Положення про робочу програму навчальної дисципліни кредитно-модульна система організації навчального процесу Біла Церква-2015 Основні терміни, поняття та скорочення ectsСкачати 350.44 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір350.44 Kb.
ТипПоложення
Міністерство освіти і науки України

Білоцерківський національний аграрний університет

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

Кредитно-модульна система


організації навчального процесу

Біла Церква-2015Основні терміни, поняття та скорочення
ECTS (European Credit Transfer System) – Європейська система перезарахування кредитів (залікових одиниць, трудомісткості).
КМСОНП – кредитно-модульна система організації навчального процесу: модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).
ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика – галузевий нормативний документ, в якому визначаються основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, які необхідні для успішного виконання професійних функцій. Зміст освітньо-кваліфікаційної характеристики визначається Міністерством освіти і науки України для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня: кваліфікований робітник; молодший спеціаліст; бакалавр; спеціаліст, магістр.
ОПП – освітньо-професійна програма підготовки фахівця - галузевий нормативний документ, у якому визначаються нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певного професійного спрямування.
Кредит – одиниця обсягу та вимірювання результатів навчання, досягнутих на певний момент виконання програми навчання; система змістових модулів, яка може бути засвоєна за 36 годин навчального часу.
Заліковий кредит – одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.


Заліковий курс – курс, після закінчення якого студент одержує академічні залікові одиниці з певної програми навчання.
КОМПЕТЕНЦІЇ – знання та уміння, що характеризують здатність студента виконувати, розуміти, відображати та пізнавати те, що вимагається освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця після закінчення навчання.
МОДУЛЬ – задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується у відповідних формах навчального процесу.
Змістовий модуль система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.

Навчальна дисципліна педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорію, методи будь-якої галузі діяльності з визначенням необхідного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок, передбачених для засвоєння студентом.
Навчальний елемент – автономний навчальний матеріал, призначений для засвоєння елементарної одиниці знання або уміння і який використовується для самонавчання або навчання під керівництвом викладача.
НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ СТУДЕНТА – кількісна міра навчальної діяльності, що може бути ймовірно необхідною для досягнення середнім студентом необхідних результатів навчання у цих часових рамках (наприклад, лекції, семінари, практична робота, самостійне навчання, самостійна науково-дослідна робота, іспити тощо)
Навчальний об'єкт - навчальна інформація певного обсягу, що має самостійну логічну структуру та зміст і дає змогу оперувати цією інформацією у процесі діяльності мислення.
Навчальний план - складова стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, яка формується на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає графік навчального процесу, перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби проведення підсумкового контролю.
РОБОЧА Програма навчальної дисципліни містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

1. Загальні положення

1.1. Положення про робочу програму навчальної дисципліни розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, галузевих стандартів вищої освіти, “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти України за № 161 від 2.06.1993 р., рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 р. „Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації” та наказу Міністерства освіти і науки України за № 812 від 20.10.2004 р. “Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, ухвал вченої ради НУВГП та наказів ректора щодо удосконалення організації навчального процесу, форм і засобів поточного та підсумкового контролю знань.
1.2. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу, що розробляється кафедрою для кожної навчальної дисципліни на основі ОПП підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та навчального плану:

для бакалаврів – за напрямами підготовки (професійними спрямуваннями);

для магістрів – за спеціальностями.
1.3. Якщо типових програм немає, робочі програми з нормативних навчальних дисциплін для бакалаврів складаються на основі ОПП відповідних напрямів підготовки, затверджених Міністерством освіти і науки України з посиланням на рік затвердження та шифр дисципліни.
1.4. Робочі програми з вибіркових дисциплін складаються на основі варіативних складових ОКХ і ОПП підготовки бакалаврів відповідних напрямів і професійних спрямувань.
1.5. Робочі програми для магістрів розробляються на основі ОКХ та ОПП підготовки магістрів відповідних спеціальностей.
1.6. Для денної та заочної форм навчання розробляється єдина робоча програма навчальної дисципліни із зазначенням у ній для кожної з форм навчання аудиторних занять, самостійної та індивідуальної роботи, видів контролю.
1.7. У робочій програмі відображається конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність та організаційно-методичні форми її вивчення, обсяг часу на різні види навчальної роботи, засоби і форми поточного та підсумкового контролю.

1.8. Особливістю структури та змісту робочих програм навчальних дисциплін у КМСОНП є їх відповідність вимогам ECTS.
1.9. Робоча програма навчальної дисципліни повинна бути оформлена на електронному (компакт - диску тощо) та паперовому носіях (у 4-х примірниках формату А5): один з яких зберігається у навчально-методичному управлінні, другий – на кафедрі, третій – у викладача, четвертий – на випусковій кафедрі. Вимоги до оформлення носіїв наведені у розділі 3.
1.10. На складену лектором робочу програму навчальної дисципліни оформлюється протокол узгодження з:

кафедрою, за якою закріплена дисципліна;

випусковою кафедрою;

для дисциплін циклу професійної та практичної підготовки за інженерними спеціальностями – з кафедрою охорони праці та безпеки життєдіяльності. Протокол наводиться на останній сторінці робочої програми (дод. 17).


1.11. Робоча програма розглядається в такому порядку:

на засіданні кафедри;

на засіданні методичної комісії за напрямом підготовки (з вибіркових навчальних дисциплін - за спеціальностями);

методистом навчально-методичного управління.


1.12. Робоча програма навчальної дисципліни, затверджена першим проректором і скріплена печаткою університету, дає викладачеві право на проведення занять.
1.13. Термін дії робочої програми навчальної дисципліни прирівнюється до терміну дії навчального плану.
1.14. Поточні зміни до робочої програми навчальної дисципліни вносяться щорічно до початку нового навчального року, як додаток, у разі:

змін у галузевих стандартах освіти (ОКХ, ОПП);

впровадженні нової навчальної технології;

змін або уточнення системи контролю та оцінювання знань, планів лабораторно-практичних занять, тематики курсових проектів (робіт), рефератів, есе тощо;

змін у робочих навчальних планах.
1.15. Зміни, як додаток до робочої програми навчальної дисципліни, затверджуються на засіданні кафедри, за якою закріплена дисципліна, та погоджуються з випусковою кафедрою. Додаток до робочої програми оформлюється з дотриманням вимог до того розділу, до якого вносяться зміни (доповнення).

2. Структура та зміст робочої програми
2.1. Структура робочої програми

Робоча програма навчальної дисципліни відповідно до вимог КМСОНП та ЕСТS повинна складатися з таких структурних розділів: 1. Опис навчальної дисципліни.

 2. Мета та завдання навчальної дисципліни.

 3. Програма навчальної дисципліни

 4. Структура навчальної дисципліни.

 5. Теми семінарських занять.

 6. Теми практичних занять.

 7. Теми лабораторних занять.

 8. Завдання для самостійної роботи.

 9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання.

 10. Методи навчання.

 11. Методи контролю.

 12. Розподіл балів, що присвоюються студентам.

 13. Методичне забезпечення.

 14. Рекомендована література.

 15. Інформаційні ресурси.

 16. Витяг з ОПП (зміст уміння, що забезпечується, шифр уміння, назва змістового модуля, шифр змістового модуля)


2.2. Зміст розділів робочої навчальної програми
2.2.1. Опис навчальної дисципліни

Опис навчальної дисципліни повинен включати: кількість кредитів, відповідних ЕСТS; кількість модулів разом з самостійною та індивідуальною навчально-дослідною роботою; кількість змістових модулів відповідно до ОПП; загальну кількість годин, передбачених навчальним планом для вивчення дисципліни; шифр та назву напряму підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень, характеристику навчальної дисципліни, вид контролю тощо у розрізі денної та заочної форм навчання. Приклад опису наведено у додатку 3.2.2.2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета та завдання вивчення навчальної дисципліни зазначаються у контексті напряму підготовки з урахуванням вимог ОКХ. Вказується, яких компетенцій повинен набути студент в результаті вивчення навчальної дисципліни, що повинен знати та вміти.

У цьому розділі наводяться міждисциплінарні зв’язки за структурно-логічною схемою підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

2.2.3. Програма навчальної дисципліни

Вступ


Змістовий модуль 1. Назва.

Тема 1. Назва. Зміст.

Тема 2. Назва. Зміст.

Перелік з описом кожної теми.Змістовий модуль 2. Назва.

Перелік з описом кожної теми.Змістовий модуль 3. Назва.

Перелік з описом кожної теми.


2.2.4. Структура навчальної дисципліни

Структура навчальної дисципліни враховує усі види аудиторних та позааудиторних навчальних робіт студента як денної, так і заочної форм навчання. Загальна кількість годин має відповідати навчальному плану. Приклад розкриття структури навчальної дисципліни наведено у додатку 5.

Під таблицею (дод. 5), яка розкриває структуру навчальної дисципліни, вказується розподіл годин самостійної роботи студентів для денної та заочної форм навчання, розрахованих на підставі даних табл. 1.

Таблиця 1Рекомендовані нормативи обліку самостійної роботи студентів

№№

з/п


Види навчальної діяльності

Обсяг часу, годин

1

2

3

1.

Опрацювання лекційного матеріалу

0.5 год/1 год. занять

2.

Підготовка до практичних занять

3.

Підготовка до лабораторних робіт

4.

Підготовка до семінарів

1 год. на 1 год. семінару

5.

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладається на лекціях

3 год. на 1 год. лекції, яка не передбачається

6.

Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань:

реферат


розрахунково-графічна робота

курсова робота – загальноосвітні дисципліни

фахова

курсовий проект – загальноінженерні дисциплінифаховий

До 6 год.

До 12 год.

16-18 год.

22-24 год.

22-24 год.

30-36 год.


7

Підготовка до контрольних заходів

До 6 год. на 1 кредит ECTS


2.2.5. Теми та зміст семінарських занять

Семінарське заняття – це вид аудиторного навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань з тем попередньо визначених робочою програмою. Семінарські заняття потрібно планувати у формі: бесіди, обговорення та рецензування есе, рефератів, доповідей, дискусій, прес-конференцій, “круглих столів” тощо.

Тема кожного семінару повинна мати назву та кількість годин, відведених на її засвоєння (дод. 6) .

У робочій програмі навчальної дисципліни теми семінарських занять відображаються у розрізі тем лекцій таким чином:


 1. Тема 1. Семінарське заняття 1. Назва. Зміст. Кількість годин.

 2. Тема 1. Семінарське заняття 2. Назва. Зміст. Кількість годин.

 3. т. ін.

2.2.6. Теми та зміст практичних занять

Практичне заняття – це вид аудиторного навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує уміння і навички їх практичного застосування шляхом виконання практичних завдань, вправ, кейсів (дод. 7) .

Тема кожного практичного заняття повинна мати назву та кількість годин, відведених на його проведення, з записом в робочу програму навчальної дисципліни за темами лекцій таким чином: 1. Тема 1. Практичне заняття 1. Назва. Зміст. Кількість годин.

 2. Тема 2. Практичне заняття 1. Назва. Зміст. Кількість годин.

 3. т. ін.

2.2.7. Теми та зміст лабораторних робіт
Лабораторна робота – це вид навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача особисто проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуття практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, комп’ютерною технікою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі (дод. 8) .

Кожна лабораторна робота повинна мати назву та кількість годин, відведених на її проведення, складання звіту і його захисту. У робочу програму навчальної дисципліни лабораторні роботи записуються таким чином:

 1. Тема 1. Лабораторна робота № 1. Назва. Зміст. Кількість годин.

 2. Тема 2. Лабораторна робота № 2. Назва. Зміст. Кількість годин.

 3. т. ін.

2.2.8. Завдання для самостійної роботи

Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений для цього, визначається навчальним планом і залежить від загального обсягу годин, відведених для вивчення конкретної навчальної дисципліни (дод. 9).

Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи в системі КМСОНП визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації ОКХ. Вирішення цієї проблеми лежить у площині визначення співвідношення між заліковими модулями (змістовими одиницями дисципліни) та кредитами (виміром студентської роботи).

Самостійна робота має охоплювати всю навчальну програму із зазначенням кількості годин, відведених на виконання кожної теми. У робочу програму навчальної дисципліни завдання для самостійної роботи записуються таким чином:


 1. Назва. Кількість годин.

 2. Назва. Кількість годин.

 3. т. ін.

2.2.9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Індивідуальне завдання – форма організації навчання, що має за мету поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

В КМСОНП різновидом індивідуальних завдань є індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ) навчального, навчально-дослідного чи проектно-конструкторського характеру (дод. 10).

ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах програми навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих в процесі лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому. Одним з видів ІНДЗ є курсовий проект (робота), який повинен плануватись як окремий заліковий кредит і оцінюватись як самостійний вид навчальної діяльності студента за 100-бальною шкалою.

У робочій навчальній програмі зазначається назва ІНДЗ, його обсяг, коротка характеристика змісту і вимог до виконання та оцінювання.


2.2.10. Методи навчання

Вказати методи навчання, які будуть використані у процесі проведення лекційних, практичних, семінарських та інших видів навчальних занять. Наприклад, лекції з використанням мультимедійних презентацій, робота в групах, розв’язування ситуаційних завдань, кейсів, прикладного програмного забезпечення тощо (дод. 11).


2.2.11. Форми і методи контролю

Вказати методи за формами контролю (поточного та підсумкового). Наприклад, письмові тести, реферат, есе, розв’язування задач, практичних ситуацій тощо (дод. 12) .


2.2.12. Розподіл балів, що присвоюються студентам

Система ECTS передбачає 100-бальну шкалу оцінювання навчальних досягнень студента. Робоча програма повинна передбачати розподіл цих балів між модулями, змістовими модулями та підсумковим контролем знань. Розподіл балів за курсовий проект (роботу) надається окремо. Приклади розподілу балів у разі іспиту та заліку, а також для курсового проекту (роботи) наведено в додатку 13, шкала ECTS – у додатку 14.2.2.13 Методичне забезпечення

Методичне забезпечення навчальної дисципліни повинно включати: підручник та навчальні посібники, рекомендовані МОНУ, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), дистанційний курс.

Вказуються базова (підручники, навчальні посібники) та додаткова навчальна, наукова (навчальні посібники, книги, монографії) та інструктивно-методична (методичні вказівки, розробки, бібліографічні огляди тощо) література, яка є в бібліотеці університету з даної навчальної дисципліни чи галузі знань (дод. 15).

2.2.14. Інформаційні ресурси

У розділі зазначається: нормативна база (ОПП, ОКХ), веб-сторінки кафедри, викладача, наукової бібліотеки НУВГП, джерела Інтернет, адреси університетської, міської та обласної бібліотек, інші інформаційні джерела та ресурси, доступні студентам (дод. 16).


3. Вимоги до оформлення робочої програми

3.1. Оформлення на паперовому носії

3.1.1. На розгляд подаються ретельно відредаговані авторські оригінали, чітко віддруковані на папері формату А5 (210×148 мм), або А 4 верстка брошури.
3.1.2. Оформлення рукопису робочої програми:

шрифт – Times New Roman;

розмір шрифту – 11 кегль;

інтервал між рядками – одинарний;

абзац – 5 мм, поля: праве, ліве, верхнє – 15 мм, нижнє – 17 мм;

нумерація сторінок – по центру нижнього поля.


3.1.3. Титульна сторінка робочої програми містить:

повну назву міністерства, університету, факультету та кафедри;

гриф затвердження проректором з науково-педагогічної та методичної роботи;

назву документа (робоча програма навчальної дисципліни);

назву дисципліни, напряму підготовки (спеціальності).

місце та рік видання.

Зразок титульної сторінки наведено у додатку 1.
3.1.4. Друга сторінка робочої програми містить інформацію про рецензентів, затвердження робочої програми на засіданні кафедри та методичної комісії за напрямом підготовки. Зразок оформлення другої сторінки наведено у додатку 2.
3.1.5. Нумерація сторінок тексту наскрізна і починається з титульної сторінки. Проте номер сторінки на титульній та другій сторінці не проставляється. На інших сторінках номер сторінки вказується арабськими цифрами.
3.1.6. Текст робочої програми поділяється на розділи, пункти і підпункти відповідно до змісту. Рубрикація частин тексту здійснюється лише арабськими цифрами. В кінці номера обов’язково ставиться крапка. Заголовок розділу (підрозділу, пункту, підпункту) починається з великої літери, крапка в кінці заголовка не проставляється. Відстань між заголовком частини тексту та наступним текстом дорівнює двом міжрядковим інтервалам. Відстань між рядками тексту складає один міжрядковий інтервал.
3.1.7. Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами. У правому верхньому кутку над заголовком робиться надпис “Таблиця” і зазначається її номер. Номер таблиці складається з номера розділу та номера таблиці. Кожна таблиця обов’язково повинна мати заголовок. Заголовок і слово “Таблиця” починаються з великої літери. Таблиця розташовується після першої згадки про неї у тексті таким чином, щоб її можна було прочитати без повороту тексту або з поворотом за годинниковою стрілкою.
3.1.8. Остання сторінка робочої програми повинна бути підписана автором.
3.2. Оформлення на електронному носії

3.2.1. Електронний варіант робочих програм подається на дискеті чи компакт-диску. Формат файлу – “документ Word з розширенням *.DOC” – текстовий редактор Word для Windows будь-якої версії (але не раніше Word 7.0).

3.2.2. Назва файлу має складатися з таких блоків:

065 rp (osn_ekologii). doc

1 2 3 4

1. Шифр кафедри (3 символи);


 1. Ідентифікатор робочих програм (rp – для робочих програм);

 2. Назва дисципліни еквівалентною транслітерацією (не більше 15-20 символів);

 3. Формат файлу (Документ Word).

3.2.3. У назві файлу робочої програми не повинно бути кириличних символів (і, ї, є, ё тощо); назва дисципліни має бути набрана еквівалентною транслітерацією. Наприклад, для дисципліни “Основи екології” транслітерована назва матиме вигляд: Osn_ekologii.

Додаток 1Титульна сторінка робочої програми
Міністерство освіти і науки України

Білоцерківський національний аграрний університет


(повна назва факультету)
(повна назва кафедри)

“Затверджую”

Перший проректор

______________

“____”______________200__ р.

Робоча програма навчальної дисципліни

(назва)

для студентів за напрямом підготовки ____________________(шифр і назва)

(для спеціалістів та магістрів – за спеціальністю)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Біла Церква – 200___

Додаток 22-га сторінка

_____________________. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки (спеціальністю) _________________. - Біла Церква: БНАУ, 200__.- __ с.

Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).
Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки ___________

(назва)


Протокол № ___ від „___”________ 200_ р.
Голова методичної комісії _____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

__________, 200_

 БНАУ, 200_

Додаток 3

 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Основи і фундаменти”)

Найменування показників

Напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS – 3,75

Напрям 6.060101

„Будівництво”
Нормативна

(за вибором студента)
Модулів – 2

За професійним

спрямуванням:

„Міське будівництво і господарство”


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

4-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 135

6-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

СРС - 5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


30 год.

8 год.

Практичні

12 год.

4 год.

Лабораторні

18 год.

4 год.

Самостійна робота

53 год.

97 год.

ІНДЗ: курсова робота - 22 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 45% до 55%.

для заочної форми навчання - 12% до 88%.

Додаток 4


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

(витяг з робочої програми навчальної дисципліни „Електрозабезпечення”)
Курс „Електрозабезпечення” є інженерним навчальним предметом і має на меті дати студентам теоретичні і практичні знання принципів побудови сучасних джерел електроживлення електронних пристроїв автоматичних систем, їх переваг, недоліків, і можливостей безперебійного електрозабезпечення.

У результаті вивчення даного курсу студент повинензнати: принципи побудови схем електроживлення сучасних електронних пристроїв, властивості і характеристики первинних і вторинних джерел живлення,

вміти: технічно грамотно вибрати і обґрунтувати ефективність схем живлення, визначати коефіцієнти пульсації та рівень стабілізації, аналізувати схеми електрозабезпечення і можливі відмови в процесі експлуатації. 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика джерел електрозабезпечення
Тема 1. Джерела електричної енергії

Загальна характеристика первинних і вторинних джерел живлення. Особливості передачі електричної енергії змінного струму на відстань. Втрати потужності і напруги. Коефіцієнт потужності і способи його підвищення.Тема 2 . ....

Додаток 54. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Назва.

Тема 1. Назва.

Тема 2. Назва і т. ін.

Разом – зм. модуль 1

Змістовий модуль 2. Назва.

Тема Назва.

Тема Назва і т. ін.

Разом – зм. модуль 2
Усього годин


Модуль 2

Курсова робота
-

-
--

-

-Усього годин

Додаток 65. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12...


Додаток 76. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12...


Додаток 87. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12...


Додаток 98. Самостійна робота

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Основи бухгалтерського обліку та фінансів»)

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:

20 годин – підготовка до аудиторних занять;

21 година – підготовка до контрольних заходів;

21 година – підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних занять.

8.1. Завдання для самостійної роботи


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Користувачі фінансових звітів автотранспортних підприємств та їх інформаційні потреби

2

2

...

...
Разом

21


8.2 Оформлення звіту про самостійну роботу
Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни „Основи бухгалтерського обліку та фінансів” є складання письмового звіту за темами вказаними у п.8.1.

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 1 год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури та додатки.

Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 (210 х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, праве — 10 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і виконується українською мовою.

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно обумовлені студентом і викладачем.


Додаток 109. Індивідуальне навчально - дослідне завдання
(Витяг з робочої програми навчальної програми «Основи бухгалтерського обліку та фінансів”)
Курсова робота виконується кожним студентом за індивідуально отриманим завданням. Зміст курсової роботи передбачає застосування отриманих теоретичних знань та навичок щодо здійснення обліку, складання форм фінансових звітів, аналізу фінансової звітності та підготовки річного бюджету автотранспортного підприємства. Обсяг курсової роботи складає ... стор. Порядок виконання, оформлення та захисту курсової роботи описаний у Методичних вказівках (див. п. робочої програми «Методичне забезпечення»).

Додаток 1110. Методи навчання

Приклад – витяг з робочої програми «Основи бухгалтерського обліку та фінансів»
Під час лекційного курсу застосовується слайдова презентація (у програмі Power Point), роздатковий матеріал, дискусійне обговорення проблемних питань. На практичних заняттях вирішуються ситуаційні завдання, для аналізу використовується реальна звітність автотранспортних підприємств.

Додаток 1211. Методи контролю
(Витяг з робочої програми «Основи бухгалтерського обліку та фінансів»)
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові питання (25 тестів, одна правильна відповідь з чотирьох запропонованих) та дві задачі.

Контроль самостійної роботи проводиться:

з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів;

з практичних занять – з допомогою перевірка виконаних завдань;

за індивідуальним дослідним завданням - з допомогою перевірки та захисту реферату за обраною темою.

Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті у письмовій формі у вигляді комплексних контрольних робіт (ККР), які включають 25 тестів (одна правильна відповідь з чотирьох запропонованих) та три задачі.

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки.

Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою.

Додаток 13

12. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, що присвоюються студентам (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100

12

12

12

12

12

10

10

10

10

60

40

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів

Приклад розподілу балів, що присвоюються студентам (для іспиту)

Поточне тестування

Підсумковий тест (іспит)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


Змістовий модуль

3


40

100

15

20

25

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів
Приклад розподілу балів, що присвоюються студентам за виконання курсової роботи (проекту)*

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100

*Робота протягом семестру – до 60 балів

Додаток 14Шкала оцінювання в КМСОНП та ECTS

Сума балів за всі форми навчальної діяльності

Оцінка в ECTS

Для іспиту,

курсового проекту (роботи)Для заліку90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Додаток 15

Приклад оформлення списку літератури

(витяги з робочої програми дисциплін ”Фізико - хімічні методи досліджень будівельних матеріалів” та „Основи наукових досліджень”

для студентів за напрямами підготовки „Будівництво”, „Облік і аудит”)
13. Методичне забезпечення

1. Скрипник І.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Фізико – хімічні методи досліджень будівельних матеріалів” для студентів спеціальності 7.092104 (ТБКВіМ).-Рівне: УДАВГ, 108.- 64 с.


14. Рекомендована література

Базова

1. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. Навч. посібник/. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.2. Філіпченко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: навч. посібник /. К.: Академвидав, 2004.– 208 с.
Допоміжна

 1. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держфонд України, 1995

 2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с.

 3. Гончаров С.М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу. – Рівне: НУВГП, 2006. – 172 с.

 4. Гончаров С.М. Студентські наукові дослідження в кредитно-модульній системі організації навчального процесу. –Рівне: НУВГП, 2006. – 127 с.

 5. Курсове та дипломне проектування в КМСОНП. – Рівне: НУВГП, 2005. -33 с.

 6. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження. – Львів, 2004.

 7. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник. – К.: 2003 – 116 с.

 8. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

 9. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності: Підручник. – 3-є вид. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с.

Додаток 16
15. Інформаційні ресурси


 1. Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. Приходька, 75, т. 22-25-39

 2. Обласна наукова бібліотека – м. Рівне, майдан Короленка, 6, т. 22-70-63.

 3. http:www.meta.ua

 4. http:www.google.com.ua

 5. http://www.buh.ru

 6. http://www.scholar.ru

 7. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет з статистики України.

 8. http://www.portal.rada.gov.ua – Верховна Рада України.

 9. http://www.rambler.ru

 10. http://www.kmu.gov.ua - Кабінет Міністрів України

 11. http://www.findirector

 12. Журнал „Бухгалтерський облік і аудит”

 13. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки бакалавра за напрямом «Облік і аудит». Рівне: НУВГП, 2007.

Додаток 17

Протокол узгодження робочої програми
Прізвище, ім’я, по батькові

завідувачаПідпис завідувача


Дата та № протоколу засідання кафедри

Кафедра, за якою закріплена дисципліна


Випускова кафедра--

Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності--Скачати 350.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка