Положення про підготовку та захист магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо- кваліфікаційного рівня "магістр" затверджено на засіданні кафедри державно-правових дисциплінСторінка1/4
Дата конвертації16.04.2017
Розмір0.52 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТИ УПРАВЛІННЯ

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН‖

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПІДГОТОВКУ ТА ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ

студентами спеціальності 8.03040101 “Правознавство”

освітньо- кваліфікаційного рівня “магістр”ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

державно-правових дисциплін

(протокол №4 від 10.03.2015 р.)

МАРІУПОЛЬ 2015

ЗМІСТ


ВСТУП....................................................................................................................................... 2

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ.......................2

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ І ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКИХ (ДИПЛОМНИХ) РОБІТ...........................................................................................................................................5

3. КЕРІВНИЦТВО ПІДГОТОВКОЮ МАГІСТЕРСЬКИХ (ДИПЛОМНИХ) РОБІТ.......................................................................................................................................... 8

4. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ ..........………10

4.1. Загальні вимоги до структури і тексту магістерської (дипломної) роботи................................................................................................................................... ….10

4.2. Титульні аркуші пояснювальної записки та магістерської (дипломної) роботи........................................................................................... ……………………………11

4.3. Завдання на магістерську (дипломну) роботу. ...............................................................11

4.4. Зміст магістерської (дипломної) роботи .......................................................... ………..12

4.5. Вступ ............................................................................................................. …….………12

4.6. Основна частина .......................................................................................... ……………..13

4.7. Висновки...............................................................................................................................15

4.8. Список використаних джерел .............................................................................................15

4.9. Додатки..................................................................................................................................16

5. ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ .......................………….16

5.1. Загальні вимоги до оформлення магістерської (дипломної) роботи .... ……………….17

5.2. Нумерація сторінок магістерської (дипломної) роботи ......................... ……………….17

5.3. Нумерація розділів та підрозділів............................................................ …………….....18

5.4. Ілюстрації ................................................................................................ ………………...19

5.5. Таблиці.................................................................................................................................19

5.6. Переліки..............................................................................................................................19

5.7. Посилання...........................................................................................................................20

5.8. Список використаних джерел ...........................................................................................20

5.9. Додатки............................................................................................... ……………………20

6. РЕФЕРАТ МАГІСТЕРСЬКОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ .................................................21

6.1. Загальні вимоги до реферату магістерської (дипломної) роботи................................21.

6.2. Структура реферату магістерської (дипломної) роботи................................................22

7. ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ ..................................................23

Додаток А..................................................................................................................................24

Додаток Б...................................................................................................................................25

Додаток В .................................................................................................................................26

Додаток Г...................................................................................................................................27

Додаток Д...................................................................................................................................28

Додаток Е ..................................................................................................................................29

Додаток Ж .................................................................................................................................30

ВСТУП

Магістерська (дипломна) робота – це самостійне кваліфікаційне навчально-наукове дослідження, яке студент виконує на завершальному етапі навчання в Донецькому державному університеті управління. Вона має комплексний характер і пов’язана з використанням набутих знань, умінь і навичок зі спеціальних дисциплін. Це дослідження має елементи наукової творчості, теоретичної та практичної новизни. Воно передбачає систематизацію, закріплення, розширення та поглиблення теоретичних і практичних знань зі спеціальності, а також застосування їх під час вирішення конкретних наукових, виробничих та інших завдань.

До написання і захисту магістерської (дипломної) роботи допускаються студенти, що повністю виконали весь навчальний план, успішно пройшли всі форми поточного і підсумкового контролю, навчальну, виробничу і переддипломну практику.

Виконання магістерської (дипломної) роботи виступає важливою формою державного контролю здобутих студентом за час навчання знань і вмінь. Магістерська (дипломна) робота є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна кваліфікаційна комісія визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації, видачу диплома про повну вищу освіту.

Успішне виконання студентом магістерської (дипломної) роботи значною мірою залежить від того, наскільки він чітко уявляє собі основні вимоги щодо теоретичного рівня, змісту, структури, обсягу, форми викладення матеріалу та оформлення роботи. Це Положення призначено для керівництва організацією, виконанням і захистом магістерських (дипломних) робіт із спеціальності «Правознавство» в Донецькому державному університеті управління, покликано надати допомогу студентам при виконанні магістерських (дипломних) робіт. Воно формулює єдині вимоги до вибору теми, послідовності етапів виконання, змісту окремих розділів, оформлення роботи, визначають порядок захисту і критерії оцінювання.

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ

Магістерська (дипломна) робота є результатом особистої самостійної роботи студента і виступає свідченням здобутого ним рівня професійної компетенції. Відповідно до Навчального плану Донецького державного університету управління вона є завершальним етапом в підготовці фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю «Правознавство».

Написання магістерської (дипломної) роботи є важливою формою поглибленого самостійного вивчення студентом теоретичного матеріалу з певної проблеми, з оглядом чинного законодавства у відповідній сфері, аналізу 6 практики його застосування і формуванням пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання тих або інших суспільних відносин.

Одночасно будучи формою контролю, магістерська (дипломна) робота відображає готовність випускника магістратури до виконання завдань професійної діяльності у сфері юриспруденції, ступінь оволодіння як загальноюридичними, так і спеціальними знаннями, навичками роботи з навчальною і науковою літературою, нормативно-правовими актами, здатність узагальнювати і грамотно аналізувати матеріали практики, виявляти проблеми законодавчого регулювання та знаходити шляхи їх усунення.Метою підготовки і захисту магістерської (дипломної) роботи є виявлення рівня знань випускника, його загальнонаукової та спеціальної підготовки, здатності застосовувати знання під час вирішення конкретних проблем, уміння самостійно працювати з літературою, проводити аналіз наукових концепцій і узагальнювати дані практики, виявляти прогалини та недоліки нормативного регулювання, формулювати власні висновки і пропозиції.

У процесі підготовки магістерської (дипломної) роботи реалізуються завдання як навчального, так і науково-дослідного характеру. Завданнями навчального спрямування є поглиблення, систематизація, закріплення студентом теоретичних і практичних знань, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань. Завдання науково-дослідного спрямування включають здобуття і поглиблення навичок самостійної роботи з науковими, методичними та законодавчими матеріалами, розвиток вмінь у проведенні наукового пошуку і узагальненні різних методичних підходів та теорій, аналіз сучасних досягнень сучасної юридичної науки, вироблення на їх основі в процесі самостійного дослідження власних поглядів і концепцій, практичних рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства і практики його застосування.

Магістерська (дипломна) робота повинна відповідати таким вимогам:

 актуальність теми, відповідність її сучасному стану розвитку теоретичної юриспруденції, а також практичним завданням зазначеної сфери;

 об’єктивність дослідження, чіткість характеристики об’єкта, наукової проблеми, предмета, мети, завдань та методів дослідження;

 аналіз ступеня розробленості теми;

 викладення змісту і результатів дослідження, обґрунтованість висновків і практичних рекомендацій;

 чіткість і логічність структури роботи, використання загальноприйнятої юридичної термінології;  бездоганність тексту щодо додержання законів і правил логіки, граматики та пунктуації;

 відповідність вимогам державних, міждержавних та міжнародних стандартів, а також наукового стилю викладу;

 самостійність та своєчасність виконання.

У магістерській (дипломній) роботі мають бути відображені основні напрями, принципи та особливості правового регулювання досліджуваних відносин у сфері банківської та фінансової діяльності, виявлені проблеми відповідного правового регулювання та запропоновані шляхи їх усунення. Автор магістерської (дипломної) роботи повинен продемонструвати знання нормативно-правових актів у відповідній сфері та наукової літератури за темою, відобразити сучасні наукові погляди, концепції і теорії, уміння їх критично оцінювати, аналізувати, застосовувати до досліджуваної проблеми.

У магістерській (дипломній) роботі необхідно коротко, логічно і аргументовано висвітлити зміст і результати дослідження. Магістерська (дипломна) робота не повинна містити ознак плагіату або компіляції. Апробація результатів дослідження, проведеного в рамках магістерської (дипломної) роботи, здійснюється шляхом опублікування окремих її положень у наукових та навчально-наукових виданнях, оприлюднення на наукових конференціях, впровадження розроблених рекомендацій в практичну діяльність тощо.

Науковість в дипломній (магістерської) роботі повинна проявлятися не лише в змісті, але й у формі. Оформлення магістерської (дипломної) роботи повинне відповідати встановленим правилам. При написанні роботи автор повинен посилатися тільки на тих авторів і джерела, з яких отримані відповідні матеріали. Посилання на джерела, які не вивчені самостійно, допускаються за умов обов’язкового посилання на джерела, з яких відповідні дані одержані. Магістерська (дипломна) робота подається у вигляді спеціально підготовленого рукопису на українській мові, в палітурці.

Магістерська (дипломна) робота, що не відповідає встановленим вимогам, до захисту не допускається.2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ І ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКИХ (ДИПЛОМНИХ) РОБІТ

Підготовка і захист магістерської (дипломної) роботи складається з низки послідовних етапів. Порядок підготовки, написання і захисту магістерської (дипломної) роботи студент погоджує з науковим керівником, а конкретні строки проходження етапів визначаються кафедрою.На першому етапі студент має обрати тему магістерської (дипломної) роботи з урахуванням наукових інтересів та майбутньої професійної діяльності. Обрана тема роботи має бути в установленому порядку зареєстрована на кафедрі та затверджена наказом по Академії.

Тематика магістерської (дипломної) роботи розробляється і затверджується кафедрою з урахуванням актуальності та основних наукових напрямів, над якими працюють співробітники кафедри. Студенту надається право вибору теми магістерської (дипломної) роботи, із запропонованих кафедрою.

За наявності мотивованого побажання студента можливе доповнення тематики магістерських (дипломних) робіт. В цьому випадку ініційована тема повинна бути затверджена і закріплена кафедрою за даним студентом.

Для правильного вибору теми магістерської (дипломної) роботи студенту необхідно ознайомитися з літературою по декількох напрямах і, порадившись з науковим керівником, зупинити свій вибір на одній з тем. При цьому доцільно враховувати тематику попередніх курсових робіт і наукових досліджень, інтереси, характер і профіль майбутньої роботи за фахом, місце переддипломної практики, можливості при підборі літератури і практичного матеріалу.

При виборі теми необхідно враховувати знання студентом певної іноземної мови і наявність літератури на цій мові. Використовування іноземних джерел особливо важливе при написанні магістерської (дипломної) роботи на теми, пов’язані з міжнародно-правовим регулюванням. Використання джерел на іноземній мові не тільки підвищує рейтинг роботи, але і у низці випадків може послужити основою для розвитку тієї або іншої концепції у вітчизняному науковому обігу.

Вибравши тему, студент повинен написати заяву на ім’я завідувача кафедрою з проханням закріпити цю тему за ним. Теми розподіляються на засіданні кафедри з урахуванням поданих заяв, закріплюється в протоколі засідання кафедри і затверджується наказом по університету. Зміна формулювання теми або її заміна іншою після затвердження може бути здійснена тільки за клопотанням наукового керівника і студента з вказівкою об’єктивних причин. Будь-яка зміна теми роботи повинна бути затверджена наказом по університету. В іншому випадку робота не допускається до захисту.На другому етапі студент обговорює основні напрями дослідження з науковим керівником, здійснює попередній пошук і вивчення літератури, на підставі якої складається план роботи, погоджує його з керівником.

На третьому етапі студент отримує завдання на дипломну (магістерську роботу) і, керуючись ним, здійснює аналіз наукової літератури, нормативно- правових актів, правозастосовної практики. Цей етап поєднується з проходженням переддипломної практики, під час якої збираються та аналізуються правозастосовні та інші документи, фактичні дані, звітна, статистична інформація, інші відомості, що буде використані в процесі підготовки магістерської (дипломної) роботи, обґрунтування її положень та результатів дослідження.

Завдання на виконання магістерської (дипломної) роботи формулює керівник магістерської (дипломної) роботи. Базою для складання завдання на виконання магістерської (дипломної) роботи є попередній план, складений студентом та узгоджений з керівником.На четвертому етапі студент узагальнює одержаний в результаті вивчення зазначених джерел матеріал, аналізує, систематизує його і формулює обґрунтовані і логічно послідовні висновки, готує і подає на кафедру реферат роботи. Вимоги до реферату магістерської (дипломної) роботи визначаються цим Положенням ( розділ 6).

На п’ятому етапі студент оформляє рукопис відповідно до вимог, що пред’являються до магістерських (дипломних) робіт.

Підготовка до захисту магістерської (дипломної) роботи, рецензування роботи та попередній її захист – завдання шостого етапу. Магістерська (дипломна) робота, написана і оформлена відповідно до встановлених вимог, за наявності позитивного відгуку керівника, що підтверджує можливість її допуску до захисту, представляється на кафедру у встановлений термін. Потім магістерська (дипломна) робота подається на рецензування відповідно до затвердженого завідуючим кафедрою списку рецензентів.

Після представлення роботи проводиться попередній захист магістерської (дипломної) роботи згідно з графіком, затвердженим кафедрою. До попереднього захисту магістерська (дипломна) робота допускається за наявності позитивного відгуку керівника і рецензії. Магістерська (дипломна) робота повинна бути представлена рецензенту не менше ніж за десять днів до дати попереднього захисту. В іншому разі рецензент не зобов’язаний рецензувати роботу.

Попередній захист проводиться на відкритому засіданні кафедри і за формою проведення та вимогами збігається із процедурою захисту перед Державною екзаменаційною комісією. Ця процедура передбачає висвітлення студентом основних положень роботи у формі доповіді, покликаної розкрити суть, теоретичне і практичне значення проведеної роботи, а також відповіді на питання і пояснення щодо зауважень, зроблених рецензентом. Текст виступу необхідно погодити з науковим керівником.

В структурному плані у доповіді можна виділити три основні частини, що складаються з достатньо самостійних смислових блоків.

Перша частина доповіді в основних моментах повторює «Вступ» магістерської (дипломної) роботи. Питання, відображені в цій частині, в основному відповідають смисловим аспектам, стосовно яких характеризується актуальність вибраної теми, дається опис проблематики роботи, об’єкту і предмету, а також формулювання мети і завдань дослідження. Тут же необхідно окреслити методи, за допомогою яких одержано фактичний матеріал магістерської (дипломної) роботи.

У другій частині, відповідно до завдань, поставлених студентом, і логіки дослідження, необхідно охарактеризувати склад і загальну структуру роботи, дати коротку характеристику кожному розділу роботи та їх підсумковим результатам.

Закінчують доповідь частиною, яка заснована на тексті «Висновку» магістерської (дипломної) роботи. Тут доцільно навести загальні висновки (не повторюючи узагальнення, зроблені при характеристиці глав основної частини) і зібрати воєдино основні рекомендації.

За потреби доповідь може супроводжуватися мультимедійною презентацією, що ілюструватиме основні положення виступу, наглядно (у схемах, таблицях, діаграмах тощо) демонструватиме найбільш важливу інформацією. Про необхідність технічних засобів для мультимедійної презентації кафедру слід попередити не пізніше, як за три робочі дні до попереднього захисту.

Коли текст виступу складений, необхідно підготувати письмові відповіді на питання, зауваження, побажання рецензента (а згодом і на питання і зауваження, зроблені на попередньому захисті).

Відповіді повинні бути короткими, чіткими і добре аргументованими. Якщо можливі посилання на текст магістерської (дипломної) роботи, то їх потрібно обов’язково робити. Це додасть відповідям більшу переконливість і одночасно дозволить підкреслити достовірність результатів проведеного дослідження, оскільки не тільки зміст тексту доповіді, але і характер його подання та впевненість у відповідях на запитання значною мірою визначають оцінку, що виставляється Державною екзаменаційною комісією.

За результатами попереднього захисту кафедра приймає рішення про допуск або недопуск студента до захисту магістерської (дипломної) роботи. У разі допуску студенту можуть бути дані обов’язкові для виконання вказівки щодо усунення виявлених недоліків роботи до її остаточного захисту.Завершальний етап – захист магістерської (дипломної) роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії. Захист дипломних (магвстерських) робіт проводиться перед Державною екзаменаційною комісією в порядку і в терміни, затверджені ректором Донецького державного університету управління. Допуск до захисту здійснюється наказом по університету на підставі рішення кафедри. Тема магістерської (дипломної) роботи та оцінка, отримана студентом за результатами її захисту заносяться в залікову книжку студента, а потім в додаток до диплома.

3. КЕРІВНИЦТВО ПІДГОТОВКОЮ МАГІСТЕРСЬКИХ (ДИПЛОМНИХ) РОБІТ

На період підготовки магістерської (дипломної) роботи кафедра призначає студенту керівника магістерської (дипломної) роботи. Керівники магістерських (дипломних) робіт призначаються із числа професорів, доцентів та найбільш кваліфікованих і досвідчених викладачів. Керівник магістерської (дипломної) роботи здійснює постійний контроль за роботою студента з підготовки магістерської (дипломної) роботи, а також за дотриманням графіку її виконання.

До основних функцій керівника магістерської (дипломної) роботи належать:

– консультування студентів з питань вибору теми роботи, розробки її плану, літератури, науково-методичної та спеціальної інформації, підготовки окремих розділів та розкриття змісту роботи, підготовки до захисту;

– видача студенту завдання на проходження переддипломної практики та на магістерську (дипломну) роботу;

– консультування щодо залучення і попередньої обробки вихідних даних у період переддипломної практики;

– поради щодо оформлення і презентації роботи;

– систематичний контроль за ходом виконання окремих етапів затвердженого кафедрою графіка виконання магістерської (дипломної) роботи;

– оцінка якості її виконання за встановленими вимогами з наданням письмового відзиву на магістерську (дипломну) роботу;

– інформування кафедри про хід виконання студентом магістерської (дипломної) роботи і випадки недотримання графіка підготовки окремих розділів та роботи в цілому;

– участь у обговоренні кафедрою будь-яких питань щодо підготовки магістерських (дипломних) робіт і результатів їх захисту;

– участь у роботі комісії з попереднього захисту робіт.

Дипломнику слід періодично інформувати керівника магістерської (дипломної) роботи про хід її підготовки, консультуватися з проблемних питань, що виникли, обов’язково доводити до відома керівника про можливі відхилення від затвердженого графіка виконання роботи.

Дипломнику варто мати на увазі, що керівник не є ні співавтором, ні редактором магістерської (дипломної) роботи, і тому не повинен виправляти всі наявні у магістерській (дипломній) роботі теоретичні, методичні, стилістичні та інші помилки.

На першому етапі підготовки магістерської (дипломної) роботи керівник магістерської (дипломної) роботи радить, як приступити до розгляду теми, корегує план роботи і дає рекомендації щодо вибору науково-методичної літератури. У ході виконання роботи керівник виступає як опонент, вказуючи на недоліки в аргументації, структурі і стилі викладення матеріалу, радить як їх краще усунути. Дипломник повинен творчо сприймати рекомендації і зауваження керівника. За своїм розсудом він може врахувати їх або відхилити, оскільки відповідальність за теоретичну і методично завершену розробку та висвітлення теми, якість оформлення магістерської (дипломної) роботи повністю лежить на студентові.

Після одержання остаточного варіанта керівник магістерської (дипломної) роботи, що виступає експертом кафедри, готує письмовий відгук, у якому всебічно характеризує якість магістерської (дипломної) роботи, відзначає позитивні сторони, особливу увагу звертає на відзначені раніше недоліки, не усунуті дипломником, мотивує можливість або недоцільність допущення магістерської (дипломної) роботи для захисту. Керівник магістерської (дипломної) роботи надає мотивовану оцінку змістовних та організаційних аспектів якості виконання магістерської (дипломної) роботи.Каталог: Doki
Doki -> Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Загальні положення
Doki -> Яськової Алли Олександрівни з питання: «Особистісно-зорієнтоване навчання та розвиток творчого самовдосконалення учнів»
Doki -> З досвіду роботи вчителя фізики Салюк Надії Іванівни
Doki -> Розробив викладач спец предметів
Doki -> Віруси, їх будова та життєві цикли
Doki -> Збірник вправ для учнів Міні-збірник вправ професійної спрямованості для учнів з професії «Кухар-офіціант»
Doki -> М. Комсомольська Гоєнко Любов Михайлівна
Doki -> Для бібліотекарів загальноосвітніх шкіл
Doki -> Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26. 01. 2005 №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15. 02. 2005 за №231/10511
Doki -> Звіт про роботу методичної комісії з професії кухар, офіціант у 2013-2014 н р. Методична проблема


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка