби засідання можуть проводитися сесійно. На одному засіданні може проводитися захист не більше двох дисертацій, з яких тільки одна може бути докторською дисертацією.

Засідання записується на фонограму. Розшифрована фонограма є стенограмою засідання ради. Фонограма зберігається в раді до прийняття МОНмолодьспортом остаточного рішення.

4.2. Засідання ради для захисту дисертації проводиться під керівництвом голови ради, а за його відсутності – заступника голови ради.

Голова (заступник голови) ради не може бути головуючим на засіданні, якщо проводиться захист дисертації, щодо якої він є науковим керівником чи консультантом. У такому разі головуючим на засіданні обирається член ради - штатний співробітник вищого навчального закладу чи наукової установи, в якій утворена рада, про що обов’язково робиться запис у стенограмі засідання ради.

Близькі особи керівників ради та вищого навчального закладу чи наукової установи, у якій утворена рада, свої дисертації подають на розгляд рад інших вищих навчальних закладів чи наукових установ.

4.3. Учений секретар ради не може виконувати свої обов’язки на засіданні ради, на якому розглядається дисертація здобувача, щодо якої він є науковим керівником чи консультантом.

У такому разі, а також на час відсутності вченого секретаря виконання його обов’язків покладається на одного із членів ради - штатного працівника вищого навчального закладу чи наукової установи. Призначення оформлюється наказом керівника вищого навчального закладу чи наукової установи, в якій утворена рада. У наказі зазначається строк повноважень (до трьох місяців) виконуючого обов’язки вченого секретаря. Один примірник наказу надсилається до МОНмолодьспорту.

4.4. Якщо один з офіційних опонентів відсутній з поважної причини, то захист дисертації може відбутися за умови його позитивного відгуку. У цьому разі на засіданні ради оголошують відгук відсутнього опонента і заслуховують виступ додаткового офіційного опонента, призначеного додатково керівництвом ради не пізніше ніж за три дні до захисту дисертації та відгук якого долучається до матеріалів атестаційної справи.

Захист дисертації не проводиться, якщо:

одночасно відсутні голова і заступник голови;

відсутні два офіційні опоненти;

відсутній опонент, який подав негативний відгук на дисертацію;

призначення додаткового офіційного опонента відбулося пізніше встановленого строку.

4.5. Засідання ради для захисту дисертації проводиться державною мовою за такою процедурою:

до відкриття засідання члени ради мають бути ознайомлені з проектом висновку щодо дисертації, підготовленим комісією ради;

головуючий за даними реєстраційної картки присутності членів спеціалізованої вченої ради за формою, наведеною у додатку 3 до Положення, інформує членів ради про правоможність зібрання і за наявності кворуму відкриває засідання;

головуючий інформує членів ради про погоджену зі здобувачем мову захисту дисертації;

оголошуються порядок денний, назва дисертації, відомості про офіційних опонентів;

учений секретар доповідає про подані здобувачем документи та про їх відповідність вимогам, установленим законодавством;

здобувач викладає основні положення дисертації та відповідає на запитання, подані усно чи письмово;

виступ наукового керівника (консультанта);

учений секретар оголошує висновок організації, де виконувалась дисертація або до якої був прикріплений здобувач, відгуки на дисертацію про її наукову і практичну цінність і на автореферат;

здобувач відповідає на зауваження, які містяться у відгуках;

виступ офіційних опонентів;

після виступу кожного опонента здобувачеві надають слово для відповіді;

після кожного виступу здобувача для відповіді на зауваження офіційних опонентів головуючий пересвідчується, чи задоволений опонент цією відповіддю;

прилюдне обговорення дисертації, у якому мають право взяти участь усі присутні на засіданні; члени ради - доктори наук зі спеціальності, за якою підготовлена дисертація, повинні під час засідання обов’язково встановити рівень теоретичної підготовки здобувача, його особистий внесок у розв’язання наукової проблеми чи у вирішення конкретного наукового завдання, обізнаність здобувача з результатами наукових досліджень інших учених із зазначених у дисертації наукових проблем чи наукових завдань та їх порівнянність з результатами наукових досліджень здобувача;

прикінцеве слово здобувача;

вибори лічильної комісії для проведення таємного голосування;

таємне голосування членів ради щодо присудження здобувачеві наукового ступеня;

оголошення результатів таємного голосування (рішення вважається позитивним, якщо за нього проголосували не менш як три чверті від кількості присутніх на засіданні членів ради);

затвердження протоколу лічильної комісії простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. Підставою для незатвердження протоколу лічильної комісії може бути лише виявлене порушення процедури голосування. У разі незатвердження протоколу лічильної комісії рада проводить повторне голосування;

обговорення проекту та прийняття висновку ради;

головуючий оголошує рішення ради щодо присудження здобувачу наукового ступеня з відповідної галузі науки та за відповідною спеціальністю.

4.6. При позитивному рішенні щодо присудження наукового ступеня приймається висновок ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. У висновку повинні бути викладені найсуттєвіші наукові результати, які одержав здобувач особисто, оцінка їх достовірності та новизни, значення для теорії і практики та рекомендації щодо використання, а також вказується, яким вимогам Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника відповідає дисертація.

На цьому захист дисертації вважається закінченим.

4.7. Здобувач має право зняти дисертацію з розгляду за письмовою заявою, поданою на засіданні ради до початку таємного голосування. У такому разі здобувачеві повертаються документи, які він подав до ради, за винятком заяви, одного примірника дисертації та автореферату.

Якщо рада встановила, що здобувач використав ідеї та розробки, текстові запозичення, наукові результати та матеріали інших авторів без посилання на джерело, то рада знімає дисертацію з розгляду незалежно від стадії проходження без права її повторного захисту. У цьому разі заява про зняття дисертації з розгляду не приймається, а до МОНмолодьспорту надсилається рішення ради разом з авторефератом і стенограмою засідання.

Атестаційна справа здобувача наукового ступеня та дисертація, які розглядаються у МОНмолодьспорті, не можуть бути зняті з розгляду здобувачем чи відкликані радою, у якій відбувся захист дисертації.

4.8. Рада протягом місяця після захисту надсилає до МОНмолодьспорту перший та електронний примірники докторської (кандидатської) дисертації з двома примірниками облікової картки дисертації за встановленою відповідно до законодавства формою та атестаційну справу здобувача наукового ступеня, що забезпечує вчений секретар ради.

Електронний примірник захищеної докторської (кандидатської) дисертації надсилається до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації (далі – УкрІНТЕІ) (01171, м. Київ, вул. В. Антоновича, 180).

Після ухвалення МОНмолодьспортом рішення про видачу здобувачеві диплома доктора (кандидата) наук примірник дисертації передається на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3).

Атестаційна справа здобувача наукового ступеня зберігається в раді згідно з переліком документів (додаток 4) протягом десяти років.

Атестаційна справа здобувача оформляється державною мовою згідно з переліком документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук, яка подається до МОНмолодьспорту (додаток 5), та переліком документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук, яка подається до МОНмолодьспорту (додаток 6).

Обкладинка атестаційної справи, супровідний лист, рішення ради щодо присудження здобувачу наукового ступеня, відомості про офіційних опонентів, реєстраційно-облікова картка та опис документів атестаційної справи оформляються згідно з додатками 7 – 12 до Положення.

Атестаційна справа, оформлена з порушенням установлених вимог, до розгляду МОНмолодьспортом не приймається.

4.9. Про негативне рішення ради щодо присудження наукового ступеня повідомляють МОНмолодьспорт протягом місяця з дня його прийняття, надсилаючи атестаційну справу, оформлену згідно з переліком документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня, за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення (додаток 13). Здобувачеві, за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення, повертаються документи за встановленим переліком (додаток 14).

Дисертація, за результатами захисту якої рада прийняла негативне рішення, може бути подана до повторного захисту після доопрацювання не раніш як через рік з дати такого рішення.

До повторного захисту може бути також подана дисертація, за результатами захисту якої МОНмолодьспортом скасовано рішення ради про присудження автору наукового ступеня. У цьому випадку дисертація після доопрацювання подається до іншої ради не раніш як через рік з дати прийняття рішення МОНмолодьспортом.

При повторному захисті склад офіційних опонентів повинен бути повністю змінений.

4.10. Якщо висновок ради недостатньо аргументований, то МОНмолодьспорт може повернути його до ради для доопрацювання або надіслати на додатковий розгляд до іншої ради чи наукової установи. У цьому разі участь здобувача не обов’язкова.

4.11. Після закінчення строку повноважень рада протягом двох тижнів подає до МОНмолодьспорту звіт про роботу спеціалізованої вченої ради за формою, наведеною у додатку 15 до Положення.

Рада подає щорічні звіти про свою роботу до вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи, в якій вона утворена.
V. Таємне голосування та робота лічильної комісії
5.1. Лічильна комісія (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням більшістю від кількості присутніх на засіданні членів ради.

5.2. Після завершального слова здобувача лічильна комісія видає членам ради під розпис заготовлені бюлетені для таємного голосування за формою, наведеною у додатку 16 до Положення.

Члени ради, які запізнилися на початок захисту дисертації або залишили засідання до його закінчення, у визначенні кворуму і в таємному голосуванні участі не беруть, що забезпечується головуючим на засіданні ради.

Здобувач, який захищає дисертацію в раді, членом якої він є, участі в голосуванні не бере і до списку членів ради на даному засіданні не вноситься.

Член ради висловлює свою думку щодо дисертації, викреслюючи в графі бюлетеня «Результати голосування» одне з двох запропонованих визначень: «згоден» чи «не згоден» і опускає бюлетень в опечатану урну.

5.3. Члени лічильної комісії відкривають урну, підраховують бюлетені й складають за наслідками голосування протокол засідання лічильної комісії за формою, наведеною у додатку 17 до Положення.

Не роздані бюлетені залишаються в лічильній комісії з відповідною поміткою, зробленою до початку таємного голосування, про що зазначається в протоколі. Бюлетені, що не дають змоги виявити думку члена ради, який взяв участь у голосуванні, вважаються недійсними, про що також зазначається в протоколі лічильної комісії.

Після оформлення протоколу про результати голосування лічильна комісія опечатує всі бюлетені й додає їх до свого протоколу, який затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, які брали участь у засіданні.


VІ. Розгляд дисертації, надісланої до спеціалізованої вченої ради

для додаткового розгляду (колективного рецензування)
6.1. Дисертацію, яку надіслано МОНмолодьспортом до ради для додаткового розгляду (колективного рецензування), разом з атестаційною справою рада повинна розглянути протягом двох місяців з дня її одержання. Рада з числа своїх членів утворює комісію, доручає їй ознайомитися з дисертацією та матеріалами атестаційної справи і подати проект відгуку або висновку щодо дисертації, а також дати оцінку критичним зауваженням, висловленим на попередніх етапах розгляду, у тому числі щодо наявності чи відсутності текстових запозичень.

Якщо дисертацію надіслано для додаткового розгляду (колективного рецензування) з метою підготовки відгуку, то вона розглядається без участі здобувача. Відгук про дисертацію, підписаний всіма членами комісії, разом із супровідним листом за підписом голови та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради, дисертацією та атестаційною справою надсилаються до МОНмолодьспорту.

Якщо дисертацію надіслано для додаткового розгляду (колективного рецензування) з метою поглибленого аналізу, то вона розглядається обов’язково у присутності здобувача. У разі неявки здобувача на засідання без поважної причини спеціалізована вчена рада дисертацію без нього не розглядає.

Якщо здобувач завчасно повідомить, що не може взяти участі в засіданні з поважної причини, то засідання ради переноситься.

6.2. Відкриваючи засідання ради, голова ради за даними реєстраційної картки присутності членів спеціалізованої вченої ради за встановленою законодавством формою сповіщає членів ради про правоможність засідання та інформує їх про перебіг розгляду дисертації, поданої на додатковий розгляд (колективне рецензування) для поглибленого аналізу.

Присутність членів ради (із зазначенням їх спеціальності) обов’язково слід занотувати у протоколі засідання.

У засіданні також можуть брати участь опоненти та інші особи, яких у разі потреби запрошує рада.

6.3. Після виступу вченого секретаря, який коротко доповідає про основний зміст документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня, надається слово здобувачу. Він викладає суть та основні положення дисертації і відповідає на усні та письмові запитання.

6.4. Обговоривши дисертацію та висновок комісії з попереднього розгляду щодо неї, рада бюлетенями за формою, наведеною у додатку 16 до Положення, проводить таємне голосування. Рішення ради вважається позитивним, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті членів ради, що взяли участь у засіданні. Протокол лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради.

6.5. Після затвердження протоколу лічильної комісії рада відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради приймає висновок додаткового розгляду (колективного рецензування).

На цьому засідання ради вважається закінченим.

6.6. Підписані головою і вченим секретарем ради стенограма (розшифрована фонограма), висновок додаткового розгляду (колективного рецензування), у якому наводяться результати таємного голосування, разом з дисертацією та атестаційною справою протягом місяця надсилаються до МОНмолодьспорту.


VІІ. Проведення засідання спеціалізованої вченої ради

для переатестації вченого
7.1. Дисертація вченого, надіслана до ради разом з атестаційною справою для переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, розглядається радою протягом двох місяців.

7.2. Якщо спеціальність, за якою захищена дисертація, не узгоджується зі спеціальностями, з яких раді надано право приймати дисертації до захисту, то надсилання дисертації для переатестації є одночасно наданням права на проведення разового захисту дисертації за іншою спеціальністю.

7.3. Рада з числа своїх членів створює комісію, доручає їй ознайомитися з дисертацією та матеріалами атестаційної справи і подати висновок.

На засідання ради запрошується вчений, який має право перед засіданням ради ознайомитися з попередніми висновками комісії, дати додат­кові пояснення щодо матеріалів дисертації та атестаційної справи. У разі неявки вченого на засідання без поважної причини спеціа­лізована вчена рада розглядає дисертацію без нього.

У засіданні можуть брати участь інші особи, яких за потреби запрошує рада. Присутність членів ради (із зазначенням їх спеціаль­ності) обов’язково слід занотувати у протоколі засідання.

7.4. Відкриваючи засідання ради, голова на підставі реєстраційної картки присутності членів спеціалізованої вченої ради за формою, наведеною у додатку 3 до Положення, сповіщає членів ради про правоможність засідання та інформує членів ради про хід розгляду дисертації, отриманої для переатестації.

7.5. Учений секретар доповідає основний зміст документів атестаційної справи.

Далі оголошується висновок комісії.

Потім вчений викладає суть та основні положення дисертації і відповідає на усні та письмові запитання.

Після цього мають право виступати всі присутні на засіданні ради. Наприкінці дискусії вченому надається завершальне слово.

7.6. Якщо при переатестації вченого, який одержав в іншій державі диплом доктора наук, не маючи наукового ступеня кандидата наук, рада встановить, що дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук не відповідає вимогам пункту 12, а відповідає вимогам пункту 13 Порядку, то рада переатестовує вченого на науковий ступінь кандидата наук.

7.7. Після закінчення дискусії рада проводить таємне голосування бюлетенями за формою, наведеною у додатку 16 до Положення. Рішення ради вважається позитивним, якщо за нього проголосували не менш як три чверті членів ради, що взяли участь у засіданні. Протокол лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради.

Після затвердження протоколу лічильної комісії рада відкритим голосуванням більшістю присутніх на засіданні членів ради приймає рішення щодо переатестації.

7.8. Підписані головою і вченим секретарем ради стенограма та рішення щодо переатестації вченого разом з дисертацією та атестаційною справою в тритижневий строк надсилаються до МОНмолодьспорту.

7.9. Вчений має право за письмовою заявою зняти дисертацію з розгляду у процесі переатестації до початку таємного голосування у раді, крім випадків виявлення у дисертації текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело. У такому випадку вчений переатестації не підлягає.
VІІІ. Засідання спеціалізованої вченої ради для розгляду питань

про позбавлення наукових ступенів
8.1. Питання про позбавлення наукового ступеня порушується у випадку, коли до ради надійшли матеріали, які дають для цього підставу. Голова ради доручає комісії з членів ради перевірити такі матеріали щодо обґрунтованості справи. У разі потреби рада запитує у відповідних наукових установ, вищих навчальних закладів додаткові матеріали.

За наслідками перевірки комісія скла­дає висновок, який подається на розгляд ради.

8.2. Рада повинна протягом місяця розглянути матеріали, які підготувала комісія.

8.3. Засідання ради проводиться у присутності особи, про позбавлення наукового ступеня якої порушується питання та яка повідомляється про це не пізніш як за 10 днів до засідання.

Якщо вказана особа відмовляється з’яви­тися на засідання ради без поважних причин або якщо викликати її неможливо, то рада приймає рішення про проведення засідання без неї.

Якщо вказана особа завчасно повідомить, що не може взяти участі в засіданні з поважної причини, то засідання ради переноситься.

8.4. Відкриваючи засідання ради, голова інформує членів ради про правоможність засідання й оголошує розгляд питання. З доповіддю від комісії виступає член ради, який входив до її складу. Потім слово надається особі, про позбавлення наукового ступеня якої порушено питання, після чого можуть виступати всі присутні на засіданні ради.

8.5. Після обговорення рада проводить таємне голосування про позбавлення науко­вого ступеня. Голосування проводиться бюлетенями за формою, наведеною у додатку 16 до Положення. Рішення ради про позбавлення наукового ступеня вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті від кількості членів ради, які взяли участь у засіданні.

Після затвердження протоколу лічильної комісії рада, спираючись на результати таємного голосування, відкритим голосуванням більшістю голосів членів ради, які взяли участь у засіданні, приймає текст рішення з чітко сформульованим висновком про наявність чи відсутність підстав для порушення перед МОНмолодьспортом клопотання щодо позбавлення наукового ступеня.

8.6. Результати таємного голосування і рішення ради оголошуються особі, щодо якої ставилося питання про позбавлення наукового ступеня.

8.7. Якщо рада прийняла рішення клопо­тати перед МОНмолодьспортом про позбавлення особи наукового ступеня, то до МОНмолодьспорту протягом трьох тижнів надсилають підписані головою і вченим секретарем протокол засі­дання ради і рішення, в якому наводяться результати таємного голосування. Вказані матеріали надсилають до МОНмолодьспорту і в тому випадку, коли МОНмолодьспортом дано доручення раді розглянути питання про позбавлення наукового ступеня.
ІХ. Проведення засідання спеціалізованої вченої ради

для розгляду апеляції
9.1. При надходженні до ради апеляції голова ради доручає комісії з членів ради вивчити її аргументованість та підготувати проект висновку.

Розгляд апеляції в раді не повинен тривати понад місяць, причому в разі потреби проводиться позапланове засідання.

9.2. На засідання ради запрошується автор апеляції, про що він повідомляється не пізніш як за 10 днів до засідання.

У разі неявки автора апеляції з поважної причини засідання переноситься. Якщо автор апеляції не з’явився на засідання ради без поважної причини, то засідання проводиться без нього.

Присутність членів ради (із зазначенням їх спеціальності) обов’язково зано­товується у протоколі засідання.

9.3. Відкриття засідання ради починається повідомленням голови про правоможність засідання.

Потім голова ради оголошує розгляд апеляції і надає слово вченому секретареві для її зачитування. Після цього один з членів комісії доповідає про результати роботи комісії і пропонує проект висновку. Далі мають право виступати всі присутні.

9.4. Після закінчення дискусії рада приймає рішення шляхом таємного голо­сування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті присутніх на засіданні членів ради. Висновок приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, які взяли участь у засіданні.

Підписані головою і вченим секретарем ради стенограма і текст висновку щодо розгляду апеляції, у якому наводяться результати голосування, разом з текстом апеляції протягом 10 робочих днів надсилаються до МОНмолодьспорту.

Директор

Департаменту атестації кадрів В. Бондаренко

Додаток 1

до Положення про спеціалізовану вчену раду

В і д о м о с т і

про членів спеціалізованої вченої ради

для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня

доктора (кандидата) наук


за спеціальностями_________________________________________

(шифри, назви спеціальностей та галузей наук)

в __________________________________________________________

(повне найменування наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, підпорядкування, адреса для надсилання кореспонденції, телефон)з/п


Прізвище, ім’я,

по батьковіРік

народженняМісце

основної

роботи, підпорядкування, посада


Науковий ступінь,

шифр спеціальності, за якою захищена дисертація, із

зазначенням шифру спеціальності,

в яку вона трансформована,

рік

присудженняУчене звання (за спеціальністю, кафедрою),

рік присвоєнняШифр спеціальності

в раді


Основні

праці


(назви 3 наукових монографій,

статей, опублікованих за спеціальністю, за

якою

фахівця пропонується включитидо складу ради)

Членство в інших спецрадах

(шифр ради, установа, у якій створена рада)1

2

3

4

5

6

7

8

9Директор (ректор) ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Печатка Дата

Примітки:


1. На початку списку подаються відомості про голову ради, заступника голови, вченого секретаря (ці посади вказуються в дужках після прізвища, імені та по батькові), а далі подаються відомості про членів ради за абеткою.

2. У графах 5, 6, 7 спеціальності вказуються за чинним Переліком наукових спеціальностей. Якщо науковий ступінь (графа 5) або вчене звання (графа 6) присуджено (присвоєно) після 1 вересня 1992 року, то у відповідній графі вказується країна, атестаційним органом якої видано диплом (атестат).

3. До МОНмолодьспорту надсилається перший примірник «Відомостей».

4. У графі 8 наводять назви праць, опублікованих за останні п'ять років.

Додаток 2

до Положення про спеціалізовану вчену радуПерелік

документів, які подає до спеціалізованої вченої ради

здобувач наукового ступеня
1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

3. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).

4. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОНмолодьспортом (2 примірники).

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).

5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.

6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.

7. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).

8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, докто­ром наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).

Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:

дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;

автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;

автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу, в якому діє спеціалізована вчена рада (2 картки).

На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;

компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref.doc (2 примірники);

компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім’я файла — dis.doc (2 примірники).

При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

Додаток 3

до Положення про спеціалізовану вчену раду

Реєстраційна картка присутності

членів спеціалізованої вченої ради _____________

(шифр ради)

" "_____________ 20___ р. Протокол № _____

Розглядається дисертація _____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)____________ наук

(галузь)
за спеціальністю__________________________________________

(шифр, назва спеціальності)


Прізвище, ім'я,

по батьковіНауковий ступінь, шифр спеціальності

в раді


Присутність на засіданні

(підпис)


Одержання

бюлетеня


(підпис)

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради _________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Примітки:
1. У графі «Прізвище, ім'я, по батькові» вказують усіх членів спеціалізованої вченої ради в тому самому порядку, який подано в наказі про утворення ради.

2. Науковий ступінь та шифр спеціальності в раді подають згідно з наказом про утворення ради.

Додаток 4

до Положення про спеціалізовану вчену радуПерелік

документів атестаційної справи,

які зберігаються в спеціалізованій вченій раді

1. Копія супровідного листа до атестаційної справи здобувача наукового ступеня, поданої до МОНмолодьспорту, за встановленою формою.

2. Заява здобувача на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду.

3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.

4. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи.

5. Копії дипломів магістра (спеціаліста), кандидата наук (за наявності), засвідчені підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу.

Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу (у разі зміни здобувачем імені).

6. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач.

7. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попереднього розгляду, підписаний всіма членами комісії.

8. Витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради з рішенням ради про прийняття дисертації до захисту та призначення офіційних опонентів.

9. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.

10. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради за встановленою формою.

11. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради

і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, в якій функціонує рада.

12. Протокол засідання лічильної комісії за встановленою формою.

13. Опечатаний і скріплений підписами членів лічильної комісії конверт з бюлетенями для таємного голосування.

14. Відгук наукового керівника (консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради, та всі відгуки, які надійшли на дисертацію та автореферат.

15. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встановленою формою.

16. Облікова картка дисертації (з відміткою УкрIНТЕІ).

17. Список установ і організацій, до яких надіслано автореферат дисертації, із зазначенням дати розсилки з відміткою на кожній сторінці відділення зв’язку або канцелярії (експедиції) наукової установи чи вищого навчального закладу, підписаний вченим секретарем ради.

Разом з атестаційною справою зберігаються:

дисертація (в бібліотеці наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, де функціонує спеціалізована вчена рада);

автореферат дисертації (2 примірники);

один компакт-диск типу CD-R або CD-RW з файлами, що містять:

рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім’я файла — file.xls;

текст автореферату. Ім’я файла — aref. doc;

зауваження, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваження, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла — notes.doc;

фонограма захисту дисертації.

При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

Додаток 5

до Положення про спеціалізовану вчену раду

Перелік

документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня

доктора наук, яка подається до МОНмолодьспорту
1. Супровідний лист на бланку наукової установи чи вищого навчального закладу за встановленою формою.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради

3. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встановленою формою.

4. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи.

5. Копії дипломів магістра (спеціаліста), кандидата наук, засвідчені підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу.

Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу (у разі зміни здобувачем імені).

У разі якщо ці документи видані навчальними закладами та уповноваженими органами іноземної держави і легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково надаються переклади цих документів українською мовою, засвідчені нотаріально.

6. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач.

7. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попереднього розгляду, підписаний всіма членами комісії.

8. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради.

9. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.

10. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради за встановленою формою.

11. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу, в якому функціонує рада.

12. Опис документів атестаційної справи за встановленою формою.

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, до якого вкладають:

автореферат дисертації (5 примірників), підписаний на обкладинці автором;

автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук;

облікову картку дисертації (2 примірники, один з яких повинен бути з відміткою УкрІНТЕІ) за встановленою УкрІНТЕІ формою;

реєстраційно-облікову картку (2 примірники) за встановленою формою; чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу, в якій діє спеціалізована вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток вказують прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;

два не підписані поштові конверти формату 230х160 мм з марками;

компакт-диски типу CD-R або CD-RW з файлами, що містять:

рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім’я файла – file.xls;

текст автореферату. Ім’я файла – aref.doc;

текст дисертації. Ім’я файла – dis.doc;

реєстраційно-облікова картка. Ім’я файла – apреnd9.doc;

зауваження, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваження, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла – notes.doc.

Документи атестаційної справи повинні розміщуватися послідовно відповідно до цього переліку.

Обкладинка атестаційної справи здобувача наукового ступеня оформляється за встановленою формою.

До атестаційної справи додають перший примірник дисертації, переплетений і підписаний автором та засвідчений підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради.

При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

Додаток 6

до Положення про спеціалізовану вчену радуПерелік

документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня

кандидата наук, яка подається до МОНмолодьспорту
1. Супровідний лист на бланку наукової установи чи вищого навчального закладу за встановленою формою.

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради

3. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встановленою формою.

4. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи.

5. Копія диплома магістра (спеціаліста), засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу.

Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу (у разі зміни здобувачем імені).

У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОНмолодьспортом.

6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.

7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.

8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач.

9. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попереднього розгляду, підписаний всіма членами комісії.

10. Відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради.

11. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.

12. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради за встановленою формою.

13. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу, де функціонує рада.

14. Опис документів атестаційної справи за встановленою формою.

Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, до якого вкладають:

автореферат дисертації (5 примірників), підписаний на обкладинці автором;

облікову картку дисертації (2 примірники, один з яких повинен бути з відміткою УкрІНТЕІ);

реєстраційно-облікову картку (2 примірники) за встановленою формою;

чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу, в якій діє спеціалізована вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток вказують прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;

два не підписані поштові конверти формату 230х160 мм з марками;

компакт-диски типу CD-R або CD-RW з файлами, що містять:

рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім’я файла – file.xls;

текст автореферату. Ім’я файла – aref.doc;

текст дисертації. Ім’я файла – dis.doc;

реєстраційно-облікова картка. Ім’я файла – apреnd9.doc;

зауваження, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваження, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла – notes.doc.

Документи атестаційної справи повинні розміщуватися послідовно відповідно до цього переліку.

Обкладинка атестаційної справи здобувача наукового ступеня оформляється за встановленою формою.

До атестаційної справи додають перший примірник дисертації, переплетений і підписаний автором та засвідчений вченим секретарем спеціалізованої вченої ради щодо його ідентичності за змістом з іншими примірниками дисертації, що були подані до ради.

При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

Додаток 7

до Положення про спеціалізовану вчену раду
Обкладинка атестаційної справи

здобувача наукового ступеня

Підпорядкування


Найменування наукової установи чи

вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації,

в якому відбувся захист

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА
здобувача наукового ступеня доктора (кандидата)_________________ наук

(галузь науки)

за спеціальністю ________________________________________________

(шифр і назва за Переліком наукових спеціальностей)


_______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові у родовому відмінку)

громадянина____________________________________________________

(назва країни, громадянином якої є здобувач,

у родовому відмінку)

Назва дисертації ____________________________________________


№ справи ___________________________________

(заповнює МОНмолодьспорт)

Рік


Додаток 8

до Положення про спеціалізовану вчену раду


Супровідний лист

до атестаційної справи здобувача наукового ступеня
(на бланку наукової установи чи вищого навчального закладу

III або IV рівня акредитації)

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Департамент атестації кадрів

Про атестаційну справу


Надсилаємо атестаційну справу здобувача наукового ступеня доктора (кандидата) ________________________ наук

(галузь науки)

за спеціальністю ____________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача в родовому відмінку)


Назва дисертації – ___________________________________

Файли з текстом дисертації на компакт-диску надіслані до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації _____.

(дата)

Повідомлення про захист дисертації надруковано в ______________________________________ №___, 20___ року, стор.___ .
Додатки:


1. Атестаційна справа згідно з описом.

2. Дисертація (перший примірник).Голова спеціалізованої

вченої ради ___________ ___________ ___________________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)


Вчений секретар ____________________________

(прізвище, ініціали, телефон )

Додаток 9

до Положення про спеціалізовану вчену раду


Рішення щодо присудження

наукового ступеня доктора (кандидата) наук

Спеціалізована вчена рада ___________________________________________

(шифр ради, повне найменування наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, підпорядкування

(у родовому відмінку), місто )

__________________________________________________ прийняла рішення щодо присудження наукового ступеня доктора (кандидата) _____________________________ наук

(галузь)


__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача у давальному відмінку)


на підставі прилюдного захисту дисертації

«____________________________________________________________»

(назва дисертації)
у вигляді _______________________________________________*/ з грифом

(на правах рукопису, опублікованої монографії)

(таємно, для службового користування)

за спеціальністю _______________________________________________

(шифр і назва наукової спеціальності за чинним переліком)
«____» _______ 20___ року, протокол № ___.
_________________________________________ 19___ року народження,

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)

громадянин ___________________________________________________,

(вказується назва держави, громадянином якої є здобувач)
освіта вища: закінчив у ______ році ___________________________________________________ за спеціальністю

(найменування навчального закладу)

__________________________________________________________________

(за дипломом)

Наукові ступені і вчені звання (перелічуються у порядку їх присудження чи присвоєння за наявності):

кандидат ___________________ наук з ______ року,

доцент (професор) кафедри ___________________ з ___________ року.
Якщо здобувач закінчив аспірантуру (для кандидатів наук) чи докторантуру (для докторів наук), то вказується рік її закінчення, відомче підпорядкування та найменування вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, наукової установи, в якій вона діяла.
Працює_____________ в ____________________________________________

(посада) (місце роботи, відомче підпорядкування, місто)

з _______ р. до теперішнього часу.
Дисертація виконана у _____________________________________________ .

(найменування вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, наукової установи, відомче підпорядкування, місто)


Науковий керівник (для кандидатів наук) або науковий консультант (для докторів наук) ____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь,

_________________________________________________________________

вчене звання, місце роботи, посада)

Здобувач має _____ опублікованих праць за темою дисертації, з них ____ праць написано без співавторів, _____ монографій, _____ статей в наукових фахових виданнях, _____ авторських свідоцтв на винаходи, у тому числі (наводиться три праці для кандидатів наук і чотири найбільш значні праці - для докторів наук):

1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

Офіційні опоненти:

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь за спеціальністю,

_________________________________________________________________

вчене звання за спеціальністю (по кафедрі), місце роботи, посада)

дав___________________ відгук із зауваженнями:_____________________

(негативний, позитивний) (наводяться)

На дисертацію та автореферат надійшли відгуки:

_________________________________________________________________

(перелічуються всі відгуки з обов’язковим зазначенням місць роботи,

_________________________________________________________________

посад, наукових ступенів, вчених звань, прізвищ та ініціалів

_________________________________________________________________

авторів відгуків, характеру відгуків (негативний чи позитивний) та

________________________________________________________________ .

критичних зауважень)
У дискусії взяли участь члени спеціалізованої вченої ради:

_________________________________________________________________

(прізвища, ініціали, наукові ступені, спеціальності, зауваження)
та присутні на захисті фахівці _______________________________________

(прізвища, ініціали, наукові ступені,

________________________________________________________________ .

місця роботи, посади, зауваження)


При проведенні таємного голосування виявилося, що із ____ членів спеціалізованої вченої ради, які взяли участь у голосуванні (з них ___ докторів наук за профілем дисертації),

проголосували:

«За» _______ членів ради,

«Проти»_____ членів ради,

недійсних бюлетенів _____ .

Далі наводиться висновок спеціалізованої вченої ради з обґрунтуванням прийнятого рішення із зазначенням відповідності/невідповідності дисертації вимогам Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423. При негативному рішенні щодо присудження наукового ступеня висновок не наводиться і не приймається.

На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізована вчена рада присуджує / не присуджує __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача у давальному відмінку)

науковий ступінь доктора/кандидата _____________________________ наук

(галузь)

за спеціальністю __________________________________________________.

(шифр і назва спеціальності за переліком)


Головуючий на засіданні

спеціалізованої вченої ради ________ ______ __________________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради __________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П. «____» _______________ 20___ року
Атестаційна справа зареєстрована у МОНмолодьспорті України

під № _________________


Затверджено рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук рішенням атестаційної колегії МОНмолодьспорту України від « » _____________ 20 ___ року .
Видано диплом ______________________________

(серія, номер)


Начальник відділу ________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Примітки:

1. Номер справи, дату прийняття рішення атестаційною колегією МОНмолодьспорту України, серію та номер диплома проставляють у МОНмолодьспорті України.

2. Відомості щодо грифа секретності (після позначки */) наводять при необхідності.

Додаток 10

до Положення про спеціалізовану вчену радуКаталог: wp-content -> uploads -> files -> Structure
Structure -> Методичні рекомендації до складання кандидатського іспиту з філософії Дніпропетровськ ддувс 2014
Structure -> Анотація до навчальної дисципліни «Правове регулювання відносин власності»
Structure -> Анотація навчальної дисципліни за вибором «Правова статистика» для студентів факультету №4 ддувс
files -> Уроків 5 клас 2009 р. Рецензент и: Журавська Н.І
files -> Міністерство освіти І науки україни основи християнської етики
files -> Основи християнської етики посібник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Основи християнської етики посібник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка