Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року №309


Відомості про офіційних опонентівСторінка11/12
Дата конвертації09.11.2017
Розмір3.94 Mb.
#31494
ТипПоложення
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Відомості про офіційних опонентів,

призначених спеціалізованою вченою радою для захисту дисертації

на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) _____________________________ наук

(галузь) ________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)
за спеціальністю___________________________________________________

(шифр, назва наукової спеціальності)
з/п


П.І.Б.

Рік

народженняМісце

основної роботи,

підпорядкування,

посада


Науковий

ступінь,


шифр,

назва


спеціальності,

за якою


захищена

дисертація,

рік

присудженняВчене звання (за спеціальністю, кафедрою),

рік


присвоєння

Монографії, статті (2-3 назви) за спеціальністю (профілем) дисертації здобувача

1

2

3

4

5

6

7


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ____________ ____________________

ради (підпис ) (прізвище, ініціали)

М.П. «____» _______________ 20___ року

Додаток 11

до Положення про спеціалізовану вчену раду
Реєстраційно-облікова картка

Реєстраційно-облікова картка


Прізвище, ім’я, по батькові

Стать

Громадянство

Рік народження

Дата надходження

Індекс відділу

Шифр спецради

Дата рішення ради

Номер протоколу

Повне найменування наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації

Науковий ступінь (вчене звання), галузь наук

Шифр і назва спеціальності

Номер

атеста-ційної справиКим і коли присуджено науковий ступінь (присвоєно вчене звання)


Номер диплома (атестата)
Кандидат

Доктор


Старший науковий співробітник
Примітки:
1. Картку виконують на світлому цупкому папері формату 148 (ширина) × 105 (висота) мм, заповнюють за допомогою комп’ютерної техніки.

2. Назви граф «Прізвище, ім’я, по батькові», «Стать», «Громадянство», «Рік народження», «Дата надходження», «Індекс відділу», «Шифр спецради», «Дата рішення ради», «Номер протоколу», «Повне найменування наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації», «Науковий ступінь (вчене звання), галузь наук», «Шифр і назва спеціальності» не друкують.

3. Графи «Номер справи», «Дата надходження», «Індекс відділу» заповнюють у МОНмолодьспорті України.

4. Для іноземців, яким відповідно до міжнародних угод та конвенцій на підставі захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук видають диплом доктора філософії з відповідної галузі наук, на зворотному боці реєстраційної картки необхідно надрукувати латинськими літерами англійською мовою офіційне найменування установи, де відбувся захист дисертації; назву країни, громадянином якої є здобувач; повне ім’я здобувача в тому порядку, в якому воно записано в паспортному документі.

Згадану інформацію засвідчують підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації.

Додаток 12

до Положення про спеціалізовану вчену раду
Опис документів атестаційної справи

___________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача в родовому відмінку)з/п


Назва документа

Кількість аркушів

Порядкові номери аркушів документів атестаційної справи (з____ по ____)

1

2

3

4

До опису внесено ______ документів на ________ аркушах.


Вчений секретар ради _____________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.
_____________________

(число, місяць, рік)

Примітки:


1. Чисті аркуші справи не нумерують й до опису не вносять.

2. Всі виправлення в описі мають бути зазначені, завірені вченим секретарем та скріплені печаткою установи.

3. Нумерація аркушів атестаційної справи повинна бути наскрізною.

Додаток 13

до Положення про спеціалізовану вчену раду

Перелік

документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня,

за результатами захисту дисертації якого

спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення
1. Супровідний лист до МОНмолодьспорту на бланку наукової установи чи вищого навчального закладу за встановленою формою.

2. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встановленою формою.

3. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу, де функціонує рада.

4. Опис документів атестаційної справи за встановленою формою.

Атестаційна справа брошурується у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюється конверт, до якого вкладаються:

автореферат дисертації, підписаний автором (2 примірники);

компакт-диск типу CD-R або CD-RW з файлом з рішенням спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім'я файла — out.xls.

Обкладинка атестаційної справи оформляється за встановленою формою.

Додаток 14

до Положення про спеціалізовану вчену радуПерелік

документів, які повертають здобувачу,

за результатами захисту дисертації якого

спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення
1. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (1 примірник).

2. Копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, їх переклади українською мовою, копія свідоцтва про зміну імені, копія першої сторінки паспорта, копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки (по 1 примірнику).

3. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.

4. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (1 примірник).

Крім документів, здобувачу повертаються:

монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті;

примірники дисертації, за винятком одного, який вилучається з фонду бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де відбувався захист, та залишається у спеціалізованій вченій раді;

автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації для здобувачів наукового ступеня доктора наук;

компакт-диск з текстом автореферату дисертації та текстом дисертації.
Додаток 15

до Положення про спеціалізовану вчену раду


Звіт про роботу

спеціалізованої вченої ради________________

(шифр ради)


у _____________________________________________

(повне найменування наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, відомче підпорядкування)


у 20___ році

1. Наказом МОНмолодьспорту України від ___.____.20___ № _____ спеціалізованій вченій раді надано право на період до « ___ » __________ 20___ р. проводити захисти дисертацій за спеціальностями

__________________________________________________________ .

(шифри і назви спеціальностей за чинним переліком, галузі науки)


2. За звітний період спеціалізована вчена рада провела _____ засідань, на яких проведено захист ____ докторських (із зазначенням спеціальностей) та ____ кандидатських (із зазначенням спеціальностей) дисертацій (з них докторських___ та кандидатських ___дисертацій написано українською мовою), проведено переатестацію ______ докторських (із зазначенням спеціальностей) та ______ кандидатських (із зазначенням спеціальностей) дисертацій, розглянуто ______ апеляцій, проведено колективне рецензування ____ дисертацій (із зазначенням спеціальностей), проведено _____ разових захистів дисертацій, прийнято до захисту ____ докторських (із зазначенням спеціальностей) та ____ кандидатських (із зазначенням спеціальностей) дисертацій.

3. Кількість відхилених докторських і кандидатських дисертацій, причини відхилення на всіх етапах їх розгляду.

4. Дані про кількість проведених засідань.

5.Прізвища членів спеціалізованих учених рад, які відвідали менше половини засідань рад.


Голова ради _____________ ________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Учений секретар _____________ ________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Печатка установи Дата
Додаток 16

до Положення про спеціалізовану вчену раду


Форма бюлетеня для таємного голосування

Спеціалізована вчена рада _____________________________

(шифр ради)
" "_____________ 20___ р. протокол № _____


Прізвище, ім'я,

по батьковіЗаслуговує

наукового ступеняРезультати

голосування

ЗГОДЕН
НЕ ЗГОДЕН

Примітки:
1. У графі «Заслуговує наукового ступеня» зазначити науковий ступінь, на який претендує здобувач, і галузь науки.
2. Бюлетені не підписують. У графі «Результати голосування» викреслити непотрібне.

Додаток 17

до Положення про спеціалізовану вчену раду

Протокол

засідання лічильної комісії,

обраної спеціалізованою вченою радою _________

(шифр ради)


" " ___________ 20___ р.

Склад обраної комісії: _______________________________________

прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________________________________________


Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному голосуванні щодо присудження _______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


наукового ступеня доктора (кандидата) ________________ наук.

(галузь науки)


Склад спеціалізованої вченої ради, затверджений у кількості _____ осіб.

До складу спеціалізованої вченої ради додатково залучено ______ осіб з правом голосу.


Були присутні на засіданні _____ членів спеціалізованої вченої ради, зокрема _____ докторів наук за профілем розглянутої дисертації.
Роздано бюлетенів ______ .
Залишилось нерозданих бюлетенів ______ .
Виявлено в урні бюлетенів ______ .
Результати голосування про присудження наукового ступеня доктора (кандидата)_______________ наук

(галузь науки)


_______________________________________________________________:

(прізвище, ім'я, по батькові)


подано голосів:

«За» –

_______ ,

«Проти» –

_______ ,

недійсних бюлетенів –

_______ .

Члени лічильної комісії: ____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

____________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Учений секретар ____________ __________ ____________________

(шифр ради) (підпис) (прізвище, ініціали)


Примітки:


1. Протокол заповнюється від руки членом лічильної комісії у двох примірниках.

2. Один з протоколів укладається разом з бюлетенями в конверт, який заклеюється до оголошення результатів голосування і підписується по лінії склеювання членами лічильної комісії.

Додаток

до наказу Міністерства

освіти і науки, молоді

та спорту України

14.09.2011 № 1059

Перелік

наказів Вищої атестаційної комісії України,

що втратили чинність
1. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 20.03.2000 № 119 «Про термін чинності повідомлень про захист дисертацій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.05.2000 за № 299/4520.

2. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 04.04.2000 № 175 «Про затвердження Переліку установ і організацій, куди обов'язково належить надсилати наукові видання, у яких публікуються основні результати дисертаційних робіт», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.06.2000 за № 352/4573.

3. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 04.04.2000 № 176 «Про затвердження Переліку установ і організацій, куди обов’язково належить надсилати наукові монографії, у яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.06.2000 за № 353/4574.

4. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 04.04.2000 № 178 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 431/4652 (зі змінами).

5. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 29.08.2000 № 429 «Про затвердження Положення про спеціалізовані вчені ради», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.12.2000 за № 918/5139 (зі змінами).

6. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 21.09.2000 № 440 «Про прийняття рішень щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника вченими радами наукових установ та вищих навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.10.2000 за № 718/4939 (зі змінами).

7. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 21.09.2000 № 441 «Щодо прийняття до розгляду документів, які подаються до ВАК України з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій країні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.11.2000 за № 789/5010.

8. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 03.12.2007 № 845 «Про затвердження Переліку установ і організацій, до яких обов'язково надсилаються автореферати дисертацій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.12.2007 за 1377/14644.

9. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 21.03.2008 № 208 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими можуть бути присуджені наукові ступені в галузі медичних та ветеринарних наук здобувачам, які мають повну вищу біологічну освіту та здобули кваліфікацію біолога», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.04.2008 за 311/15002.

10. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 07.05.2010 № 278 «Про затвердження Порядку внесення друкованих та електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.06.2010 за № 354/17649.

11. Наказ Вищої атестаційної комісії України від 19.07.2010 № 559 «Про затвердження Переліку документів атестаційної справи, що подається до ВАК України з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій державі, або нострифікації диплома про науковий ступінь, виданого в іншій державі, та вимог до її оформлення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.08.2010 за № 645/17940.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ


"25" 11 2011 № 1367

м. Київ


Про затвердження складу

експертних рад з питань проведення

експертизи дисертаційних робіт

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України
Відповідно до підпункту 26 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 410, пункту 29 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423, та пункту 4 Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1058, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1167/19905, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.11.2011

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1058, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1168/19906, із зазначенням наукових спеціальностей, закріплених за експертними радами, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

Міністр Д. В. Табачник

Додаток

Експертні ради

з питань проведення експертизи дисертаційних робіт

МОНмолодьспорту України
1. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з агрономії та лісового господарства стор. 1

2. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з архітектури, будівництва та геодезії стор. 4

3. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з біологічних наук стор. 7

4. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з геологічних та географічних наук стор. 10

5. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з електротехніки, енергетики, електроніки та радіотехніки стор. 14

6. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з зоотехнії та ветеринарної медицини стор. 17

7. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з інформатики, кібернетики та приладобудування стор. 19

8. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з історичних наук стор. 22

9. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з клінічної медицини (внутрішні хвороби) стор. 25

10. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з клінічної медицини (хірургічні хвороби) стор. 27

11. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з культурологій та мистецтвознавства стор. 29

12. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з математики і механіки стор. 31

13. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з машинознавства та машинобудування стор. 34

14. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з медико-біологічних та фармацевтичних наук стор. 37

15. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з педагогічних,

психологічних наук, фізичного виховання та спорту стор. 39

16. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з питань

макроекономіки, світового господарства і соціального

економічного розвитку (економічні науки) стор. 42

17. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з проблем секторального розвитку та підприємництва стор. 46

18. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з профілактичної медицини стор. 49

19. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з розробки корисних копалин та металургії стор. 50

20. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з технологій та проблем транспортного комплексу стор. 53

21. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості стор. 56

22. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з фізики та астрономії стор. 59

23. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з філологічних наук та з соціальних комунікацій стор. 62

24. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з філософських, політичних та соціологічних наук стор. 65

25. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з хімічних наук стор. 68

26. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з юридичних наук стор. 71

27. Експертна рада з питань проведення експертизи

дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

з державного управління стор. 74МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

07.06.2012 № 665


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

25 червня 2012 року за № 1053/21365


Про затвердження Змін до Положення

про експертну раду з питань проведення

експертизи дисертаційних робіт

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України
Відповідно до підпункту 26 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та пункту 29 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року № 423,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1058, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1167/19905, що додаються.

2. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Д. В. Табачник


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

07 червня 2012 року № 665


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

25 червня 2012 року за № 1053/21365

Зміни

до Положення про експертну раду з питань

проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
1. Пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Експерт може бути членом тільки однієї спеціалізованої вченої ради.».

2. Доповнити пункт 7 після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

«розгляді клопотань про утворення спеціалізованих вчених рад та проведення разових захистів;».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

3. Пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Експертна рада відповідно до покладених на неї завдань бере участь у:

1) проведенні експертизи захищених дисертацій, якщо:

дисертація містить таємну інформацію;

дисертація надійшла до МОНмолодьспорту у порядку переатестації;

дисертація за рішенням МОНмолодьспорту надсилалась до іншої спеціалізованої вченої ради для додаткового розгляду (колективного рецензування);

здобувач наукового ступеня кандидата наук не має повної вищої освіти в галузі, з якої підготовлено дисертацію (із запрошенням здобувача);

здобувач наукового ступеня за основним місцем роботи не є науковим або науково-педагогічним працівником (із запрошенням здобувача);

2) розгляді документів атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, дисертації яких розглядаються експертною радою;

3) розгляді клопотань про утворення спеціалізованих вчених рад та проведення разових захистів;

4) розгляді питань щодо:

формування переліку наукових спеціальностей;

підготовки паспортів наукових спеціальностей;

внесення друкованих та електронних наукових видань до переліку наукових фахових видань України, публікації в яких зараховуються до числа основних публікацій за темою дисертації;

визначення спеціалізованих вчених рад для додаткового розгляду, проведення переатестації вчених, яким присуджено наукові ступені в інших державах, та нострифікації дипломів про наукові ступені, виданих в інших державах.».


Директор департаменту

атестації кадрів В. Д. Бондаренко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ

від 3 грудня 2012 року N 1364-ОД
Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.02.2012 р. N 164
З метою удосконалення процедури подання повідомлень про захист докторських і кандидатських дисертацій, зменшення вартості таких повідомлень наказую:

1. Внести зміну до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.02.2012 р. N 164 "Щодо офіційного друкованого видання Міністерства" (Наказ N 164), виключивши слова "бюлетеню "Атестаційний вісник".

2. Державному інформаційно-виробничому підприємству видавництву "Педагогічна преса" (Овчар О. М.):

2.1. Здійснювати своєчасне видання повідомлень про захист докторських і кандидатських дисертацій шляхом їх розміщення у щомісячному спеціальному випуску газети "Освіта України".

2.2. Забезпечити зменшення вартості оголошень про захист докторських і кандидатських дисертацій за рахунок вивільнених коштів.

2.3. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) довести до відома усіх спеціалізованих вчених рад.

3. Цей наказ набирає чинності з 10 грудня 2012 року.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua

Від 29.10.2013 № 1/9-756

На № ____________ від ____________

Керівникам

вищих навчальних закладів

та наукових установ, в яких діють

спеціалізовані вчені ради

Міністерство освіти і науки у рамках здійснення заходів, пов’язаних з оприлюдненням повідомлень про прийняття дисертацій до захисту на сайті МОН, просить забезпечити утворення спеціалізованими вченими радами єдиної електронної адреси, з якої будуть надходити повідомлення про прийняття дисертацій до захисту в електронному вигляді на електронну адресу Міністерства povidomlenya@mon.gov.ua.

Єдина електронна адреса повинна складатися з шифру спеціалізованої вченої ради та перших букв найменування вищого навчального закладу або наукової установи, в якій діє рада.

Єдину електронну адресу слід вказувати у клопотанні про утворення ради, яке подається до МОН.


Перший заступник Міністра Є. М. Суліма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua

Від 25.03.20131/9-211

На № ___________ від __________
Керівникам

вищих навчальних закладів

та наукових установ, в яких діють

спеціалізовані вчені ради


Про призначення офіційних опонентів

Відповідно до частини першої пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423, для забезпечення незалежності експертизи спеціалізована вчена рада призначає для захисту дисертації офіційних опонентів з числа компетентних учених із спеціальності, за якою поданодисертацію.

Базуючись на аналізі дисертаційних робіт, Атестаційна колегія МОНмолодьспорту звертає увагу спеціалізованих вчених рад на неухильне дотримання вимог:

частини четвертої пункту 20 згаданого Порядку, відповідно до якої офіційними опонентами не можуть бути співробітники кафедр, лабораторій, секторів, відділів, де виконувалася дисертація, де працює здобувач або де проводилися науково-дослідні роботи, щодо яких здобувач є замовником або виконавцем (співвиконавцем);

частини п’ятої пункту 20 цього ж Порядку, відповідно до якої офіційні опоненти не можуть бути співробітниками однієї і тієї самої організації.

Голова комісії з

реорганізації Міністерстваосвіти і науки, молоді та спорту Є. М. Суліма
Каталог: wp-content -> uploads -> files -> Structure
Structure -> Методичні рекомендації до складання кандидатського іспиту з філософії Дніпропетровськ ддувс 2014
Structure -> Анотація до навчальної дисципліни «Правове регулювання відносин власності»
Structure -> Анотація навчальної дисципліни за вибором «Правова статистика» для студентів факультету №4 ддувс
files -> Уроків 5 клас 2009 р. Рецензент и: Журавська Н.І
files -> Міністерство освіти І науки україни основи християнської етики
files -> Основи християнської етики посібник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Основи християнської етики посібник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка