Положення про проведення районного турніру юних журналістів Загальні положенняСкачати 142.7 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір142.7 Kb.
#12407
ТипПоложення
ПОЛОЖЕННЯ

про проведення районного турніру юних журналістів
1. Загальні положення

Турнір є командним конкурсом в умінні користуватися професійними методами і прийомами сучасних засобів масової інформації, у здатності загальними зусиллями вирішувати складні завдання з якісного, своєчасного та об'єктивного висвітлення найважливіших подій у житті, соціумі різного характеру, в умінні вести публічні дискусії, аргументувати й відстоювати свою точку зору з різних проблем, кваліфіковано опонувати відповідним виступам інших команд у творчих раундах.

Журналістські раунди турніру проводяться за списком завдань, затвердженим оргкомітетом Всеукраїнського турніру юних журналістів.
2. Мета та завдання

вдосконалення системи роботи з обдарованою учнівською молоддю, якісне оновлення змісту, форм та методів роботи;

задоволення потреб старшокласників у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів, здібностей шляхом залучення до практичної наукової діяльності та навчання їх нормам і стилю роботи у творчих колективах;

підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення гуманітарних наук, набуття ними досвіду роботи в засобах масової інформації;

пошук школярів здатних якісно, своєчасно й об'єктивно висвітлювати найважливіші події різного характеру, демонструвати навички використання професійних методів і прийомів сучасних засобів масової інформації, уміти вести публічні дискусії, аргументовано відстоювати свою точку зору на проблеми, пов'язані з життям школи, міста й України в цілому.

застосовувати теоретичні знання з журналістики та знаходити оригінальні практичні рішення;


3. Місце та час проведення

Районний турнір юних журналістів проводиться щорічно у ІІ семестрі навчального року на базі Овруцького ЦДЮТ (м. Овруч, вул. Радянська 100, тел. 4-20-92).


4. Керівництво

Методичне та організаційно-масове забезпечення підготовки та проведення турніру покладається на Овруцький ЦДЮТ.

Безпосереднє проведення турніру покладається на журі, яке оцінює виступи команд у творчих раундах, перевіряє розв'язання і представлення командами запропонованих завдань.
5. Умови проведення та учасники

Районний турнір юних журналістів проводиться згідно даного Положення. В турнірі беруть участь команди загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів. Кількісний склад команди: 5 учнів віком від 15 до 18 років. Очолює команду і несе відповідальність за життя і здоров'я її членів керівник команди - педагогічний працівник, який брав активну участь у підготовці дітей до турніру.

Керівник команди забезпечує ознайомлення членів команди з даним Положенням, своєчасне оформлення необхідних документів, прибуття учнів на турнір, повернення їх до місця проживання, необхідну морально-психологічну, науково-методичну підтримку і допомогу, відповідає за безпеку життя і здоров'я учасників в дорозі та під час проведення турніру.

Офіційним представником команди під час проведення турніру є капітан, учень обраний членами команди. Капітан має право вибору тактики ведення раунду, розподілу обов'язків між членами команди під час проведення раунду.

Кожна команда повинна мати назву, єдину форму, емблему та підготувати представлення (привітання) у вигляді творчої роботи щодо представлення команди (візитки).

Учасники турніру повинні суворо дотримуватись вимог даного Положення, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення журі, виявляти бережливість при використанні обладнання. У разі порушення цих вимог, рішенням журі, результати команди можуть бути анульовані.

Для участі необхідно за 7 днів до проведення турніру подати заявку (додаток 1), без скорочень і абревіатур, з прописаними обов'язково ідентифікаційними кодами кожного учасника. .
6. Необхідна документація

- паспорт або свідоцтво про народження кожного члена команди;

- медичну довідку про можливість перебування в дитячому колективі або дозвіл лікаря в заявці на участь у турнірі;

При реєстрації також необхідно пред'явити відповіді команди на завдання турніру в друкованому та електронному вигляді, які після закінчення раундів здаються журі. На електронних носіях разом з відповідями має бути представлене цифрове фото команди.

Без вищевказаних документів команда до участі в турнірі не допускається.
7. Вимоги до написання та оформлення відповідей на питання

Відповідь на кожне завдання повинна відображати власну позицію автора (авторів), бути обґрунтована, містити посилання на відповідні джерела, їх перелік, бути оформлена у вигляді окремого реферату. Титульний лист реферату оформляється згідно зразка (додаток № 2).

Реферат має бути виконаний державною мовою, при його оформленні бажано використання печатних матеріалів ЗМІ та матеріалів, що транслювалися в ефірі радіо чи телебачення.

Текст має бути набраним в текстовому редакторі Microsoft Word на папері формату А4 шрифтом Tame New Roman розмір шрифту - 12, інтервал між рядками тексту - одинарний. Параметри сторінки: орієнтація - книжна, всі поля сторінки -20 мм.


8. Програма

Програмою обласного турніру передбачено:  1. Виступ команди в ролі Доповідача.

  2. Виступ команди в ролі Опонента.

  3. Виступ команди в ролі Рецензента.


9. Порядок проведення турніру

При підготовці до турніру команди письмово розв'язують завдання, які надсилаються на місця після отримання завдань розроблених організаційним комітетом Всеукраїнського турніру юних журналістів.

Турнір юних журналістів проводиться у вигляді творчих раундів команд учасниць. В кожному творчому раунді беруть участь три команди, кожна з яких виступає в одній з ролей: Доповідач, Опонент або Рецензент. Номер раунду і послідовність виступу команди у тій чи іншій ролі визначаються жеребкуванням.

Протягом журналістського раунду члени команд не можуть консультуватись з жодною людиною, що не є учасником команди. Для ведення раундів з членів журі обирається ведучий.


9.1. Хід журналістського раунду

Команда в ролі Опонента пропонує команді в ролі Доповідача завдання для рішення. Команда Доповідач один раз може відмовитись від виклику без пояснення причини. Тоді команда Опонент викликає команду Доповідача на будь-яке з завдань, які залишилися.

Доповідач (один або кілька членів команди) викладає рішення завдання й отриманий результат, акцентуючи увагу слухачів на основних ідеях та висновках. При цьому бажано використовувати заздалегідь підготовлені ілюстративні матеріали (таблиці, графічні зображення, комп'ютерні презентації, малюнки, схеми, слайди, макети, фотографії, відеофрагменти). Представлене рішення не обов'язково повинно бути розв'язком завдання повністю. Можуть бути представлені окремі часткові просування, розбір окремих суттєвих випадків, запропоновані самостійно поставлені та розв'язані аналогічні, але можливо більш прості завдання.

Після виступу команди Доповідача члени команди Опонента мають можливість задати запитання, які допоможуть краще розібратися в запропонованому рішенні.

Опонент (один або кілька членів команди) висловлює критичні зауваження до запропонованого рішення, пояснює позитивні сторони представленого рішення, виявляє недоліки і помилки, вказує на нехтування можливістю узагальнення запропонованого завдання. Виступ Опонента не повинен зводитись до викладу власного розв'язання завдання, що підтверджує чи спростовує результати, представлені Доповідачем. При цьому Опонент повинен утриматись від коментарів, не пов'язаних з запропонованим розв'язком завдання.

Команда Рецензент має право задавати питання і команді Доповідачу, і команді Опоненту. У своєму виступі команда Рецензент дає оцінку команді Доповідачу за якість викладення обговорюваної проблеми та команді Опоненту за вміння заперечувати, спростовувати та оцінювати виступ команди суперника.

Після виступу команди Рецензента, уточнюючих питань журі та оголошення оцінок ведучим раунд вважається закінченим. В наступний творчий раунд вступають інші команди (за жеребкуванням) або попередні в нових ролях.
Під час кожного журналістського раунду команди повинні дотримуватись наступного регламенту:


Опонент пропонує доповідачу завдання

1 хв.

Опонент приймає або відхиляє виклик

1 хв.

підготовка до представлення завдання командою Доповідачем

3 хв.

представлення завдання командою Доповідачем

7 хв.

обмін уточнюючими питаннями та відповідями на них між командами Доповідачем та Опонентом

2 хв.

підготовка до виступу команди Опонента

2 хв.

виступ команди Опонента

5 хв.

обмін уточнюючими питаннями та відповідями на них між командою Рецензентом та командами Доповідачем і Опонентом

3 хв.

підготовка до виступу команди Рецензента

2 хв.

виступ команди Рецензента

3 хв.

уточнюючі питання журі до команд

2 хв.

виставлення оцінок, розгляд реферату та підведення підсумків раунду членами журі

10 хв.

Турнір закінчуються після того, коли кожна команда виступить у трьох ролях.9.2. Ведучий журналістського раунду

Ведучий журналістського раунду обирається з членів журі. Для забезпечення нормального проведення творчого раунду він:  • викликає команди, представляє їх ролі, зачитує завдання;

  • стежить за дотриманням регламенту раунду; за характером питань, що задаються і за тим, щоб вони не повторювались; за дискусією і припиняє її, коли вона стає неконструктивною;

  • створює умови для нормальної роботи журі та оголошує оцінки.


9.3. Критерії оцінки виступу команд під час журналістського раунду

За участь у турнірі команда максимально може отримати 100 балів. Раунд проводиться у присутності членів журі, які оцінюють рівень виступу команд під час творчих раундів та реферати. При цьому вони користуються наступними критеріями:
  • Виступ команди в ролі Доповідача (60 балів максимально)
повнота розв'язання завдання та наявність узагальнень

15 балів максимально

науковість, аргументованість

10 балів максимально

наявність та вміння застосовувати наочні посібники

10 балів максимально

повнота та вичерпність відповідей на поставлені запитання

10 балів максимально

наявність реферату та його оформлення

10 балів максимально

стиль, грамотність, культура мовлення

5 балів максимально

- Виступ команди в ролі Опонента (25 балів максимально)
повнота аналізу виступу команди Доповідача з відзначенням позитивних та негативних сторін

10 балів максимально

вміння чітко та конкретно ставити запитання, які допоможуть розібратися в запропонованому розв'язанні завдання

5 балів максимально


вичерпність та повнота відповідей на запитання під час дискусії

5 балів максимально


стиль, грамотність, культура мовлення

5 балів максимально

- Виступ команди в ролі Рецензента (15 балів максимально)
науковість, аргументованість та повнота аналізу виступу команди Доповідача

6 балів максимально

науковість, аргументованість та повнота аналізу виступу команди Опонента

6 балів максимально

стиль, грамотність, культура мовлення

3 бали максимально


10. Підведення підсумків

Під час турніру проводиться командна першість, яка визначається за максимальною сумою балів набраних командою у трьох ролях під час творчих раундів.

При однаковій кількості балів набраних командами, перевага надається тій, яка має вищу оцінку за виступ у ролі Доповідача.
12. Журі турніру

Склад журі турніру комплектується з працівників райво, педагогічних працівників ЦДЮТ, вчителів загальноосвітніх шкіл, незалежних фахівців засобів масової інформації, працівників інших установ за згодою і затверджується наказом по ЦДЮТ. Голова журі затверджується наказом по райво райдержадміністрації.


13. Матеріальне забезпечення

Організаційні витрати на проведення заходу відносяться на рахунок асигнувань ЦДЮТ відповідно до затвердженого кошторису.

Витрати на проїзд учасників, їх харчування відносяться на рахунок коштів відряджуючих установ.

Додаток 1


ЗАЯВКА

на участь ________________________________________ школи в районному турнірі юних журналістів команди ____________________в складі:


Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Клас

Домашня адреса

Педагогічний працівник

Ідентифікаційний номерКапітан команди _______________________________________

Керівник команди ______________________________________

Директор школи _______________________________________

М.П.

Додаток 2(Зразок оформлення

титульного листа реферату

з розв'язком завдань турніру)
ОВРУЦЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ОВРУЦЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ШКОЛЯРІВ «ЕВРИКА»

ХХХХХХ ШКОЛА

Районний турнір юних журналістів

(повна назва завдання)
Автор:

Якімов Сергій Іванович

учень 11 класу ХХХХХ школи,

кандидат в дійсні члени Овруцькогоо

територіального відділення МАН України

Педагогічний керівник:

Іванюк Микола Петрович

вчитель біології ХХХХХ школим. Овруч 2014 рік
Каталог: upload -> files -> osvita -> cdyt
cdyt -> Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
cdyt -> Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
cdyt -> Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
cdyt -> Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
cdyt -> Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
cdyt -> Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
osvita -> Календарно-тематичне планування. Економіка 11 клас
osvita -> Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах

Скачати 142.7 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка